Ukuphaphama kwiNtsungu

 

NDINE bafumana iileta ezininzi kule minyaka isuka ebantwini besithi, "Umakhulu wam uthethile ngala maxesha kumashumi eminyaka eyadlulayo." Kodwa uninzi lwabo makhulu kudala lwadlula. Kwaye ke kwakho ukuqhuma kwesiprofetho ngeminyaka yoo-1990 kunye nemiyalezo Fr. UStefano Gobbi, IMedjugorje, kunye nezinye iimboni ezibalaseleyo. Kodwa xa kwafika ixesha leminyaka eliwaka kwaye ulindelo lotshintsho olusondeleyo lweapocalyptic aluzange lwenzeke, ukozela ukuya kumaxesha, ukuba asiyonto yokugxeka, kungena. Isiprofeto eCaweni saba yinto yokurhanelwa; oobhishophu bakhawuleza ukusijongela ecaleni isityhilelo sabucala; kwaye abo bayilandelayo babebonakala besecicini lobomi beCawa ekunciphiseni izangqa zikaMarian kunye neCharismatic.

Namhlanje, abagxeki abakhulu besiprofetho abazukuza ngaphandle, kodwa ngaphakathi eCaweni. Nawuphi na umbono qwa lasela la maxesha ekukhanyeni kwesityhilelo sabucala, ngakumbi "amaxesha okuphela" kweZibhalo, ahlangatyezwanga ngumdla, ukuba ayingokuhlekisa. Oko akusikho kwaphela isimo sengqondo seCawa yokuqala. Akaphelelanga nje ekuthetheni ngokungafihlisiyo nangokulula kukaYesu ngemiqondiso eyayiza kuhamba namaxesha abizwa ngokuba “ngamaxesha okuphela,” kodwa imibhalo kaPeter, Paul, John, no Juda Izele ngokulindela ukubuya kukaYesu. Kude kwafika eso sizukulwana samakholwa saqala ukudlula apho upopu wokuqala waqala wakhokela amehlo eCawa asakhasayo kumbono wexesha elide wecebo losindiso likaThixo.

Yazini oku kuqala, ukuba ngemihla yokugqibela abagxeki baya kuza bahlekise, bephila ngokweminqweno yabo kwaye besithi, Liphi na idinga lokuza kwakhe? (2 Pet.3: 3-4)

Emva koko uyachaza:

Le nto ke inye mayingafihlakali kuni, zintanda, ukuba phambi kweNkosi imini enye injengeminyaka eliwaka, neminyaka eliwaka injengemini enye. INkosi ayisilibazisi isithembiso sayo, njengoko abanye bathi "ukulibaziseka," kodwa unomonde kuni, engathandi ukuba kutshabalale nabani na kodwa bonke bafikelele enguqukweni. (v. 8-9)

Abaseki beCawa basekuqaleni bayithatha kwaye bayidibanisa neSityhilelo sikaJohn kwi20: 6:

… Baya kuba ngababingeleli bakaThixo nabakaKristu, babe ngookumkani kunye naye iminyaka eliwaka.

Yiyo loo nto bafundisa ukuba, "imini yeNkosi" ayizukuba lusuku lweeyure ezingama-24, kodwa leloxesha lokomfuziselo "leminyaka eliwaka":

… Ngalo mhla wethu, ohambelana nokuphuma nokutshona kwelanga, ngumfuziselo wosuku olukhulu apho isekethe eliwaka leminyaka lixhoma imida yayo. -Lactantius, Ootata beCawa: Amaziko kaThixo, iNcwadi VII, Isahluko 14, Intyilalwazi yamaKatolika; www.newadvent.org

Oko kukuthi, uMhla weNkosi uya kuba nomlindo, isifingo, emini emaqanda, kwaye ugqibe ekupheleni kwexesha ngokungqubana kokugqibela ngongcwalazi (ISityhi. 20: 7-10; bona Umda wexesha apha). Kwaye kulapho inomdla ngokwenene. Ootata beCawa babona, ngokungathandabuzekiyo, ukuba amawaka amane eminyaka phambi kukaKristu (ukusukela kwixesha lika-Adam) kunye iminyaka engamawaka amabini emva koKrestu, ukuba ngumfuziselo weentsuku ezintandathu zokudalwa. Ke ngoko, "usuku lwesixhenxe" okanye "usuku lweNkosi" ingangumhla wokuphumla kwiCawe:

... ngokungathi yinto efanelekileyo ukuba abangcwele bafanele ukuba bonwabele uhlobo lokuphumla ngeSabatha ngelo xesha, ulonwabo olungcwele emva kokusebenza iminyaka engamawaka amathandathu emva kokudalwa komntu… (kwaye) kufanele kulandele ukugqitywa kweminyaka emithandathu iwaka leminyaka, njengeentsuku ezintandathu, uhlobo lweSabatha yomhla wesixhenxe kule minyaka ilandelayo ... Kwaye olu luvo alunakuphikiswa, ukuba bekukholelwa ukuba uvuyo lwabangcwele, ngaloo Sabatha, luya kuba lolomoya, kwaye ngenxa yoko Phambi koThixo… —St. UAugustine waseHippo (354-430 AD; Ugqirha weCawa), De Civitate Dei, Bk. I-XX, Ch. I-7, iYunivesithi yamaKatolika yeMelika Press

UPaul Paul wafundisa okuninzi:

Waza ke uThixo waphumla ngomhla wesixhenxe kuyo yonke imisebenzi yakhe… Ke ngoko, abantu bakaThixo basasalelwe luphumlo lwesabatha. (Heb 4: 4, 9)

Ngamanye amagama, iBandla lasekuqaleni lalisele lisalatha kule minyaka iliwaka, ixesha elisemva ko-2000 AD, ukusungula iMini yeNkosi. (Qaphela: ngelixa iBandla liyigwebile ingcinga yokuba u Yesu uzakubuya ngelixesha azokulawula emhlabeni "esenyameni," ze ukugwebe ngokuchanekileyo into efundiswe ngu-St. Augustine: ukuba uvuyo lwabangcwele ngeli xesha "luya kuba lolwasemoyeni, kwaye lubangele ubukho bukaThixo" kwi-Ekaristi nangaphakathi kubantu baKhe. Yabona I-Millenarianism-Yintoni eyiyo kwaye ayikho)

[UJohn Paul II] uyalixabisa ulindelo olukhulu lokuba iwaka leminyaka liza kulandelwa liwaka lemanyano… ukuba zonke iintlekele zekhulu lethu, zonke iinyembezi, njengoko uPopu esitsho, ziya kubanjwa phezulu kwaye yajika yaba sisiqalo esitsha.  -Cardinal Joseph Ratzinger (POPE BENEDICT XVI), Ityuwa yoMhlaba, Udliwanondlebe noPeter Seewald, p. 237

Emva kococeko ngokusebenzisa ukuvavanywa kunye nokubandezeleka, ukuqala kwexesha elitsha sele liza kuqalisa. -IPOPE ST. UJOHANE PAUL II, Ababukeli ngokubanzi, nge-10 kaSeptemba 2003

Inqaku yile: asiwazi "umhla okanye ilixa" lokufika kukaKrestu lawula kuthi Icawa yakhe kwiXesha loXolo,[1]cf. UMarko 13:32 kodwa thina ngeke Lazi ixesha lokuphantse, ngokuchanekileyo kuba usinike imiqondiso ecacileyo kunye neemfundiso zoko.[2]cf. UMat 24, uLuka 21, uMarko 13

Ngokukwanjalo xa nibona zonke ezi zinto, yazini ukuba ukufuphi, emasangweni. (Mateyu 24:33)

 

UKUSUSELA KWINKUNDLA KUNYE NOKUBUKELA

Konke okuthethileyo, kukho uvuko namhlanje kwi Uqhwithela olukhulu esasazeka ngoku emhlabeni jikelele. Abantu ababekhe bancume "ezi zinto zexesha lokuphela" ngoku bacinga kwakhona. Njengale ntombazana:

Ndifuna ukubhala nje ukuvakalisa umbulelo wam ngokuzinikezela nokuthembeka kwakho kuThixo, kwiCawe yaKhe, nakubantu baKhe. Ii-imeyile zakho kunye nomthandazo wam buqu ibesisonka sam semihla ngemihla. Bayandikhuthaza ukuba ndingatyhafi ndidakumbe kwaye ndigcine imeko yokuthandaza rhoqo kwaye ndizinikela kuThixo ngentlalontle nosindiso lwabaninzi kangangoko. 
 
Ndifuna ukukuxelela ngokwakho ukuba ungatyhafiswa ngamaKatolika athembekileyo ahlekisayo ngale nto uyithethayo. Ndiyavuma ukuba ndandingomnye wabo ngaxeshanye, kungoko ndinokungqina ngobumfama bokomoya abantu abaninzi abanokholo oluqinisekileyo abasenalo. Umama omaziyo, usoloko ethumela ii-imeyile kuthi kule minyaka idlulileyo. Ndiza kubanika ukujonga nje, ndibagwebe njenge-paranoid / sensational at the worst, okanye "hayi mna". Into endiyibonayo ngoku kukuba utshaba lwalusebenzisa amanxeba am angavulekiyo ukugqwetha kunye nokugweba amagama akho (kunye neLizwi likaThixo kunye nemiyalezo kaMariya) kwaye andizange ndibanike ikhredithi efanelekileyo. Nangona kunjalo ndazama ukwenza ukuthanda kukaThixo kangangoko ndinako, kwaye ke uThixo uyihloniphile le nto, kwaye ngexesha elifanelekileyo, izikali zisusiwe kwaye ndinokwamkela umyalezo wakho. 
 
Ndithumele ii-imeyile zakho kubahlobo abaliqela abangamaKatolika. Abanye bazifumene beluncedo ngokunzulu, abanye baye basabela ngendlela endandiqhele ukwenza ngayo, eyathi ekuqaleni yandothusa yandiphoxa ndade ndakhumbula ukuba, nam, ndandikwimeko yabo ngaxeshanye. Ndingathandaza kwaye ndithembe ukuba nezikali zabo ziya kususwa. Ndiyakholelwa ukuba baya kuthi njengoko belandela uThixo ngokusemandleni abo, ngaphandle kwempembelelo efihlakeleyo yotshaba kwiindawo zabo ezingaboniyo. 
 
Ndicela uxolo ngokunyaniseka ngenxa yentshutshiso oyiyo kwaye osokolayo kuyo yonke le minyaka njengokuba nam bendikwindlela echuliweyo kuloliwe. Njengoko usazi, "akukho msebenzi ulungileyo unokuze wohlwaywe"! Kodwa yiba Nomonde kunye neNkalipho yokuba ukubandezeleka kwakho kunye nenkonzo eCaweni kuza kuthwala iziqhamo ezininzi ekugqibeleni! 
 
I-PS Inye into endiphumelele kuyo ukuvula ingqondo yam kunye nentliziyo kumyalezo wakho yayinguwe ubungqina bamva nje ngenceba kaThixo xa undwendwele eRoma. Ndaziva ukuba umntu omiliselwe kuthando lukaThixo nakwinceba yakhe kufanelekile ukukuva. 
Ndithumele yonke le leta ikakhulu khuthaza abo batshutshiswayo kwimeko yakho yokuma ngesibindi njengabapostile bakaKristu noMama wethu. Uzama ukuvusa usapho kunye nabahlobo, kodwa abanye babo abafuni ukukuva. Okanye baphosa amagama ebusweni bakho ukuba "ungumcebisi weqhinga", "umsebenzi we-nut" okanye "unomdla wenkolo."

Ngexesha lethu, ixabiso eliza kuhlawulwa ngokunyaniseka kwiVangeli alisekho ukuxhonywa, ukutsalwa kunye nokuhlulwa-hlulwa kodwa kuhlala kubandakanya ukugxothwa ngaphandle kwesandla, ukugculelwa okanye ukufaniswa. Kwaye ke, iBandla alinakho ukurhoxa kumsebenzi wokubhengeza uKristu kunye neVangeli yakhe njengenyaniso esindisayo, umthombo wolonwabo lwethu lokugqibela njengabantu nanjengesiseko sebutho elinobulungisa nelinobuntu. —UPOPE BENEDICT XVI, eLondon, eNgilani, nge-18 Septemba 2010; Zenit

Musa ukoyikiswa! Nyamezela ndisemathandweni, efana nekrele elihlaba entliziyweni yomnye.[3]cf. Heb 4: 12 Banokuwamkela amazwi akho, bangawagatyi. Ngolunye uhlobo, "uthando soze lwehluleka" ukuvusa uhlobo oluthile lokuphendula olushukumisa intliziyo, lube ngcono okanye lubi. Uthando aluze lutshitshe imbewu, nokuba iwela kumhlaba olungileyo okanye ematyeni. Singabatyali, kodwa nguThixo oyena ukhulisa imbewu ngexesha lakhe, ngendlela yaKhe. Kodwa ixesha selifikile, kwaye ezinye iziganeko ziyeza, apho mna nawe kuya kufuneka sithethe kancinci ngendlela yokulumkisa. Awunyanzelekanga ukuba uqinisekise umntu ukuba kuza inkanyamba xa sele iphezulu kwendlu yakhe.

Ndikhumbula unongendi owathumela enye yemibhalo yam kubatshana bakhe kwiminyaka eliqela eyadlulayo. Wabhala wathi, “Anti, ungaze uphinde uthumele loo nto kum!” Emva konyaka, waphinda wangena kwiCawa yamaKatolika. Xa embuza ukuba kutheni, uthe, "Ukubhala oko yonke le nto iqale… ”Yiyo loo nto kubalulekile ukuba sizithobe, sithethe inyaniso ngothando. Njengoko bekutshiwo kufundo lweCawa edlulileyo:

Ngalo lonke ixesha hlalani nilungele ukunika ingcaciso kuye nabani na obuza kuni isizathu sethemba lenu, kodwa yenzeni ngobulali nentlonelo, nisigcina isazela senu sicocekile, ukuze, xa ninyeliswa, abo bayinyelisa ihambo yenu elungileyo kuKristu yiba neentloni. Ukuba ke kungaba kukuthanda kukaThixo ukuba nive ubunzima, okona kunilungeleyo kukubuva nisenza ububi. (1 Pet. 3: 15-17)

 

ISICWANGCISO SOKULANDELA

Akukho kubhalwa kule minyaka ilishumi elinesihlanu idlulileyo okhuphe impendulo engaphezulu kune Ubhubhani woLawulo. Ikwancede ukuvusa imiphefumlo emininzi kwiSiphepho esilapha. Ndifuna nje ukukhankanya ukuba ndongeze iinyani ezimbalwa kolo bhaliweyo ukuze uzifumane endaweni enye. Ngokukodwa kwicandelo lolawulo lwabemi, apho uBill Gates uthi:

Ihlabathi namhlanje linabantu abangama-6.8 bhiliyoni. Oko kufikelela kwisithuba seebhiliyoni ezilithoba. Ngoku, ukuba senza umsebenzi oncomekayo kwizitofu zokugonya ezintsha, ukhathalelo lwempilo, iinkonzo zokuzala, sinokukuhlisa oko, mhlawumbi, nge-10 okanye nge-15 yepesenti. -Intetho yeTED, NgoFebruwari 20, 2010; cf. amanqaku 4:30

Ndongeze le mihlathi mibini ilandelayo:

Ukuba "ukhathalelo lwempilo" kuthetha ukuba iziyobisi zeBig Pharma, ziyasebenza. Amachiza amiselweyo ngunobangela wesine ophambili wokufa. Ngo-2015, inani elipheleleyo lamayeza amiselweyo agcwaliswe ezikhemisti ayengaphezulu nje kwezigidi ezi-4. Yimigqaliselo emalunga ne-13 yayo yonke indoda, umfazi nomntwana e-United States. Ngokutsho kwesifundo saseHarvard:

Bambalwa abantu abaziyo ukuba amayeza amatsha amayeza anethuba elinye kwali-1 lokudala iimpendulo ezimandla emva kokuba zivunyiwe… Bambalwa abantu abaziyo ukuba uphononongo lwetshati zesibhedlele lufumanise ukuba amayeza amiselweyo ngokufanelekileyo (ngaphandle kokuchaza gwenxa, ukuthoba ngaphezulu, okanye ukumisela ngokwakho) isizathu malunga nezigidi eziyi-5 zokulaliswa esibhedlele ngonyaka. Esinye isigulana esibhedlele esibhedlele esingama-1.9 sinikwa iziyobisi ezibangela ukusabela okungathandekiyo kwezigidi ezi-840,000 zizonke iziyobisi. Malunga nabantu abayi-2.74 babulawa ziziyobisi abazibekelweyo. Oku kwenza ukuba amayeza amiselweyo abeke emngciphekweni omkhulu kwezempilo, abekwe kwindawo yesine ngokubethwa sisifo njengesona sizathu sokufa. IKhomishini yaseYurophu iqikelela ukuba iimpendulo ezingalunganga ezivela kumayeza kagqirha zibangela ukufa kwabantu abangama-128,000; Ngokudibeneyo, malunga nezigulana ezingama-4 e-US naseYurophu zisweleka kumayeza kagqirha unyaka nonyaka. - "Amachiza amatsha amiselweyo: Umngcipheko oMkhulu wezeMpilo kunye neZibonelelo ezimbalwa zokuLungisa", uDonald W. Ukukhanya, nge-27 kaJuni, 2014; Imilinganiselo.harvard.edu

Zininzi zinjalo kuvuka ngoku ukuya Ityhefu enkulu yobuntu, efihliweyo kumagama anobuhlobo "ukhathalelo lwempilo", "iinkonzo zokuzala" kunye "nocwangciso losapho." Oorhulumente abaninzi kunye neearhente zeZizwe eziManyeneyo zifuna ukusixelela ukuba i-COVID-19 sesona sisongelo sikhulu kuluntu kwaye yonke into ebomini bethu kufuneka iwele phantsi kolawulo lwabo. Ekujikeni kwayo, ikwangabo kanye abangene kula maziko ngeengcinga zabo ezichasene nobomi ezenza umonakalo kubomi bamawaka ezigidi ngegama “lononophelo lwempilo.” UMnumzana John Paul II wayesazi ukuba olu hlobo lwentetho lwaluyinto ebubuxoki, isekelwe kwinto enokuthi ichazwe njengoloyiko lokuqhuba ngamadoda nabafazi ukuba bathathe amanyathelo angacacanga ngokuchasene nobomi uqobo:

Namhlanje baninzi abanamandla emhlabeni abenza ngendlela efanayo. Nabo bakhathazwa kukwanda kwamanani abemi abakhoyo… Ngenxa yoko, endaweni yokufuna ukujongana nokusombulula ezi ngxaki zinzima ngokuhlonipha isidima sabantu kunye neentsapho kunye nelungelo lomntu ngamnye elingenakuphikiswa, bakhetha ukukhuthaza nokunyanzelisa nangayiphi na indlela Inkqubo enkulu yolawulo lokuzalwa. —UAPOPE JOHN PAUL II, U-Evangelium Vitae, "IVangeli yoBomi", n. 16

Emva kokuba ndibhalile Ubhubhani woLawulo, Umntu othile undithumele olu xwebhu lulandelayo olungena kwiinkcukacha ezimangalisayo malunga neRockefellers kunye neBill Gates kunye nendlela athe wanesandla ngayo kwizinto ezininzi ezisetyenziswayo kwihlabathi liphela. Izinto ezininzi zibhalwe Ukulungiswa okulungileyo kuvela apha ngokunjalo, ndibopha iiGates kuyo ngeendlela endingakhange ndiqonde de kube ngoku. Unokuyiva ngawakhe amazwi, watsho ngokuzolileyo, phantse ngovuyo. Nje ukuba udlule kwintshayelelo emfutshane yoopopayi, kungena kubuntatheli obunzulu…

Ukuba iYouTube iyicimile le (khohlela), fumana ezinye izixhumanisi zevidiyo apha: corbettreport.com/gatescontrol/

Ewe amajelo eendaba aphambili kunye namajelo eendaba ezentlalo asebenza ixesha elongezelelekileyo ehlazisa ngokupheleleyo kwaye ehlazisa nabani na ocinga ngaphandle kwebhokisi yakhe, ebabiza "njengabagabadeli", "abo benza iyelenqe" kunye "nabachasene ne-vaxxers." Olu ayilo lwimi lwenzululwazi okanye ubukrelekrele obuthembekileyo kodwa lolawulo nokusetyenziswa gwenxa. Ngapha koko, imigangatho yokuhanahanisa ebekwe eCaweni ngeli xesha lobhubhane ngokuthelekiswa neminye imibutho okanye amashishini,[4]cf. elamav.com ityhila ubunzulu bomoya we ubume bendalo sinesi sizukulwana.
 
Yile nto kanye iZibhalo ezisilumkise ukuba siyilindele.
Ke nina, zintanda, wakhumbuleni amazwi abethethwe ngenxa engaphambili ngabo abapostile beNkosi yethu uYesu Kristu, abathi kuni, Ngexesha lokugqibela kuya kubakho abagxeki, behamba ngokwezabo iinkanuko zokungahloneli Thixo. Aba ngabo babangela iyantlukwano. bahlala kwindiza yendalo, bengenawo uMoya. Ke nina, zintanda, zakheni elukholweni lwenu olungcwele kanye; thandaza ngoMoya oyiNgcwele. Zigcineni kuthando lukaThixo, nilinde inceba yeNkosi yethu uYesu Kristu, ekhokelela kubomi obungunaphakade. Kwabo bathandabuza, yibani nenceba; sindisani abanye nibaxwile emlilweni. Inxenye okunene yenzeleni inceba, ninoyiko; neengubo ezonakalisiweyo yinyama leyo. (UYuda 1: 17-23)
 
Bonke bayamenywa ukuba bazimanye nomkhosi wam okhethekileyo. Ukuza kobukumkani bam kufuneka kube kuphela kwenjongo ebomini bakho. Amagama am aya kufikelela kwimiphefumlo emininzi. Thembela! Ndiza kuninceda nonke ngendlela engummangaliso. Musa ukuthanda intuthuzelo. Musani ukuba ngamagwala. Sukulinda. Ukujongana neqhwithi ukuze usindise imiphefumlo. Zinike umsebenzi. Ukuba awenzi nto, ushiya umhlaba kuSathana kwaye wenze isono. Vula amehlo akho ubone bonke ubungozi obubanga amaxhoba kwaye woyikise umphefumlo wakho. —UYesu ukuya kuElizabeth Kindelmann, Idangatye Lothando, pg. 34, epapashwe nguBantwana bakaBawo iSiseko; nangemvume Ubhishophu omkhulu uCharles Chaput

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Ilahlekile i-Era

Ukujonga kwakhona amaxesha okuGcina

Ubungakanani beMarian yeNkqwithela

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Imibhalo yam iyaguqulelwa kwi French! (UMerci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français, ehlungwini le drapeau:

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. UMarko 13:32
2 cf. UMat 24, uLuka 21, uMarko 13
3 cf. Heb 4: 12
4 cf. elamav.com
exhonyiweyo EKHAYA, IIMPAWU.