Ukunyanga Umchasi-Kristu

 

INTONI Ngaba liyeza likaThixo lokunyanga umchasi-Kristu kule mihla yethu? Siyintoni “isisombululo” seNkosi sokukhusela abantu baYo, iBarque yeCawa yaYo, kumanzi alwayo angaphambili? Leyo yimibuzo ebalulekileyo, ngakumbi xa kukhankanywa umbuzo kaKristu onobuzaza:

Xa athe wafika uNyana woMntu, wolufumana na ke ukholo ehlabathini apha? (ULuka 18: 8)

 

Imfuneko Yomthandazo

Umongo wentetho yeNkosi engasentla ungundoqo; ibiyi “ngemfuneko yokuba bathandaze rhoqo ngaphandle kokudinwa.” [1]Luke 18: 1 Kwaye leyo iba yinxalenye yokuqala yempendulo yethu: kufuneka silwe nesihendo esikhulu IGetsemane yethu ukuba silaliswe bubungendawo kwixesha lethu - nokuba kukuphi na ubuthongo besono okanye isiqaqa sokungakhathali

Uthe akubuyela kubafundi bakhe, wabafumana belele. Athi kuPetros, Ubungenakulinda nam nexa elinye na? Lindani, nithandaze, ukuze ningacikideki; Umoya unentumekelelo, ke yona inyama ithambile. ( Mateyu 26:40-41 )

Kodwa sithandaza njani xa siziva sisonganyelwe, sidimazekile, okanye sidinwe engqondweni yiyo yonke loo nto? Ewe, ngokuthi “thandaza” andithethi ukuba ndizalisa ixesha lakho ngentaba yamazwi nje. Qwalasela into ekuthiwa yathethwa liNenekazi lethu kuPedro Regis mva nje:

Isibindi, bantwana abathandekayo! Musa ukudimazeka. INkosi yam isecaleni kwenu, nangona ningamboni. - NgoFebruwari 9th, 2023

UYesu akakho nje “phezulu phaya” eZulwini okanye “ngaphaya” kwiTabernakele okanye “lapho kuphela” nabantu obagqala njengabangcwele kunawe. Ngu yonke indawo, kwaye ngokukodwa, ngaphandle kwabo batsala nzima.[2]cf. Indawo yokubaleka enkulu kunye neZiko eliKhuselekileyo Ngoko mawube ngumthandazo ngokwenene. Makubenjalo eluhlaza. Mayinyaniseke. Mayiphume entliziyweni kubo bonke ubuthathaka. Kolu khanyiso lokusondela kukaYesu kuwe, umthandazo kufuneka ube…

“…ukwabelana ngokusondeleyo phakathi kwezihlobo; kuthetha ukuba sichitha ixesha rhoqo ukuze sibe sodwa naye esaziyo ukuba uyasithanda.” Umthandazo wokucamngca ufuna lowo “lowo uthandwa ngumphefumlo wam.” NguYesu, kwaye kuye, uYise. Siyamfuna, kuba ukumnqwenelela kusoloko kusisiqalo sothando, kwaye simfuna kolo kholo lunyulu olubangela ukuba sizalwe nguye size sihlale kuye.  -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-2709

Kutshanje, bendisokola nokoma okukhulu kunye neziphazamiso ngexesha lomthandazo wam wasekuseni. Kwaye kunjalo, kulo mzabalazo "wokholo olunyulu" apho uthando luthwalwa kwaye lutshintshiselwana: Ndiyakuthanda Yesu, hayi kuba ndikubona okanye ndikuva, kodwa ngenxa yokuba ndithembe iLizwi lakho lokuba ulapha kwaye soze undishiye. Nokuba andirhawula amandla obumnyama, soze undilahle. Usecaleni kwam ngamaxesha onke; Nkosi Yesu, ndincede ndibe ngowaKho. Ke ngoko, ndiya kuchitha eli xesha emthandazweni, eLizwini lakho, eBukhoneni bakho ukuze sithandane cwaka, nakweli xesha lembalela...

 

Imfuneko Yenkalipho

Xa uMama wethu osikelelekileyo esithi "Isibindi!", Olu ayisilobizo kwiimvakalelo kodwa nyathelo. Ngokwenene kufuna inkalipho ukwamkela uthando lweNkosi, ngakumbi xa siwe. Kufuna inkalipho ngokwenene ukukholelwa ukuba uThixo uya kusinyamekela xa zonke iziganeko ezaxelwa kwangaphambili zizaliseka ngokupheleleyo. Ngaphezu koko, kufuna inkalipho ngokwenene guqula. Xa sisazi ukuba sincanyathiselwe kwinto ethile, umzabalazo wangaphakathi wokuqhawula olo qhina unokuba buhlungu... ngokungathi kukho into ekrazulweyo phakathi kwethu eya kushiya umngxuma ovulekileyo (ngokuchaseneyo noko. ukwandisa iintliziyo zethu, yiloo nto inguquko eyenzayo). Kufuna inkalipho ukuthi, “Ndiyasilahla esi sono kwaye guquka yalo. Andisenanto yakwenza nawe, bumnyama! Yiba nesibindi. Inkalipho ayicingi ngoMnqamlezo - ibekwe phezu kwayo. Yaye ivela phi loo nkalipho namandla? Umthandazo - ekuxeliseni iNkosi yethu kwimizuzu ephambi koMvelelo wayo.

...hayi intando yam kodwa eyakho mayenzeke. ( Luka 22:42 ) 

Ndinokuzenza izinto zonke, ndikulowo undomelezayo. ( Filipi 4:13 )

Ukuba la maxesha angawomchasi-Kristu, ngaba uThixo uya kuyinyamekela nam intsapho yam? Ngaba kuya kubakho ukutya okwaneleyo? Ndizovalelwa ndinyamezele njani lonto? Ngaba ndiza kufela ukholo kwaye ndingakwazi ukumelana neentlungu? Ndibuza nje imibuzo wonke umntu enze ngathi akanayo. Impendulo kubo bonke kukuba nesibindingoku, ukuba uThixo uyakukhathalela abaKhe xa kufika ixesha. Okanye ngaba uMateyu isahluko 6 bubuxoki? UPawulos oNgcwele akazange aqhayise ukuba, kuKristu, akayi kubandezeleka. Kunoko, uthi kuye, nakuthi:

“Ubabalo lwam lukwanele; kuba amandla enziwa agqibelele ekuswelekeni kwamandla. ndisuke kanye ndisuka ndiqhayise ngobuthathaka bam, ukuze ahlale nam amandla kaKristu. (2 Korinte 12:9)

Ngoko amandla kaThixo afika kanye ngexesha esiwafuna ngalo. Amandla antoni? Amandla okuba nokholo xa ukutya kunqongophele. Amandla okuthandaza xa uloyiko lugqugqisile. Amandla okudumisa xa konke kubonakala kulahlekile. Amandla okukholelwa xa abanye belahlekelwa lukholo. Amandla okunyamezela xa abo basitshutshisayo benamandla. La mandla afanayo awavumela uPawulos ukuba alubaleke ugqatso kude kube sekupheleni - ukuya kwindawo yokunqunqa, apho waphefumla khona okokugqibela - ngaphambi kokubeka amehlo akhe ngonaphakade kuMsindisi. 

Ikwangamandla afanayo aya kwandiselwa kuMtshakazi kaKristu ngeyure yakhe yokuswela. Ungathembela kuyo.

 

Imfuneko Yesenzo

Xa iSt. UPawulos wayethetha ngokubonakala "komchasi-mthetho", wayigqiba intetho yakhe kunye ne-antidote yenkohliso yomchasi-Kristu:

UThixo waninyula kwasekuqalekeni ukuba nisindiswe ngokungcwaliswa nguMoya oyiNgcwele ukukholelwa enyanisweni... Ngoko ke, bazalwana, yimani niqinile nizibambe izithethe enazifundiswayo, mhlawumbi kungengxelo yomlomo okanye ngeleta yethu. ( 2 Tesalonika 2:13, 15 )

Wathi uYesu, “Ndim inyaniso” kwaye inyaniso iphantsi kohlaselo olupheleleyo namhlanje kunanini na ngaphambili. Xa oorhulumente beqala ukubiza ukuthenwa kwamakhwenkwe amancinane okanye isibeleko sokubeleka samantombazana akhulayo “ukhathalelo lokuqinisekisa isini”, kulapho usaziyo ukuba sijonga ububi obukrwada. 

Ngenxa yemeko enje, kufuneka ngoku kunakuqala ukuba nesibindi sokujonga inyaniso emehlweni kwaye sibize izinto ngegama labo, ngaphandle kokunikezela kwisilumko esilungileyo okanye kwisilingo sokuzikhohlisa. Kule meko, ungcikivo loMprofeti luthe ngqo: “Yeha ke abo bathi okubi kulungile okulungileyo nokubi, abathi ubumnyama bube kukukhanya nokukhanya endaweni yobumnyama” (Ngaba 5:20). —UPOPE JOHN PAUL II, U-Evangelium Vitae, "IVangeli yoBomi", n. 58

Uyasibona ngoku isizathu sokuba ndilumkise ukuba njani ukuchaneka kwezopolitiko ibotshelelwe kuWexuko Olukhulu?[3]cf. Ukuchaneka kwezopolitiko kunye nowexuko olukhulu Ukuchaneka kwezopolitiko asiyonto yimbi ngaphandle kwemfazwe yengqondo yokwenza ukuba amadoda alungileyo oyike ukubiza ububi ngento egqithiselwe ngokulungileyo, kwaye okulungileyo oko kuyilwe njengobubi. Njengoko uSt. John Bosco wakha wathi, “Amandla abantu abakhohlakeleyo aphila kubugwala babalungileyo.” Yibambe nkqi enyanisweni leyo esiyiphathisiweyo; kuba niya kubambelela kulowo uyiNyaniso. Ukuba kukubiza igama lakho, umsebenzi wakho, ubomi bakho - ke usikelelekile. Usikelelwe wena!

Ninoyolo nina, xa bathe abantu banithiya, naxa bathe banigxotha, baningcikiva, balingcikiva igama lenu ngokuthi likhohlakele ngenxa yoNyana woMntu. Vuyani, nixhume ngaloo mini! Uyabona, umvuzo wakho mkhulu ezulwini. (ULuka 6: 22-23)

Kwaye bahlobo abathandekayo, lahlani ubuchwephesha obuvezwa ngoku, nangababhishophu kunye neekhadinali.[4]umz. “Cdl. Ipro-LGBT heterodoxy kaMcElroy iyayihoya imfundiso yamaKatolika kunye nokwenzakala ngokwasemzimbeni kwesodomy”, elamav.com ukuba…

… Iimfundiso zisenokulungelelaniswa ngokoko kubonakala kungcono kwaye kufaneleke ngakumbi kwinkcubeko yeminyaka nganye; Endaweni yokuba inyaniso engagungqiyo nengaguqukiyo eshunyayelwe ngabapostile kwasekuqaleni ingaze ikholelwe ukuba yahlukile, ayinakuze iqondwe ngenye indlela. —UPOPI PIUS X, Isifungo sokuchasa ubutshanje, Septemba 1, 1910; ipapalencyclical

Iindleko zokuthethelela inyaniso namhlanje ziya zisiba yinyaniso, kwanakuMntla Merika.[5]umz. “Inkwenkwe Yesikolo SamaKatolika Eyagxothwayo Esikolweni Kuba Kuthiwe Kukho Izini Ezibini Kuphela Ekubanjiweyo”, ngoFebruwari 5, 2023; cf. gatewaypundit.com Kungenxa yoko le nto kufuneka thandaza ukuze ube ne sibindi ukuba isenzo.

Ekugqibeleni, iNyaniso iya koyisa umchasi-Kristu. Inyaniso iya kuba sisigwebo sakhe. Inyaniso iya kungqinelwa.[6]cf. Ukuthethelelwa nozuko kwaye Ukuthethelelwa kobulumko

Kuba ukumthanda uThixo kuko ukuthi, siyigcine imithetho yakhe. Ayinzima ke imithetho yakhe; kuba bonke abazelwe nguThixo bayaleyisa ihlabathi. Uloyiso oluleyisayo ihlabathi lukholo lwethu. Ngubani [eneneni] lowo uloyisayo ihlabathi, ingenguye okholwayo ukuba uYesu unguye uNyana kaThixo?” ( 1 Yohane 5:3-5 ) 

Sekunjalo, ukuba uMchasi-Kristu uza kulawula 'iminyaka emithathu enesiqingatha', ngokweSibhalo neSiko, iCawa iya kuhlala njani ingazange ibulawelwe ukholo? Ngokutsho kweBhayibhile, uThixo uya kukwenza oko ngokwenyama ugcine iBandla laKhe. Oko, kumboniso olandelayo...

 

UkuFunda okudibeneyo

Ulwaphulo-mthetho

Indawo yokubaleka enkulu kunye neZiko eliKhuselekileyo

Kwabo Bakwisono Sokufa…

Ilixa lokuchas 'umthetho

Umchasi-Kristu kwiXesha lethu

Isivumelwano: Uwexuko olukhulu

Olona Nyango lukhulu

 

 

Xhasa uMark kwinkonzo yexesha elizeleyo:

 

kunye UNihil Obstat

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

Ngoku kwiTelegram. Cofa:

Landela uMarko kunye "nemiqondiso yamaxesha" yemihla ngemihla kum:


Landela imibhalo kaMarko apha:

Mamela oku kulandelayo:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 Luke 18: 1
2 cf. Indawo yokubaleka enkulu kunye neZiko eliKhuselekileyo
3 cf. Ukuchaneka kwezopolitiko kunye nowexuko olukhulu
4 umz. “Cdl. Ipro-LGBT heterodoxy kaMcElroy iyayihoya imfundiso yamaKatolika kunye nokwenzakala ngokwasemzimbeni kwesodomy”, elamav.com
5 umz. “Inkwenkwe Yesikolo SamaKatolika Eyagxothwayo Esikolweni Kuba Kuthiwe Kukho Izini Ezibini Kuphela Ekubanjiweyo”, ngoFebruwari 5, 2023; cf. gatewaypundit.com
6 cf. Ukuthethelelwa nozuko kwaye Ukuthethelelwa kobulumko
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU noqhotyosho , , , , .