Ukoyika umnxeba

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
ngoSeptemba 5, 2017
NgeCawa nangoLwesibini
yeveki yamashumi amabini anesibini kwixesha eliqhelekileyo

Imibhalo yeLigugu Apha

 

I-ST. UAugustine wakhe wathi, “Nkosi, ndenze nyulu, kodwa okwangoku! " 

Wangcatsha uloyiko olufanayo phakathi kwamakholwa kunye nabangakholwayo ngokufanayo: ukuba ukuba ngumlandeli kaYesu kuthetha ukuba kufuneka uzibone sele uvuya ngaphambili; ukuba ekugqibeleni lubizo lokuva ubunzima, ukupheliswa, kunye nentlungu kulo mhlaba; ukuya ekufeni kwenyama, ukutshabalaliswa kwentando, kunye nokwaliwa kolonwabo. Emva kwayo yonke loo nto, kufundo lwangeCawe ephelileyo, seva uSt Paul esithi, “Niyinikele imizimba yenu ibe yimibingelelo ephilayo” [1]cf. Roma 12: 1 UYesu ke wathi:

Nabani na onqwenela ukundilandela makazincame, athabathe umnqamlezo wakhe, andilandele. Kuba othe wathanda ukuwusindisa umphefumlo wakhe, wolahlekelwa nguwo; ke othe wawulahla umphefumlo wakhe ngenxa yam, wowufumana. (Mat 16: 24-26)

Ewe, xa ujonga nje ekuqaleni, ubuKrestu bubonakala ngathi yindlela ebuhlungu onokuyithatha ngexesha nje elifutshane lobomi bakho. UYesu uvakala ngakumbi njengomtshabalalisi kunomsindisi. 

Ufuna ntoni kuthi, Yesu waseNazarete? Uze kusitshabalalisa na? Ndiyakwazi wena, lowo unguye; ungoyiNgcwele kaThixo. (IVangeli yanamhlanje)

Ukulahleka kolu vavanyo lububudenge yeyona nyani iphambili yokuba kutheni uYesu weza emhlabeni, eshwankathelwe kwezi ndawo zintathu zeBhayibhile:

… Umthiye igama elinguYesu, kuba uya kusindisa abantu bakhe ezonweni zabo (Mat 1:21)

Inene, inene, inene, ndithi kuni, Bonke abenza isono bangamakhoboka esono. (UYohane 8:34)

Yimani ngoko enkululekweni, athe uKristu wasikhululela kuyo; yima uqinile kwaye ungabuyeli kwakhona kwidyokhwe yobukhoboka. (Gal 5: 1)

UYesu akazange eze kusenza amakhoboka obubi, kodwa weza ngenjongo yokuba asikhulule kulo! Yintoni esenza sibe lusizi ngokwenene? Ngaba kukuthanda uThixo ngentliziyo, ngomphefumlo, nangamandla ethu ephela… okanye ubutyala neentloni esizivayo ngenxa yesono sethu? Amava ehlabathi kunye nempendulo ethembekileyo kulo mbuzo ilula:

Umvuzo wesono kukufa, kodwa isipho sikaThixo bubomi obungunaphakade kuKristu Yesu iNkosi yethu. ( Roma 6:23 )

Apha, "abazizityebi nabadumileyo" behlabathi basebenza njengomzekeliso-indlela umntu anokufumana ngayo yonke into (imali, amandla, isini, iziyobisi, udumo, njl.) -Kodwa, usaphukelwe yinqanawa ngaphakathi. Banokufikelela kulo lonke ulonwabo lwexeshana, kodwa babambe ngokungaboni ngovuyo oluhlala luhleli nolungapheliyo oluhlala lubaphepha. 

Ukanti, kutheni le nto ukuba thina sele singamaKristu sisoyika ukuba uThixo ufuna ukusihlutha okuncinci sele sinako? Sinoyika ukuba xa sinikela "ewe" ngokupheleleyo kuye, Uya kuthi emva koko asicele ukuba siyiyeke loo ndlwana isechibini, okanye la ndoda okanye la mfazi simthandayo, okanye la moto intsha kuthengiwe, okanye ukonwaba kokutya okumnandi, isini, okanye ezinye iziyolo. Njengomntu osisityebi oselula kwiincwadi zeVangeli, nanini na sisiva ukuba uYesu usibizela phezulu, sihamba kabuhlungu. 

Ukuba unqwenela ukugqibelela, hamba uye kuthengisa izinto onazo, uphe amahlwempu, woba nobutyebi ke emazulwini. Uze undilandele. Ilivile ke indodana ilizwi elo, yemka ibuhlungu; kuba ibinemfuyo eninzi. (Mat 19: 21-22)

Ndifuna ukuthelekisa into kule ndawo xa uYesu wacela uPetros ukuba ashiye ngasemva iminatha yakhe yokuloba amlandele. Siyazi ukuba uPetros walandela uYesu ngoko nangoko… kodwa, emva koko, sifunda kamva ukuba uPetros wayesenaso isikhephe sakhe kunye neenethi zakhe. Kweneke ntoni?

Kwimeko yendoda esisityebi, uYesu wabona ukuba izinto zakhe zazisisithixo kwaye, kwezi zinto, intliziyo yakhe yayizinikele. Kwaye ke, kuye kwafuneka ukuba umfana "aqhekeze izithixo zakhe" ngolungelelwano ukuba sikhululekile, kwaye, ndonwabe nyani. Ngokuba,

Akukho mntu unako ukukhonza nkosi mbini. Uya kuyithiya le ayithande leya, athi mhlawumbi abambelele kule ayidele leya. Aninako ukukhonza uThixo nobutyebi. (UMateyu 6:24)

Ngapha koko, umbuzo weli tyendyana kuYesu wawusithi, “Yintoni elungileyo endifanele ukuyenza ukuze ndizuze ubomi obungunaphakade?” UPeter, kwelinye icala, wabizwa ukuba alahle impahla yakhe. Kodwa uYesu akazange amcele ukuba azithengise. Ngoba? Kungenxa yokuba isikhephe sikaPetros ngokucacileyo sasingesosithixo simthintelayo ekuzinikeleni ngokupheleleyo eNkosini. 

… Bayishiya iminatha yabo, bamlandela. (UMarko 1:17)

Njengoko kuvela, isikhephe sikaPeter saba sisixhobo esiluncedo kakhulu ekusebenzeni umsebenzi weNkosi, nokuba yayihamba uYesu kwiidolophu ezahlukeneyo okanye ukuhambisa imimangaliso eliqela elityhila amandla nozuko lukaKristu. Izinto kunye nolonwabo, ngaphakathi ngokwazo, azikho ububi; yindlela esizisebenzisa okanye esizifunayo ezinokubakho. Indalo kaThixo yanikwa uluntu ukuze simfumane kwaye simthande ngenyaniso, ngobuhle, nangokulunga. Ayitshintshanga. 

Xelela abazizityebi kweli xesha langoku ukuba bangazingci kwaye bangathembeli kwinto engaqinisekanga njengobutyebi kodwa bathembele kuThixo, osinika zonke izinto ngokonwaba. Baxelele ukuba benze okulungileyo, batyebe emisebenzini elungileyo, babe nesisa, bakulungele ukwabelana, ngaloo ndlela beqokelela njengobutyebi isiseko esihle sekamva, ukuze baphumelele obona bomi benene. (2 Tim 6: 17-19)

Ke, uYesu ujikela kuwe nam namhlanje kwaye uthi, "Ndilandele." Injani le nto? Ewe, ngumbuzo ongalunganga lowo. Uyabona, sele sicinga, "Yintoni ekufuneka ndiyincamile?" Endaweni yokuba, umbuzo olungileyo ngulo "Ndingakukhonza njani (kunye nezinto endinazo) Nkosi?" Uphendula ke uYesu…

Mna ndizele ukuze [nibe] nobomi, kwaye ke ninabo ngokugqithiseleyo. Nabani na olahlekelwa bubomi bakhe ngenxa yam uya kubufumana. Yipha, uphiwe nezipho; umlinganiso olungileyo, upakishwe ndawonye, ​​ugungqiswe, kwaye uphuphuma, uya kugalelwa ethangeni lakho ... Ndishiya uxolo kuni; uxolo lwam ndikunika; andinjengokuba ndinikela ngalo ihlabathi. Mayingakhathazeki intliziyo yenu, mayingabi nabugwala. (Yohane 10:10; Mat 16:26; Luka 6:38; Yohane 14:27)

Oko uYesu akuthembisa kona mna kuyinyani inkululeko kwaye uvuyo, hayi njengoko umhlaba unika, kodwa njengoko uMdali efuna. Ubomi bobuKristu abukho malunga nokuhluthwa ukulunga kwendalo kaThixo, kodwa ukwala ukuphambuka kwako, oko sikubiza ngokuba "sisono". Ke ngoko, asinakho ukuqhubela phambili "enzonzobileni" yenkululeko eyeyethu njengoonyana neentombi zOsenyangweni ngaphandle kokuba siyabuchasa ubuxoki beedemon zoloyiko ezizama ukusiqinisekisa ukuba ubuKrestu buza kutshabalalisa ulonwabo lwethu. Hayi! Into uYesu awayeza kuyitshabalalisa ngamandla esono ebomini bethu, kwaye wabulala “umntu omdala”Oko kukugqwetha komfanekiso kaThixo esidalwe ngaye.

Kwaye, oku ukufa kuwe Ngokwenyani ifuna ukwaliwa kweminqweno engafanelekanga kunye neminqweno yesimo sethu sobuntu esiwileyo. Kwabanye bethu, oko kuya kuthetha ukubetha ngokupheleleyo ezi zithixo kunye nokushiya oothixo beziyobisi njengezinto zangaphambili. Kwabanye, oko kuya kuthetha ukuthoba le minqweno ukuze bathobele uKrestu, kwaye njengephenyane likaPeter, bakhonze iNkosi, kunokuba basebenzele thina. Nokuba yeyiphi na indlela, oku kubandakanya ukuzilahla ngenkalipho kunye nokuthatha umnqamlezo wokuzincama ukuze sibe ngabafundi bakaYesu, kwaye ke, unyana okanye intombi esendleleni eya kwinkululeko yokwenene. 

Kuba le nkxwaleko yomzuzwana iyasizisela ubunzima obungunaphakade bozuko olungaphaya kokuthelekiswa, njengoko singajonganga kokubonwayo kodwa kokungabonakaliyo; kuba okubonwayo kuyadlula, kodwa okungabonwayo kungunaphakade. (2 Kor. 4: 17-18)

Ukuba sijonga amehlo ethu kubuncwane baseZulwini, singatsho nomdumisi namhlanje: "Ndiyakholelwa ukuba ndiya kuyibona intabalala yeNkosi kwilizwe labaphilayo"Hayi ezulwini kuphela. Kodwa ifuna yethu ifiat, "ewe" wethu kuThixo kunye "no" oqinisekileyo esonweni. 

kwaye nomonde

Thembela kuYehova ngenkalipho; Yomelela, ulindele iNkosi, UYehova kukukhanya kwam, nosindiso lwam; ndingoyika bani? NguYehova inqaba yobomi bam, ndingoyika bani? (INdumiso yanamhlanje)

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Indoda endala

I-Ascetic kwisiXeko

I-Counter-Revolution

 

 

Phawula ePhiladelphia! 

INkomfa kaZwelonke ye
Idangatye Lothando
Yentliziyo Engafezekanga kaMariya

NgoSeptemba 22-23rd, 2017
Ukuhlaziywa kweRenaissance Philadelphia Airport
 

UKUBONISA:

UMark Mallett -Umculi, umbhali wengoma, umbhali
UTony Mullen-UMlawuli weSizwe weLangatye loThando
UFr. UJim Blount - Umbutho weNkosikazi Yethu kweyona Ngcwele ingcwele
Hector Molina-Ukulahla iiNetworks

Ngolunye ulwazi, nqakraza Apha

 

Ndikusikelele kwaye ndiyabulela
amalizo akho kule nkonzo.

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Roma 12: 1
exhonyiweyo EKHAYA, UKUFUNDA KWENKOSI, UMOYA, BONKE.