Emva kokuKhanya

 

Konke ukukhanya emazulwini kuya kucinywa, kwaye kuya kubakho ubumnyama obukhulu phezu komhlaba uphela. Emva koko umqondiso womnqamlezo uyakubonwa esibhakabhakeni, kwaye ekuvulekeni apho izandla neenyawo zoMsindisi zabethelelwa khona kuyakuvela izibane ezikhulu ezizakukhanyisa umhlaba kangangexesha elithile. Oku kuyakwenzeka kungekudala ngaphambi komhla wokugqibela. -Inceba kaThixo kuMphefumlo wam, Ngu-Yesu eSt Faustina, n. 83

 

NGAPHAMBILI ITywina leSithandathu laphuliwe, ihlabathi lafumana “ukukhanya kwesazela” —umzuzu wokubala AmaTywina aSixhenxe oHlaziyo). Emva koko uSt. John ubhala ukuba iTywina leSixhenxe liphuliwe kwaye kuthe cwaka ezulwini "kangangesiqingatha seyure." Yikhefu phambi kwe Iliso leSiphango idlula, kwaye imimoya yokuhlanjululwa qalisa ukuvuthela kwakhona.

Cwaka phambi kweNkosi uNdikhoyo! Kuba isondele imini kaYehova ... (Zef 1: 7)

Kukunqumama kobabalo, Inceba kaThixo, phambi kokuba uMhla woBulungisa ufike…

 

UMHLA WOBULUNGISA

IKwidayari kaSt. Faustina, uMama oSikelelweyo uthi kuye:

… Kufuneka uthethe kwihlabathi ngenceba yakhe enkulu kwaye ulungiselele umhlaba ukuBuya kweSibini kwaLowo uzayo, hayi njengoMsindisi onenceba, kodwa njengoMgwebi olungileyo. -Inceba kaThixo eSou Myl, n. 635

Xa kubuzwa umbuzo kutshanje malunga nokuba "sinyanzelekile ukuba siyikholelwe loo nto," upopu uBenedict uphendule wathi:

Ukuba umntu ebeyithatha le ngxelo ngokwexesha, njengomyalelo wokulungela, ngokungathi kunjalo, ngokukhawuleza ukuBuya kwesiBini, kuya kuba bubuxoki. —UPOPE BENEDICT XVI, Ukukhanya kweLizwe, Incoko kunye noPeter Seewald, iphe. Ngowe-180-181

Ukulandela iimfundiso zaBaseki beCawa yasekuqaleni kula maxesha okugqibela, umntu unokusiqonda ngcono isizathu sokuba kungangomyalelo ukuzilungiselelangokukhawuleza uKuza kweSibini, ”kodwa endaweni yoko amalungiselelo exesha akhokelela kuko. [1]ukubona Amalungiselelo omtshato Sisondela esiphelweni seli xesha, hayi esiphelweni sehlabathi. [2]ukubona UPapa Benedict kunye nokuphela kwehlabathi Kwaye oobawo babecacile malunga nokuza kwenzeka kutshintsho ukusuka kule minyaka ukuya kolandelayo.

Bahlule imbali ibe ngamawaka amathandathu eminyaka isekwe kwiintsuku ezintandathu zokudalwa, zilandelwa ngumhla wesixhenxe wokuphumla. [3]Kodwa ke le nto niyithandayo, musani ukuyityeshela loo nto, yokuba eNkosini imini enye injengeminyaka eliwaka, neminyaka eliwaka injengemini enye. (2 Pet.3: 8) Bafundisa ukuba ekupheleni "konyaka wesithandathu," kwakuza kuqala ixesha elitsha apho iBandla laliza kukonwabela "ukuphumla kwesabatha" phambi kokuphela kwehlabathi.

… Ukuphumla kusele kubantu bakaThixo. Kwaye nabani na ongena ekuphumleni kukaThixo, uphumla kwimisebenzi yakhe njengoThixo kweyakhe. (Heb 4: 9-10)

Njengokuba u-Thixo wasebenza ngezo ntsuku zintandathu ekudaleni imisebenzi emikhulu kangaka, inkolo yakhe nenyaniso kufuneka zisebenze kule minyaka ingamawaka amathandathu, ngexa ububi busongamela kwaye bulawula. Kwaye kwakhona, wathi akuba uThixo eyigqibile imisebenzi yaKhe, waphumla ngomhla wesixhenxe, wawusikelela, wathi ekupheleni konyaka wamawaka amathandathu bonke ububi mabupheliswe emhlabeni, ubulungisa bulawule iminyaka eliwaka. kwaye kufuneka kubekho ukuzola kunye nokuphumla kwimisebenzi ilizwe ekudala liyinyamezele. -Caecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD; umbhali weCawa), Amaziko obuThixoUmqulu 7

Eli xesha litsha, oku kuphumla, akuyi kuba yiyo enye into ngaphandle kokuba uBukumkani bukaThixo bulawula kude kuse eziphelweni zomhlaba:

Siyavuma ukuba ubukumkani sibuthembisile emhlabeni, nangona ngaphambi kwezulu, kuphela kwenye imeko yobomi; njengokuba kuyakuba njalo emva kovuko lweminyaka eliwaka kwisixeko esakhiwe nguThixo ngokwaphezulu ... -UTertullian (155-240 AD), uNicawe weBandla laseNicene; Umthengi uMarcion, NguAnte-Nicene Fathers, uHenrickson Publishers, 1995, Vol. 3, iphe. 342-343)

Abaseki beCawa bafundisa ukuba, okokuqala, kuyakufika ukuhlanjululwa komhlaba — eyona nto iyiyo “imini yeNkosi,” - xa uKristu eya kuza “njengesela ebusuku” njengo “Jaji olungileyo” ukuze agwebe “Abaphilayo nabafileyo.” [4]kwiSivumo Sokholo Sompostile Nangona kunjalo, njengoko usuku luqala ebumnyameni kwaye luphela ebumnyameni, unjalo noMhla wezoBulungisa okanye "umhla weNkosi."

… Ngalo mhla wethu, ohambelana nokuphuma nokutshona kwelanga, ngumfuziselo wosuku olukhulu apho isekethe eliwaka leminyaka lixhoma imida yayo. -Lactantius, Ootata beCawa: Amaziko kaThixo, iNcwadi VII, Isahluko 14, Intyilalwazi yamaKatolika; www.newadvent.org

Usuku luqala ebumnyameni: ukucocwa kunye nokugwetywa kwe ephilayo:

… Xa uNyana wakhe efika atshabalalise ixesha labachasene nomthetho agwebe abangenabuthixo, kwaye atshintshe ilanga nenyanga neenkwenkwezi — uyakuphumla ke ngomhla wesixhenxe… emva Ukunika ukuphumla kuzo zonke izinto, ndiza kwenza ukuqala komhla wesibhozo, oko kukuthi, ukuqala komnye umhlaba. -Ileta kaBharnabhas (Ngo-70-79 AD), ebhalwe ngu-Apostolic Tata wenkulungwane yesibini

Sifunda ngalo mgwebo we uyaphila—"ongenamthetho" kunye "nabangenabuthixo" -kwi-Apocalypse yaseSt. John alandelwa, hayi ukuphela komhlaba, kodwa ngolawulo loxolo.

Ndawabona amazulu evulekile, nalo ihashe elimhlophe; umkhweli wawo (ubizwa) ngokuthi, uthembekile, uyinyaniso. Ugweba, enze imfazwe, ngobulungisa. Irhamncwa labanjwa kunye nalo kwafika umprofeti wobuxoki owayenze phambi kwaso imiqondiso awayebalahlekise ngayo abo
u-Awayelwamkele uphawu lwerhamncwa nabo baqubuda kuwo. Aba babini baphoswa bephila echibini lomlilo elivutha isalfure. Abanye babulawa ngekrele elaliphuma emlonyeni walowo ukhwele ihashe, zaza zonke iintaka zangcwaba inyama yazo… Ndaza ndabona iitrone. Abo babehleli phezu kwabo babephathiswe umgwebo… baphila, balawula kunye noKristu iminyaka eliwaka. (ISityhi. 19: 11-21; ISityhi. 20: 4)

Oku “kuza” kukaYesu asikokubuya kwakhe okokugqibela ebuqaqawulini. Endaweni yoko, luphawu lwamandla akhe:

...Ngengqiqo yokuba uKrestu uya kubetha umchasi-Kristu ngokumkhazimla ngokuqaqamba okuya kufana nomqondiso kunye nomqondiso woKuza kwakhe kwesiBini. —Fr. UCharles Arminjon, Ukuphela kweLizwe langoku kunye neemfihlakalo zoBomi boKamva, p. 56; ISophia Institute Press; cf. 2 Tes. 2: 8

Umgwebo we abafileyo, Isigwebo sokugqibela, siyenzeka emva ukuphumla kwesabatha ngaphambi 'komhla wesixhenxe.' Lo mgwebo uqala "ngomsindo wokugqibela kaThixo," uphele ngokuhlanjululwa ngomlilo wonke umhlaba.

Ngenxa yoko, uNyana kaThixo Osenyangweni kunye namandla… uya kuyitshabalalisa intswela-bulungisa, enze umgwebo wakhe omkhulu [ Philayo], kwaye uya ndikhumbule ebomini amalungisa, aya kuthi ... azimanye namadoda iminyaka eliwaka, awalawule ngomthetho onobulungisa ... Kananjalo umthetheli weedemon, ongumqhubi wabo bonke ububi, uya kukhonkxwa ngemixokelelwane; Uvalelwe ebudeni beminyaka eliwaka yolawulo lwasezulwini… Phambi kokuphela kweminyaka eliwaka uMtyholi uya kukhululwa ngokutsha kwaye ahlanganise zonke izizwe zobuhedeni ukuba zenze umlo nxamnye nomzi ongcwele… “Wofika ke umsindo wokugqibela kaThixo phezu kweentlanga. kwaye uya kubatshabalalisa ”kwaye umhlaba uya kuhla ngomlilo omkhulu [olandelwa ngumgwebo weNkosi abafileyo]. - ngenkulungwane ye-4 umbhali weCawa, uLactantius, “Amaziko KaThixo”, The Ante-Nicene Fathers, Umqu 7, iphe. 211

ISt. John ichaza lo mgwebo "wokugqibela" ngokunjalo:

Yakuba igqityiwe iminyaka eliwaka, uSathana uyakukhululwa entolongweni yakhe. Uyakuphuma akhohlise izizwe kwiimbombo zone zomhlaba, uGogi noMagogi, ukubahlanganisela emfazweni… Kodwa kwehla umlilo uvela ezulwini. … Emva koko ndabona itrone enkulu emhlophe nalowo wayehleli kuyo. Umhlaba nezulu zasaba zemka ebusweni bakhe, zaza azafunyanelwa ndawo. Ndabona abafileyo, abakhulu nabaphantsi, bemi phambi kwetrone, nemisongo yayivuliwe. Kwavulwa omnye umsongo, incwadi yobomi. Abafileyo bagwetywa ngokwezenzo zabo, ngoko kwakubhalwe kuloo misongo. Ulwandle lwabakhupha abafileyo balo kwaza ukufa neHadesi kwabakhupha abafileyo babo. Bonke abafileyo bagwetywa ngokwezenzo zabo. (ISityhi. 20: 7-13)

 

UKUKHANYA: ISILUMKISO NESIMEMO

The Uqhwithela olukhulu oku kulapha kwaye kuza, ke, akukho nto imfutshane kwisigwebo apho uThixo eya kuhlambulula umhlaba kwaye amisele uLawulo lwaKhe lwe-Eucharist kwiziphelo zomhlaba, njengoko kwaprofethwa ngu-Isaya kunye nabanye abaprofeti beTestamente eNdala, kwaye kunjalo, iSt. . Yiyo le nto uYesu esixelela oku:

Ndolandisa ixesha lenceba ngenxa [yaboni]. Kodwa yeha kubo ukuba abaliqondi elixesha lokundwendwela kwam… phambi kokuba ndize njengoMgwebi olilungisa, ndiza kuqala njengoKumkani weNceba… ndiqala ndiwuvule ngokubanzi umnyango wenceba yam. Ongavumiyo ukungena emnyango wenceba yam uyakugqitha ngomnyango wobulungisa bam…. —UYesu ukuya eSt Faustina, Inceba kaThixo kumphefumlo wam, n. 1160, 83, 1146

Elinye igama lalo Khanyiso "sisilumkiso." Ubabalo lweTywina leSithandathu lenzelwe ukulungisa isazela semiphefumlo. Kodwa ingaphezulu koko: lithuba lokugqibela ukukhwela "Ityeya”Phambi kokuba kudlule imimoya yesaqhwithi esikhulu.

Olu “bizo lokugqibela” lukaThixo luza kuzisa impiliso engummangaliso kwimiphefumlo emininzi. [5]ukubona Ixesha Lolahleko Ubukhoboka bokomoya buya kuqhawulwa; iidemon ziya kukhutshwa; abagulayo baya kuphiliswa; kwaye ulwazi ngoKristu olukhoyo kwi-Ekaristi eNgcwele luya kutyhilwa kwabaninzi. Oku, ndiyakholelwa bazalwana noodade, yile nto uninzi lwenu olukhoyo Ukufunda la magama ziyalungiselelwa. Yiyo le nto uThixo wathulula uMoya waKhe kunye nezipho kuHlaziyo oluHlumayo; kutheni siye sabona uhlaziyo olukhulu "lokuxolisa" eCaweni; kwaye kutheni ukuzinikela kukaMarian kuye kwasasazeka kwihlabathi liphela: ukulungiselela umkhosi omncinci [6]ukubona Idabi lethu loMama ukuba ngamangqina nabalungiseleli benyaniso nobabalo emva komkhanyiso. Njengoko umphathi wam wokomoya watsho kakuhle, "Alinakubakho" ixesha loxolo "ukuba akukho" xesha lokuphilisa "kuqala. Ewe amanxeba okomoya esi sizukulwana agqitha la mandulo njengoko ilizwe lingazange liphambuke kude kube ngoku kwindlela yalo efanelekileyo. Inkqubo ye- Inzala epheleleyo yeSono kukhokelele kwi ukugcwala kweentlungu. Ukuze sikwazi ukuhlala ngoxolo noThixo kunye nomnye nomnye, kufuneka sifunde kwakhona ukuba siyathandwa, kwaye sithanda njani. UThixo uza kusongamela ngenceba ngendlela unyana wolahleko, ngokuzeleyo kwesono sakhe, woyiswa luxolelo lukayise, kwaye wamkelwe ekhaya. Kungenxa yoko le nto singekhe siyeke ukuthandazela abathandekayo bethu abaye bawa kunye nemiphefumlo ekude noThixo. Kuba kuyakubakho ukukhutshwa kwinyoka ngenamba, ukwaphulwa kwamandla kaSathana kubomi obuninzi. Kwaye seso sizathu sokuba uMama oBusisiweyo abize abantwana bakhe ukuba ngokukhawuleza. Kuba uYesu wafundisa, malunga neenqaba ezinamandla, ukuba…

… Olu hlobo aluphumi ngaphandle komthandazo nokuzila ukutya. (Mat 17:21)

Kwabakho ke imfazwe emazulwini; UMikayeli neengelosi zakhe balwa idabi nenamba. Inamba kunye neengelosi zayo balwa nayo, kodwa boyiswa kwaye akusekho ndawo yabo ezulwini (jonga umbhalo osemazantsi wenombolo 7 “ezulwini”). Inamba enkulu, inyoka yakudala, leyo kuthiwa nguMtyholi, uSathana ke, lowo ulilahlekisayo elimiweyo liphela; yaphoswa emhlabeni, nezithunywa zayo zaphoswa kunye nayo. Emva koko ndeva ilizwi elikhulu ezulwini lisithi: “Ngoku luthe usindiso namandla, nobukumkani boThixo wethu, negunya loMthanjiswa wakhe. Kwiakhawunti
Umsebenzisi wabazalwana bethu ukhutshiwe, obamangalela phambi koThixo wethu imini nobusuku… Kodwa yeha, wena mhlaba nalwandle, kuba uMtyholi uhlile weza kuwe enomsindo omkhulu, kuba uyazi ukuba ixesha analo lifutshane .. Yaza ke inamba yamqumbela umfazi, yaya kulwa nayo yonke imbewu yakhe, abo bagcina imithetho kaThixo benikela ubungqina ngoYesu. Sema endaweni yentlabathi yolwandle… Ndaza ndabona irhamncwa liphuma elwandle… Bayinqula inamba eyalinika igunya irhamncwa. (ISityhi. 12: 7-17; ISityhi. 13: 1-4)

Ulawulo lukaSathana ebantwini ngobuxoki nenkohliso luya kuphulwa “emazulwini” [7]Nangona esi sicatshulwa sinokutolikwa sibhekisa kwidabi eliphambili phakathi kukaSathana noThixo, umxholo walo kumbono waseSt. enzonzobileni. U-St. Paul ubhekise kwindawo yomoya abakhohlakeleyo njengasezulwini okanye "emoyeni": , noomoya abakhohlakeleyo emazulwini. ” (Efese 6:12) nakwimiphefumlo emininzi. Yiyo ke loo nto, isazi ukuba "ixesha elinexesha elifutshane" ulawulo lobuzwilakhe kunye nokuphatha.

 

I-ORDO AB CHAOS—UKU-ODOLA I-CHAOS

UkuKhanya kuza phakathi kwesiphithiphithi esikhulu emhlabeni. Oku Isiphithiphithi asipheli ngeTywina leSithandathu. Eyona mimoya ibhudlayo yesitshingitshane isemiphethweni “yeliso.” Xa iliso leNkqwithela lidlula, kuyakubakho isiphithiphithi, imimoya yokugqibela yokuhlanjululwa. [8]bona amaXilongo kunye nezitya zeSityhilelo ezifana nemijikelo enzulu yaMatywina; cf. ISityhilelo, isahluko 8-19.

Inamba inika amandla ayo "kwirhamncwa," Umchasi-Kristu, oza kuvuka kwisiphithiphithi azise umhlaba omtsha. [9]ukubona Uhlaziyo lwehlabathi! Ndibhalile ngale nto ngaphambili, kwaye ndinqwenela ukuyikhwaza kwakhona ngobukho bam bonke: kuyeza a itsunami yokomoya, inkohliso emva koMkhanyiso weSazela ukutshayela abo bangavumiyo ukuyikholelwa inyaniso. Isixhobo sale nkohliso "lirhamncwa"…

… Lowo kuza kwakhe kuphuma emandleni kaSathana kuzo zonke izenzo ezinamandla, nangemiqondiso, nangezimanga ezixokayo, nangenkohliso yonke yabo batshabalalayo ngenxa yokuba bengalwamkelanga uthando lwenyaniso ukuze basindiswe. Ke ngoko, uThixo ubathumela amandla okulahlekisa ukuze bakholwe bubuxoki, ukuze bonke abangakholwanga yinyaniso kodwa bavumile ukwenza okubi bagwetywe. (2 Tes 2: 9-12)

Inkohliso iya kuzama ukujija ubabalo loKhanyiso ngeendlela ze "New Age". AmaKristu athetha "ngexesha loxolo" elizayo. Aba bafana batsha bathetha "ngobudala buka-Aquarius" obuzayo. Sithetha nge Umkhweli wehashe elimhlophe; Bathetha ngoPerseus ekhwele ihashe elimhlophe, uPegasus. Sijonge isazela esicocekileyo; bajonge "ukuba kwindawo ephezulu yokutshintsha okanye yokuqonda." Sithetha ngexesha lomanyano kuKristu, ngelixesha bethetha ngexesha “lobunye” kwindalo iphela. UMprofethi wobuxoki uyakuzama ukunciphisa zonke iinkolo ziye “kwinkolo” yendalo iphela apho sonke singafuna "ukristu ngaphakathi" -kwaye apho sonke sinokuba ngoothixo siphumeze uxolo kwindalo yonke. [10]ukubona Ubuxoki obuzayo

[Izabelo] zaBudala obutsha ngenani le amaqela anempembelelo kumazwe ngamazwe, Usukelo lokuthatha indawo okanye lokugqitha kwiinkolo ezithile ukwenza indawo ye inkolo yendalo yonke enokuhlanganisa ubuntu. Okunxulumene ngokusondeleyo noku ngumzamo omanyeneyo kwicala lamaziko amaninzi ekuyileni Ukuziphatha kwiHlabathi liphela. -UYesu Krestu, UMphathi waManzi oBomi, n. I-2.5 , AmaBhunga ooPopu kwiNkcubeko nakwiNtetho yezeNkolo

Ayisiyiyo kuphela le mpazamo yenyaniso eya kuthi ekugqibeleni ivelise umsantsa ovulekileyo [11]ukubona Usizi lweentlungu eCaweni, intshutshiso kaBawo oyiNgcwele nawo onke amaKristu athembekileyo, kodwa iyakuguqula umhlaba ungabikho ndawo yokubuya. Ngaphandle kwenzululwazi nobuchwephesha busebenza kwisiseko "semvumelwano yokuziphatha," ukuhlonitshwa komthetho wendalo, umhlaba uya kuba lilinge elikhulu apho umntu, ngokuzingca kwakhe ngokuzama ukuthatha indawo kaThixo, onakalisa umhlaba ngendlela engenakulungiseka.

Xa iziseko zitshatyalaliswa, bangathini na abathe tye? (INdumiso 11: 3)

Ungcoliseko, ukuphathwa kwemfuza kokutya kunye neentlobo zezilwanyana, ukukhula kwezixhobo zebhayiloji kunye nobuchwephesha, kunye nezibulala-zinambuzane kunye neziyobisi esele zingene emhlabeni nasekunikezelweni kwamanzi, sele zisizisile usembindini wale ntlekele.

Esi sivumelwano sisisiseko esivela kwilifa lobuKristu sisemngciphekweni… Ngokwenyani, oku kwenza ukuba isizathu singaziboni izinto ezibalulekileyo. Ukuchasana noku kusithwa kwesizathu nokugcina amandla okubona okubalulekileyo, ukubona uThixo nomntu, ukubona okulungileyo nokuyinyani, ngumdla oqhelekileyo ekufuneka umanyanise bonke abantu benentando elungileyo. Ikamva lehlabathi lisemngciphekweni.—UPOPE BENEDICT XVI, Idilesi eya kwiRoyal Curia, nge-20 kaDisemba ka-2010

A Utyando lweCosmic iyakufuneka, enye iziswa ngamandla oMoya oyiNgcwele…

 

UBUKUMKANI OBUQHELEKILEYO

Ngokuzithoba sicela uMoya oyiNgcwele, uParaclete, ukuze "athi" aliphe ibandla izipho zobunye noxolo, "kwaye Hlaziya ubuso bomhlaba Ngokuthululwa ngokutsha kothando lwaKhe lusindisa bonke abantu. —UPOPE BENEDICT XV, I-Pacem Dei Munus PulcherrimumNgomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-23 ka-1920

UMoya oyiNgcwele, uvuselele imimangaliso yakho kweli xesha lethu njengePentekoste entsha, kwaye unike iCawe yakho, uthandaza ngokuzingisa nangokunyanzela ngentliziyo nangengqondo enye kunye noMariya, uMama kaYesu, kwaye ukhokelwa nguPeter osikelelweyo, anganda ulawulo loMsindisi oNgcwele, ulawulo lwenyaniso nobulungisa, ulawulo lothando noxolo. Amen. —UAPOPE JOHN XXIII, kwindibano yeBhunga Lesibini laseVatican, UHumanae Salutis, Disemba 25th, 1961

Ukuhlaziywa kwale planethi kuya kwenzeka njani ngumthombo wezinto ezininzi zesiprofeto kunye nesayensi. Into engaqikeleliyo ngamazwi eSibhalo kunye noBawo weCawa abathi iya kuza: [12]ukubona Ukudalwa ngokutsha

Kwaye kulungile ukuba xa indalo ibuyisiwe, zonke izilwanyana kufuneka zithobele kwaye zithobele umntu, kwaye zibuyele ekutyeni kwasekuqaleni okunikwe nguThixo… Oko kukuthi, imveliso zomhlaba. —St. UIrenaeus waseLyon, uBawo weCawa (140- 202 AD); Uchasene neHaereses, UIrenaeus waseLyons, udlula iBk. 32, iCh. 1; 33, 4, Ootata beCawe, ICIMA Ukupapasha Co

Kodwa ucoceko aluphelelanga, ewe, ukuhlanjululwa kwe-geological. Ngaphezulu kwako konke a ngokomoya Ukucocwa kwehlabathi, kuqala ngeCawa. [13]cf. Eyoku-1 kaPetros 4:17 Kule meko, uMchasi-Kristu sisixhobo esiya kuzisa "inkanuko" yeCawe ukuze nayo ikwazi ukufumana "uvuko." U-Yesu wathi ngekhe awuthumele uMoya ade awushiye umhlaba. [14]cf. Yohane 16:7 Kuya kuba njalo nangomzimba waKhe, iBandla, ukuba emva “kovuko” [15]Rev 20: 4-6 kuyakuza ukuthululwa okutsha koMoya, ngeli xesha kungekuphela "kwigumbi eliphezulu" lentsalela, kodwa zonke yendalo.

Icawe iya kungena eluzukweni lobukumkani kuphela ngale pasika yokugqibela, xa iyakulandela iNkosi yakhe ekufeni nasekuvukeni kwakhe. -IKatekism yeCawa yamaKatolika, 672, 677

Njengokuba ikrele lahlaba entliziyweni kaMariya, ongumfanekiselo weCawa, kuya kuba njalo nakwiCawe ukuba "lihlatyiwe ngekrele." Yiyo loo nto Isizathu sokuba uMoya oyiNgcwele ushukumise ikakhulu oopopu banamhlanje ukuba bangcwalise iBandla kuMariya kumaxesha ethu.

Siyakholelwa ukuba ukuzinikezela kuMariya linyathelo elibalulekileyo lokwenza into efunekayo ukuze kuziswe iPentekoste entsha. Eli nyathelo lokuzinikezela lilungiselelo elifunekayo laseKalvari apho ngendlela yobumbano esiya kuthi sive ukubethelelwa emnqamlezweni njengoYesu, iNtloko yethu. Umnqamlezo ungumthombo wamandla ovuko kunye nePentekoste. Ukusuka eKalvari apho, njengoMtshakazi emanyene noMoya, "sikunye noMariya, uMama kaYesu, kwaye sikhokelwa nguPetros osikelelekileyo" siyakuthandaza, "Yiza, Nkosi Yesu!" (ISityhi 22:20) -UMoya noMtshakazi bathi, "Yiza!", Indima kaMariya kwiPentekoste eNtsha, Mnu. UGerald J. Farrell MM, kunye noFr. UGeorge W. Kosicki, CSB

Ukuza kukaMoya oyiNgcwele kwiXesha loXolo, kunjalo Ukuza koBukumkani bukaThixo. Ayilulo ulawulo oluchanekileyo lukaKristu, kodwa ulawulo lobulungisa baKhe noxolo kunye nobukho bomthendeleko kwisizwe ngasinye. Iya kuba, utshilo uPopu Benedict, uloyiso lwe-Immaculate Heart of Mary.

Ngamana iminyaka esixhenxe esahlula ikhulu leminyaka yeembonakalo [zeFatima] ingangxamisa ukuzaliseka kwesiprofetho soloyiso lweNtliziyo kaMariya engenasiphako, kuzuko lukaZiqu-zintathu Ongcwele… Oku kuyalingana nentsingiselo yokuthandazela kwethu. ukuza koBukumkani bukaThixo. -IPOPE BENEDICT XVI, Ukukhanya kweLizwe, Incoko kunye noPeter Seewald, iphe. 166; Amagqabantshintshi malunga noFatima enziwe kwikhaya, ngoMeyi 13, 2010, eFatima: www.v Vatican.va

Yile nto siyathemba siyithandazela ngoku… nasemva kokhanyiso.

 

----------

 

La mazwi alandelayo anikwa umbingeleli e-United States apho umfanekiso kaYesu ubonakala ngokungaqondakaliyo eludongeni lwendlu yakhe (kunye noJohn Paul II ngentla?) Emthandazweni, isicatshulwa esivela kwiDayari yeSt. Faustina kunye noku kulandelayo amazwi eza kuye, awathi umlawuli wakhe wokomoya wamcela ukuba awasasaze kuye wonke umntu amaziyo. Ukwazi ukuthembeka kwabo bobabini umbingeleli kunye nomlawuli wakhe ongcwele, ndibabeka apha ukuze uthandaze:

Matshi 6th, 2011

Unyana wam,

Ndinqwenela ukutyhila kuwe imfihlakalo eyazisa iNtliziyo yam eNgcwele. Into oyibonayo eboniswe eludongeni lwe-Chapel yakho yoKuqaqamba luzuko oluvela kumfanekiso weNtliziyo eNgcwele exhonywe eludongeni endlwini. Into oyibonayo ekuboniseni lubabalo oluphuphuma entliziyweni yam emakhayeni nakubomi babantu bam ababeka lo mfanekiso emxholweni kwaye bandimema ukuba ndibe nguKumkani weentliziyo zabo. Ukukhanya okukhanyayo nokubonakalisa umfanekiso wam eludongeni luphawu olukhulu, nyana wam, ngokukhanya uBawo akulungele ukukuthumela kulo lonke uluntu oluvela kwiNgcwele Intliziyo yoNyana wakhe okuphela kwakhe. Olu khanyiso luya kungena kuyo yonke imiphefumlo ephilayo kwaye luyityhile imeko yobomi babo phambi koThixo. Baya kubona oko akubonayo, kwaye baya kukwazi akwaziyo. Oku kukhanya kuya kuba yiNceba kubo bonke abanokukwamkela kwaye baguquke kuzo zonke izono ezibasuseleyo kuYise obathandayo kwaye anqwenela ukuba beze kuye. Lungisa unyana wam, kuba lo msitho ukufutshane kakhulu kunaye nabani na okholelwayo, uza kuwufikela wonke umntu ngephanyazo. Sukubanjwa ungazi ukuze uzilungiselele kungekuphela nje intliziyo kodwa kunye neparishi yakho.

Namhlanje ndibubonile ubuqaqawuli bukaThixo obuhamba buvela emfanekisweni. Imiphefumlo emininzi ifumana ubabalo, nangona bengathethi ngokuphandle ngayo. Nangona idibene nazo zonke iintlobo zobomi, uThixo ufumana uzuko ngenxa yayo; kwaye iinzame zikaSathana nezabantu abakhohlakeleyo ziyaphanziswa kwaye zibhangiswe. Ngaphandle komsindo kaSathana, iNceba kaThixo iya kuloyisa ilizwe liphela kwaye iya kunqulwa yimiphefumlo yonke. -Inceba kaThixo kuMphefumlo wam, Ngu-Yesu eSt Faustina, n. 1789

 

Ukupapashwa kokuqala ngo-Matshi 9, 2011. 

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Izigwebo zokugqibela

Umchasi-Kristu kwiXesha lethu 

Ukukhanya kwesityhilelo

IPentekoste kunye nokuKhanya

 

 

 
Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 ukubona Amalungiselelo omtshato
2 ukubona UPapa Benedict kunye nokuphela kwehlabathi
3 Kodwa ke le nto niyithandayo, musani ukuyityeshela loo nto, yokuba eNkosini imini enye injengeminyaka eliwaka, neminyaka eliwaka injengemini enye. (2 Pet.3: 8)
4 kwiSivumo Sokholo Sompostile
5 ukubona Ixesha Lolahleko
6 ukubona Idabi lethu loMama
7 Nangona esi sicatshulwa sinokutolikwa sibhekisa kwidabi eliphambili phakathi kukaSathana noThixo, umxholo walo kumbono waseSt. enzonzobileni. U-St. Paul ubhekise kwindawo yomoya abakhohlakeleyo njengasezulwini okanye "emoyeni": , noomoya abakhohlakeleyo emazulwini. ” (Efese 6:12)
8 bona amaXilongo kunye nezitya zeSityhilelo ezifana nemijikelo enzulu yaMatywina; cf. ISityhilelo, isahluko 8-19.
9 ukubona Uhlaziyo lwehlabathi!
10 ukubona Ubuxoki obuzayo
11 ukubona Usizi lweentlungu
12 ukubona Ukudalwa ngokutsha
13 cf. Eyoku-1 kaPetros 4:17
14 cf. Yohane 16:7
15 Rev 20: 4-6
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , , , , .

Amagqabantshintshi zivaliwe.