UkuPhumela UkuPhilisa

NDINE Ndizamile ukubhala ngezinye izinto kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo, ngakumbi ezo zinto zenza iSitshingitshane esiPhezulu ngoku. Kodwa xa ndenze njalo, ndizoba into engenanto ngokupheleleyo. Ndade ndaxakwa yiNkosi kuba ixesha liyimpahla mva nje. Kodwa ndiyakholelwa ukuba zimbini izizathu zale “bhloko yombhali”…

Qhubekeka ukufunda

Amalungiselelo Okuphilisa

PHA zizinto ezimbalwa ekufuneka siziqwalaselwe phambi kokuba siqale olu gqatso (luya kuqala ngeCawa, nge-14 kaMeyi, 2023 kwaye luphele ngeCawa yePentekosti, nge-28 kaMeyi) - izinto ezinjengendawo yokufumana izindlu zokuhlambela, amaxesha okutya, njalo njalo. Kulungile, ndiyadlala. Olu luhambo lwe-intanethi. Ndizakushiyela kuwe ukufumana iindawo zokuhlamba kwaye ucwangcise ukutya kwakho. Kodwa kukho izinto ezimbalwa ezibalulekileyo ukuba eli iya kuba lixesha elisikelelekileyo kuwe.Qhubekeka ukufunda

Usuku 1 - Kutheni Ndilapha?

WAMKELEKILE ukuba I-Now Word Healing Retreat! Akukho ndleko, akukho ntlawulo, ukuzibophelela kwakho kuphela. Kwaye ke, siqala ngabafundi abavela kwihlabathi liphela abaye bafumana ukuphiliswa kunye nokuhlaziywa. Ukuba awufundanga Amalungiselelo Okuphilisa, Nceda uthathe umzuzwana uphonononge olo lwazi lubalulekileyo lokuba ungayifumana njani impumelelo nentsikelelo yokurhoxa, emva koko ubuyele apha.Qhubekeka ukufunda

Usuku 4: Ngokuzithanda

MANJE ukuba uzimisele ukuyigqiba le ngxolo kwaye unganikezeli… UThixo unenye yezona zinto zibalulekileyo zokuphiliswa akugcinele zona… ukuphiliswa komfanekiso wakho. Uninzi lwethu alunangxaki yokuthanda abanye… kodwa xa kuziwa kuthi?Qhubekeka ukufunda

Usuku 6: Uxolelo kwiNkululeko

LETHU siqala olu suku lutsha, ezi ziqalo zitsha: Egameni loYise, neloNyana, neloMoya oyiNgcwele, amen.

Bawo waseZulwini, enkosi ngothando lwakho olungagungqiyo, oluthe kratya kum xa ndilufanele. Enkosi ngokundinika ubomi boNyana wakho ukuze ndiphile ngenene. Yiza ngoku Moya oyiNgcwele, kwaye ungene kwezona kona zimnyama zentliziyo yam apho kusekho iinkumbulo ezibuhlungu, ubukrakra, kunye nokungaxoleli. Khanyisa ukukhanya kwenyaniso ukuze ndikubone ngokwenene; thetha amazwi enyaniso ukuze ndive ngenene, kwaye ndikhululwe kumatyathanga angaphambili. Ndikucela oku egameni likaYesu Krestu, amen.Qhubekeka ukufunda

Usuku 8: Amanxeba anzulu

WE ngoku sinqumla kwisiqingatha sendawo yokurhoxa kwethu. UThixo akakagqibi, mninzi umsebenzi ekufuneka wenziwe. UGqirha oNgcwele uqalisa ukufikelela kwezona ndawo zinzulu zokwenzakala kwethu, kungekuko ukuza kusikhathaza nokusiphazamisa, kodwa ukuze asiphilise. Kunokuba buhlungu ukujongana nezi nkumbulo. Lo ngumzuzu we nya mezela; eli lixesha lokuhamba ngokholo nokungaboni, ukuthembela kwinkqubo uMoya oyiNgcwele ayiqalileyo entliziyweni yakho. Ume ecaleni kwakho uMama oSikelelweyo kunye nabantakwenu noodadewenu, abaNgcwele, bonke abathethelela wena. Basondele kuwe ngoku kunokuba babekho kobu bomi, ngenxa yokuba bamanyene ngokupheleleyo noBathathu Emnye oNgcwele ngonaphakade, ohlala ngaphakathi kuwe ngenxa yoBhaptizo lwakho.

Kanti, ungaziva ulilolo, nokuba ulahliwe njengoko uzama ukuphendula imibuzo okanye ukuva iNkosi ithetha nawe. Kodwa njengoko umdumisi esitsho, “Ndingahambela phi na ukumka emoyeni wakho? Ndingabalekela phi na ukumka ebusweni bakho?[1]INdumiso 139: 7 UYesu wathembisa: “Mna ndinani, kude kube sekuphelisweni kwephakade eli.[2]I-Matt 28: 20Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 INdumiso 139: 7
2 I-Matt 28: 20

Usuku 10: Amandla okuphilisa othando

IT uthi kweyokuQala kaYohane:

Thina siyamthanda, ngokuba yena wasithanda kuqala. ( 1 Yohane 4:19 )

Oku kurhoxa kwenzeka kuba uThixo uyakuthanda. Ngamanye amaxesha iinyaniso ezinzima ojongene nazo kungenxa yokuba uThixo uyakuthanda. Ukuphiliswa kunye nenkululeko oqala ukuyifumana kungenxa yokuba uThixo uyakuthanda. Wakuthanda kuqala. Akayi kuyeka ukukuthanda.Qhubekeka ukufunda

Usuku 11: Amandla emiGwebo

NGENYE nangona sisenokuba sibaxolele abanye, kwanathi ngokwethu, kusekho inkohliso echuliweyo kodwa eyingozi ekufuneka siqiniseke ukuba incothulwe kubomi bethu—obusenako ukwahlulahlula, ukulimaza, nokutshabalalisa. Kwaye ngamandla ka izigwebo ezingafanelekanga. Qhubekeka ukufunda

Usuku 14: Iziko likaBawo

NGAMAXESHA ATHILE singakwazi ukuxinga kubomi bethu bomoya ngenxa yamanxeba ethu, izigwebo, kunye nokungaxoleli. Ukuza kuthi ga ngoku, oku kurhoxa bekuyindlela yokukunceda ubone inyaniso ngawe noMdali wakho, ukuze “inyaniso inikhulule.” Kodwa kuyimfuneko ukuba siphile kwaye sibe kuyo yonke inyaniso, embindini wentliziyo kaBawo yothando ...Qhubekeka ukufunda

Usuku 15: IPentekoste Entsha

WENZA iyenzile! Ukuphela kokurhoxa kwethu - kodwa hayi isiphelo sezipho zikaThixo, kwaye ze isiphelo sothando lwakhe. Enyanisweni, namhlanje ikhetheke kakhulu kuba iNkosi ine ukuthululwa okutsha koMoya oyiNgcwele ukukunika. Inenekazi lethu belikuthandazela kwaye lilindele nalo mzuzu, njengoko likujoyina kwigumbi eliphezulu lentliziyo yakho ukuthandazela "iPentekoste entsha" emphefumlweni wakho. Qhubekeka ukufunda