Ityeya Iya Kubakhokela

UYoshuwa edlula uMlambo iYordan kunye neTyeya yomnqophiso NguBenjamin West, (1800)

 

AT ukuzalwa kwamaxesha onke amatsha kwimbali yosindiso, a umphongolo ukhokele indlela yabantu bakaThixo.

Xa u Yehova wawuhlambulula umhlaba ngomkhukula, emisela umnqophiso omtsha noNowa, yayingumkhumbi owawusa usapho lwakhe kwixesha elitsha.

Uyabona, ndimisa umnqophiso wam nawe, nembewu yakho emva kwakho, nayo yonke imiphefumlo ephilileyo ekuni; kwiintaka, nakwizinto ezizitho zine, nakwizinto zonke eziphilileyo ezazikunye nawe, nakuko konke okuphumayo emkhombeni; (IGenesis 9: 9-10)

Xa amaSirayeli agqiba uhambo lwabo lweminyaka engamashumi amane entlango, yayiyityeya yomnqophiso eyabakhokelela kwiLizwe Lesithembiso (jonga ufundo lokuqala lwanamhlanje).

Ababingeleli abathwele ityeya yomnqophiso weNkosi bema kumhlaba owomileyo eYordan emlanjeni ngeli xa wonke uSirayeli ewela kumhlaba owomileyo, lude lonke uhlanga lugqibe ukuwela iYordan. (Yosh 3:17)

“Kwinzaliseko yexesha,” uThixo waseka umnqophiso omtsha, owandulelwa kwakhona “ngumkhombe”: iNtombikazi enguMariya.

UMariya, ehleli kuye iNkosi buqu, uyintombi yaseZiyon ngesiqu, ityeya yomnqophiso, indawo apho kuhlala khona ubuqaqawuli beNkosi. 'Yindawo kaThixo yokuhlala. . . namadoda. ” Uzele lubabalo, uMariya unikelwe ngokupheleleyo kulowo ungene ukuhlala kuye kwaye lowo sele eza kumnika ihlabathi. -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-2676

Okokugqibela, ukuze kufike “ixesha loxolo” elitsha, abantu baThixo bazakukhokelwa ngumkhombe, Fatoku_Fotor.jpgUmama osikelelweyo. Isenzo sokuBuyiselwa, esiqale ngokuZalwa, kukufikelela kwinqanaba laso xa uMfazi ezala "umzimba wonke" kaKristu.

Yavulwa itempile kaThixo ezulwini, kwaza kwabonakala ityeya yomnqophiso wakhe etempileni. Kubekho imibane, iindudumo, neendudumo, inyikima, nesichotho esinamandla. Kwabonakala umqondiso omkhulu esibhakabhakeni, umfazi ambethe ilanga, inyanga ingaphantsi kweenyawo zakhe, entloko kuye isisithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini. Wayenomntwana kwaye elila ngokuvakalayo ngeentlungu njengoko wayesebenza nzima ukuba abeleke. (ISityhi 11: 19-12: 2)

… Intombi Enyulu enguMariya iyaqhubeka "ihamba phambi" kwabantu bakaThixo. —UPOPE JOHN PAUL II, I-Redemptoris Mater, n. I-6

 

UKULANDELA UMKHANDLU

Kumzuzu ngamnye wembali ongasentla, umkhombe ubekanye yokufihla eyabantu bakaThixo. Umkhombe kaNowa wagcina usapho lwakhe kumkhukula; ityeya yomnqophiso yagcina imiyalelo elishumi kwaye yakhusela ukuhamba kwamaSirayeli; “ityeya yomnqophiso omtsha” yagcina ubungcwele bukaMesiya, imenza, imkhusela, kwaye imlungiselela umsebenzi wakhe. Kwaye ekugqibeleni-kuba umsebenzi kaNyana ugqityiwe ngokusebenzisa ICawe-iTyeya yomnqophiso omtsha inikezelwe ukukhusela ubunyulu beCawa, ukuyila, ukukhusela nokulungiselela iBandla ngesenzo sayo sokugqibela ngaphambi kokuvalwa kwembali, eya kuthi ibe Ityeya5umtshakazi 'Ungcwele yaye ungenasiphako' [1]cf. Efe 5:27 as Ube bubungqina kuzo zonke iintlanga, kwandule ke ukufika ukuphela. [2]cf. Mat 24:14 Yiyo loo nto icawa yona iyityeya:

Icawe "lixolelaniswe nehlabathi." Ngulaa bhabhi athi “kwiseyile epheleleyo yomnqamlezo weNkosi, ngokuphefumla koMoya oyiNgcwele, ajikeleze ngokukhuselekileyo kweli hlabathi.” Ngokomnye umfanekiso othandekayo kuBaseki beCawa, ufuziselwa ngumkhombe kaNowa, okusindisayo kuphela kumkhukula. -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-845

Ukuba ityeya yayifuneka ukuze kukhuselwe uNowa, kukhuselwe indlela yamaSirayeli, kwaye kulungiselelwe umnquba apho uNyana kaThixo wayeza kuthatha khona inyama yaKhe, kuthekani ngathi? Impendulo ilula: nathi singabantwana bakhe ekubeni singumzimba kaKrestu.

“Mfazi, nanko unyana wakho.” Andule athi kumfundi lowo, Nanko unyoko! Wathi kwakwelo lixa, umfundi lowo wamthabatha, wamsa kwikhaya lakhe. (UYohane 19: 26-27)

Ke ngoku, nangoku, lo mfazi uyasebenza ukuzala "unyana" -umzimba wonke kaKristu, umJuda nabeeNtlanga-ukunceda uNyana wakhe ukuzisa icebo lakhe lenkululeko ukuba liphele ngexesha "loxolo", yintliziyo ka Usuku lweNkosi.

Kwaye ndiqinisekile ukuba lowo waqala umsebenzi olungileyo phakathi kwenu uya kuwufezekisa ngomhla kaYesu Krestu. (KwabaseFil 1: 6; RSV)

Uthatha inxaxheba kulo "msebenzi ulungileyo" ngokwenza abantwana bakhe ukuba babe ziikopi zakhe ukuze nathi "sikhulelwe" kwaye sizalele uYesu emhlabeni ngobomi bobomi bangaphakathi obubomi baKhe, uMoya waKhe, iNtando yaKhe. [3]cf. Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele

Isenzo sikaKristu sokuhlangula asizibuyiseli ngokwaso zonke izinto, senza nje umsebenzi wentlawulelo ukuba ube khona, siqale ukukhululwa kwethu. Njengokuba bonke abantu besabelana ngokungathobeli kuka-Adam, ngokunjalo bonke abantu kufuneka babelane ekuthobeleni uKrestu kwintando kaYise. Ukuhlangulwa kuya kugqitywa kuphela xa bonke abantu besabelana ngokuthobela kwakhe. —Fr. UWalter Ciszek, Uyandikhokela, iphepha. 116-117

KuMariya, lo msebenzi wawusele ugqityiwe. Ungumfazi ogqibeleleyo ekuthe nangoku kuzalisekiswa icebo lobuthixo, njengesithembiso sovuko lwethu. Usisiqhamo sokuqala seNceba kaThixo kuba ebengowokuqala ukuba nenxaxheba kumnqophiso wezulu otywiniweyo waqondwa ngokupheleleyo kuKrestu owasifelayo wabuya wavuka ngenxa yethu. ” [4]UPAPA ST. UJOHN PAUL II, uAngelus, nge-15 ka-Agasti, 2002; IVatican.va

Inkulu kwaye yayinobugorha ukuthobela ukholo lwakheibiyi ngolu kholo ukuba uMariya wayehlangene ngokugqibeleleyo noKristu, ekufeni nakuzuko. —IIPOPE ST. UYOHANE PAUL II, Angelus, Nge-15 ka-Agasti ka-2002; IVatican.va

I-fiat yakhe, ke, yitemplate ye Isicwangciso samaXesha.

kwaye Kuphela kuxa ndibona umntu njengokuba ndamdalayo, apho umsebenzi waM uya kugqitywa khona. —UYesu kuLuisa Picarretta, Isipho sokuphila ngentando kaThixo, Ngu-Mfu Joseph Iannuzzi, n. 4.1, iphe. 72

Ngubani olunge ngakumbi ukusifundisa ukuthobela okupheleleyo kunalowo wayethobela ngokugqibeleleyo?

Njengoko u-Irenaeus oyiNgcwele esitsho, "Ukuthobela waba ngunobangela wosindiso kuye nakuwo wonke umntu." Yiyo loo nto abambalwa oobawo bakudala beyivuyela ngovuyo le nto. . .: "Iqhina lokungathobeli likaEva lakhululwa kukuthobela kukaMariya: oko intombazana enyulu uEva yabopha ngokungakholelwa kwakhe, uMariya wakhulula ngokholo lwakhe." Xa bemthelekisa noEva, bathi uMariya “nguMama wabaphilayo” yaye badla ngokuthi: “Ukufa kuEva, ubomi ngoMariya.” -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-494

 

UKUNGENA KWI-ARK

Ke, umbuzo ongxamisekileyo uhleli kuthi ngeli lixa: Ngaba nathi siza kungena kule Tyeya, le yokusabela nguThixo Yenzani_Fotorusinike kwi Uqhwithela olukhulu ukusikhusela kunogumbe wobuxoki bukaSathana kunye nezikrelemnqa zowexuko eziya kuthi zirholise abo badikidiki, kodwa ngubani oya kuhamba ngomhlambi kaKristu uye “kwixesha loxolo”?

Intliziyo yam eNgenasiphelo iya kuba yindawo yakho yokusabela nendlela eya kukusa kuThixo. - Imbonakalo yesibini, ngoJuni 13, 1917, Isityhilelo seentliziyo ezimbini kumaxesha anamhlanje, www.ewtn.com

Kuba uThixo usinike uMama oBusisiweyo kuthi njengendawo yokusabela eqinisekileyo negumbi eliphezulu apho sinokuthi sakheke khona, silungiselelwe, kwaye sizaliswe nguMoya oyiNgcwele. Kodwa njengoNowa, kufuneka siphendule kwisimemo sikaThixo sokungena kule nqanawa kunye nezethu i-fiat.

Ngokholo uNowa, xa wayexelelwa izinto ezazingekabonwa, wahlonela uThixo ngokwakha indlu yakhe. Ngale nto waligweba ihlabathi, wabudla ilifa ubulungisa obuza ngokukholwa. (Heb 11: 7)

Indlela elula "yokungena kwiTyeya" kukuvuma nje ukuba ngumama kaMariya, uzinikele kuyo, kwaye ke, zinikele ngokupheleleyo kuYesu onqwenela ukuba ngumama wakho. Ecaweni, sikubiza oku “kukungcwalisela uMariya.” Isikhokelo sendlela yokwenza oku, yiya ku: [5]Ndicebisa Iintsuku ezingama-33 ukuya kuZuko lwasekuseni

myconsecration.org

Into yesibini onokuyenza kukuthandaza iRosari mihla le, oko kukucamngca ngobomi bukaYesu. Ndiyathanda ukucinga ngobuhlalu beRosari “njengamanqwanqwa” amancinci akhokelela nzulu nangakumbi kwiTyeya. Ngale ndlela, uhamba noMary kwaye umbambe ngesandla, angakubonisa ezona ndlela zikhuselekileyo nezikhawulezayo zomanyano noNyana wakhe, wayithatha yena kuqala. Umntu unokuqonda kuphela ukuba ndithetha ukuthini ngale nto ngokuyenza, ngenyameko nangokuthembeka. [6]cf. Ixesha Lokufumana Ubunzima UThixo uzakwenza konke okunye. (Ayisiyongxaki yokuba uninzi lweengcwele zeCawa ikwangabantwana bakaMariya abazinikeleyo)

Ngamaxesha apho ubuKrestu ngokwabo babubonakala busemngciphekweni, ukuhlangulwa kwabo kwakubangelwe ngamandla alo mthandazo, kwaye uMama wethu weRosari wabhengezwa njengalowo ukuthethelelwa kwakhe kuzisa usindiso.  —UPOPE JOHN PAUL II, URosarium Virginis Mariae, n. I-39

Into yesithathu kukuba, njengophawu lokuba ungokaKristu ngaye, ukunxiba uBrown Scapular [7]okanye iMedal Scapular or iMbasa engummangaliso, ethembisa ubabalo olukhethekileyo kwabo banxiba ngokuthembeka kwiVangeli. Oku akufuneki kubhidaniswe "nomtsalane", ngokungathi izinto ngokwazo zinamandla endalo. Endaweni yoko, "ziisakramente" athi ngazo uThixo abonise ubabalo, ngendlela efanayo yokuba abantu baphiliswe ngokuchukumisa nje iintshinga zengubo kaKristu ngokholo. [8]cf. Mat 14:36

Kukho, ewe, ezinye iindlela uMama wethu asimema ngazo ukuba sithathe inxaxheba kwi-Triumph yakhe, ethi ngoku ingene kumanqanaba ayo okugqibela: ukusuka kwimithandazo ethile kunye nokuzinikela ekuzileni nasekudibaniseni imbuyiselo. Kufuneka siphendule kwezi zinto njengoko uMoya oyiNgcwele usikhokela kunye nezicelo zaseZulwini. Inqaku eliphambili kukuba ukhwela kwiTyeya uThixo asinike yona kule yure… njengoko amandla esihogo eqhubeka nokukhululwa kwilizwe lethu (jonga Isihogo savulwa).

Bayeke babongoze nokuthethelelwa ngamandla kweNtombi Enyulu engafakwanga, ethe, xa ithe yayityumza intloko yenyoka yakudala, yahlala ingumkhuseli oqinisekileyo "Uncedo lwamaKristu". —I-POPE PIUS XI, I-Divini Redemptoris, n. I-59

 

Ukupapashwa kokuqala kukaSeptemba 7, 2015, kwaye kuhlaziywa namhlanje.

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Umsebenzi wobugcisa

Isipho Esikhulu

Kutheni uMariya…?

Ityeya enkulu

Sele Ilungiselelwe Indawo Yokubalekela

Ukuqonda ukungxamiseka kwamaXesha ethu

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Efe 5:27
2 cf. Mat 24:14
3 cf. Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele
4 UPAPA ST. UJOHN PAUL II, uAngelus, nge-15 ka-Agasti, 2002; IVatican.va
5 Ndicebisa Iintsuku ezingama-33 ukuya kuZuko lwasekuseni
6 cf. Ixesha Lokufumana Ubunzima
7 okanye iMedal Scapular
8 cf. Mat 14:36
exhonyiweyo EKHAYA, UMARIYA, BONKE.