Buza, Funa, kwaye unkqonkqoze

 

Celani, nophiwa;
funani nofumana;
nkqonkqozani novulelwa...
Ukuba ke nina, nikhohlakele nje,
niyakwazi ukubapha abantwana benu izipho ezilungileyo;
wobeka phi na ke yena uYihlo osemazulwini
Banike izinto ezilungileyo abacelayo kuye.
(Mat 7: 7-11)


Kutshanje, imibhalo yoMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta iye yaphoswa emthandazweni, ukuba ayihlaselwanga ngokunyelisa, ziingcali ezithile zesithethe.[1]cf. U-Luisa wahlasela kwakhona; Elinye ibango lelokuba imibhalo kaLuisa “yiphonografi” ngenxa yemifanekiso efuziselayo, umzekelo, uLuisa “owanyayo” ebeleni likaKristu. Nangona kunjalo, olu lolona lwimi luyimfihlakalo lweSibhalo ngokwalo: "Niya kwanya amasi eentlanga, nincanciswe namabele obukumkani . . . ukuze nisele nichulumancile ngenxa yamabele akhe amaninzi!… Njengomama emthuthuzela umntwana wakhe, ndiya kwenjenjalo mna ukunithuthuzela.” (Isaiah 60:16, 66:11-13) Kukwakho nencoko yabucala evuzayo phakathi kweDicastery yeMfundiso yoKholo kunye nobhishophu obonakala enqunyanyile iCause yakhe ngelixa oobhishophu baseKorea bakhupha isigwebo esibi kodwa esingaqhelekanga.[2]ukubona Ngaba isizathu sikaLuisa Piccarreta sinqunyanyisiwe? Nangona kunjalo, i esemthethweni Isikhundla seCawa kwimibhalo yalo Mkhonzi kaThixo sihlala siyinto “eyamkelweyo” njengemibhalo yakhe thwala amatywina afanelekileyo ecawa, ezingazange zirhoxiswe nguPopu.[3]oko kukuthi. Imiqulu yokuqala eli-19 kaLuisa yafumana incwadi UNihil Obstat ukusuka eSt. Hannibal di Francia, kunye ne nangemvume evela kuBhishophu uJoseph Leo. Iiyure ezingamashumi amabini anesine zentlungu yeNkosi yethu uYesu Krestu kwaye INtombi Enyulu eNgcwele uMariya eBukumkanini beNtando yobuThixo kananjalo athwale amatywina afanayo ecawa.Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. U-Luisa wahlasela kwakhona; Elinye ibango lelokuba imibhalo kaLuisa “yiphonografi” ngenxa yemifanekiso efuziselayo, umzekelo, uLuisa “owanyayo” ebeleni likaKristu. Nangona kunjalo, olu lolona lwimi luyimfihlakalo lweSibhalo ngokwalo: "Niya kwanya amasi eentlanga, nincanciswe namabele obukumkani . . . ukuze nisele nichulumancile ngenxa yamabele akhe amaninzi!… Njengomama emthuthuzela umntwana wakhe, ndiya kwenjenjalo mna ukunithuthuzela.” (Isaiah 60:16, 66:11-13)
2 ukubona Ngaba isizathu sikaLuisa Piccarreta sinqunyanyisiwe?
3 oko kukuthi. Imiqulu yokuqala eli-19 kaLuisa yafumana incwadi UNihil Obstat ukusuka eSt. Hannibal di Francia, kunye ne nangemvume evela kuBhishophu uJoseph Leo. Iiyure ezingamashumi amabini anesine zentlungu yeNkosi yethu uYesu Krestu kwaye INtombi Enyulu eNgcwele uMariya eBukumkanini beNtando yobuThixo kananjalo athwale amatywina afanayo ecawa.

Uvuko lweCawa

 

Olona luvo lusemthethweni, kunye nolunye oluvelayo
ukuvumelana kakhulu neZibhalo eziNgcwele, kukuba,
emva kokuwa komchasi-Kristu, iCawa yamaKatolika iya kuthi
uphinde ungene kwisithuba se
inkqubela noloyiso.

-Ukuphela kweLizwe langoku kunye neemfihlakalo zoBomi boKamva,
Fr. UCharles Arminjon (1824-1885), iphe. 56-57; USomalia Institute Press

 

PHA Yindinyana engaqondakaliyo kwincwadi kaDaniel eyenzekayo yethu ixesha. Iphinda ityhile oko kucetywa nguThixo ngeli lixa njengokuba ilizwe liqhubeka nokuhla kobumnyama ...Qhubekeka ukufunda

Intonga yentsimbi

UKUFUNDA Amazwi kaYesu kuMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta, uqala ukuyiqonda loo nto ukufika koBukumkani beNtando yobuThixo, Njengoko sithandaza yonke imihla kuBawo Wethu, yeyona njongo inye enkulu yaseZulwini. "Ndifuna ukubuyisela isidalwa kwimvelaphi yakhe," UYesu wathi kuLuisa, "... ukuba intando yam yaziwe, ithandeke, yenziwe emhlabeni njengokuba isenziwa eZulwini." [1]Umqulu. 19, Juni 6, 1926 UYesu ude athi ubuqaqawuli beeNgelosi nabaNgcwele baseZulwini "Ayiyi kugqitywa ukuba intando yam ayinalo uloyiso olupheleleyo emhlabeni."

Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 Umqulu. 19, Juni 6, 1926

Umbethe wentando kaThixo

 

YIBA wakha wazibuza ukuba kuluncedo ngantoni ukuthandaza “nokuphila kukuthanda kukaThixo”?[1]cf. Indlela Yokuphila Kwintando KaThixo Ibachaphazela njani abanye, ukuba kunjalo?Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

UYesu Uyeza!

 

Ukupapashwa kokuqala ngoDisemba 6, 2019.

 

NDIFUNA ukuyithetha ngokucacileyo nangokuvakalayo nangokukhalipha kangangoko ndinako: Uyeza uYesu! Ngaba ubucinga ukuba uPopu John Paul II wayeyinkondlo xa wayesithi:Qhubekeka ukufunda

Indalo ethi "Ndiyakuthanda"

 

 

“APHO nguThixo? Kutheni ethule nje? Uphi?" Phantse wonke umntu, ngaxa lithile ebomini bakhe, uthetha la mazwi. Sihlala sisentlungwini, ekuguleni, kubulolo, kwizilingo eziqatha, kwaye mhlawumbi amaxesha amaninzi, kukomileyo kubomi bethu basemoyeni. Ukanti, ngokwenene sifanele siphendule loo mibuzo ngombuzo-buciko onyanisekileyo othi: “Unokuya phi na uThixo?” Uhlala ekho, uhlala ekhona, esoloko enathi naphakathi kwethu - nokuba kunjalo ingqiqo Ubukho bakhe abunakuchukunyiswa. Ngandlel’ ithile, uThixo ulula yaye usoloko esoloko ekho ngokuzifihla.Qhubekeka ukufunda

KuLuisa neZibhalo zakhe…

 

Ukupapashwa kokuqala ngoJanuwari 7, 2020:

 

KUKHO ixesha lokujongana nezinye zee-imeyile kunye nemiyalezo ebuza ubunyani bemibhalo yoMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta. Abanye benu baye bathi ababingeleli bakho bade bamxelela ukuba ungumqhekeki. Kuyimfuneko ke ngoko, ukubuyisela ukuzithemba kwakho kwimibhalo kaLuisa, endikuqinisekisayo ukuba injalo kuvunywe yiCawe.

Qhubekeka ukufunda

ILitye Elincinane

 

NGAMAXESHA ATHILE ukuziva ndingabalulekanga kwam kuyandoyisa. Ndiyayibona indlela ebanzi ngayo indalo kunye nendlela iplanethi enguMhlaba kodwa isuntswana lesanti phakathi kwayo yonke. Ngaphezu koko, kolu phawu lwecosmic, ndingomnye wabantu abaphantse babe zibhiliyoni ezisi-8. Kwaye kwakamsinya, njengeebhiliyoni eziphambi kwam, ndiya kungcwatywa emhlabeni kwaye konke ndilibalekile, ngaphandle mhlawumbi kwabo basondeleyo kum. Yinyaniso ethobayo. Kwaye ebusweni bale nyaniso, ngamanye amaxesha ndiyasokola ingcinga yokuba uThixo angakwazi ukuzikhathaza ngam ngendlela enzulu, yobuqu, nenzulu ecebisa ubuvangeli bale mihla kunye nemibhalo yabaNgcwele. Kodwa ke, ukuba singena kobu budlelwane bobuqu noYesu, njengoko mna kunye nabaninzi benu, yinyani: uthando esinokulufumana ngamanye amaxesha lunzulu, luyinyani, kwaye ngokoqobo "luphuma kweli hlabathi" - ukusa kwinqanaba lokuba ubuhlobo bokwenyani noThixo buyinyaniso Eyona Revolution

Okwangoku, andibuva ubuncinci bam ngamanye amaxesha kunaxa ndifunda imibhalo yoMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta kunye nesimemo esinzulu sokuba phila kwintando kaThixo... Qhubekeka ukufunda

Iyure kaYona

 

AS Bendithandaza phambi koMthendeleko oSikelelweyo kule mpelaveki iphelileyo, ndisiva usizi olukhulu lweNkosi yethu— ukulila, kwabonakala ngathi uluntu luye lwalandula ngolo hlobo uthando Lwakhe. Kwiyure elandelayo, salila kunye… mna, ndimbongoza ngamandla ukuba andixolele ngenxa yokusilela kwethu ukumthanda Yena ngokudibeneyo… kwaye Yena, ngenxa yokuba uluntu ngoku lukhuphe isaqhwithi esizenzele sona.Qhubekeka ukufunda

Indlela Yokuphila Kwintando KaThixo

 

UTHIXO iye yasigcinela ‘isiphiwo sokuphila kukuthanda kukaThixo’ esakha salilungelo lika-Adam kodwa walahlwa ngenxa yesono santlandlolo. Ngoku ibuyiselwa njengenqanaba lokugqibela lohambo olude lwaBantu bakaThixo bebuyela entliziyweni kaBawo, ukuba babenze uMtshakazi “ongenabala nambibi nanye into enjalo, ukuze abe ngcwele, angabi nasiphako” ( Efe 5 : 27).Qhubekeka ukufunda

Ukuthobela Okulula

 

Uze umoyike uYehova uThixo wakho,
kwaye ugcine, yonke imihla yobomi bakho,
yonke imimiselo yakhe nemithetho yakhe, endikumiselayo;
kwaye ngaloo ndlela babe nobomi obude.
Yiva ke, Sirayeli, ugcine;
ukuze ukhule ube nenkqubela ngakumbi;
ngokwedinga likaYehova, uThixo wooyihlo;
ukuba ndikunike ilizwe elibaleka amasi nobusi.

(Ukufunda kuqala, Okthobha 31, 2021 )

 

KHAWUBE nomfanekiso-ngqondweni wakho wamenywa ukuba uye kudibana nomdlali omthandayo okanye umongameli welizwe. Usenokunxiba into entle, ulungise iinwele zakho kakuhle kwaye ube kwezona hambo zindilisekileyo.Qhubekeka ukufunda

Imfihlelo yoBukumkani bukaThixo

 

Bunjani uBukumkani bukaThixo?
Ndingasithelekisa nantoni na?
Bunjengokhozo lwemostade awaluthabathayo umntu
watyalwa emyezweni.
Yakukhula yaba lityholo elikhulu
zathi iintaka zezulu zahlala emasebeni awo.

(IVangeli yanamhlanje)

 

NGAMNYE Ngomhla wethu, sithandaza la mazwi: “Mabufike ubukumkani bakho, makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengokuba kusenziwa eZulwini.” UYesu ngewayengazange asifundise ukuthandaza ngaloo ndlela ngaphandle kokuba sasilindele ukuba uBukumkani bufike. Kwangelo xesha linye, amazwi okuqala eNkosi yethu kubulungiseleli bakhe ayesithi:Qhubekeka ukufunda

Ukuza okuzayo kokuthanda kukaThixo

 

KWIMBALI YOKUFA
YOMKHONZI KATHIXO LUISA PICCARRETA

 

YIBA wakhe wazibuza ukuba kutheni uThixo eqhubeka nokuthumela iNtombi enguMariya ukuba ivele emhlabeni? Kutheni ingenguye umshumayeli omkhulu, uPaul Paul… okanye umvangeli omkhulu, St. John… okanye upapa wokuqala, St. Peter, "iliwa"? Isizathu kukuba uMama wethu unxibelelene ngokungenakwahlukaniswa neCawe, zombini njengomama wakhe wokomoya kwaye "njengomqondiso":Qhubekeka ukufunda

Ukulungiselela iXesha loXolo

Ifoto nguMichał Maksymilian Gwozdek

 

Amadoda kufuneka akhangele uxolo lukaKristu eBukumkanini bukaKristu.
—I-POPE PIUS XI, Iikota Primas, n. 1; Ngomhla we-11, 1925

UMariya oNgcwele, Mama kaThixo, uMama wethu,
sifundise ukukholelwa, ukuba nethemba, nokuthanda nawe.
Sibonise indlela eya eBukumkanini bakhe!
Inkwenkwezi yoLwandle, khanyisa kuthi kwaye usikhokele endleleni yethu!
-IPOPE BENEDICT XVI, Thetha uSalvin. I-50

 

INTONI Ngokufanelekileyo ngaba "liXesha loXolo" elizayo emva kwale mihla yobumnyama? Kutheni le nto umfundisi wezakwalizwi koopopu abahlanu, kubandakanya no-St. John Paul II, esithi uza kuba "ngowona mmangaliso mkhulu kwimbali yehlabathi, ulandela uvuko kuphela?"[1]UKhadinali Mario Luigi Ciappi wayengumfundisi wezakwalizwi kaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, kunye noSt. John Paul II; ukusuka Ikhatyathi yoSapho, (Septemba 9, 1993), iphe. 35 Kutheni le nto izulu lathi ku-Elizabeth Kindelmann wase-Hungary…Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 UKhadinali Mario Luigi Ciappi wayengumfundisi wezakwalizwi kaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, kunye noSt. John Paul II; ukusuka Ikhatyathi yoSapho, (Septemba 9, 1993), iphe. 35

Isilumkiso sothando

 

IS kunokwenzeka ukwaphula intliziyo kaThixo? Ndingathi kunokwenzeka ukuba hlaba Intliziyo yakhe. Ngaba sikhe sikuqwalasele oko? Okanye ngaba sicinga ngoThixo emkhulu kangaka, ongunaphakade, ongaphaya kwemisebenzi yabantu ebonakala ingabalulekanga kangangokuba iingcinga zethu, amazwi, kunye nezenzo zethu zagxothwa kuYe?Qhubekeka ukufunda

Ukungqubana kwezikumkani

 

NGOKU njengoko umntu enokumfamekiswa bubutyobo obuphaphazelayo ukuba uzama ukujonga kwimimoya evuthuzayo yenkanyamba, ngokunjalo, umntu unokumfanyekiswa ngabo bonke ububi, uloyiko kunye noloyiko olwenzeka iyure ngeyure ngoku. Yile nto ifunwa nguSathana-ukurhuqa ilizwe liphelelwe lithemba kunye nokuthandabuza, kukothuka kunye nokuzikhusela ukuze sikhokelele “kumsindisi” Yintoni eyenzekayo ngoku ayisiyo esinye isantya kwimbali yehlabathi. Kukungqubana kokugqibela kwezikumkani ezibini, ukujongana kokugqibela ngeli xesha phakathi koBukumkani bukaKristu Ukuqobisana ubukumkani bukaSathana…Qhubekeka ukufunda

Hayi igama elihle eli

Ifoto ngu UEdward Cisneros

 

NDIVUKILE ngale ntsasa ndinephupha elihle kunye nengoma entliziyweni yam-amandla ayo asahamba emphefumlweni wam njenge umlambo wobomi. Ndacula igama lika UYesu, ekhokela ibandla kwingoma Hayi igama elihle. Ungayimamela le nguqulo iphilayo yayo ingezantsi njengoko uqhubeka nokufunda:
Qhubekeka ukufunda

Ulwandle loxinzelelo

 

NGOBA Ngaba umhlaba uhleli usezintlungwini? Kuba yi umntu, hayi ukuthanda kukaThixo, okuqhubeka kulawula imicimbi yoluntu. Kwinqanaba lomntu, xa sibethelela ukuthanda kwethu ubuthixo, intliziyo ilahlekelwa kukulingana kwayo ize ingene kwisiphithiphithi nakwimpixano-nokuba ncinane Ukuqinisekisa ukuthanda kukaThixo (inqaku elinye nje elincinci linokwenza isandi somculo esivumelanayo ngokugqibeleleyo singavumelani). Intando yobungcwele yi-ankile yentliziyo yomntu, kodwa xa ingafakwanga, umphefumlo uyashukunyiselwa kwimisinga yosizi kulwandle olungonwabisiyo.Qhubekeka ukufunda

Uvavanyo

 

nina ngekhe uyiqonde, kodwa into ebisenziwa nguThixo entliziyweni yakho nakweyam kade kuzo zonke izilingo, izilingo, kwaye ngoku siqu Isicelo sokuqhekeza izithixo zakho kube kanye-konke ngu-a vavanyo. Uvavanyo yindlela uThixo anganeli nje ukulinganisa ukunyaniseka kwethu kodwa asilungiselele yona isipho lokuphila kwintando kaThixo.Qhubekeka ukufunda

Umanduleli Omkhulu

 

Thetha kwihlabathi ngenceba yam;
Bonke abantu mabayiqonde inceba yam engenakuthelekiswa nanto.
Ngumqondiso wexesha lokuphela;
emva kwayo iya kufika imini yomgwebo.
—UYesu ukuya eSt Faustina, Inceba kaThixo kuMphefumlo wamIidayari, n. 848 

 

IF uBawo uza kubuyisela eCaweni i Isipho sokuhlala kwintando kaThixo UAdam wakha wanayo, Inenekazi lethu lafumana, uMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta waphinda wahlangulwa kwaye ngoku sinikwa (Owu Imimangaliso) kwezi amaxesha okugqibela… Emva koko iqala ngokufumana kwakhona into esilahlekileyo kuqala: themba. Qhubekeka ukufunda

Iimpawu zothando

 

NGOMNYHADALA WENKONZO YETHU YE-GUADALUPE

 

Ngokuchanekileyo kwiminyaka elishumi elinesithoba eyadlulayo ukuza kumhla, ndazingcwalisa ubomi bam bonke nobufundisi kwiNkosazana Yethu yaseGuadalupe. Ukusukela ngoko, undivalile kwigadi efihlakeleyo yentliziyo yakhe, kwaye njengoMama olungileyo, uye wanakekela amanxeba am, wandanga amabala, wandifundisa ngoNyana wakhe. Undithande njengabakhe-njengoko ebathanda bonke abantwana bakhe. Ukubhalwa kwanamhlanje, ngandlel 'ithile, sisiganeko esibalulekileyo. Kungumsebenzi 'womfazi owambethe ilanga esebenza nzima ukuzala' unyana omncinci… kwaye ngoku wena, Rabble yakhe encinci.

 

IN ihlobo lasekuqaleni kuka-2018, njenge isela ebusuku, isaqhwithi somoya esikhulu sabetha ngqo kwifama yethu. Oku Isiphephonjengoko ndiza kufumanisa kwakamsinya, ndinenjongo: ukuzenza izithixo endandizinamathele entliziyweni yam amashumi eminyaka…Qhubekeka ukufunda

Ukulungisa iNdlela

 

Ilizwi liyakhala:
Lungisani entlango indlela kaYehova,
Tyenenezelani uThixo wethu umendo enkqantosini.
(Ezizolo UkuFunda kokuqala)

 

nina ndinike eyakho fiat kuThixo. Unike "ewe" wakho kuMama wethu. Kodwa abaninzi bakho ngokungathandabuzekiyo bayabuza, "ngoku uza kuthini?" Kwaye kulungile. Ikwangumbuzo ofanayo noMateyu xa wayeshiya iitafile zakhe zokuqokelela; Ikwangulombuzo mnye noAndreya noSimon ngelixa beshiya iminatha yokuloba ngumbuzo ofanayo awacinga ngawo uSawule (uPawulos) njengoko wayehleli apho emangalisiwe kwaye emfanyekiswe kukutyhileka ngesiquphe ukuba uYesu umbiza. umbulali, ukuze abe lingqina laKhe kwiVangeli. Ekugqibeleni uYesu wayiphendula loo mibuzo, njengokuba naye eya kuyiphendula. Qhubekeka ukufunda

Ibali leNenekazi lethu elincinci

 

NGOMNYHADALA WOKUQONDA OKUNGAKUMBI
YENTOMBI EBUSISIWEYO UMARIYA

 

Kude Kube ngoku (okuthetha ukuthi, kule minyaka ilishumi elinesine idlulileyo yolu mpostile), ndibeke le mibhalo "phaya phandle" ukuba ifundwe nangubani na, nto leyo eza kuhlala injalo. Kodwa ngoku, ndiyakholelwa kule nto ndiyibhalayo, kwaye ndiza kuyibhala kwiintsuku ezizayo, yenzelwe iqela elincinci lemiphefumlo. Ndithetha ukuthini? Ndiza kuvumela iNkosi yethu ukuba izithethele:Qhubekeka ukufunda

Ukulungiselela uLawulo

yenyani3b

 

PHA Isicwangciso esikhulu kude emva kweLenten Retreat ethe uninzi lwenu lwathatha inxaxheba kulo. Ubizo kweli lixa lokuthandaza ngamandla, ukuvuselelwa kwengqondo nokunyaniseka kwiLizwi likaThixo Ukulungiselela uLawulo-Ukulawula kobukumkani bukaThixo nasemhlabeni, njengasezulwini.

Qhubekeka ukufunda