Umchasi-Kristu kwiXesha lethu

 

Ipapashwe okokuqala ngoJanuwari 8, 2015…

 

NGAPHANDLE Kwiiveki ezidlulileyo, ndibhale ukuba lixesha lokuba 'ndithethe ngokuthe ngqo, ngenkalipho, kwaye ngaphandle kokuxolisa "kwintsalela" ephulaphuleyo. Yintsalela yabafundi ngoku, hayi ngenxa yokuba bekhethekile, kodwa banyuliwe; yintsalela, hayi kuba bengamenywanga bonke, kodwa bambalwa abasabelayo…. ' [1]cf. Ukudibana kunye neNtsikelelo Oko kukuthi, ndichithe iminyaka elishumi ndibhala malunga namaxesha esiphila kuwo, ndihlala ndibhekisa kwiNkcubeko eNgcwele kunye neMagisterium ukuze ndizise umlinganiso kwingxoxo ekusenokwenzeka ukuba ixhomekeke kakhulu kwisityhilelo sabucala. Nangona kunjalo, kukho abathile abavakalelwa ngokulula ikhona Ingxoxo "yamaxesha okuphela" okanye iingxaki esijamelene nazo zibuhlungu kakhulu, azilunganga, okanye zinenzondelelo yempambano-kwaye ke zisusa kwaye zikhuphe ukubhalisa. Bayibenjalo. UPopu Benedict wayethe tye malunga nemiphefumlo:

Kukulala kwethu kubukho bukaThixo okusenza singabukhathaleli ububi: asimva uThixo kuba asifuni kuphazanyiswa, ngoko ke sihlala singabukhathalele ububi. ”… Abo bethu abangafuniyo jonga amandla apheleleyo obubi kwaye awufuni ukungena kwi-Passion yakhe. —UPOPE BENEDICT XVI, kwiArhente yeendaba zamaKatolika, kwisiXeko saseVatican, ngoAprili 20, 2011, kubaphulaphuli ngokubanzi

Enye yezona zinto zingatshintshiyo abantu bandixelela zona kwiileta zabo kukuba oku kubhala umpostile kubanika ithemba. Kodwa hayi ithemba lobuxoki. Asinakuthetha ngokuza kukaYesu Krestu ngaphandle kokuvuma oko wakuthethayo ngako: ukuba ukubuya kwakhe kuya kuhamba noxinzelelo olukhulu, intshutshiso kunye nesiphithiphithi, kwaye ngokukodwa, inkohliso. Ngoko ke Ingxoxo “yemiqondiso yamaxesha” ayithethi ngokufuna ukwazi; imalunga nokusindisa imiphefumlo; imalunga nabantwana bethu kunye nabazukulwana abo bathathwa basiwe kwinyani ITsunami yokomoya yenkohliso kula maxesha. Kukangaphi usiva abo babedumisa iindwendwe, izithethi kunye nababhali besithi “Sonke sizakufa sidibane noKrestu nanini na, ke akunamsebenzi nokuba uza kubomi bethu okanye”? Ke kwakutheni ukuze uYesu asiyalele ukuba 'silinde kwaye sithandaze'? Kungenxa yokuba inkohliso iya kuba yeyobuqili nenomtsalane kangangokuba iya kubangela uwexuko olukhulu lwamakholwa elukholweni. 

Kutshanje ndibandakanyiwe kwingxoxo ye-imeyile eyayikhokelwa ngumfundi wezakwalizwi uPeter Bannister, umguquleli we-Countdown to the Kingdom, owafunda ooBawo beCawa bokuqala kunye namanye amaphepha angama-15,000 esityhilelo esizimeleyo sabucala ukusukela ngo-1970. “ixesha loxolo” njengoko kuchaziwe kwisiTyhilelo 20: 1-6 kwaye endaweni yoko bakhetha ingcaciso yomfuziselo ka-Augustine “yeminyaka eliwaka” (Amillennialism), nangona kunjalo uthi…

… Njengo Mfu. Joseph Iannuzzi kunye noMark Mallett, ngoku ndiqinisekile ukuba Amillennialism ayisiyiyo kuphela hayi ukubophelela ngokuzibophelelayo kodwa enyanisweni yimpazamo enkulu (njengelinge elininzi kwimbali ukuxhasa iingxoxo zobufundisi, nokuba zintsonkothe ​​kangakanani, ezijongana nokufundwa okucacileyo kwesiBhalo, kule meko IsiTyhilelo 19 no-20). Mhlawumbi lo mbuzo ubungabalulekanga kangako kwiinkulungwane ezidlulileyo, kodwa ngokuqinisekileyo ngoku…

Ukubhekisa kuphando lwakhe olukhulu, iintengiso zeBannister:

Andinakukhomba ku Ongatshatanga Umthombo othembekileyo oxhasa u-Augustine's eschatology. Kuyo yonke indawo kuqinisekisiwe ukuba oko sijamelene nako kwangoko kukufika kweNkosi (kuqondwa ngengqondo yomdlandla. ku boniswa kaKristu, hayi ngengqondo egwetyiweyo yeminyaka eliwaka yokubuya kukaYesu ngokwasemzimbeni ukuzokulawula ngomzimba kubukumkani bethutyana) kuhlaziyo lwehlabathi-hayi Isigwebo sokugqibela / ukuphela kweplanethi…. Okunentsingiselo esengqiqweni kwisiseko seSibhalo sokuchaza ukuba Ukuza kweNkosi 'kusondele' kunjalo, kunjalo, kukuza koNyana wentshabalalo. Andiboni nayiphi na indlela malunga noku. Kwakhona, oku kungqinwe ngenani elinomtsalane lemithombo yesiprofeto esinobunzima…

Ngale nto engqondweni, ndifuna ukubonisa kwakhona indlela ezolileyo nelungeleleneyo yesihloko ngombhalo ongezantsi obizwa ngokuba: Umchasi-Kristu kumaxesha ethu. Ndenza njalo, hayi ngenxa yokuba ndinomdla wobudenge bokubala ixesha lokubonakaliswa kwakhe. Kunoko kwakhona, kuba ukuza kwakhe kwandulela kwaye kukhatshwa yinkohliso enkulu kakhulu, kangangokuba “nkqu nabanyuliweyo” banokulahlekiswa. [2]cf. Mateyu 24:24 Njengoko uza kubona, uninzi loopopu bale nkulungwane idlulileyo bakholelwa ukuba le nkohliso iqhubeka ...

 

NGABA SINOKUXOXA NGOKU?

Inqanawa emnyama iyahamba ngomkhumbi...

Lawo ngamazwi endiwavileyo enyuka entliziyweni yam ngaphambi kokuba iAdvent idlule. Ndayiva iNkosi indikhuthaza ukuba ndibhale malunga noku — malunga ISityhilelo 13--Kwaye ndikhuthazwe ngakumbi ngumlawuli wam wokomoya malunga noku. Kwaye kutheni kungenjalo, kuba isicatshulwa ngokwaso sithi:

Lowo uneendlebe zokuva la mazwi. (ISityhi. 13: 9)

Kodwa nanku umbuzo kuwe nakum: sineendlebe zokuva la mazwi? Ngaba siyakwazi ukungena kwingxoxo yomchasi-Kristu kunye nemiqondiso yamaxesha, eyinxalenye yokholo lwethu lobuKatolika, eyinxalenye yegunya lethu esilinikwe nguKristu ukuba "sibukele sithandaze"? [3]cf. UMarko 14:38 Okanye ngaba sikhupha amehlo ethu kwangoko kwaye siyilahle nayiphi na ingxoxo njengeparanoia kunye noloyiko olwenza ukuba woyike? Ngaba siyakwazi ukubeka bucala iingcinga zethu zangaphambi kokumiselwa kunye nokuchasa simamele ilizwi leCawe, koko oopopu kunye nabaTata beCawa bathethileyo kwaye bathethayo? Kuba bathetha ngengqondo kaKristu owathi koobhishophu bakhe bokuqala, kungoko ke kwaba balandelayo:

Lowo umamelayo nina uyamamela. Nabani na onigatyayo uyandigatya. (ULuka 10:16)

Ngaphambi kokuba ndingene kuyo nayiphi na ingxoxo ngeNqanawa emnyama, oko kuphakama ibandla lobuxoki, Masiqale sijonge umbuzo ophikisayo nini Umchasi-Kristu kulindeleke. Ngumbuzo obalulekileyo kuba iZibhalo zisixelela ukuba ukuza kwakhe kuya kukhatshwa yinkohliso enkulu. Ngokuqinisekileyo oku sele kuyenzeka, ngakumbi kwilizwe laseNtshona…

 

UNYANA WENKANZEKO

Isiko elingcwele liyangqina ukuba, ngasekupheleni kwexesha, indoda ethile ebizwa ngokuba nguSt. Ngokuqinisekileyo, uyinto yokoqobo ndoda.

… Ukuba umchasi-Kristu ngumntu omnye, hayi igunya- hayi umoya wokuziphatha nje, okanye inkqubo yezopolitiko, hayi ubukhosi, okanye ukulandelelana kwabalawuli-yayiyinto eqhelekileyo yeCawa yokuqala. —St. UJohn Henry Newman, "Amaxesha Umchasi-Kristu", Isifundo 1

Ixesha lakhe latyhilwa kuPawulos njengaphambi "kwemini yeNkosi":

Makungabikho namnye unikhohlisayo nangayiphi na indlela; kuba loo mhla awunakuza, ingekufika okreqo kuqala, atyhileke umntu ongenamthetho, unyana wentshabalalo. (2 Tes. 2: 3)

Abaseki beCawa bokuqala bavumile ngamxhelo-mnye ukuba "unyana wentshabalalo" ngumntu, ngumntu ongatshatanga. Nangona kunjalo, uPapa U-Emeritus Benedict XVI wenza inqaku elibalulekileyo:

Ngokokuchasa komchasi-Kristu, siye sabona ukuba kwiTestamente eNtsha uhlala ecinga ngezinto ezenzeka ngelo xesha kwimbali. Akanakuphela kwabanye abantu. Ngokukodwa unxiba iimaski ezininzi kwisizukulwana ngasinye. -Cardinal Ratzinger (POPE BENEDICT XVI), Imbono Yeemfundiso, I-Eschatology 9, uJohann Auer noJoseph Ratzinger, ngo-1988, iphe. 199-200

Olu luvo lokuvumelana nesibhalo esingcwele:

Bantwana, lilixa lokugqibela eli; kwaye njengokuba nevayo ukuba umchasi-Kristu uyeza, ngoku sele bebaninzi abachasi-Kristu. Yiyo le nto sisazi ukuba lilixa lokugqibela eli… Othe wamkhanyela uYise noNyana, lo ngumchasi kristu. (1 Yohane 2:18, 22)

Oko kukuthi, baninzi abachasi kristu kwimbali yoluntu. Kodwa isiBhalo sikhomba ngokukodwa kwintloko, eyintloko phakathi kwabaninzi, ohamba novukelo olukhulu okanye uwexuko ukuya esiphelweni sexesha. Abaseki beCawe babhekisa kuye njengo “nyana wentshabalalo”, “ongenamthetho”, “ukumkani”, “okreqileyo nomphangi” onemvelaphi yakhe isenokuba yeyase Mbindi Mpuma, ekunokwenzeka ukuba ililifa lama Yuda.

Kodwa uzofika nini?

 

ULAWULO LOMNKHOHLISI

Kukho iinkampi ezimbini kule, kodwa njengoko ndiza kukubonisa, azingqinelani.

Inkampu yokuqala, kunye neyona ixhaphakileyo Namhlanje, kukuba umchasi-Kristu ubonakala esiphelweni sexesha, kwangoko phambi kokubuya kukaYesu eluzukweni evula umgwebo nesiphelo sehlabathi.

Enye inkampu yayiyeyona ixhaphakileyo phakathi kwaBaseki beCawa bokuqala kwaye, ethi ilandele ngokulandelelana ngokulandelelana kukaSt.Yohane uMpostile kwiSityhilelo. Kwaye oko kukufika kwe ongenamthetho ulandela "ixesha loxolo", oko ooSeki beCawa bakubiza ngokuba "luphumlo lwesabatha", "usuku lwesixhenxe", "amaxesha obukumkani" okanye "umhla weNkosi." [4]cf. Iintsuku ezimbini ezingakumbi Le iya kuba yeyona mbono ixhaphakileyo kwizityhilelo zesiprofeto sanamhlanje. Ndithathe ixesha lokuchaza ngemfundiso yabaseki beCawa malunga noku malunga nemibhalo emibini: Ilahlekile i-Era kwaye Millenarianism: Yintoni le, kwaye ayikho. Ukushwankathela ingcinga ehlangeneyo yeMagisterium, uFr. UCharles Arminjon wabhala:

Olona luvo ligunyazisiweyo, kunye nolona lubonakala luhambelana kakhulu neSibhalo eNgcwele, kukuba, emva kokuwa komchasi-Kristu, iCawa yamaKatolika iya kuphinda ingene kwixesha lokuphumelela kunye noloyiso. -Ukuphela kweLizwe langoku kunye neemfihlakalo zoBomi boKamva, UFr. UCharles Arminjon (1824-1885), iphe. 56-57; USomalia Institute Press

Olu luhlu lwexesha lucacile kwiNcwadi yeSityhilelo apho uSt.

I. Ukuvuka kwenamba nxamnye nabantu bakaThixo (“umfazi”) [5]cf. ISityhi 12: 1-6

II. Inamba inika igunya layo "kwirhamncwa" elilawula umhlaba wonke okwexeshana. Elinye irhamncwa, "umprofeti wobuxoki", liphuma linyanzela bonke ukuba banqule irhamncwa lokuqala kwaye bamkele uqoqosho olufanayo, oluthatha inxaxheba kulo "uphawu lwerhamncwa". [6]cf. ISityhi 13

III. UYesu uwabonakalisa amandla aKhe ehamba nomkhosi wasezulwini, etshabalalisa uMchasi-Kristu, ephosa irhamncwa kunye nomprofeti wobuxoki esihogweni. [7]cf. ISityhi 19:20; 2 Tes. 2: 8 Ngokucacileyo esi ayisosiphelo sehlabathi kubalo-maxesha lukaSt, okanye ukuBuya kwesiBini ekupheleni kwexesha. UFr. UCharles uyachaza:

U-St. Thomas no St John Chrysostom bacacisa la magama Ubalo-mbono ngo-Jesu ngumzekelo we-adventus sui ("INkosi uYesu iya kuyitshabalalisa ngokuqaqamba kokuza kwayo ') ngengqondo yokuba uKrestu uya kubetha uMchasi-Kristu ngokumkhanyisela ngokuqaqamba okuya kuba ngathi kukunye nomqondiso wokuBuya kwakhe kwesiBini… -Ukuphela kweLizwe langoku kunye neemfihlakalo zoBomi boKamva, UFr. UCharles Arminjon (1824-1885), iphe. 56-57; USomalia Institute Press

IV. USathana ubotshwe ngamatyathanga “enzonzobileni” njengokuba iBandla lilawula ngoxolo ixesha elide, elifanekiswa linani "leminyaka eliwaka". [8]cf. ISityhi 20:12

V. Emva koko, kubakho uvukelo lokugqibela emva kokukhululwa kukaSathana, oko iSt. John akubiza ngokuba "nguGogi noMagogi." Kodwa umlilo uvela ezulwini kwaye ubadle njengoko bejikeleze inkampu yabangcwele. Ngokuphawuleka ngokwexesha likaSt. John kukuba "uMtyholi owayebalahlekisile waphoswa echibini lomlilo nesalfure. apho lalikhona irhamncwa kunye nomprofeti wobuxoki. " [9]cf. ISityhi 20:10

VI. Imbali yoluntu iyaphela njengoko isiGwebo sokugqibela siqala. [10]cf. ISityhi 20: 11-15

VII. UThixo udala amazulu amatsha noMhlaba oMtsha njengoko iBandla limanyene ngonaphakade kwiqabane lakhe eliNgcwele. [11]cf. ISityhi 21: 1-3

Kule nkalo, kulandela imfundiso ka-Benedict XVI, irhamncwa kunye nomprofeti wobuxoki bayakucinezela ukuza komchasi-Kristu, uGogi noMagogi beza mhlawumbi koko u-Augustine akubiza ngokubagqibela Umchasi-Kristu. ” Kwaye sifumanisa oku kucaciswa nakwimibhalo yaBaseki beCawa bokuqala.

Kodwa xa Umchasi-Kristu etshabalalise zonke izinto kweli hlabathi, uya kulawula iminyaka emithathu neenyanga ezintandathu, kwaye ahlale etempileni IYerusalem; INkosi iyakuza isemazulwini ngamafu… ithumele le ndoda nabo bamlandelayo edikeni lomlilo; kodwa ukuzisa amalungisa amaxesha obukumkani, oko kukuthi, okunye, usuku olungcwalisiweyo lwesixhenxe… Oku kuyakwenzeka ngamaxesha obukumkani, oko kukuthi, ngomhla wesixhenxe… iSabatha yokwenene yamalungisa. —St. UIrenaeus waseLyon, uBawo weCawa (140- 202 AD); I-Adversus Haereses, u-Irenaeus waseLyon, V.33.3.4, Ootata beCawa, i-CIMA Publishing Co.

UTertullian ucacisa ukuba "amaxesha obukumkani" linqanaba eliphakathi ngaphambi kokuphela kwehlabathi:

Siyavuma ukuba ubukumkani sibuthembisile emhlabeni, nangona ngaphambi kwezulu, kuphela kwenye imeko yobomi; njengokuba kuyakuba njalo emva kovuko lweminyaka eliwaka kwisixeko esakhiwe nguThixo ngokwaphezulu ... —Tertullian (155–240 AD), Bawo wase Nicene Church; UAdversus Marcion, NguAnte-Nicene Fathers, uHenrickson Publishers, 1995, Vol. 3, iphe. 342-343)

Umbhali we Ileta kaBharnabhas, ithathwa njengelizwi phakathi kwaBaseki beCawa, ithetha ngexesha…

… Xa uNyana wakhe eza kuza atshabalalise ixesha lika ongenamthetho kwaye ugwebe abangamhloneliyo uThixo, kwaye utshintshe ilanga nenyanga neenkwenkwezi — emva koko uyakuphumla ngomhla wesixhenxe… emveni kokuphumla kuzo zonke izinto, ndiya kuqala usuku lwesibhozo, oko kukuthi, ukuqala kolunye usuku umhlaba. -Ileta kaBharnabhas (Ngo-70-79 AD), ebhalwe ngu-Apostolic Tata wenkulungwane yesibini

Kodwa ngaphambi kosuku lwesibhozo, uSt. Augustine ubhala athi:

Ngokwenene siya kuba nakho ukutolika la mazwi, "Umbingeleli kaThixo kunye noKristu baya kulawula kunye naye iminyaka eliwaka; Xa ke iwugqibile iminyaka eliwaka, uya kukhululwa uSathana entolongweni yakhe. kuba ngaloo ndlela athetha ukuba ulawulo lwabangcwele kunye nolukhoboka lwedemon luya kuphela ngaxeshanye ... ukuze ke ekugqibeleni baphume abo bengengabakaKristu, kodwa babe ke gqibela Umchasi-Kristu… —St. UAugustine, Ootata be-Anti-Nicene, isiXeko sikaThixo, INcwadi XX, iChap. 13, 19

 

UMCHASI-KRISTU… NAMHLANJE?

Konke oku kuthetha ukuba ngenene kunokwenzeka ukuba "ongenamthetho" angatyhilwa yethu ngaphambi 'kwexesha loxolo.' Siza kubazi ukuba kufutshane nezinto ezithile eziphambili:

 

A. Kufuneka kubekho uwexuko.

...ihlabathi yingcambu yobubi kwaye inokusikhokelela ekubeni sishiye izithethe zethu kwaye sixoxe ngokunyaniseka kwethu kuThixo osoloko ethembekile. Oku kubizwa ngokuba kukuwexuka, okuthi… luhlobo “lokukrexeza” olwenzekayo xa sithetha-thethana ngobume bobukho bethu: ukunyaniseka eNkosini. —UPOPA UFRANCISI osuka kwikhaya, iVatican Radio, nge-18 kaNovemba ngo-2013

Oopopu babukele iCawa isihla ngokuthembeka eNkosini ngoku ngaphezulu kwenkulungwane.

Ngubani onokuthi asilele ukubona ukuba eli xesha likhoyo ngoku, nangaphina ixesha elidlulileyo, elihlaselwa sisifo esibi nesendeleyo, ethi ikhule yonke imihla kwaye itye ngaphakathi, idonse intshabalalo? Niyasiqonda, Madoda aqondekayo, siyintoni esi sifouwexuko isuka kuThixo… Xa konke oku kuthathelwa ingqalelo kukho isizathu esihle soloyiko hleze obu bubi bungangathi bungangcamli, kwaye mhlawumbi nokuqala kobubi obugcinelwe imihla yokugqibela; nokuba kungade kubekho umhlaba "uNyana wentshabalalo" athetha ngaye uMpostile. —IIPOPE ST. IPIUS X, E Supremi, I-Encycology on the Return of zonke Izinto kuKristu, n. 3, 5; Ngomhla we-4 ku-Okthobha 1903

Ephawula ukuvela kwendelelo kubuKrestu kwihlabathi liphela, uPopu Pius XI wabhala:

… Bonke abantu abangamaKristu, bedakumbile kwaye bedidekile, bahlala besemngciphekweni wokuphambuka elukholweni, okanye wokufumana okona kufa kabuhlungu. Ezi zinto ngenyaniso zilusizi kangangokuba ungade uthi ezo zinto zifanekisela kwaye zibonise "ukuqala kwenimba," oko kukuthi kwabo baya kuziswa ngumntu wesono, "ophakanyisiweyo ngaphezu kwayo yonke into ebizwa ngokuba NguThixo okanye uyanqulwa ” (2 Tes. 2: 4). -Umkhululi we-Miserentissimus, Ileta ye-Encyclical on Reparation to the Sacred Heart, n. Ngomhla we-15, ngoMeyi 8, 1928; www.v Vatican.va

Ngelixa ndinokubhekisa kwabanye oopopu abaninzi abathetha ngale ndlela inye yokukhula kokungathembeki, mandiphinde ndicaphule uPaul VI:

Kukho ukungonwabi okukhulu ngeli xesha emhlabeni naseCaweni, kwaye into ekuthethwa ngayo lukholo… ngamanye amaxesha ndifunda isicatshulwa seVangeli samaxesha esiphelo kwaye ndiyangqina ukuba, ngeli xesha, eminye imiqondiso yesi siphelo. ziyavela. —UAPOPE PAUL VI, Imfihlo Paul VI, UJean Guitton, iphe. 152-153, Imbekiselo (7), iphe. ix.

Uwexuko, Ukuphulukana nokholo kusasazeka kwihlabathi liphela nakwizinga eliphezulu ngaphakathi kweCawa. -Idilesi kwisithuba seminyaka engamashumi amathandathu yesikhumbuzo seFatima, ngo-Okthobha 13, 1977

 

B. Phambi kokuba irhamncwa lifike, kufuneka kubekho ubungqina "bomqondiso omkhulu" 'womfazi owambethe ilanga "kunye" nomqondiso "wenamba ebonakala (cf. ISityhi 12: 1-4)

Ndiwuphethe kakuhle lo mbandela kwincwadi yam Imbonakalo yokuGqibela, kwaye sashicilela icandelo elithetha ngalo Mfazi nenamba Apha. [12]cf. Umfazi kunye neNamba Ubuni boMfazi buchazwa nguBenedict XVI:

Eli bhinqa limele uMariya, uMama woMhlawuleli, kodwa umele kwangaxeshanye iBandla liphela, Abantu bakaThixo bamaxesha onke, iBandla elihlala libuhlungu, libuye lizale noKrestu ngamaxesha onke.. -Castel Gondolfo, e-Itali, nge-23 ka-2006; Zenit

Ubume benamba bukwasebenza ngokuthe ngqo. Ngu:

Inamba enkulu, inyoka yakudala, leyo kuthiwa nguMtyholi, uSathana ke, lowo walilahlekisayo elimiweyo liphela. (ISityhi. 12: 9)

UYesu ubiza uSathana "lixoki" kunye "umbulali". [13]cf. Yohane 8:44 Inamba itsalela imiphefumlo kubuxoki bayo ukuze ibatshabalalise.

Ngoku sixelelwa inamba, ikhohlisa “ihlabathi liphela.” Kuya kuba kokufanelekileyo ukuthi inkqubo yenkohliso yehlabathi yaqalwa ngenkulungwane ye-16 xa kwenzeka izinto ezimbini: uHlaziyo lwamaProtestanti kunye nokuKhanyiselwa. [14]ukubona Imfihlelo iBhabhiloni Kwimiyalezo evunyiweyo yezenkolo ka-Fr. UStefano Gobbi, inkcazo ebalaseleyo yalo "mqondiso" we Inamba ivela, umoya womchasi-Kristu, unikiwe:

… Umchasi-Kristu ubonakaliswa ngohlaselo olukhulu lokholo kwilizwi likaThixo. Ngokusebenzisa izafilosofi eziqala ukunika ixabiso elilodwa kwisayensi kunye nokuqiqa, kukho ukuthambekela okuthe ngcembe kokwenza ubukrelekrele bomntu kuphela njengeyona nto iphambili yenyaniso. Kuza kuzalwa iimpazamo ezinkulu zefilosofi eziqhubeka ukutyhubela iinkulungwane ukuza kuthi ga kwiintsuku zakho… ngoHlaziyo lwamaProtestanti, iNkcubeko iyaliwa njengomthombo wesityhilelo esingcwele, kwaye sisiBhalo esingcwele kuphela esamkelweyo. Kodwa ke le nto kufuneka itolikwe ngendlela yokuqiqa, kwaye iMagisterium eyiyo yeCawa yamaGrike, athe uKristu wayiphathisa ukuba ngumgcini wediphozithi, iyaliwa ngenkani. -Inenekazi lethu lityholwa kuFr. UStefano Gobbi, KubaPristi, Abafazi bethu Abathandekayo Ababingeleli, n. 407, "Inani leRhamncwa: 666", iphe. 612, uHlelo lwe-18; kunye neImprimatur

Ewe, ngeli xesha linye, zazikhona kwaye zibalulekile izibuko zikaMama wethu, "umfazi owambethe ilanga," ephikisana nezi mpazamo zefilosofi.

 

C. Ukubakho koqoqosho olufanayo lwehlabathi

Ukusukela ukuba uMchasi-Kristu umisela inkqubo enye efanayo yezoqoqosho kwihlabathi liphela, iimeko zokuvela koqoqosho lwehlabathi ngokuqinisekileyo ziya kuba sisimbonelelo soluhlobo oluthile. Kuyaphikiswa ukuba oku bekungenakwenzeka kude kube yile nkulungwane iphelileyo. UBenedict XVI walatha…

… Ukuqhuma kokuxhomekeka kwelinye ilizwe, okwaziwa njengehlabathi. UPaul VI wayeyibonile ngaphambili, kodwa isantya soburhalarhume esiguquke ngaso sasingenakulindeleka. -IPOPE BENEDICT XVI, IiCaritas ezikwiVenisa, n. I-33

Kodwa ukudityaniswa kwehlabathi, kwaye ngokwako akunto imbi. Endaweni yoko, ziimpembelelo ezingaphaya kwayo eziye zaphakamisa ii-alamu zikapopu.

… Ngaphandle kwesikhokelo sothando lwenene, lo mbutho wehlabathi ungadala umonakalo ongazange ubonwe kwaye udale iyantlukwano entsha kusapho loluntu. -Ibhididi. n. 33

Nabani na unokubona ngokucacileyo ukuba izizwe zibotshelelwe kwinkqubo yebhanki yehlabathi, edityaniswa yitekhnoloji, ethi chu isuse imali enzima (imali). Izibonelelo zininzi, kodwa kunjalo nakwiingozi kunye nokubakho kolawulo oluphambili. Upopu uFrancis wayethetha ngokungathandabuzekiyo ngezi ngozi zikhulayo kwintetho yakhe eya eYurophu IPalamente.

Amandla okwenyani edemokhrasi yethu - eqondwa njengokuchazwa kwentando yabantu - akufuneki ivunyelwe ukuba iwele phantsi koxinzelelo lwezinto zamazwe ngamazwe ezingekho kwindalo iphela, ezibenza buthathaka zibenze babe ziinkqubo ezifanayo zamandla ezoqoqosho kwinkonzo. wezikumkani ezingabonakaliyo. —UPOPA FRANCIS, Idilesi eya kwiPalamente yaseYurophu, eStrasbourg, eFransi, nge-25 kaNovemba ka-2014, Zenit 

“Ubukhosi obungabonakaliyo…” Inene, irhamncwa lokuqala elivelayo kwisiTyhilelo 13, elinyanzela umhlaba wonke ukuba ube kwinkqubo enye, efanayo yezoqoqosho, lirhamncwa lobukhosi, elileli "shumi"

Ndabona irhamncwa liphuma elwandle, lineempondo ezilishumi. ezimpondweni zalo izizithsaba ezilishumi, kwiintloko zayo amagama okunyelisa. (ISityhi. 13: 1)

Ubuzwilakhe obutsha ke buyazalwa, abubonakali kwaye buhlala bubonakala, nto leyo inyanzelisa ngokungathandabuzekiyo kwaye ngokungagungqiyo inyanzelisa eyayo imithetho nemigaqo. Ityala kunye nokuqokelelwa kwenzala kukwenza kube nzima kumazwe ukuba aqonde amandla oqoqosho lwawo kwaye agcine abemi ekuonwabeleni amandla abo okwenene okuthenga… Kule nkqubo, ethande ukuba ginya Yonke into emi endleleni yengeniso eyandisiweyo, nokuba yintoni ethe-ethe, njengommandla, ayinakuzikhusela phambi komdla a senziwe isithembiso imarike, eba ngumgaqo kuphela. —UPOPA UFRANCIS, IVangelii Gaudium, n. I-56

Kuvela "kwirhamncwa", kwezi mpondo, apho umchasi-Kristu aphakama…

Ndandiqwalasele iimpondo ezilishumi ezazinazo, kwathi gqi olunye, uphondo oluncinci, luphuma phakathi kwazo, zaza ezintathu zeempondo ezidlulileyo zakhutshwa ukuze zivuleke. Olu phondo lwalunamehlo anjengamehlo omntu, kwaye umlomo wawuthetha ngekratshi. ”Irhamncwa lanikwa umlomo wokuqhayisa nokuqhayisa. (Daniyeli 7: 8; ISityhi 13: 5)

… Kwaye ubeka "uphawu" kubo bonke abangenakho ukuthenga okanye ukuthengisa ngaphandle kwabo. 

I-Apocalypse ithetha ngomchasi kaThixo, irhamncwa. Esi silwanyana asinalo igama, kodwa inombolo. [Ezoyikisayo zeenkampu zoxinaniso], bayaburhoxisa ubuso kunye nembali, beguqula umntu ukuba abe linani, bemnciphisa kwi-cog kumatshini omkhulu. Umntu akakho ngaphezu komsebenzi. Ngemihla yethu, akufuneki silibale ukuba bamisela kwangaphambili ikamva lehlabathi elinomngcipheko wokwamkela ulwakhiwo olufanayo lweenkampu zoxinaniso, ukuba umthetho womatshini wamkelekile. Oomatshini abakhiweyo banyanzelisa umthetho omnye. Ngokwalo mgaqo, umntu kufuneka atolikwe ngu ikhompyutha kwaye oku kunokwenzeka kuphela xa kuguqulelwa kumanani. Irhamncwa linani kwaye iguqula ukuba ngamanani. UThixo, nangona kunjalo, unegama kwaye ubiza ngamagama. Ungumntu kwaye ujonge umntu. -Khadinali Ratzinger, (UPAPA BENEDICT XVI) Palermo, Matshi 15th, 2000 (akekeliswe sithi)

 

D. "Iintlungu zokubeleka" zeVangeli kunye noMfu. 6

UPaul Paul, uSt. John, noKrestu ngokwakhe bathetha ngeziphithiphithi ezinkulu ezandulelayo nezihamba kunye nokuza kuka-Antichrist: imfazwe, ukuwa kwezoqoqosho, iinyikima ezisasazeke ngokubanzi, izibetho, indlala kunye nentshutshiso kwinto enokubonakala ngathi yenzeka kwihlabathi liphela. [15]cf. AmaTywina aSixhenxe oHlaziyo

Ngokuqinisekileyo loo mihla iya kubonakala ngathi ifikile kuthi apho uKristu weNkosi yethu waxela kwangaphambili: Niya kuthi ke nive iimfazwe namarhe eemfazwe; kuba uhlanga luya kuvukelana nohlanga, nobukumkani buvukelane nobukumkani. (Mat 24: 6-7). —UPOPE BENEDICT XV, Intengiso Beatissimi ApostolorumIleta Encyclical, n. 3, Novemba 1, 1914; www.v Vatican.va

Ukuqhambuka ngokubanzi kwe ukuchas 'umthetho kukhokelela ekuqaqadekeni kweentliziyo xa uYesu esitsho, njengomnye umqondiso "wamaxesha okuphela", oko “Luya kuphola uthando lwabaninzi.” [16]Mat 24:12; cf. Eyesi-2 kuTimoti 3: 1-5 Oopopu baye baqonda oku akupheleli nje ekuphelelweni yinzondelelo yenkolo kodwa kukuyekelela ngokubanzi kokubi ngokwako.

Kodwa bonke obu bubi njengoko bufikelela esiphelweni bubugwala kunye nobuvila babo bathi, ngohlobo lwabafundi abaleleyo nabaqhweshayo, bahexe elukholweni lwabo, balushiya kabuhlungu uKrestu… abalandela umzekelo womngcatshi uYudas, nokuba bathabathe inxaxheba itafile engcwele ngokungxama nangokungcolisa, okanye uye enkampini yotshaba. Kwaye, ngokuchasene nentando yethu, ingcinga iyavuka engqondweni ukuba ngoku ezo ntsuku zisondele apho iNkosi yethu yaprofeta yathi: “Kwaye ngenxa yokuba ubugwenxa buye baphuphuma, uthando lwabaninzi luya kuphola” (Mat. 24:12). —UPOPI PIUS XI, I-Miserentissimus Redemptor, Encyclical on Reparation to the Sacred Heartn. 17, www.v Vatican.va

… 'Ubuthongo' bobethu, bethu abangafuniyo ukubona amandla apheleleyo obubi kwaye abafuni ukungena kuThando lwakhe.. —UPOPE BENEDICT XVI, kwiArhente yeendaba zamaKatolika, kwisiXeko saseVatican, ngoAprili 20, 2011, kubaphulaphuli ngokubanzi

 

UKULUNGISELELA UKRISTU

Njengoko benditshilo ngaphambili, singamaKristu ukulungiselela uKristu, hayi Umchasi-Kristu. Nangona kunjalo, neNkosi yethu isilumkisile ukuba "sibukele kwaye sithandaze" hleze nathi silale. Ngapha koko, kwiVangeli kaLuka, "uBawo wethu" uphela ngesibongozo:

… Kwaye musa ukusibeka kuvavanyo lokugqibela. (ULuka 11: 4)

Bazalwane noodade, ngelixa ixesha lokuvela kwalowo "ungenamthetho" singalazi, ndiziva ndinyanzelekile ukuba ndiqhubeke ndibhale malunga neempawu ezivelayo ngokukhawuleza zokuba amaxesha omchasi-Kristu angasondela, kwaye kungekudala kunokuba abaninzi becinga. Phakathi kwabo, ukwanda kobundlongondlongo bobuSilamsi, ngakumbi nangakumbi ubuchwepheshe obtrusive, ukunyuka kwecawa engeyiyo, kunye nokuhlaselwa kobomi babantu kunye nempilo. Ngapha koko, uJohn Paul II wathi le "mfazwe yokugqibela" iphezu kwethu:

Sijongene nokugqibela ukungqubana phakathi kweCawa nabachasene necawa, phakathi kweVangeli kunye ne-anti-gospel, phakathi kukaKristu nomchasi-Kristu. Olu ngquzulwano luphakathi kwezicwangciso zikaThixo; luvavanyo ekufuneka lulandelwe yiCawe iphela, kunye nePoland, ngokukodwa. Olu luvavanyo lwesizwe sethu kunye neCawa kuphela, kodwa ngandlela-thile kuvavanyo lweminyaka engama-2,000 XNUMX yenkcubeko kunye nenkcubeko yobuKristu, nazo zonke iziphumo zayo kwisidima somntu, amalungelo abantu, amalungelo oluntu kunye namalungelo ezizwe. -Ukhadinali Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kwi-Eucharistic Congress, ePhiladelphia, PA kumbhiyozo weminyaka emibini wokutyikitywa kwesibhengezo senkululeko; Ezinye zezicatshulwa zale ndawo zibandakanya amagama athi "uKristu nomchasi kristu" njengasentla. Umdikoni Keith Fournier, obekho, unika ingxelo ngolu hlobo lungentla; cf. Katolika kwi-Intanethi; Nge-13 ka-Agasti ka-1976

Makhe ndiqukumbele ke ngamazwi kaBawo weCawa uHippolytus owathi, evakalisa imimangaliso yakutshanje kunye nemiyalezo yoMama wethu, isinika izitshixo zokulungiselela ukoyisa inkohliso yoMchasi-Kristu:

Banoyolo abo baya koyisa uzwilakhe ngelo xesha. Kuba baya kucaciswa ukuba babalasele kwaye babalasele ngaphezu kwamangqina okuqala; kuba amangqina okuqala oyise amahlakani akhe kuphela, kodwa lawa ayamgungxula aze amoyise icala ngokwakhe, i unyana wentshabalalo. Ngeendlela ezizolileyo nezithsaba, ke ngoko, aziyi kuhonjiswa nguKumkani wethu, uYesu Krestu!… Uyabona ukuba ukuzila ukudla kwaye mthandazo abangcwele baya kuzilolonga ngelo xesha. —St. IHippolytus, Ekupheleni kwehlabathi,n. 30, 33, newadvent.org

 

 

Icawe ngoku iyakubeka ityala phambi koThixo ophilayo; Uxela izinto ezinxamnye nomchasi-Kristu ngaphambi kokuba bafike. Nokuba azakwenzeka ngexesha lakho thina asazi, okanye nokuba ziya kwenzeka emva kwakho esingazi; kodwa kulungile ukuba, ukwazi ezi zinto, kufuneka uzikhusele ngaphambili. —St. UCyril waseJerusalem (c. 315-386) Ugqirha weCawa, Iintetho zeCatechetical, Isifundo XV, n.9

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Irhamncwa elingenakuthelekiswa nanto

Umfanekiso weRhamncwa

Irhamncwa eliKhulayo

2014 kunye nerhamncwa eliKhulayo

ITsunami Yokomoya

Inqanawa emnyama-Icandelo I

Inqanawa emnyama-Icandelo II

 

Mamela oku kulandelayo:


 

 

Landela uMarko kunye "nemiqondiso yamaxesha" yemihla ngemihla kum:


Landela imibhalo kaMarko apha:


Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Ukudibana kunye neNtsikelelo
2 cf. Mateyu 24:24
3 cf. UMarko 14:38
4 cf. Iintsuku ezimbini ezingakumbi
5 cf. ISityhi 12: 1-6
6 cf. ISityhi 13
7 cf. ISityhi 19:20; 2 Tes. 2: 8
8 cf. ISityhi 20:12
9 cf. ISityhi 20:10
10 cf. ISityhi 20: 11-15
11 cf. ISityhi 21: 1-3
12 cf. Umfazi kunye neNamba
13 cf. Yohane 8:44
14 ukubona Imfihlelo iBhabhiloni
15 cf. AmaTywina aSixhenxe oHlaziyo
16 Mat 24:12; cf. Eyesi-2 kuTimoti 3: 1-5
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU noqhotyosho , , , , , , , , , , .

Amagqabantshintshi zivaliwe.