Ubungqina obusondeleyo

UKUHLAWULWA KWELENTEN
Usuku 15

 

 

IF ukhe waya kwenye yeendawo zam zokubaleka ngaphambili, uya kwazi ukuba ndikhetha ukuthetha ngentliziyo. Ndiyifumana ishiya indawo yeNkosi okanye uMama wethu ukuba enze nantoni na abayifunayo-njengokutshintsha umxholo. Ewe, namhlanje lelinye lala maxesha. Izolo, besicinga ngesipho sosindiso, esikwalilungelo kwaye sibiza ukuvelisa iziqhamo zoBukumkani. Njengokuba watsho uPaul Paul kwabase-Efese…

Kuba usindiswe ngokubabalwa nangalo ukholo; nako oko kungaphumi kuwe. Sisipho sikaThixo eso; akuveli kwimisebenzi, ukuze kungabikho namnye uqhayisayo. Kuba singumsebenzi wezandla zakhe, sidalelwe kuKristu Yesu ngenxa yemisebenzi elungileyo ayilungisileyo uThixo kwangaphambili, ukuba sihlale kuyo. (Kwabase-Efese 2: 8-9)

Njengokuba watsho uYohane uMbhaptizi, “Velisani iziqhamo ezilungileyo ezibubungqina benguquko yenu.” [1]I-Matt 3: 8 Ke uThixo usisindisile ngokuchanekileyo ukuze sibe ngumsebenzi wezandla zakhe, omnye uKristu emhlabeni. Yindlela emxinwa kwaye inzima kuba ifuna ukwaliwa kwesilingo, kodwa umvuzo bubomi kuKristu. Kwaye kwi-St Paul, kwakungekho nto emhlabeni ethelekisa:

Zonke izinto ndizibalela ekuthini ziyilahleko, ngenxa yokulunga kwam kokumazi uKristu Yesu iNkosi yam. Ngenxa yakhe ndamkele ukulahleka kwezinto zonke kwaye ndizithatha njengenkunkuma, ukuze ndimzuze uKrestu kwaye ndifumaneke kuye… (Phil 3: 8-9)

Kwaye, ndifuna ukwabelana nawe ngobungqina obusondeleyo, ukubiza ezantsi kweNarrow Pilgrim Road kunyaka wokuqala womtshato wam. Ngapha koko, oku kunikezwe ngexesha elifanelekileyo ngezimvo zikaPopu ezingundaba-mlonyeni kutshanje malunga nocwangciso ...

 

NJENGOBA uninzi lwamaKatolika olusandul 'ukutshata, mna nenkosikazi yam uLea besingazi kakhulu ngemfundiso yeCawa malunga nolawulo lokuzalwa. Khange ikhankanywe kwikhosi yethu "yokuhlangana", nangaliphi na elinye ixesha ngexesha lamalungiselelo omtshato. Asizange sive imfundiso iphuma epulpitini kuyo, kwaye yayingeyiyo into esasicinga ngayo ukuxoxa kakhulu nabazali bethu. Kwaye ukuba izazela zethu zaye sihlatywe, sakwazi ukuyikhupha ngokukhawuleza "njengebango elingenangqiqo."

Xa usuku lomtshato wethu lwalusondela, umntu endiza kutshata naye wenza into eyenziwa ngabafazi abaninzi: waqalisa ukusebenzisa “ipilisi.”

Malunga neenyanga ezisibhozo sitshatile, besifunda impapasho eveza ukuba ipilisi yolawulo lokuzalwa inokuba yinto engabalulekanga. Oko kukuthi, umntwana osandula ukukhulelwa angatshatyalaliswa ziikhemikhali kwezinye izinto zokucwangcisa. Sothuka! Ngaba sasimke sazi ngokungazi ngobomi bomntu — okanye ezininzi—kubantwana bethu? Sakhawuleza sayifunda imfundiso yeCawa malunga nezinto zokuthintela ukukhulelwa saza sagqiba ngoko nangoko ukuba siza kulandela into esasixelelwa nguPeter. Emva kwayo yonke loo nto, ndandikhathazwa “ngamagumbi okutyela” amaKatolika akhetha kwaye akhethe nokuba zeziphi na iimfundiso zecawa abazakuzilandela, kwaye nezo bangazifuniyo. Kwaye apha bendisenza into enye!

Saya kwi-Confession kungekudala emva koko saqala ukufunda malunga neendlela zendalo ezithi umzimba womfazi ubonakalise ukuqala kokuzala ukuze isibini sikwazi ukucwangcisa usapho ngokwemvelo, ngaphakathi KaThixo uyilo. Ngexesha elizayo simanyene njengendoda nomfazi, kwabakho ukukhululwa kobabalo olunamandla okusishiye sobabini silila, sibhaptizwe kubukho obunzulu beNkosi esingazange sabuva ngaphambili. Ngequbuliso, sakhumbula! Eli yayilixesha lokuqala sizimanya ngaphandle ukulawula inzala; ixesha lokuqala esizinikele ngalo ngokwethu, omnye komnye ngokupheleleyo, singagodli nto, kubandakanya amandla amakhulu kunye nelungelo lokuzala. 

 

IKHONDOMU YOMOYA

Kukho intetho eninzi kwezi ntsuku malunga nendlela uthintelo kuthintela ukukhulelwa. Kodwa akukho ngxoxo incinci malunga nokuba yintoni enye eyithintelayo-oko kukuthi, umanyano olupheleleyo lwendoda nomfazi.

Ukuthintela inzala kufana nekhondom phezu kwentliziyo. Ithi andivulelanga ngokupheleleyo kubomi obunokwenzeka. Kwaye uYesu akazange athi uyindlela, nenyaniso, kwaye ubomi? Nanini na xa sikhetha okanye sithintela ubomi, siyabakhuphela ngaphandle kwaye siyabathintela Ubukho bukaYesu ngamandla oMoya oyiNgcwele. Ngesi sizathu sodwa, uthintelo-nzala lubahlulele ngaphakathi amadoda nabafazi ngeendlela abangenakuziqonda. Ithintele ubunye obunzulu bemiphefumlo, kwaye ke, ubunzulu bokudibanisa kunye nokungcwalisa ubabalo: ubomi buqu, uYesu, Ngubani iqabane lesithathu kuwo wonke umtshato womthendeleko.

Ngaba ayimangalisi into yokuba uphando lwenzululwazi lufumene ezi ziphumo zilandelayo phakathi kwabantu abatshatileyo abangazisebenzisiyo izinto zokuthintela inzalo? Bona:

  • unezinga eliphantsi kakhulu (0.2%) lokuqhawula umtshato (xa kuthelekiswa ne-50% kuluntu ngokubanzi);
  • babe nemitshato eyonwabisayo;
  • bonwabile kwaye banelisekile kubomi babo bemihla ngemihla;
  • babe nobudlelwane obukhulu bomtshato;
  • Ukwabelana ngokusondeleyo neqabane kunabo abo bathintela inzala;
  • qaphela inqanaba elinzulu lonxibelelwano kunye neqabane;

(Ukubona iziphumo ezizeleyo zesifundo sikaGqirha Robert Lerner, yiya ku www.physiciansforlife.org)

 

NJENGOMTHI

Kwisithuba sonyaka wesigqibo sethu sokulandela imfundiso yeCawa evezwe kule ncwadana IHumanae Vitae, samitha intombi yethu yokuqala, uTianna. Ndikhumbula ndihleli etafileni yasekhitshini ndisithi kwinkosikazi yam, “Kunje… kufana nomthi wama-apile. Eyona njongo yomthi wama-apile kukuthwala isiqhamo! Yindalo kwaye intle. ” Abantwana kwinkcubeko yethu yanamhlanje bahlala bejongwa njengengxaki, okanye okona kulungileyo, ifashoni eyamkelekileyo ukuba unayo enye, okanye mhlawumbi zimbini (nayiphi na engaphezulu kwesithathu ithathwa njengengathandekiyo okanye engakhathaliyo.) Kodwa abantwana ngabonaumkhwa yothando lomtshato, ukufezekisa enye yeendima ezibalulekileyo eziyilwe nguThixo ngendoda nomfazi: zala, wande; [2]I-X 1: 28

Ukusukela ngelo xesha, uThixo usisikelele ngenene ngabanye abantwana abasixhenxe. Sineentombi ezintathu ezilandelwa ngoonyana abahlanu (siye saqala ngabantwana abagcinayo… bayazala). Ayizicwangciswanga zonke-bekukho izinto ezimangalisayo! Kwaye ngamanye amaxesha sinoLea saziva sityhafile phakathi kokuphelelwa ngumsebenzi kunye nokuqokelela amatyala… de sababamba ezingalweni zethu kwaye asinakucinga ngobomi ngaphandle kwabo. Abantu bayayihleka xa besibona sifumba iveni yethu okanye ibhasi yokhenketho. Sijonge kwiivenkile zokutyela saza sathe ntsho kwiivenkile ezithengisa ukutya (“Ngaba zonke la lakho?? "). Ngesinye isihlandlo, xa sasikhwele ibhayisekile entsatsheni, omnye okwishumi elivisayo wasibona waza wathi, “Jongani! Intsapho! ” Ndacinga ukuba ndise China umzuzwana. 

Kodwa bobabini uLea kwaye ndiyayiqonda into yokuba isigqibo sobomi sibe sisipho esikhulu kunye nobabalo. 

 

UTHANDO SOZE LWEHLULEKA

Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, ubuhlobo kunye nenkosikazi yam ukusukela ngala mhla wokuthatha isigqibo buye bakhula kuphela kwaye nothando lwethu luyanda, ngaphandle kweentlungu ezikhulayo kunye neentsuku ezinzima eziza kulo naluphi na ulwalamano. Kunzima ukuyichaza, kodwa xa uvumela uThixo ukuba angene emtshatweni wakho, nkqu nakwezona nkcukacha zisondeleleneyo, kuhlala kukho intsha, Ukutsha okugcina umntu eseluthandweni kwakhona njengoko uMoya kaThixo wokuyila uvula iindawo ezintsha zomanyano.

UYesu wathi kubapostile, “Lowo umamelayo nina uyamamela.” [3]Luke 10: 16 Kwanale mfundiso zinzima zeCawe ziyakuhlala zivelisa iziqhamo. Kuba uYesu wathi:

Ukuba nihlala elizwini lam, niyakuba ngabafundi bam ngokwenene, kwaye niya kuyazi inyaniso, kwaye inyaniso iya kunikhulula. (UYohane 8: 31-32) 

 

ISISHWANKATHELO NESIBHALO

Ifowuni yomhambi yifowuni yokuthobela, kodwa isimemo uvuyo.

Ukuba nithi niyigcine imithetho yam, hlalani eluthandweni lwam; njengokuba mna ndayigcinayo imithetho kaBawo, ndahlala eluthandweni lwakhe. Ezi zinto ndizithethile kuni, ukuze uvuyo lwam luhlale kuni, luthi novuyo lwenu luzaliseke. (UYohane 15: 10-11)

Ndiyamthanda8

Ukupapashwa kokuqala ngoDisemba 7, 2007.

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Isini sabantu kunye neNkululeko yeNkululeko

 

 

Ukujoyina uMarko kule Lenten Retreat,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

uphawu lwerosari Isibhengezo esiphambili

PHAWULA: Ababhalisi abaninzi baxele ukuba abasafumani ii-imeyile kwakhona. Jonga ifolda yakho ye-junk okanye yogaxekile ukuze uqiniseke ukuba ii-imeyile zam azimiseli apho! Oko kuhlala kunjalo 99% yexesha. Zama ukuphinda ubhalise Apha. Ukuba akukho nanye kwezi ezincedayo, nxibelelana nomboneleli wakho wesevisi ye-intanethi kwaye ubacele ukuba bavumele ii-imeyile kum.

Mamela ipodcast yalo mbhalo:

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 I-Matt 3: 8
2 I-X 1: 28
3 Luke 10: 16
exhonyiweyo EKHAYA, UKULALA NGABANTU NENKULULEKO, UKUHLAWULWA KWELENTEN.

Amagqabantshintshi zivaliwe.