Uvavanyo lweMinyaka esixhenxe-Icandelo I

 

IITATIMU yeSilumkiso-Icandelo V ndibeke isiseko sento endikholelwa ukuba iyasondela ngokukhawuleza kwesi sizukulwana. Umfanekiso uya ucaca ngakumbi, imiqondiso ithetha phezulu, imimoya yotshintsho ivuthuza ngamandla. Kwaye ke, uBawo wethu oyiNgcwele usijonge ngothando kwakhona kwaye athi, “Ithemba”… Kuba ubumnyama obuzayo abuyi koyisa. Olu luhlu lwemibhalo lubhekisa kwi- "Ityala leminyaka esixhenxe" enokuthi isondele.

Oku kucamngca kusisiqhamo somthandazo kumzamo wam wokuqonda ngcono imfundiso yeCawe yokuba uMzimba kaKristu uyakulandela iNtloko yawo ngothando lwawo okanye "ityala lokugqibela," njengoko ikhatshwa yikhathekizimu. Kuba incwadi yesiTyhilelo ichaza ngokuyinxalenye nolu vavanyo lokugqibela, ndiqwalasele apha ukutolikwa okunokubakho kwe-Apocalypse yaseSt. Umfundi kufuneka agcine engqondweni ukuba ezi zizinto zam ezibonakalisayo kwaye ayisiyiyo inkcazo yesiTyhilelo, eyincwadi eneentsingiselo ezininzi kunye nobukhulu, hayi ubuncinci, eschatological. Imiphefumlo emininzi elungileyo iwile kumawa abukhali e-Apocalypse. Nangona kunjalo, ndiyivile iNkosi indinyanzela ukuba ndihambe ngokholo kula manqaku. Ndiyakhuthaza umfundi ukuba asebenzise ukuqonda kwakhe, akhanyiselwe kwaye akhokelwe, ewe, yiMagisterium.

 

Qhubekeka ukufunda

Ukuvavanywa kweminyaka esixhenxe-Icandelo II

 


Isityhilelo, ngu-Michael D. O'Brien

 

Zakuphela iintsuku ezisixhenxe,
amanzi onogumbe abakho ehlabathini.
(IGenesis 7: 10)


I
Ndifuna ukuthetha ngokusuka entliziyweni okomzuzwana ukumisela yonke le ngcelele. 

Iminyaka emithathu edlulileyo ibe luhambo oluphawuleka kakhulu kum, olo bendingazimiselanga kuluthatha. Andizibangi ukuba ndingumprofeti… umthunywa nje olula ova ubizo lokukhanyisa ngakumbi kwimihla esiphila kuyo nakwiintsuku ezizayo. Ngaphandle kokuthetha, lo ibingumsebenzi omkhulu, kwaye wenziwa ngoloyiko olukhulu kunye nokungcangcazela. Ubuncinane ndibelana nabaprofeti! Kodwa kuyenziwa ngenkxaso yomthandazo omkhulu kangangokuba uninzi lwenu lunikele ngesisa egameni lam. Ndiyayiva. Ndiya yidinga. Kwaye ndinombulelo kakhulu.

Qhubekeka ukufunda

Ukuvavanywa kweminyaka esixhenxe-Icandelo IV

 

 

 

 

Uya kudlula iminyaka esixhenxe, ude wazi ukuba Osenyangweni unegunya ebukumkanini babantu, abunike lowo athanda ukumnika. (Dan 4:22)

 

 

 

Ngexesha leMisa kule Cawa idlulileyo yePassion, ndiye ndaziva ukuba iNkosi indibongoza ukuba ndiphinde ndiphinde ndiphinde ndisebenzise i- Ityala leminyaka esixhenxe apho iqala khona ngokukhathazeka kweCawa. Kwakhona, oku kucamngca kusisiqhamo somthandazo kumzamo wam wokuqonda ngcono imfundiso yeCawe yokuba uMzimba kaKristu uyakulandela iNtloko yawo ngokuthanda kwawo okanye "ukulingwa kokugqibela," njengoko ikhatshwa yikhathekizimu. (CCC, 677). Kuba incwadi yesiTyhilelo ichaza ngokuyinxalenye nolu vavanyo lokugqibela, ndiqwalasele apha ukutolikwa okunokubakho kwe-Apocalypse yaseSt. Umfundi kufuneka agcine engqondweni ukuba ezi zizinto zam ezibonakalisayo kwaye ayisiyiyo ingcaciso yeSityhilelo, eyincwadi eneentsingiselo ezininzi kunye nobukhulu, hayi ubuncinci, eschatological. Imiphefumlo emininzi elungileyo iwile kumawa abukhali e-Apocalypse. Nangona kunjalo, ndiyivile iNkosi indinyanzela ukuba ndihambe ngokholo kulolu ngcelele, ndidibanisa imfundiso yeCawe ngesityhilelo esingaqondakaliyo kunye nelizwi eligunyazisiweyo loobawo abangcwele. Ndiyakhuthaza umfundi ukuba asebenzise ukuqonda kwakhe, akhanyiselwe kwaye akhokelwe, ewe, yiMagisterium.Qhubekeka ukufunda

Ukuvavanywa kweminyaka esixhenxe-Icandelo V


UKristu eGetsemaneNguMichael D. O'Brien

 
 

Oonyana bakaSirayeli benza okubi emehlweni kaYehova; uYehova wabanikela esandleni samaMidiyan iminyaka esixhenxe. (ABagwebi 6: 1)

 

LWE Ukubhala kuvavanya utshintsho phakathi kwesiqingatha sokuqala nesibini seTyala loNyaka oSixhenxe.

Besisoloko silandela uYesu kunye nokuthanda kwakhe, eyimodeli yeCawa ekhoyo kunye novavanyo olukhulu. Ngaphaya koko, olu luhlu lulungelelanisa inkanuko yakhe neNcwadi yeSityhilelo ethi, kwelinye lamanqanaba ayo amaninzi, IMisa ePhakamileyo Ukunikezelwa ezulwini: ukubonakaliswa kwe-Passion kaKristu njengombini ngelelo kwaye uloyiso.

Qhubekeka ukufunda

Uvavanyo lweMinyaka esixhenxe-Icandelo VII


Ukuthotywa NgamevaNguMichael D. O'Brien

 

Vuthelani isigodlo eZiyon, nihlabe umkhosi entabeni yam engcwele. Bayagubha bonke abemi belizwe, ngokuba isiza imini kaYehova. (Yoweli 2: 1)

 

THE Ukhanyiso luza kungenisa ixesha lokuhambisa ivangeli eliza kuza njengomkhukula, uMkhukula omkhulu wenceba. Ewe, Yesu, yiza! Yiza ngamandla, ukukhanya, uthando kunye nenceba! 

Kodwa hleze silibale, ukuKhanya kukwayi- isilumkiso ukuba indlela umhlaba kunye nabaninzi eCaweni bayikhethile iyakuzisa iziphumo ezoyikekayo nezibuhlungu emhlabeni. UkuKhanya kuya kulandelwa zizilumkiso zenceba eziqala ukubonakala kwindalo iphela…

 

Qhubekeka ukufunda

Uvavanyo lweMinyaka esixhenxe-Icandelo VIII


"UYesu ugwetyelwe ukufa nguPilato", ngu-Michael D. O'Brien
 

  

INkosi uYehova ayenzi nto ingathanga ilityhile icebo layo kubakhonzi bayo abaprofeti. (Amosi 3: 7)

 

ISILUMKISO SEPROPHET

INkosi ithumela la maNgqina mabini ehlabathini ukuba ababizele enguqukweni. Ngalesi senzo senceba, siyabona kwakhona ukuba uThixo uluthando, uzeka kade umsindo, kwaye usisityebi ngenceba.

Qhubekeka ukufunda

Uvavanyo lweMinyaka esixhenxe-Icandelo IX


wokubethelwaNguMichael D. O'Brien

 

Icawe iya kungena eluzukweni lobukumkani kuphela ngale pasika yokugqibela, xa iyakulandela iNkosi yakhe ekufeni nasekuvukeni kwakhe. -IKatekism yeCawa yamaKatolika, 677

 

AS Siyaqhubeka nokulandela uMdla weQumrhu ngokunxulumene neNcwadi yeSityhilelo, kulungile ukukhumbula amagama esiwafunde ekuqaleni kwale ncwadi:

Unoyolo lowo uwafundayo ngokuvakalayo, banoyolo abo basivayo esi sigidimi; basigcina isigxina soko, kuba lisondele ixesha elimisiweyo. (ISityhi. 1: 3)

Asifundanga, ke ngoko, ngomoya woloyiko okanye uloyiko, kodwa ngomoya wethemba nolindelo lwentsikelelo eziza kwabo "bathobela" umyalezo ophambili weSityhilelo: ukholo kuYesu Krestu lusisindisa ekufeni okungunaphakade luze lusinike isabelo kwilifa lobukumkani bamazulu.Qhubekeka ukufunda

Isilingo seminyaka esixhenxe-I-Epilogue

 


UKrestu liLizwi loBomiNguMichael D. O'Brien

 

Ndiza kukhetha ixesha; Ndiza kugweba ngobulungisa. Umhlaba nabo bonke abemi bawo baya kunyikima, kodwa zona iintsika zabo ndizimisele ngokuqinisekileyo. (INdumiso 75: 3-4)


WE balandele uMdlandla weCawa, behamba emanyathelweni eNkosi yethu ukusuka ekungeneni kwayo yoloyiso eYerusalem ukuya ekubethelelweni emnqamlezweni, ukufa, kunye noVuko. Yi iintsuku ezisixhenxe ukusuka ngeCawa yokuPhuma ukuya kwiCawe yePasika. Ngokunjalo, iCawe iyakufumana "iveki" kaDaniel, iminyaka esixhenxe yokujongana namandla obumnyama, kwaye ekugqibeleni, luloyiso olukhulu.

Nantoni na ekuprofetwe ngayo esiBhalweni iyenzeka, kwaye njengoko isiphelo sehlabathi sisondela, kuvavanya abantu namaxesha. —St. ICyprian yaseCarthage

Apha ngezantsi kukho iingcinga zokugqibela malunga nolu ngcelele.

 

Qhubekeka ukufunda