Ukwahlukana, utsho?

 

UMNTU wandibuza ngenye imini, “Awumshiyi uBawo Oyingcwele okanye iMagisterium yenyani, akunjalo?” Ndothuswe ngulo mbuzo. "Hayi! ukwenzele ntoni oko??" Wathi akaqinisekanga. Ngoko ke ndamqinisekisa ukuba ukwahlukana hayi kwitafile. Ixesha.

Qhubekeka ukufunda

Eyona Ntsapho Ibalulekileyo

 

Nokuba thina okanye ingelosi evela ezulwini
ndimelwe kukuba ndishumayele iindaba ezilungileyo kuni
ingenguye lowo sanishumayezayo.
Makasingelwe phantsi lowo.
(Gal 1: 8)

 

BAYA wachitha iminyaka emithathu ezinyaweni zikaYesu, ephulaphule ngenyameko kwimfundiso Yakhe. Xa wenyukela eZulwini, wabashiya “uthumo olukhulu” lokuba “Yenzani abafundi abantu beentlanga zonke . . . nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endiniyalele zona” ( Mateyu 28:19-20 ). Wabathumela ke “UMoya wenyaniso” ukukhokela imfundiso yabo ngokungenasiphoso (Yoh 16:13). Kungoko, usapho lokuqala lwabaPostile ngaphandle kwamathandabuzo lwaluya kuba lunentsingiselo, lumisela umkhombandlela weBandla liphela… nehlabathi.

Ngoko, wathini uPetros??Qhubekeka ukufunda

IFissure Enkulu

 

Nihil innovetur, nisi quod traditum est
"Makungabikho ukuqamba izinto ezintsha ngaphaya koko kunikezelweyo."
—UPOPE uSaint Stephen I (+ 257)

 

THE Imvume yeVatican yokuba abefundisi bakhuphe iintsikelelo “kwizibini” zesini esinye kunye nabo bakubudlelwane “obungaqhelekanga” idale umsantsa onzulu kwiCawa yamaKatolika.

Kwiintsuku nje ezimbalwa zokubhengezwa kwayo, phantse kuwo onke amazwekazi (iAfrika), iinkomfa zoobhishophu (umz. Hangari, Pholend), iikhadinali, kunye imiyalelo yenkolo ziweyo ulwimi oluzichasayo kwi Fiducia abaceli (FS). Ngokwengxelo yoonondaba ngale ntsasa evela kwiZenit, "IiNkomfa ze-Episcopal ezili-15 ezivela e-Afrika naseYurophu, kunye needayosisi ezimalunga namashumi amabini kwihlabathi liphela, zithintele, zasikelwa umda, okanye zakunqumamisa ukusetyenziswa koxwebhu kwingingqi yedayosisi, ziqaqambisa ucalucalulo olukhoyo oluyingqongileyo."[1]Jan 4, 2024, Zenit A Ikhasi le Wikipedia kulandela inkcaso Fiducia abaceli ngoku ibala ukuchaswa kwiinkomfa zoobhishophu ezingama-16, iikhadinali ezingama-29 kunye noobhishophu, kunye namabandla asixhenxe nababingeleli, abezenkolo, namarhamente. Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 Jan 4, 2024, Zenit

Ngaba Sijike Ikona?

 

Qaphela: Ukusukela ekupapasheni oku, ndongeze izicaphulo ezixhasayo ezivela kumazwi agunyazisiweyo njengoko iimpendulo kwihlabathi liphela ziqhubeka nokuphuma. Lo ngumxholo obaluleke kakhulu kwiinkxalabo ezihlangeneyo zoMzimba kaKristu ukuba ungaviwa. Kodwa isakhelo salo mfanekiso kunye neengxoxo zihlala zingatshintshi. 

 

THE iindaba zidutyulwe kwihlabathi jikelele njengomjukujelwa: "UPopu uFrancis uyakuvuma ukuvumela abefundisi bamaKatolika ukuba basikelele abantu besini esifanayo" (ABC News). Reuters wathi: “IVatican ivume iintsikelelo kubantu besini esifanayo kulawulo olubalulekileyo.”Okwakanye, izihloko zeendaba bezingayijiki inyani, nangona kukho okungakumbi ebalini… Qhubekeka ukufunda

Ukujamelana neNkanyamba

 

ENTSHA Ihlazo liye lajikeleza kwihlabathi jikelele ngezihloko ezibhengeza ukuba uPopu Francis ugunyazise abefundisi ukuba basikelele abantu besini esinye. Ngeli xesha, izihloko zeendaba azizange zijikeleze. Ngaba le yiNkosana enkulu eyaphukelwa yiNkosana yethu eyayithetha ngayo kwiminyaka emithathu eyadlulayo? Qhubekeka ukufunda

NdinguMfundi kaYesu Krestu

 

Upopu akanako ukwenza uqhekeko
xa ethetha ikhedarera,
le yimfundiso yokholo.
Kwimfundiso yakhe ngaphandle kwe 
iingxelo ex cathedranangona kunjalo,
unokwenza izinto ezingaqondakaliyo ngokweemfundiso,
iimpazamo kwanoqhekeko.
Kwaye ekubeni upopu akafani
kunye neBandla liphela,
iCawe yomelele
kunoPopu onesono okanye ophambukayo omnye.
 
—UBhishophu uAthanasius Schneider
NgoSeptemba 19th, 2023, imvzabatshali.com

 

I YIBA kudala ephepha izimvo ezininzi kumajelo asekuhlaleni. Isizathu kukuba abantu baye baba ngabakhohlakeleyo, abagwebayo, abangenabubele - kwaye bahlala besenza egameni "lokukhusela inyaniso." Kodwa emva kwethu usasazo lwewebhu lokugqibela, ndazama ukuphendula abanye ababetyhola mna nogxa wam uDaniel O’Connor “ngokunyelisa” uPopu. Qhubekeka ukufunda

Ukuthobela Ngokholo

 

Ke kaloku, kuye onako ukomeleza.
ngokwevangeli yam novakaliso lukaYesu Kristu...
kuzo zonke iintlanga ukwenza intobelo yokholo... 
(KwabaseRoma 16: 25-26)

... wazithoba, waba ngolulamileyo, wada wesa ekufeni;
nokufa emnqamlezweni. (BFil 2: 8)

 

UTHIXO Umelwe kukuba enikina intloko yaKhe, ukuba akahleki kwiBandla laKhe. Kuba icebo eliqhubeka ukususela ekuqalekeni kweNtlawulelo ibe lelokuba uYesu azilungiselele uMtshakazi “Engenabala okanye mibimbi okanye nayiphi na into enjalo, ukuze abe ngcwele yaye angabi nasiphako” ( Efe. 5:27 ). Nangona kunjalo, abanye ngaphakathi kwi-hierarchy ngokwayo[1]cf. Uvavanyo Lokugqibela bafikelele kwinqanaba lokuyila iindlela zokuba abantu bahlale kwisono esingenanjongo, kwaye bazive “bamkelekile” eCaweni.[2]Ngokwenene, uThixo wamkela bonke abantu ukuze basindiswe. Imeko yolu sindiso ikumazwi eNkosi yethu ngokwayo: “Guqukani nikholwe kuzo iindaba ezilungileyo” (Marko 1:15). Onjani wona umahluko omkhulu umbono kunokaThixo! Onjani wona ukuba mkhulu umhadi phakathi kobunyani bento eprofetwayo ngeli lixa - ukuhlanjululwa kweCawa - kunye noko abanye oobhishophu bakucebisayo kwihlabathi!Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Uvavanyo Lokugqibela
2 Ngokwenene, uThixo wamkela bonke abantu ukuze basindiswe. Imeko yolu sindiso ikumazwi eNkosi yethu ngokwayo: “Guqukani nikholwe kuzo iindaba ezilungileyo” (Marko 1:15).

Ityala Lokugqibela?

Duccio, Ukungcatshwa kukaKristu kuMyezo waseGetsemane, 1308 

 

Nonke niza kuzanyazanyiswa ukholo lwenu, kuba kubhaliwe kwathiwa,
Ndiya kumbetha umalusi;
zichithwachithwe izimvu.
(Phawula 14: 27)

Ngaphambi kokubuya kwesibini kukaKristu
iBandla kufuneka lidlule kulingo lokugqibela
oko kuyakushukumisa ukholo lwamakholwa amaninzi…
-
IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. 675, 677

 

INTONI ngaba esi “silingo sokugqibela esiya kugungqisa ukholo lwamakholwa amaninzi?”  

Qhubekeka ukufunda

Icawe kwiLingo – Icandelo II

UMadonna omnyama waseCzęstochowa – ihlanjelwe

 

Ukuba uphila kwixesha ekungekho mntu uya kukunika iingcebiso ezilungileyo,
akukho namnye umntu okunika umzekelo omhle,
xa ubona isidima esohlwaywa kwaye ububi buvuzwa...
yima ngokuqinileyo, kwaye unamathele ngokuqinileyo kuThixo kwiintlungu zobomi...
-Saint Thomas More,
banqunyulwa intloko ngowe-1535 ngenxa yokukhusela umtshato
Ubomi bukaThomas Ngakumbi: I-Biography kaWilliam Roper

 

 

NYE esona sipho sikhulu uYesu wasishiya kwiBandla lakhe yayilubabalo ukungaphumeleli. Ukuba uYesu wathi, “Naniya kuyazi inyaniso, yaye inyaniso iya kunikhulula.” ( Yohane 8:32 ) Ngoko kunyanzelekile ukuba sonke isizukulwana sazi, ngaphandle kwamathandabuzo, ukuba yintoni inyaniso. Kungenjalo, ubani unokuthabatha ubuxoki ngenyaniso aze awele ebukhobokeni. Ye...

… Wonke umntu owenza isono ulikhoboka lesono. (UYohane 8:34)

Ngenxa yoko, inkululeko yethu yokomoya ngaphakathi ekwazini inyaniso, kungoko uYesu wathembisayo, “Xa athe wafika, uMoya wenyaniso, uya kunikhokelela kuyo yonke inyaniso.” [1]John 16: 13 Phezu kwazo nje iziphene zamalungu ngamnye oKholo lobuKatolika kwiminyaka engamawaka amabini kwanokusilela kokuziphatha kwabalandela uPetros, iSiko lethu eliNgcwele lityhila ukuba iimfundiso zikaKristu ziye zagcinwa ngokuchanileyo ngaphezu kweminyaka engama-2000. Ngomnye weyona miqondiso iqinisekileyo yesandla sikaKrestu esiphathekayo kuMtshakazi wakhe.Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 John 16: 13

Indlela Yobomi

“Simi ngoku sijamelene neyona ngxabano inkulu eyakha yenzeka eluntwini… Sijongene nembambano yokugqibela phakathi kweCawe kunye nabachasene neCawe, iVangeli ngokuchasene neVangeli-yeVangeli, kaKristu ngokuchasene no-anti-Christ… Eli lityala ... leminyaka engama-2,000 13 yenkcubeko nempucuko yamaKristu, neziphumo zayo zonke kwisidima somntu, amalungelo abantu, amalungelo oluntu kunye namalungelo ezizwe. ” -Ukhadinali Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kwi-Eucharistic Congress, ePhiladelphia, PA; Agasti 1976, XNUMX; cf. Katolika kwi-Intanethi (kungqinwe nguDikoni uKeith Fournier owayezimase) “Ngoku simi phezu kolona dabaniso lukhulu lwembali oluthe lwadlulayo eluntwini… Sijongene nembambano yokugqibela phakathi kweCawe kunye nabachasene neCawe, iVangeli ngokuchasene neVangeli-yeVangeli, kaKristu ngokuchasene no-anti-Christ… Eli lityala ... leminyaka engama-2,000 13 yenkcubeko nempucuko yamaKristu, neziphumo zayo zonke kwisidima somntu, amalungelo abantu, amalungelo oluntu kunye namalungelo ezizwe. ” -Ukhadinali Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kwi-Eucharistic Congress, ePhiladelphia, PA; Agasti 1976, XNUMX; cf. Katolika kwi-Intanethi (iqinisekiswe nguDeacon Keith Fournier owayekhona)

Ngoku sijongene nongquzulwano lokugqibela
phakathi kweCawa kunye neCawe echasene neCawa,
yeVangeli ngokuchasene neVangeli,
kaKristu ngokuchasene nomchasi-Kristu ...
Lilingo… leminyaka engama-2,000 yenkcubeko
kunye nempucuko yobuKristu,
nazo zonke iziphumo zayo kwisidima somntu,
amalungelo omntu, amalungelo oluntu
kunye namalungelo ezizwe.

—UKhadinali uKarol Wojtyla ( UYOHANE PAUL II ), iNkongolo yoMthendeleko, ePhiladelphia, PA,
Agasti 13, 1976; cf. Katolika kwi-Intanethi

WE baphila kwiyure apho phantse yonke inkcubeko yamaKatolika yeminyaka engama-2000 igatywayo, kungekuphela nje lihlabathi (nto leyo emele ilindelwe ngandlel’ ithile), kodwa ngamaKatolika ngokwawo: oobhishophu, iikhadinali namarhamente akholelwa ukuba iCawa kufuneka “ ihlaziywe”; okanye sifuna “isinodi yesinodi” ukuze siphinde sifumane inyaniso; okanye kufuneka sivumelane neengcamango zehlabathi ukuze “sihambe” nazo.Qhubekeka ukufunda

Ubuthandwa

 

IN Ukuvuka kukapopu ophumayo, onothando, kunye nenguquko kapopu oNgcwele uJohn Paul II, uKhadinali uJoseph Ratzinger waphoswa phantsi komthunzi omde xa wayethatha itrone kaPetros. Kodwa into eyayiza kuphawula ubupopu bukaBenedict XVI kungekudala yayingazukuba buburharha okanye uburharha, ubuntu bakhe okanye amandla akhe - eneneni, wayezolile, ezolile, ephantse ukuba mbi esidlangalaleni. Endaweni yoko, iya kuba yimfundiso yakhe yezakwalizwi engaguqukiyo kunye nepragmatic ngexesha apho iBarque kaPeter yayihlaselwa ngaphakathi nangaphandle. Ibiya kuba yimbono yakhe ecacileyo nengokwesiprofeto yamaxesha ethu eyayibonakala isusa inkungu phambi kwesaphetha salo Mkhukula Omkhulu; kwaye iya kuba yinkolelo engqina amaxesha ngamaxesha, emva kweminyaka engama-2000 yamanzi amaninzi anezaqhwithi, ukuba amazwi kaYesu asisithembiso esingagungqiyo:

Ndithi kuwe, UnguPetros wena, kwaye ndiza kulakhela phezu kolu lwalwa ibandla lam, kwaye amandla okufa akazukusoyisa. (Mat 16:18)

Qhubekeka ukufunda

Ngubani uPopu Wenyaniso?

 

WHO ngupopu wenyani?

Ukuba ubunokufunda i-inbox yam, uya kubona ukuba kukho isivumelwano esincinane ngalo mbandela kunokuba ucinga. Kwaye lo mahluko wenziwa womelela ngakumbi mva nje nge Uhleli kwimpapasho enkulu yamaKatolika. Iphakamisa ithiyori efumana umdla, ngalo lonke ixesha idlala ngothando inkcaso...Qhubekeka ukufunda

Ukukhusela uYesu Kristu

Ukuphika kukaPeter ngu-Michael D. O'Brien

 

Kwiminyaka eyadlulayo ekuncotsheni kobulungiseleli bakhe bokushumayela naphambi kokushiya iliso loluntu, uFr. UJohn Corapi weza kwinkomfa endandiye kuyo. Ngelizwi lakhe elinzulu, wakhwela eqongeni, wajonga kweso sihlwele sizimiseleyo edakumbile waza wadanduluka esithi: “Ndinomsindo. Ndikuqumbele. Ndiqumbele mna.” Emva koko wahlabela mgama echaza ngenkalipho yakhe eqhelekileyo ukuba umsindo wakhe wobulungisa wawubangelwa yiCawa eyayihleli phezu kwezandla zayo ebusweni behlabathi elifuna iVangeli.

Ngaloo nto, ndiphinda ndipapashe eli nqaku ukususela nge-31 ka-Oktobha 2019. Ndiyihlaziye ngecandelo elibizwa ngokuba yi "Globalism Spark".

Qhubekeka ukufunda

Ke, Umbonile Nawe?

amantshontshoIndoda yeentlungu, Ngu-Matthew Brooks

  

Ukupapashwa kokuqala ngo-Okthobha 18, 2007.

 

IN ukuhamba kwam kulo lonke elaseKhanada naseUnited States, ndiye ndasikelelwa ukuba ndichithe ixesha kunye nababingeleli abahle kakhulu nabangcwele - amadoda abuncamela ngokwenene ubomi babo ngenxa yeegusha zabo. Banjalo ke abalusi abafunwa nguKristu kule mihla. Banjalo ke abelusi ekufuneka benayo le ntliziyo ukuze bakhokele iigusha zabo kwimihla ezayo…

Qhubekeka ukufunda

KwiMisa eQhubela Phambili

 

…iCawe nganye kufuneka ihambelane neCawe yehlabathi
kungekuphela nje imfundiso yokholo kunye nemiqondiso yomthendeleko,
kodwa ngokunjalo ngokubhekiselele kusetyenziso olufunyenwe jikelele kwisithethe sabapostile nesingaqhawukiyo. 
Oku kufuneka kuqwalaselwe kungekuphela nje ukuze kuphetshwe iimpazamo;
kwanokuba ukholo lugqitywe ngengqibelelo yalo;
ekubeni umthetho weCawa womthandazo (lex orandi) iyahambelana
kumthetho wakhe wokholo (lex credendi).
—Umyalelo Jikelele weMisele yamaRoma, uhlelo lwesi-3, 2002, 397

 

IT Isenokubonakala inqabile into yokuba ndibhale ngengxaki eqhubekayo ngeMisa yesiLatini. Isizathu kukuba andizange ndiye kwinkonzo eqhelekileyo ye-Tridentine ebomini bam.[1]Ndaya kumtshato weTridentine, kodwa umfundisi wayebonakala engayazi into awayeyenza kwaye yonke imfundiso yayithe saa kwaye ingaqhelekanga. Kodwa yiyo loo nto kanye ndingumntu ongathathi hlangothi ndinethemba lokuba kukho into eluncedo yokongeza kwincoko…Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 Ndaya kumtshato weTridentine, kodwa umfundisi wayebonakala engayazi into awayeyenza kwaye yonke imfundiso yayithe saa kwaye ingaqhelekanga.

Kukho iBarque enye kuphela

 

…njengeCawe enye nokuphela kwayo umantyi ongahlulwahlulwayo,
upopu noobhishophu bemanyene naye;
kuthwala
 olona xanduva lunzima ukuba akukho phawu lucacileyo
nokuba iphuma kubo imfundiso engacacanga.
ukubhida abathembekileyo okanye ukubalahlekisa
kwimvakalelo yobuxoki yonqabiseko. 
—UKhadinali Gerhard Müller,

owayesakuba ngumfundisi weBandla leMfundiso yoKholo
Izinto ZokuqalaEpreli 20th, 2018

Ayingombuzo wokuba 'yipro-' uPope Francis okanye 'ngokuchasana' noPope Francis.
Ngumbuzo wokukhusela inkolo yamaKatolika,
kwaye oko kuthetha ukukhusela iOfisi kaPetros
apho uPope aphumelele khona. 
-Khadinali Raymond Burke, Ingxelo yeHlabathi yamaKatolika,
January 22, 2018

 

NGAPHAMBI wasweleka, phantse kunyaka ophelileyo ukuya kumhla kanye ekuqaleni kobhubhane, umshumayeli omkhulu uMfundisi John Hampsch, CMF (c. 1925-2020) wandibhalela ileta yokukhuthaza. Kuyo, ufake umyalezo ongxamisekileyo kubo bonke abafundi bam:Qhubekeka ukufunda

Ngothando loMmelwane

 

"SO, kwenzeke ntoni nje? ”

Njengoko ndandihleli ndithe cwaka echibini laseCanada, ndikhangele kwindawo eluhlaza okwesibhakabhaka edlulileyo yobuso bokungqubeka emafini, lowo ngumbuzo owawusengqondweni yam kutsha nje. Ngaphezulu konyaka ophelileyo, ubulungiseleli bam ngequbuliso bathatha into ebonakala ingalindelwanga bajonga "inzululwazi" emva kokutshixeka kwehlabathi ngequbuliso, ukuvalwa kwecawa, izigunyaziso, kunye neepasipoti zokugonya ezizayo. Oku kwabothusa abafundi. Uyayikhumbula le leta?Qhubekeka ukufunda

Ayisiyimbopheleleko Yokuziphatha

 

Umntu uthambekele kwindalo enyanisweni.
Unyanzelekile ukuba ahloniphe kwaye angqine ngako…
Amadoda awanakuhlala omnye komnye ukuba bekungekho kuthembana
ukuba babenyanisile omnye komnye.
-ICatechism yeCawa yamaKatolika (CCC), n. I-2467, 2469

 

ZI Ucinezelwa yinkampani yakho, ibhodi yesikolo, iqabane okanye ubhishophu ukuba ugonywe? Ulwazi olukule nqaku luza kukunika izizathu ezicacileyo, ezisemthethweni nezokuziphatha, ukuba kukukhetha kwakho, ukwala ukufakwa ngenkani.Qhubekeka ukufunda

Isiprofeto ekujongeni

Ukujongana nomxholo wesiprofetho namhlanje
Kufana nokujonga ukwaphuka emva kokuphuka kwenqanawa.

-Ubhishophu omkhulu uRino Fisichella,
"Isiprofeto" kwi Isichazi-magama seTheology esisiseko, p. 788

AS Ihlabathi liyasondela kwaye lisondele esiphelweni seli xesha, isiprofetho siya sisiba rhoqo, ngokuthe ngqo ngakumbi nangakumbi. Kodwa siphendula sithini kulwamkelo lwemiyalezo yaseZulwini? Senza ntoni xa iimboni ziziva ngathi "azikho" okanye imiyalezo yazo ayivisisani?

Oku kulandelayo sisikhokelo sabafundi abatsha nabaqhelekileyo ngethemba lokubonelela ngokulingeneyo kulo mbandela ubuthathaka ukuze umntu akwazi ukusondela kwisiprofetho ngaphandle koxinzelelo okanye uloyiko lokuba ngandlela thile ulahlekisiwe okanye akhohliswe. Qhubekeka ukufunda

Imibuzo Yakho Kubhubhane

 

NGAPHANDLE abafundi abatsha babuza imibuzo malunga nobhubhane-kwinzululwazi, isimilo sokutshixiza, ukufihla okunyanzelekileyo, ukuvalwa kwecawa, izitofu nokunye. Ke oku kulandelayo sisishwankathelo samanqaku aphambili anxulumene nobhubhane ukukunceda wenze isazela sakho, ufundise iintsapho zakho, ukukunika iimbumbulu kunye nesibindi sokuya kubapolitiki bakho kwaye uxhase oobhishophu nababingeleli bakho, abaphantsi koxinzelelo olukhulu. Nayiphi na indlela oyinqumle ngayo, kuya kufuneka wenze ukhetho olungathandekiyo namhlanje njengoko iBandla lingena nzulu kwi-Passion yakhe njengoko usuku ngalunye ludlula. Sukoyikiswa nokuba ngabahloli-zincwadi, "abahloli benyani" okanye nosapho abazama ukukungcungcuthekisa kwingxelo enamandla edlalwa ngomzuzu nangeyure nganye kunomathotholo, kumabonwakude nakumajelo asekuhlaleni.

Qhubekeka ukufunda

USihlalo weLiwa

petroschair_Fotor

 

NGOMNYHADALA Wosihlalo we-ST. UPETROS UMPOSTILE

 

Phawula: Ukuba uyekile ukufumana ii-imeyile kum, jonga i "junk" yakho okanye "ispemu" kwifowulda kwaye ubamakishe njengongafunekiyo. 

 

I ndandidlula kumboniso wezorhwebo xa ndadibana ne "Christian Cowboy" booth. Ukuhlala ngasesinqeni yayingumfumba weebhayibhile ze-NIV ezinemifanekiso yamahashe kwiphepha elingaphandle. Ndiphakamise enye, emva koko ndajonga amadoda amathathu aphambi kwam egreyile ngokuzingca phantsi komphetho weeStetsons zawo.

Qhubekeka ukufunda

Ngaba uya kuVax okanye hayi kuVax?

 

UMark Mallett wayeyintatheli kamabonakude owayekwi-CTV Edmonton kunye nombhali-mbhali ophumelele amabhaso kunye nombhali we Imbonakalo yokuGqibela kwaye ILizwi ngoku.


 

“KUFUNEKA Ndithatha isitofu sokugonya? ” Lowo ngumbuzo ogcwalisa ibhokisi yam engenayo kule yure. Kwaye ngoku, uPopu ulinganise lo mbandela unempikiswano. Ke, oku kulandelayo kubalulekile kulwazi oluvela kwabo iingcali zokukunceda ukuba ulinganise esi sigqibo, ewe, sineziphumo ezinkulu ezinokubakho kwimpilo yakho nakwinkululeko… Qhubekeka ukufunda

Balusi abathandekayo… Niphi?

 

WE Baphila kumaxesha atshintsha ngokukhawuleza kwaye ayabhideka. Isidingo solwalathiso oluvakalayo aluzange lube lukhulu… kwaye kananjalo nemvakalelo yokulahla uninzi lwabantu abathembekileyo. Kuphi, abaninzi bebuza, liphi ilizwi labelusi bethu? Siphila kolunye lolona vavanyo lokomoya lukhulu kwimbali yeCawe, ukanti, ulawulo luye lwahlala luthe cwaka- kwaye xa bethetha kwezi ntsuku, sihlala sisiva ilizwi likaRhulumente Olungileyo kunoMalusi Olungileyo. .Qhubekeka ukufunda

IVangeli yethu Sonke

Ulwandle lwaseGalili Ekuseni (ifoto nguMark Mallett)

 

Ukuqhubeka nokufumana ukulandelwa ngumbono wokuba zininzi iindlela eziya ezulwini kwaye ekugqibeleni sonke siya kufika apho. Okulusizi kukuba, nkqu “namaKristu” amaninzi amkela le ndlela yokukhohlisa. Into efunekayo, ngakumbi kunakuqala, kukuvakalisa ngesibindi, ngesisa, nangamandla iVangeli kwaye igama likaYesu. Lo ngumsebenzi kunye nelungelo ngakumbi Ibali leNenekazi lethu elincinci. Ngubani omnye okhoyo?

 

Ukupapashwa kokuqala ngo-Matshi 15, 2019.

 

PHA Akukho magama anokuchaza ngokufanelekileyo ukuba kunjani ukuhamba emanyathelweni oqobo kaYesu. Ingathi uhambo lwam oluya kwiLizwe eliNgcwele lwalungena kummandla wasentsomini endakha ndawufunda ngobomi bam bonke… ndaza, ngequbuliso ndalapho. Ngaphandle, UYesu akayontsomi. Qhubekeka ukufunda

Ngaba uyakwazi ukutyeshela isityhilelo sangasese?

 

Abo bawele kolu hlabathi bajonge phezulu nangaphezulu,
Bayasilahla isiprofetho sabantakwabo noodade wabo…
 

-IPOPE FRANCIS, U-Evangelii Gaudium, n. I-97

 

NA Iziganeko zeenyanga ezimbalwa ezidlulileyo, bekukho ukubethabethana okubizwa ngokuba "ngasese" okanye isityhilelo sesiprofetho kwinqanaba lamaKatolika. Oku kukhokelele ekubeni abanye baphinde baqinisekise umbono wokuba umntu akakholelwa kwizityhilelo zabucala. Ngaba yinyaniso leyo? Ngelixa bendikhe ndagubungela esi sihloko ngaphambili, ndiza kuphendula ngegunya kwaye ukuya kwinqanaba ukuze udlulise oku kwabo badidekile kulo mbandela.Qhubekeka ukufunda

Umthendeleko Esandleni? Pt. Mna

 

UKUSUSELA ukuvulwa ngokuthe ngcembe kwimimandla emininzi yeMisa kule veki, abafundi abaliqela bacele ukuba ndivakalise izimvo malunga nokuthintelwa koobhishophu abaliqela ukuba babeke uMthendeleko oNgcwele "ngesandla." Enye indoda yathi yona kunye nenkosikazi yayo bafumene uMthendeleko "ngolwimi" iminyaka engamashumi amahlanu, kwaye zange babambelela esandleni, kwaye esi sithintelo sitsha sibabeke kwimeko engacacanga. Omnye umfundi ubhala:Qhubekeka ukufunda

Ividiyo: Ngabaprofeti kunye nesiprofeto

 

I-ARCHBISHOP URino Fisichella wakha wathi,

Ukujongana nomxholo wesiprofetho namhlanje kufana nokujonga ukwaphuka emva kokuphuka kwenqanawa. - "Isiprofeto" kwi Isichazi-magama seTheology esisiseko, p. 788

Kule webcast intsha, uMark Mallett unceda umbonisi ukuba aqonde indlela iBandla elifikelela ngayo kubaprofeti nakwisiprofetho kunye nendlela ekufuneka sibabone njengesipho sokuqonda, hayi umthwalo wokuwuthwala.Qhubekeka ukufunda

Ngubani oSindiswayo? Icandelo I

 

 

CAN uyayiva? Ngaba uyayibona? Kukho ilifu lesiphithiphithi elihlayo emhlabeni, kwaye namacandelo eCawa, asitha ukuba luyintoni na usindiso lokwenene. NamaKatolika aqala ukuthandabuza imigaqo yokuziphatha nokuba iCawe ayinyamezelani na — iziko elidala eliye lawa ngasemva kwinkqubela phambili kwezengqondo, ibhayoloji kunye nobuntu. Oku kuyila into uBenedict XVI ayibize ngokuba “kukunganyamezeli izinto ezimbi” ukuze “ungakhubekisi mntu,” iyapheliswa nantoni na ethathwa njengeyonyanyekayo. Kodwa namhlanje, into ezimisele ukuyicaphukisa ayisekelwanga kumthetho wemvelo wokuziphatha kodwa iyaqhutywa, utshilo uBenedict, kodwa "kukukholelwa kubukho, oko kukuthi, ukuziyekela uphoswe kwaye 'utsalwa ngumoya wonke wemfundiso',” [1]Ikhadinali Ratzinger, pre-conclave Homily, nge-18 ka-Epreli 2005 oko kukuthi, nantoni naichanekile kwezopolitiko.”Kwaye,Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 Ikhadinali Ratzinger, pre-conclave Homily, nge-18 ka-Epreli 2005

Yeha ke mna!

 

OH, ibe ihlobo elingakanani! Yonke into endiyichukumisileyo yajika yaba luthuli. Izithuthi, oomatshini, izixhobo zombane, izixhobo zombane, amavili… phantse yonke into yaphukile. Yeyiphi impembelelo yezinto ezibonakalayo! Ndizibonele ngokwam amazwi kaYesu:Qhubekeka ukufunda

Ukufumana kwakhona ukuba Singobani

 

Akukho nto ihleli kuthi, ke ngoko, kukumema eli hlabathi lihlwempuzekileyo elaphalaze igazi elininzi, lembile amangcwaba amaninzi, latshabalalisa imisebenzi emininzi, lahlutha amadoda amaninzi isonka nomsebenzi, akukho nto iyenye iseleyo kuthi, sithi , kodwa ukuyimema ngamazwi othando e-Liturgy engcwele: "Guquka ubuyele eNkosini uThixo wakho." —I-POPE PIUS XI, Yenza uChristian Compulsi, Meyi 3, 1932; IVatican.va

… Asinakulibala ukuba ukushumayela ivangeli kuqala kwaye kukushumayela iVangeli abo bangamaziyo uYesu Krestu okanye abasoloko bemala. Abaninzi babo bafuna uThixo ngokuzolileyo, bekhokelwa ngumnqweno wokubona ubuso bakhe, nkqu nakumazwe amasiko amandulo obuKristu. Bonke banelungelo lokufumana iVangeli. AmaKrestu anoxanduva lokuvakalisa iVangeli ngaphandle kokukhupha nabani na… uJohn Paul II usicelile ukuba siqonde ukuba “akufuneki kuncitshiswe inkuthazo yokushumayela iVangeli” kwabo bakude noKrestu, “kuba lo ngumsebenzi wokuqala ICawe ”. -IPOPE FRANCIS, IVangelii Gaudium, n. I-15; IVatican.va

 

Qhubekeka ukufunda

Utolo oluNgcwele

 

Ixesha lam kwingingqi yase-Ottawa / yaseKingston eCanada lalinamandla kwisithuba sangokuhlwa ezintandathu kunye namakhulu abantu ababesiza kuloo ndawo. Ndize ngaphandle kweentetho ezilungiselelwe okanye amanqaku ndinomdla wokuthetha "ngoku ilizwi" kubantwana bakaThixo. Enkosi ngokuyinxenye kwimithandazo yakho, abaninzi banamava kaKristu uthando olungenamiqathango kunye nobukho ngokunzulu ngakumbi njengoko amehlo abo evuliwe kwakhona kumandla eSakramente kunye neLizwi lakhe. Phakathi kwezinto ezininzi endizikhumbulayo, yintetho endayinika iqela labafundi abaphezulu. Emva koko, enye intombazana yeza kum yaza yathi ibudibana noBukho kunye nokuphiliswa kukaYesu ngendlela enzulu… emva koko yaqhekeka yalila ezandleni zam phambi kwabo yayifunda nabo.

Umyalezo weVangeli uhlala ulungile, uhlala unamandla, uhlala uhambelana. Amandla othando lukaThixo ahlala ekwazi ukuhlaba nakwezona ntliziyo zilukhuni. Unoko engqondweni, eli lizwi lilandelayo belisentliziyweni yam kwiveki ephelileyo… Qhubekeka ukufunda

NgokuSebenzayo Ukuthetha

 

IN impendulo kwinqaku lam Ngokugxeka abefundisiomnye umfundi ubuze:

Ngaba kufuneka sithule xa kukho okungekho sikweni? Xa amadoda nabafazi abalungileyo bezenkolo bethe cwaka, ndiyakholelwa ukuba kuyisono ngakumbi kunale yenzekayo. Ukuzifihla emva kokuhlonela unqulo lobuxoki yindawo emtyibilizi. Ndifumana uninzi eCaweni luzamela ubungcwele ngokuthi cwaka, ngenxa yokoyika into okanye indlela abazakuyithetha ngayo. Kungcono ndibe lilizwi kwaye ndiphoswe luphawu ndisazi ukuba kungakho ithuba elingcono lokutshintsha. Uloyiko lwam ngento oyibhalileyo, ayikuko ukuba uthethelela ukuthula, kodwa kulowo unokuba ebekulungele ukuthetha ngokuthetha okanye hayi, uya kuthi cwaka ngenxa yokoyika ukuphoswa luphawu okanye isono. Ndithi phumani nibuyele enguqukweni ukuba nifuna… Ndiyazi ukuba ningathanda wonke umntu ahlalisane kwaye aziphathe kakuhle kodwa…

Qhubekeka ukufunda