Ndineentloni ngoYesu

Ifoto esuka Umnqweno kaKristu

 

UKUSUSELA Uhambo lwam lokuya kwiLizwe eliNgcwele, into enzulu ngaphakathi ibishukumisa, umlilo oyingcwele, umnqweno ongcwele wokwenza uYesu athandwe kwaye aziwe kwakhona Ndithi "kwakhona" kuba, ayigcinanga nje ngokuba iLizwe eliNgcwele ligcine ubukho bobuKrestu, kodwa ilizwe liphela laseNtshona likhawuleza ukuwa kweenkolelo neemfundiso zobuKristu.[1]cf. Onke umohluko kwaye ke, ukutshatyalaliswa kwekhampasi yayo yokuziphatha. 

Uluntu lwaseNtshona luluntu apho uThixo engekhoyo kwindawo yoluntu kwaye akukho nto iseleyo ukuba ayinike yona. Kungenxa yoko le nto luluntu apho umlinganiso wobuntu ulahleka ngakumbi. Kumanqaku athile kuye kuthi ngesiquphe kubonakale ukuba into embi kwaye etshabalalisayo umntu sele ingumbandela. —I-EMERITUS UPOPE BENEDICT XVI, Isincoko: 'ICawe kunye nehlazo lokuxhatshazwa ngokwesondo'; I-Catholic News AgencyEpreli 10th, 2019

Kutheni le nto yenzekile? Ingcinga yokuqala ethi qatha engqondweni kukuba kungenxa yobutyebi bethu. Kunzima ukuba umntu osisityebi angene ebukumkanini bukaThixo kunokuba inkamela ingene entunjeni yenaliti. I-West, esikelelwe ngaphaya kokucinga, wazikrola kwisipili sempumelelo kwaye wathandana nomfanekiso wakhe. Endaweni yokubulela ngokuthobekileyo kwaye azukise Lowo wamphakamisayo, iChristian West yatyeba kwaye yaneliseka, icingela iziqu zayo, iyonqena kwaye idikidiki, ngaloo ndlela ilahlekelwa luthando lwayo lokuqala. Kwindawo engenanto iNyaniso eyayiza kuzalisa, a gu qulelo ngoku ivukile.

Le mvukelo ingokomoya. Yimvukelo kaSathana ngokuchasene nesipho sobabalo. Ngokusisiseko, ndiyakholelwa ukuba umntu waseNtshona uyala ukusindiswa ngenceba kaThixo. Uyala ukwamkela usindiso, efuna ukuzakhela. "Imilinganiselo esisiseko" ekhuthazwe yi-UN isekwe ekugatheni uThixo endikuthelekisa nomfana osisityebi kwiVangeli. UThixo ukhangele eNtshona kwaye wayithanda kuba yenze izinto ezintle. Wayimema ukuba iqhubeke, kodwa iNtshona yajika yabuya umva. Ikhethe uhlobo lobutyebi enetyala lalo kuphela.  -Khadinali uSara, IHerald yamaKatolikaEpreli 5th, 2019

Ndilaqaza ndazifumana ndibuza umbuzo ndiphindaphinda: “Aphi amakristu? Baphi amadoda nabafazi abathetha ngothando lukaYesu? Baphi abadala ababelana ngobulumko kunye nokuzinikela kwabo kuKholo? Luphi ulutsha ngamandla kunye nenzondelelo yabo? Baphi abo bangenazintloni ngazo iVangeli? ” Ewe, baphaya phaya, kodwa bambalwa ngenani, kangangokuba iBandla laseNtshona ngokwenyani liye laba yintsalela. 

Njengokuba ibali lePasion lalifundwa eMassini kuyo yonke iNgqobhoko namhlanje, seva amaxesha ngamaxesha ukuba indlela eya eKalvari yayilungiswe njani ngamagwala. Ngubani owayesele phakathi kwesihlwele esimi phantsi koMnqamlezo ngaphandle koMpostile omnye kunye neqaqobana labasetyhini abathembekileyo? Ngokunjalo, sibona amatye antshutshiso eCawe uqobo ebekwa yonke imihla ngoku ngabapolitiki "abangamaKatolika" abavotela ukubulawa kweentsana, ngabagwebi "bamaKatolika" abhala ngokutsha umthetho wendalo, ziiNkulumbuso "zamaKatolika" ezikhuthaza ubufanasini, ngabavoti "bamaKatolika" ababenza babe semandleni, nabefundisi bamaKatolika abathetha kancinci okanye bangathethi kwanto ngayo. Amagwala. Singuye Icawe yamagwala! Sineentloni ngegama kunye nomyalezo kaYesu Krestu! Wabandezeleka wasweleka ukuze asikhulule emandleni esono, kwaye asaneli kusabelana ngeendaba ezimnandi esoyika ukungamkelwa, kodwa senza ukuba abantu abakhohlakeleyo bakwazi ukuseka iingcinga zabo ezimbi. Emva kweminyaka engama-2000 yobungqina obunamandla bobukho bukaThixo, yintoni esihogweni, ngokwenyani, efike kuMzimba kaKristu? UYudas unayo. Yiloo nto.

Kufuneka sibonakale kwaye sibambelele. Ewe bakhona aboni. Ewe, kukho ababingeleli abangathembekanga, noobhishophu, kwaneekhadinali abasilelayo ukugcina ubunyulu. Kodwa kananjalo, kwaye oku kubi kakhulu, bayasilela ukubambelela nkqi kwimfundiso eyiyo! Bayamdida umKristu othembekileyo ngentetho yabo edidayo nengacacanga. Bayalixokisa iLizwi likaThixo, bekulungele ukuligqwetha baze baligobe ukuze bazuze ukwamkeleka ehlabathini. NguYudas Skariyoti wexesha lethu. -Khadinali uSara, IHerald yamaKatolikaEpreli 5th, 2019

Kodwa thina bantu, mhlawumbi ikakhulu thina bantu, singamagwala nathi. Sihlala sithetha nini ngoYesu emsebenzini, ekholejini, okanye ezitalatweni zethu? Sihlala silithatha nini elo thuba licacileyo lokwabelana ngeendaba ezimnandi kunye nomyalezo weVangeli? Ngaba siyaphazama ukugxeka uPopu, ukubetha u "Novus Ordo", sibambe imiqondiso ye-Pro-Life, sithandaza iRosari phambi kweMisa, ukubhaka amaqebengwana e-CWL, ukucula iingoma, ukubhala iibhloko, nokunikela ngempahla ngandlela thile ukuzalisekisa uxanduva lwethu njengamaKristu abhaptiziweyo?

… Elona ngqina libubungqina alinakusebenza ekuhambeni kwexesha ukuba alichazwanga, ligwetyelwe… kwaye lenziwa licace ngesibhengezo seNkosi uYesu esicacileyo nesingathandabuziyo. Iindaba Ezilungileyo ezivakaliswe bubungqina bobomi kungekudala okanye emva koko kufuneka zivakaliswe ngelizwi lobomi. Akukho bungqina bokwenene bokushumayela ukuba igama, imfundiso, ubomi, izithembiso, ubukumkani nemfihlakalo kaYesu waseNazarete, uNyana kaThixo azange zibhengezwe. —IPOPA ST. UPAWULOS VI, Evangelii Nuntiandi, n. I-22; IVatican.va

Nabani na oneentloni ngam nangamazwi am kwesi sizukulwana singakholwayo nesonayo, uNyana woMntu uya kuba neentloni ngaye, xa athe weza esebuqaqawulini boYise, enezithunywa ezingcwele. (UMarko 8:38)

Ndinqwenela ukuhlala apha ndiziva kamnandi ngam. Andiyi. Ezo zono zokushiywa luluhlu olude: loo mathuba ndathandabuza ukuthetha inyani; Amaxesha ngendenze uphawu loMnqamlezo, kodwa akenzanga; Amaxesha ngendathetha, kodwa "ndagcina uxolo"; iindlela endazingcwaba ngazo kwilizwe lam lokuthuthuzela nengxolo egxotha ukukhuthazwa nguMoya… Ndathi ndakucamngca ngePassion namhlanje, ndalila. Ndazibona sendicela uYesu ukuba andincede ndingoyiki. Kwaye inxalenye yam. Ndimi ngaphambili kule nkonzo ngokuchasene nokunyuka kwendlela yentiyo kwiCawa yamaKatolika. Ndingutata ngoku ndingutatomkhulu. Andifuni kuya ejele. Andifuni ukuba bandibophe izandla kwaye bandise kwiindawo endingafuni ukuya kuzo. Oku kuya kusenzeka ngakumbi ngemini.

Kodwa ke, phakathi kwezi mvakalelo, nzulu entliziyweni yam, kuphuma umlilo ongcwele, isikhalo esifihliweyo, sisalindiwe, sisakhulelwe ngamandla oMoya oyiNgcwele. Ingxolo yovuko, isikhalo sePentekoste: 

UYESU KRISTU AKAFA. UPHILILE! UVUKILE! KHOLWA KUYE UZE USINDISWE!

Ndicinga ukuba yayilapho kwi-Holy Sepulcher eJerusalem kwinyanga ephelileyo apho imbewu yesi sikhalo yakhulelwayo. Kuba ndithe xa ndiphuma engcwabeni, ndazifumana ndisithi kuye nabani na oza kundimamela: “Ingcwaba alinamntu! Ayinanto! Uyaphila! Uvukile!

Ukuba ndishumayela iindaba ezilungileyo, esi ayisosizathu sokuba ndiqhayise, kuba ndinyanzelwe, kwaye yeha kum ukuba andishumayeli. (1 Korinte 9:16)

Andazi ukuba sivela phi apha, bazalwana noodade. Endikwaziyo kukuba ngenye imini ndizogwetywa, hayi ngendlela endandithandwa ngayo kuFacebook okanye ukuba bangaphi abathenga iiCD zam, kodwa nokuba ndimzisile na uYesu kwabo baphakathi kwam. Nokuba ndiyingcwabe italente yam emhlabeni okanye ndiyityale naphi na kwaye nanini na apho ndinakho. UKristu Yesu iNkosi yam, Wena ungumgwebi wam. Nguwe endifanele ukuyoyika — ndingoyiki ihlokondiba ukubetha kwiminyango yethu.

Ngaba ngoku ndithomalalisa abantu, ndithomalalisa uThixo? Ndifuna ukukholisa abantu na? Ukuba ndingaba ndisakholisa abantu, ndingaba andingumkhonzi kaKristu. (Galati 1: 10)

Kwaye, namhlanje, Yesu, ndikunika ilizwi lam kwakhona. Ndikunika ubomi bam kanye. Ndikunika iinyembezi zam-zombini ezo zentlungu yam ngenxa yokuthula, kunye nezo ziwayo ngoku kwabo bangekakwazi. UYesu… ungalandisa eli “xesha lenceba”? Yesu, ungacela uBawo ukuba, kwakhona, athulule uMoya wakhe kwabo bakuthandayo ukuze sibe ngabapostile bokwenene beLizwi lakho? Ukuze nathi sibe nethuba lokunikela ngobomi bethu ngenxa yeVangeli? Yesu, sithumele esivunweni. Yesu, sithumele ebumnyameni. Yesu, sithumele kwisidiliya kwaye masizise ekhaya intabalala yemiphefumlo, ibabambe ekubambeni kwenamba engapheliyo. 

Yesu, yiva ukukhala kwethu. Bawo yiva uNyana wakho. Kwaye yiza uMoya oyiNgcwele. Yiza UMOYA OYINGCWELE!

Kukho amaxabiso anokungaze ashiywe ngexabiso elikhulu kwaye ade agqithe kulondolozo lobomi bomzimba. Kukho ukufela ukholo. UThixo (malunga) nokusinda nje komzimba. Ubomi obuya kuthengwa ngokukhanyela uThixo, ubomi obusekelwe kubuxoki bokugqibela, abububo ubomi. Ukufela ukholo yindawo esisiseko yobukho bobuKristu. Inyaniso yokuba ukufela ukholo akusafuneki ngokuziphatha kwithiyori ekhuthazwe nguBöckle nabanye abaninzi kubonisa ukuba obona buKrestu busemngciphekweni apha… Icawe yanamhlanje ingaphezulu kunakuqala "yiCawa yabafeli-nkolo" kwaye ke ingqina kwabaphilayo NguThixo. —I-EMERITUS UPOPE BENEDICT XVI, Isincoko: 'ICawe kunye nehlazo lokuxhatshazwa ngokwesondo'; I-Catholic News AgencyEpreli 10th, 2019

Eli asiloxesha lokuba neentloni ngeVangeli. Lixesha lokuba ushumayele phezu kophahla lwendlu. —UPOPA OYINGCWELE UJOHN PAUL II, Homily, Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, Agasti 15, 1993; IVatican.va

 

Inkxaso yakho yemali kunye nemithandazo kutheni
ufunda le namhlanje.
 Ndikusikelele kwaye ndiyabulela. 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Imibhalo yam iyaguqulelwa kwi French! (UMerci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français, ehlungwini le drapeau:

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Onke umohluko
exhonyiweyo EKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA.