Ukubiza abaProfeti bakaKrestu

 

Uthando ngoPopu waseRoma kufuneka lube ngaphakathi kuthi ukuthanda okumnandi, kuba kuye sibona uKristu. Ukuba sisebenzisana neNkosi ngomthandazo, siya kuya phambili ngamehlo acacileyo azakusivumela ukuba siqonde isenzo sikaMoya oyiNgcwele, nokuba sijongane neziganeko esingaziqondiyo okanye ezivelisa ukuncwina okanye usizi.
—St. UJosé Escriva, Ngokuthandana neCawa, n. I-13

 

AS AmaKatolika, uxanduva lwethu ayikokujonga ukugqibelela koobhishophu bethu, kodwa kuku mamela ilizwi loMalusi Olungileyo kubo. 

Thobela iinkokheli zakho kwaye uzilibazise kuzo, kuba zikugcinile kwaye kuya kufuneka zinike ingxelo, ukuze zifeze umsebenzi wazo ngovuyo hayi ngentlungu, kuba oko akunakukunceda. (Hebhere 13:17)

Upopu uFrancis "ungumalusi oyintloko" weCawe kaKrestu kwaye "uqhuba phakathi kwabantu loo msebenzi wokungcwalisa nokulawula awathi wanikwa nguYesu nguPeter." [1]ESt. Escriva, UkuQala, n. I-134 Imbali isifundisa, ukuqala ngoPeter, ukuba abalandela baloo Mpostile wokuqala bayayenza loo ofisi benobuchule obahlukeneyo nobungcwele. Inqaku yile: umntu unokubambelela ngokukhawuleza kwiimpazamo zabo kunye nokusilela kwaye kungekudala asilele ukuva uYesu ethetha ngabo, nangona kunjalo.  

Kuba nakuba wabulawa emnqamlezweni enenxaxheba kubuthathaka bethu, udla ubomi ngamandla kaThixo. Ngokunjalo nathi sibuthathaka kuye; kodwa siya kudla ubomi naye ngokwasemandleni kaThixo. (2 kwabaseKorinte 13: 4)

Amajelo eendaba “agcina isithethe” amaKatolika, ubukhulu becala, ebesoloko exakekile okwexeshana kwimixholo engaqondakaliyo okanye edidayo yolawulo luka-Francis. Kananjalo, bahlala belahleka okanye beshiye ngokupheleleyo ukunika ingxelo kumaxesha amaninzi anamandla kwaye Iingxelo ezithanjisiweyo zikaPontiff-amagama achukumisileyo, ayindim ndedwa, kodwa uninzi lweenkokheli zamaKatolika kunye nabefundisi bezenkolo endincokola nabo emfihlekweni. Umbuzo ekufuneka ngamnye wethu azibuze wona ngulo: Ngaba ndiphulukene namandla okuva iLizwi likaKrestu lithetha ngabelusi bam-ngaphandle kweziphene zabo? 

Nangona le ayisiyiyo eyona nto iphambili kwinqaku lanamhlanje, phantse kufanele ukuba kuthethwe. Kuba xa kufikwa kumba wokucaphula uPope Francis kwezi ntsuku, ngamanye amaxesha kuye kufuneke ndiwaqhathe amazwi akhe ngeziqwengana ezinje ngentla (ndithembe… amanqaku afana nala aphantse alandelwe ngeimeyile endixelela ukuba ndingaboni kwaye ndikhohlisiwe njani). Njengoko intloko yomnye umpostile owaziwayo esitsho kum kutshanje malunga nabo bathathe indawo yokugxeka uPapa Francis esidlangalaleni:

Imvakalo-zwi yabo ikhokelela ekubeni umntu azive ngathi ungcatsha iCawe kaKrestu ukuba awuphikisani okanye nokuba “utshayisa” uPope Francis. Okona kuncinci, kucacisiwe, kufuneka samkele yonke into ayithethayo ngokhozo lwetyuwa kwaye silibuze. Nangona kunjalo ndondliwe kakhulu ngumoya wakhe wobulali kwaye ndibiza inceba. Ndiyazi ukungacacanga okuphathelene, kodwa kwenza nje ukuba ndimthandazele ngakumbi. Ndiyoyika ukuba ukwahlukana kuza kuvela kuyo yonke le ndlela yokugcina izinto eCaweni. Andikuthandi ukudlala ezandleni zikaSathana, uMahluli.  

 

UKUBABIZA BONKE ABAPROFETHI

Umphathi wam wokomoya wakhe wathi, "Abaprofeti banemisebenzi emifutshane." Ewe, nakwiCawa yeTestamente eNtsha, bahlala "bexulutywa" okanye "banqunyulwe iintloko," Oko kukuthi, bathuliswa okanye babekelwa ecaleni (jonga Ukuthulisa Abaprofeti).  

UPopu uFrancis akaphelelanga nje ekuphoseni amatye ecaleni kodwa ubize iCawe ngenjongo yokuphakamisa ilizwi lakhe lesiprofetho. 

Abaprofeti, abaprofeti bokwenyani: abo babeka emngciphekweni intamo yabo ngokuvakalisa "inyani" nokuba ayonwabanga, nokuba "ayimnandanga into yokumamela"… izinto xa zifuneka. ” —UPOPA UFRANCIS, Homily, Santa Marta; Epreli 17th, 2018; Vatican Insider

Apha, sinenkcazo entle "yomprofeti oyinyaniso." Kwabaninzi namhlanje banoluvo lokuba umprofeti ngumntu ohlala eqala izivakalisi zakhe esithi, "Itsho njalo iNkosi!" kwaye emva koko avakalise isilumkiso esomeleleyo kunye nesohlwayo kubo abaphulaphuli. Kwakudla ngokuba njalo kwiTestamente eNdala kwaye ngamanye amaxesha kuye kufuneke kweTsha. Kodwa ngokufa kunye noVuko lukaYesu kunye nokutyhilwa kothando lukaThixo olunzulu kunye nesicwangciso se-salvific, ixesha elitsha lenceba lavulelwa eluntwini: 

KwiTestamente Endala ndathumela abaprofeti abasebenzisa iindudumo kubantu bam. Namhlanje ndikuthumela ngenceba yam kubantu behlabathi liphela. Andifuni ukohlwaya uluntu, kodwa ndinqwenela ukuyiphilisa, ndiyicinezela ngentliziyo yam enenceba. Ndisebenzisa ukohlwaya xa bandinyanzela ukuba ndenze njalo; Isandla sam sayama ukumbamba ngekrele lobulungisa. Ngaphambi komhla wezoBulungisa ndithumela uSuku lweNceba.—UYesu ukuya eSt Faustina, OyiNgcwele Inceba emphefumlweni wam, Iidayari, n. 1588

Ke siyintoni isiprofeto namhlanje?

Ingqina kuYesu ngumoya wesiprofetho. (Isityhilelo 19:10)

Kwaye ubungqina bethu kuYesu bujongeka njani?

Yiyo yonke le nto aya kwazi ngayo ukuba ningabafundi bam, ukuba niyathandana… Yonke into oyenzayo mayenziwe luthando. (Yohane 13:35; 1 KwabaseKorinte 16:14)

Yiyo loo nto uPope Francis eqhubeka esithi:

Lo mprofeti akangomntu “ungcikiva”… Hayi, ngabantu bethemba. Umprofeti uyangcikiva xa kukho imfuneko kwaye avule iingcango ezithi zijonge ujongo lwethemba. Kodwa, umprofeti wokwenene, ukuba bayawenza kakuhle umsebenzi wabo, babeke emngciphekweni intamo yabo ... Abaprofeti bahlala betshutshiswa ngenxa yokuthetha inyani.

Utshutshiso, wongeza, ngokuthetha "ngokuthe ngqo" kwaye hayi "ngendlela edikidiki". Njenge, 

Xa umprofeti eshumayela inyani kwaye echukumisa intliziyo, inokuba intliziyo iyavula okanye ibe lilitye, evusa umsindo nentshutshiso…

Ugqiba ngelithi:

Icawe ifuna abaprofeti. Ezi ntlobo zabaprofeti. “Ndiza kuthetha ngakumbi: Uyasidinga zonke babe ngabaprofeti. ”

Ewe, sonke ubizelwa ukuba nesabelo kwisikhundla sikaKrestu. 

… Abathembekileyo, abathi ngoBhaptizo bafakwa kuKristu badityaniswa naBantu bakaThixo, benziwa abathathi-nxaxheba ngendlela yabo ekhethekileyo kububingeleli, kwisiprofeto, nakwiofisi yobukumkani bukaKristu, kwaye banendima abayidlalayo kwimishini yokuthunywa. abantu abangamaKrestu bonke eCaweni nakwiLizwe. -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-897

“Isitshixo” sokuba ngumprofeti othembekileyo kula maxesha asikokukwazi komntu ukufunda iintloko kunye nokuthumela amakhonkco malunga "nemiqondiso yamaxesha." Ayingombandela wokubhengeza esidlangalaleni iziphoso kunye neempazamo zabanye ngomxube ofanelekileyo womsindo nobunyulu bemfundiso. Endaweni yoko, kukukwazi ukubeka intloko esifubeni sikaKristu kwaye lalela Ukubetha kwentliziyo yakhe… emva koko ubalathise kwabo zijolise kubo. Okanye njengoko uPopu Francis wayibeka kakuhle: 

Umprofeti ngulowo uthandazayo, ojonga kuThixo nasebantwini, kwaye eve iintlungu xa abantu bephosakele; umprofeti uyakhala-bayakwazi ukulilela abantu-kodwa bayakwazi "nokudlala kakuhle" ukuthetha inyani.

Oko kunokukwenza unqunyulwe intloko. Usenokuxulutywa ngamatye. Kodwa…

Ninoyolo nina xa bathe abantu baningcikiva ngenxa yam, benitshutshisa, bethetha zonke izinto ezikhohlakeleyo ngani bexoka. Vuyani nigcobe, kuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Babatshutshisa ke abaprofeti ababekho phambi kwenu. (UMateyu 5: 11-12) 

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Ubizo lwaBaprofeti!

Ukuthulisa Abaprofeti

Kuxulutywa Abaprofeti

Xa Amatye Adanduluka

Ngaba Singayiphelisa Inceba KaThixo?

Imfundiso yeAnchors Love

Ibizelwe eludongeni

Ukuhlengahlengiswa, kunye nokufa kweMfihlakalo

Xa Babephulaphule

Medjugorje… Into Ongayaziyo

 

 

Ndikusikelele kwaye ndiyabulela!
Imithandazo yenu nenkxaso yethu ixatyiswe kakhulu.

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 ESt. Escriva, UkuQala, n. I-134
exhonyiweyo EKHAYA, IIMPAWU.