Ilizwi ngoku ngo-2024

 

IT akubonakali ngathi kudala ndema ethafeni njengoko isaqhwithi saqalisa ukungena. La mazwi athethwa entliziyweni yam aba ligama elichazayo elithi “ngoku” elaliza kuba sisiseko sobupostile kwiminyaka eli-18 elandelayo:Qhubekeka ukufunda

I-Novum

 

Yabona, ndenza entsha;
Ihluma ngoku, aniyiqondi na?
ndenza indlela entlango;
enkangala, imilambo.
(U-Isaya 43: 19)

 

NDINE ndacingisisa kade malunga nomkhondo wezinto ezithile zolawulo olusingise kwinceba yobuxoki, okanye into endayibhalayo kwiminyaka embalwa eyadlulayo: Ulwaphulo-mthetho. Yimfesane efanayo yobuxoki yaloo nto kuthiwa wokism, apho ukuze "bamkele abanye", yonke into mayamkelwe. Imigca yeVangeli imfiliba, i umyalezo wenguquko azihoywa, kwaye iimfuno ezikhululayo zikaYesu ziyachithwa ngenxa yokulalanisa kukaSathana. Kubonakala ngathi sifumana iindlela zokuthethelela isono kunokuba siguquke kuso.Qhubekeka ukufunda

Ixesha lokulila

Ikrele Elivuthayo: Umjukujelwa onamandla enyukliya wagxotha iCalifornia ngoNovemba, 2015
I-Arhente yeendaba yeCaters, (Abe Blair)

 

1917:

… Ngasekhohlo kweNkosazana Yethu nangasentla ngaphezulu, sabona iNgelosi iphethe ikrele elidangazelayo ngesandla sayo sasekhohlo; edanyazayo, yakhupha amadangatye ajongeka ngokungathi aza kulitshisa ihlabathi; kodwa basweleka beqhakamshelana nobukhazikhazi obathi uMama Wethu wabakhanyisela ngakwisandla sakhe sasekunene: esalatha emhlabeni ngesandla sasekunene, ingelosi yakhala ngelizwi elikhulu: 'Intlungu, intlawulelo, intlawulelo!'—ISk. U-Lucia waseFatima, nge-13 kaJulayi, 1917

Qhubekeka ukufunda

Ukusithwa koNyana

Iinzame zothile zokufota “ummangaliso welanga”

 

Njengoko Ukugqiba sele izakuwela i-United States (njengekroba kwiindawo ezithile), bendicinga “ummangaliso welanga” eyenzeke eFatima nge-13 ka-Okthobha, 1917, imibala yomnyama ejikwe kuyo… icwecwe lenyanga kwiiflegi zamaSilamsi, kunye nenyanga iNenekazi Lethu laseGuadalupe emi phezu kwayo. Emva koko ndifumene oku kucamngca ngale ntsasa ukusukela nge-7 ka-Epreli 2007. Kubonakala kum ukuba siphila isiTyhilelo 12, kwaye siyakubona amandla kaThixo ebonakalaliswa kule mihla yembandezelo, ngakumbi ngembandezelo enkulu. Umama wethu Osikelelekileyo - "UMariya, inkwenkwezi ekhanyayo evakalisa iLanga” (UPOPE ST. JOHN PAUL II, Ukudibana nolutsha kwi-Air Base yaseCuatro Vientos, Madrid, Spain, May 3rd, 2003)… Ndiyabona ukuba andizukuphawula okanye ndiphuhlise lo mbhalo kodwa ndiphinde ndipapashe, ke nantsi... 

 

UYESU wathi kwiSt. Faustina,

Phambi koMhla wezoBulungisa, ndithumela uSuku lweNceba. -Idayari yeNceba kaThixo, n. I-1588

Olu luhlu luboniswe emnqamlezweni:

(INCEBA :) Emva koko [isaphuli-mthetho], “Yesu, ndikhumbule xa ufika ebukumkanini bakho.” Waphendula wathi kuye, Inene, ndithi kuwe, Namhlanje uya kuba nam eParadesi.

(OKUSESIKWENI :) Kwakumalunga nemini emaqanda kwaza kwehla ubumnyama phezu kwawo wonke umhlaba kwada kwayintsimbi yesithathu emva kwemini ngenxa yokusithwa lilanga. (ULuka 23: 43-45)

 

Qhubekeka ukufunda

Gcwalisa Umhlaba!

 

UThixo wamsikelela uNowa noonyana bakhe, wathi kubo:
Qhamani, nande, niwuzalise umhlaba... Qhamani, nande;
azalise ihlabathi, aloyise.” 
(Ufundo lweMisa lwanamhlanje lwe Februwari 16, 2023)

 

Emva kokuba uThixo ehlambulule ihlabathi ngoMkhukula, waphinda wabuyela kwindoda nomfazi waza waphinda oko wayekuyalele kwasekuqaleni kuAdam noEva:Qhubekeka ukufunda

Imbi Kangakanani iVangeli?

 

Yapapashwa okokuqala ngoSeptemba 13, 2006...

 

LWE Ilizwi libethelelekile kum izolo emva kwemini, ilizwi liphuphuma uthando kunye nosizi: 

Yini na ukuba nindicekise, bantu bam? Yintoni na eyoyikekayo ngazo iindaba ezilungileyo, endizizisa kuni?

Mna ndize ehlabathini ukuze ndikuxolele izono zakho, ukuze uve amazwi athi, “Zixolelwe izono zakho.” Imbi kangakanani le nto?

Qhubekeka ukufunda

Owona Mqondiso Ubalaseleyo Wamaxesha

 

NDIYAZI ukuba andikhange ndibhale okuninzi kangangeenyanga eziliqela “ngamaxesha” esiphila kuwo. Umbhodamo wokufuduka kwethu kutshanje kwiphondo lase-Alberta ibe yingxaki enkulu. Kodwa esinye isizathu sikukuba kuye kwabakho ubuntamo-lukhuni obuthile eCaweni, ngokukodwa phakathi kwamaKatolika afundileyo aye abonakalisa ukuswela ukuqonda okukhwankqisayo kwanokukulungela ukubona oko kwenzekayo macala onke. KwanoYesu ekugqibeleni wathi cwaka xa abantu baba lukhuni iintamo zabo.[1]cf. Impendulo ethe cwaka Okumangalisayo kukuba, ngabahlekisi abakrwada abanjengoBill Maher okanye amabhinqa anyanisekileyo afana noNaomi Wolfe, abaye baba “ngabaprofeti” abangaziwayo bexesha lethu. Babonakala bebona ngokucacileyo kule mihla kunoninzi lweCawa! Kanye ii icon zeleftwing ukuchaneka kwezopolitiko, ngoku ngabo abalumkisa ngelokuba ingcamango eyingozi igqugqisile ehlabathini lonke, iphelisa inkululeko yaye inyathela ingqiqo—nokuba bathetha ngokungafezekanga. Njengoko uYesu wathi kubaFarisi:Ndithi kuni, ukuba aba [oko kukuthi, NW ]. iCawa] yathi cwaka, kwanamatye ayedanduluka.” [2]Luke 19: 40Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Impendulo ethe cwaka
2 Luke 19: 40

Obona Bubuxoki bukhulu

 

LWE kusasa emva komthandazo, ndaziva ndishukunyiselwa ukuba ndiphinde ndifunde ukucamngca okubalulekileyo endakubhala kwiminyaka esixhenxe eyadlulayo Isihogo savulwaNdiye ndahendeka ukuba ndikuthumelele nje eli nqaku namhlanje, njengoko kuninzi kulo ebekuprofetiwe kwaye bekugxeka oko kusenzeka ngoku kulo nyaka onesiqingatha uphelileyo. Hayi indlela aye ayinyaniso ngayo loo mazwi! 

Nangona kunjalo, ndiza kushwankathela amanqaku aphambili emva koko ndidlulele “kwigama ngoku” elitsha elize kum ngexesha lomthandazo namhlanje… Qhubekeka ukufunda

Ayizi – Ilapha

 

IZOLO, ndingene kwindawo yokugcina ibhotile ndiphethe imaski ingandivali impumlo.[1]Funda indlela idatha eyoyikekayo ebonisa ngayo ukuba iimaski ayisebenzi nje kuphela, kodwa zinokwenza usulelo olutsha lwe-COVID lube mandundu kakhulu, kunye nendlela iimaski ezinokuthi zisasaze ngayo ukosuleleka ngokukhawuleza: Ukutyhila iinyani Into eyalandelayo yayiphazamisa: abafazi abaziinjubaqa…indlela endaphathwa ngayo njengengozi ephilayo… bala ukushishina baza bandigrogrisa ngokubiza amapolisa, nangona ndandithe mandime ngaphandle ndilinde de bagqibe.

Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 Funda indlela idatha eyoyikekayo ebonisa ngayo ukuba iimaski ayisebenzi nje kuphela, kodwa zinokwenza usulelo olutsha lwe-COVID lube mandundu kakhulu, kunye nendlela iimaski ezinokuthi zisasaze ngayo ukosuleleka ngokukhawuleza: Ukutyhila iinyani

Kuyenzeka kwakhona

 

NDINE ipapashe ukucamngca okumbalwa kwindawo yodadewethu (Ukubuyela eBukumkanini). Phambi kokuba ndidwelise ezi… ndingathi enkosi kuye wonke umntu obhale amanqaku enkuthazo, wenza imithandazo, iMisa, kwaye wanegalelo “kumzamo wemfazwe” apha. Ndinombulelo kakhulu. Ubulamandla kum ngeli xesha. Ndiyaxolisa kuba ndingakwazi ukubhala wonke umntu, kodwa ndifunde yonke into kwaye ndiyanithandazela nonke.Qhubekeka ukufunda

Isihendo sokuNikezela

 

Master, sisebenze nzima ubusuku bonke kwaye asibambanga nto. 
(IVangeli yanamhlanje(Luka 5: 5)

 

NGAMAXESHA ATHILE, kufuneka sibungcamle ubuthathaka bethu bokwenyani. Kufuneka sizive kwaye sizazi izithintelo zethu kubunzulu bento yethu. Kufuneka siyiqaphele into yokuba iminatha yamandla oluntu, impumelelo, ubungangamsha, uzuko… iyakuza ingenanto ukuba ayinabungcwele. Kananjalo, imbali lilibali lokwenyani kunye nokuwa kwabantu hayi kuphela kodwa zizizwe zonke. Ezona nkcubeko zigqwesileyo ziye zaphela kwaphela kwaye iinkumbulo zabalawuli kunye neekesare ziye zanyamalala, gcina ukuqhushumba okumbombo kwikona leziko lolondolozo lwembali…Qhubekeka ukufunda

Ukulahleka okunamandla

 

Kukho ukuphazamiseka kwengqondo okuninzi.
Kuyafana noko kwenzeka kuluntu lwaseJamani
ngaphambi naphakathi kweMfazwe yesibini (II) yeHlabathi apho
Abantu abaqhelekileyo, abanesidima bajikwa baba ngabancedisi
kwaye "ukulandela nje iiodolo" uhlobo lwengqondo
oko kwakhokelela ekubulaweni kohlanga.
Ndiyabona ngoku loo paradigm inye isenzeka.

–Ugqirha. UVladimir Zelenko, MD, Agasti 14, 2021;
35: 53, Stew Peters Bonisa

Yi ukuphazamisa.
Mhlawumbi liqela le-neurosis.
Yinto eze ezingqondweni
yabantu kwihlabathi liphela.
Nantoni na eyenzekayo iyaqhubeka kwi
esona siqithi sincinci kwiiPhilippines nase-Indonesia,
ilali encinci encinci e-Afrika nase Mzantsi Melika.
Kuyafana - kufikile kwihlabathi liphela.

—UGqr. UPeter McCullough, MD, MPH, Agasti 14, 2021;
40: 44,
Ukujonga ubhubhane, Episode 19

Oko unyaka ophelileyo undothuse ngokwenene
kukuba xa ujongene nosongelo olungabonakaliyo, olubonakalayo
Ingxoxo enengqiqo yaphuma ngefestile…
Xa sijonga emva kwixesha le-COVID,
Ndicinga ukuba iya kubonakala njengezinye iimpendulo zabantu
kwizisongelo ezingabonakaliyo kwixesha elidlulileyo,
njengexesha le-hysteria eninzi. 
 

—UGqr. UJohn Lee, ugqirha wezifo zengqondo; Ividiyo evuliwe; 41: 00

Ingqondo yokwakheka kobunzima... oku kufana nokulalisa...
Oku koko kwenzeka kubantu baseJamani. 
—UGqr. URobert Malone, MD, umqambi wetekhnoloji yogonyo lwe-mRNA
UKristi Leigh TV; 4: 54

Andiqhelekanga ukusebenzisa amabinzana anje,
kodwa ndicinga ukuba simi kanye kumasango esihogo.
 
—UGqr. UMike Yeadon, owayesakuba nguSekela Mongameli kunye neNzululwazi eyiNtloko

yoPhefumlo kunye neeAllergies ePfizer;
1:01:54 , Ngaba Ulandela Inzululwazi?

 

Ukupapashwa kokuqala ngoNovemba 10, 2020:

 

PHA zizinto ezingaqhelekanga ezenzeka mihla le ngoku, kanye njengokuba iNkosi yethu isitsho ukuba ziyakwenza: ukusondela kwethu ku Yehova Iliso leSiphango, ngokukhawuleza "imimoya yenguqu" iya kuba… ezona ziganeko zikhawulezayo ziya kwehlela umhlaba kwimvukelo. Khumbula amazwi omboni waseMelika, uJennifer, awathi uYesu kuye:Qhubekeka ukufunda

UYesu ngoyena Mcimbi uphambili

Icawa yokuphefumla yeNgcwele yeentliziyo zikaYesu, INtaba iTibidabo, iBarcelona, ​​iSpain

 

PHA Zininzi kakhulu iinguqu ezenzekayo ehlabathini ngoku ekunokwenzeka ukuba zingahambelani nazo. Ngenxa yale "miqondiso yamaxesha", ndibekele inxenye yale webhusayithi ngamanye amaxesha ukuba ndithethe ngeziganeko ezizayo iZulu eliye lasazisa zona ikakhulu ngeNkosi yethu noMama wethu. Ngoba? Kuba iNkosi yethu ngokwayo yathetha ngezinto ezizayo ukuze iCawe ingabanjwa. Ngapha koko, uninzi lwento endiyiqale ukuyibhala kwiminyaka elishumi elinesithathu eyadlulayo iqala ukuvela ngexesha lokwenyani phambi kwamehlo ethu. Ukunyaniseka, kukho intuthuzelo engaqhelekanga koku kuba UYesu wayesele ewaxelile la maxesha. 

Qhubekeka ukufunda

Abavukeli-Icandelo II

 

Inzondo yabazalwana yenza indawo elandelayo yoMchasi-Kristu;
Kuba uMtyholi ulungisa kwangaphambili iziphithiphithi phakathi kwabantu,
ukuze lowo uzayo abe nokwamkeleka kubo.
 

—St. UCyril waseJerusalem, uGqirha weCawa, (c. 315-386)
Izifundo zeCatechetical, Ufundo XV, n.9

Funda iCandelo I apha: Abavukeli

 

THE Ihlabathi liyibukele njenge-opera yesepha. Iindaba zehlabathi zazigquma ngokungapheliyo. Kwiinyanga ezigqityiweyo, unyulo lwase-US yayiyeyabantu baseMelika kuphela kodwa iibhiliyoni kwihlabathi liphela. Iintsapho ziphikisane kabuhlungu, kwaqhekeka ubuhlobo, kwaye kwavela iiakhawunti zemidiya yoluntu, nokuba uhlala eDublin okanye eVancouver, eLos Angeles okanye eLondon. Khusela iTrump kwaye wagxothwa; mgxeke kwaye wakhohliswa. Ngandlel 'ithile, usomashishini oneenwele o-orenji ovela eNew York wakwazi ukwenza umhlaba ube mhle ngokungathi akukho mntu wezopolitiko kula maxesha ethu.Qhubekeka ukufunda

Ngo-2020: Umbono woMlindi

 

AND yayiyeye-2020. 

Kunika umdla ukufunda kumhlaba wezolonwabo indlela abantu abonwabe ngayo ngokubeka unyaka emva kwabo - ngokungathi u-2021 uza kubuyela "kwesiqhelo" kungekudala. Kodwa nina, bafundi bam, niyazi ukuba ayizukuba njalo. Kwaye ayisiyiyo kuphela ngenxa yokuba iinkokeli zehlabathi sele zinayo bazise ngokwabo ukuba asisokuze sibuyele "esiqhelweni," kodwa, okona kubaluleke kakhulu, iZulu lazise ukuba uloyiso lweNkosi yethu noMninimzi lusendleleni - kwaye uSathana uyayazi lento, uyazi ukuba ixesha lakhe lifutshane. Ke ngoku singena kwisigqibo Ukungqubana kwezikumkani - ukuthanda kukaSathana kuthelekiswa nentando kaThixo. Elinjani ukuzuka ixesha lokuphila!Qhubekeka ukufunda

Iindaba ezingeyonyani, inguquko yokwenyani

Indawo evela I-Apocalypse Tapestry Ngomsindo, eFransi. Yeyona indonga inde ijinga eYurophu. Yakhe yaba ziimitha ezili-140 ubude de yonakaliswa
ngexesha "lokuKhanya"

 

Ngeli xesha ndandiyintatheli yeendaba ngeminyaka yoo-1990, uhlobo olucace gca lokuhlela olubona namhlanje kwiintatheli “zeendaba” nakwiiankile lwaluyinto engekhoyo. Kusenjalo-kumagumbi eendaba anesidima. Okulusizi kukuba, amajelo eendaba amaninzi abe yinto nje engekhoyo kwimilomo yepropaganda ye-ajenda yedemon esetyenziswe kumashumi eminyaka, ukuba ayinguye kwiinkulungwane ezidlulileyo. Eyona nto ibuhlungu kukuba abantu baye bakhohliseka lula. Ukuphononongwa ngokukhawuleza kwamajelo eendaba ezentlalo kutyhila indlela ekulula ngayo ukuba izigidi zabantu zithenge ubuxoki nokugqwetha oku kuthiwa "ziindaba" kwaye "ziyinyani." IZibhalo ezintathu zithi qatha engqondweni:

Irhamncwa lanikwa umlomo, liqhayisa ngokunyelisa… (Izityhilelo 13: 5)

Kuba kuya kubakho ixesha abangayi kuyinyamezela imfundiso ephilileyo; baya kulandelana neenkanuko zabo, bazinqande abafundisi, bayeke ukumamela inyaniso, baphambukele ke kuzo iintsomi. (2 Timoti 4: 3-4)

Ke ngoko uThixo ubathumela ulahlekiso olomeleleyo, ukuze babakholelwe ababuxoki, ukuze bagwetywe bonke abangakholwanga yiyo inyaniso, basuka bakholiswa kuko ukungalungisi. (2 Tesalonika 2: 11-12)

 

Ukupapashwa kokuqala ngoJanuwari 27, 2017: 

 

IF ume kufutshane ngokwaneleyo kwi-tapestry, yonke into oyibonayo yinxalenye "yebali", kwaye ungawulahla umxholo. Yima ngasemva, kuze kuthi gqi umfanekiso opheleleyo. Kukwanjalo nakwiziganeko ezenzeka eMelika, eVictoria, nakwihlabathi liphela elinokuthi, ekuboneni kokuqala, lingabonakali linxibelelene. Kodwa kunjalo. Ukuba ucinezela ubuso bakho ubhekise kwiziganeko zangoku ngaphandle kokuziqonda kwimeko enkulu, eneneni, kwiminyaka engamawaka amabini edlulileyo, uyaphulukana "nebali." Ngethamsanqa, uSt. John Paul II wasikhumbuza ukuba sithathe inyathelo lokubuyela umva…

Qhubekeka ukufunda

Kutheni ngoku?

 

Ngoku kubaluleke kakhulu kunangaphambili ukuba nina nibe “ngabalindi besifingo”,
ababukeli abavakalisa ukukhanya kokusa kunye nexesha elitsha lentwasahlobo leVangeli
apho amathupha sele enokubonakala.

—UPOPE JOHN PAUL II, umhla we-18 woSuku loLutsha lweHlabathi, nge-13 ka-Epreli, 2003; IVatican.va

 

Ileta evela kumfundi:

Xa ufunda yonke imiyalezo evela kubabonisi, yonke inongxamiseko kuyo. Uninzi luthi kwakhona kuyakubakho izikhukula, iinyikima, njl. Ezi zinto bezisenzeka iminyaka. Yintoni eyenza la maxesha ahluke ngoku ngokubhekiselele kwisilumkiso, njl. Sixelelwe ebhayibhileni ukuba asilazi ilixa kodwa masizilungiselele. Ngaphandle kongxamiseko kubume bam, kubonakala ngathi imiyalezo ayihlukanga kunokuba isitsho kwiminyaka eli-2008 okanye engama-10 eyadlulayo. Ndiyamazi uFr. UMichel Rodrigue wenze amagqabantshintshi athi "siza kubona izinto ezinkulu ukuwa" kodwa kuthekani ukuba akalunganga? Ndiyaqonda ukuba kufuneka siqonde ukutyhilwa kwangasese kwaye ukubona into eyenzekileyo kuyinto entle, kodwa ndiyazi ukuba abantu baya "yimincili" malunga nento eyenzekayo emhlabeni ngokwe-eschatology. Ndiyibuza nje yonke into njengoko imiyalezo ibithetha izinto ezifanayo iminyaka emininzi. Ngaba sisenokuba siyiva le miyalezo kwixesha leminyaka engama-20 kwaye silindile? Abafundi babecinga ukuba uKristu uza kubuya kungekudala emva kokuba enyukele ezulwini… Sisalindile.

Le yimibuzo emikhulu. Ngokuqinisekileyo, eminye yemiyalezo esiyivayo namhlanje ibuyela umva kumashumi eminyaka eyadlulayo. Kodwa ngaba le yingxaki? Kum, ndicinga ngendawo endandikuyo ekufikeni kwenkulungwane ... nokuba ndikuphi namhlanje, kwaye konke endinokukutsho kukuba enkosi uThixo ngokusinika ixesha elininzi! Kwaye khange ibaleke? Ngaba amashumi ambalwa eminyaka, xa kuthelekiswa nembali yosindiso, inde kangako? UThixo akaze afike emva kwexesha xa ethetha nabantu baKhe nangokwenza, kodwa indlela iintliziyo zethu ezilukhuni kunye nokucotha esikuphendula ngayo!

Qhubekeka ukufunda

Kumgangatho

 

LWE iveki, usizi olunzulu, nolungaqondakaliyo lwandifikela, njengoko kuye kwakho ngaphambili. Kodwa ndiyazi ngoku ukuba yintoni na le: kukuhla kabuhlungu okusuka entliziyweni kaThixo-ukuba umntu umlahlile ukuya kwinqanaba lokuzisa ubuntu kolu hlambululo lubuhlungu. Kulusizi ukungavunyelwa kukaThixo ukuba aloyise eli lizwe ngothando kodwa kufuneka enze njalo, ngoku, ngobulungisa.Qhubekeka ukufunda

Inkolo yeSayensi

 

inzululwazi | Ʌɪəsʌɪəntɪz (ə) m | Igama:
ukukholelwa okugqithisileyo kumandla olwazi kunye nobuchule besayensi

Kufuneka sijongane nenyaniso yokuba izimo zengqondo ezithile 
ivela kwi ingqondo “weli hlabathi langoku”
inokungena kubomi bethu ukuba asiphaphanga.
Umzekelo, abanye banokuba nayo iyinyani kuphela
enokuqinisekiswa ngesizathu nesayensi… 
-Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. 2727

 

UMSEBENZI U-Mnumzana u-Lucia Santos unike elona lizwi liqinisekileyo malunga namaxesha asephila ngoku:

Qhubekeka ukufunda

Lawula! Lawula!

UPeter Paul Rubens (1577-1640)

 

Ukupapashwa kokuqala ngo-Epreli 19th, 2007.

 

PHI Ndithandaza phambi kweSigramente Ebusisiweyo, bendinombono wengelosi embindini wesibhakabhaka ijikeleza ngaphezulu komhlaba kwaye ikhwaza,

“Lawula! Lawula! ”

Njengomntu uzama ngakumbi nangakumbi ukubususa ubukho bukaKristu emhlabeni, naphina apho baphumelela khona, ingxabano ithatha indawo yaKhe. Kwaye kukho isiphithiphithi, kuza uloyiko. Kwaye luloyiko, kuza ithuba lokuba ulawulo.Qhubekeka ukufunda

Emnyama nemhlophe

Kwisikhumbuzo sikaCharles Charles Lwanga nabahlobo,
Babulawa ngamanye amaAfrika

Mfundisi, siyazi ukuba uyinyaniso
kwaye awukhathali luvo lomntu.
Awukhathalele sikhundla somntu
ndifundisa indlela kaThixo ngenyaniso. (IVangeli yezolo)

 

UKUKHULA phezulu kumathafa aseCanada kwilizwe ekudala limkela inkcubeko njengenxalenye yesivumo sokholo, abafundi endandifunda nabo babevela phantse kuyo yonke imvelaphi emhlabeni. Omnye umhlobo wakhe wayeligazi lesintu, ulusu lwakhe lubomvu ngombala. Umhlobo wam opholileyo, owayengakwazi ukuthetha isiNgesi, wayengumlungu omhlophe. Omnye umntu abadlala naye yayingumTshayina onolusu olutyheli. Abantwana esidlale nabo phezulu esitratweni, omnye oya kuthi ekugqibeleni ahambise intombi yethu yesithathu, babengamaIndiya amnyama aseMpuma. Kwakukho nabahlobo bethu baseScotland nabaseIreland, ababenolusu olupinki nababhityileyo. Kwaye abamelwane bethu bakwiiPhilippines kwikona nganye babemdaka ngebala. Xa ndandisebenza kunomathotholo, ndakhula ngobuhlobo obuhle nomSikh nomSilamsi. Ngeentsuku zam zikamabonwakude, umhlekisi ongumYuda kunye nam saba ngabahlobo abakhulu, ekugqibeleni saya kumtshato wakhe. Kwaye umtshana wam owamkelweyo, olingana nonyana wam omncinci, uyintombazana entle yaseMelika yaseTexas. Ngamanye amagama, bendikhona kwaye ndiyi-colorblind. Qhubekeka ukufunda

Isilumkiso eMoyeni

Inenekazi lethu leSizi, Ipeyintwe nguTianna (Mallett) Williams

 

Kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo, imimoya apha ibingayeki kwaye inamandla. Imini yonke izolo, besiphantsi kwesilumkiso somoya. Ukuqala kwam ukuyifunda kwakhona le post ngoku, bendisazi ukuba kufuneka ndiyiphinde ndiyipapashe. Isilumkiso apha luleke kakhulu kwaye kufuneka ithathelwe ingqalelo malunga nabo "badlala esonweni." Ulandelo lwalo mbhalo “Isihogo savulwa", Ethi inike iingcebiso ezisebenzayo ngokuvala iintanda kubomi bakho bokomoya ukuze uSathana angabi nakho ukufumana inqaba. Le mibhalo mibini sisilumkiso esinzulu malunga nokuguquka esonweni… nokuya kuvuma izono ngeli xesha sinako. Yapapashwa okokuqala ngo-2012…Qhubekeka ukufunda

Isityhilelo… Akunjalo?

 

KUTSHANJE, ezinye iinkcuba-buchopho zamaKatolika bezikudlalisa ukuba azikukhupheli phandle kwaphela umbono wokuba isizukulwana sethu nako Hlala 'kumaxesha okuphela.' U-Mark Mallett kunye no-Prof. Daniel O'Connor bazibandakanya kwi-webcast yabo yokuqala ukuze baphendule ngesizathu esivakalayo kwabo baphikisana nale yure…Qhubekeka ukufunda

Ukuphaphama kwiNtsungu

 

NDINE bafumana iileta ezininzi kule minyaka isuka ebantwini besithi, "Umakhulu wam uthethile ngala maxesha kumashumi eminyaka eyadlulayo." Kodwa uninzi lwabo makhulu kudala lwadlula. Kwaye ke kwakho ukuqhuma kwesiprofetho ngeminyaka yoo-1990 kunye nemiyalezo Fr. UStefano Gobbi, IMedjugorje, kunye nezinye iimboni ezibalaseleyo. Kodwa xa kwafika ixesha leminyaka eliwaka kwaye ulindelo lotshintsho olusondeleyo lweapocalyptic aluzange lwenzeke, ukozela ukuya kumaxesha, ukuba asiyonto yokugxeka, kungena. Isiprofeto eCaweni saba yinto yokurhanelwa; oobhishophu bakhawuleza ukusijongela ecaleni isityhilelo sabucala; kwaye abo bayilandelayo babebonakala besecicini lobomi beCawa ekunciphiseni izangqa zikaMarian kunye neCharismatic.Qhubekeka ukufunda

INtetho yeWebhu yesiProfetho…?

 

THE Uninzi lo kubhala ubupostile beludlulisa "igama langoku" elithethwa ngoopopu, ukufundwa kweMisa, uMama wethu, okanye ababonisi kwihlabathi liphela. Kodwa ikwabandakanyekile nokuthetha ngoku ilizwi ebekwe entliziyweni yam. Njengoko uMama wethu osikelelweyo wathi kuSt.Catherine Labouré:Qhubekeka ukufunda

Isayensi Ayisiyi Kusindisa

 

Impucuko yehla kancinci, kancinci kancinci ngokwaneleyo
ke ucinga ukuba ayinakwenzeka.
Kwaye ukhawuleze ngokwaneleyo ukuze
lincinci ixesha lokuqhuba. '

-Ijenali yesibetho, iphe. 160, inoveli
ngu-Michael D. O'Brien

 

WHO ayithandi isayensi? Ukufunyanwa kwendalo iphela, nokuba bubunzima be-DNA okanye ukudlula kweenkwenkwezi, kuyaqhubeka ukubangela umdla. Zisebenza njani izinto, kutheni zisebenza, zivela phi-le yimibuzo engapheliyo ephuma ngaphakathi entliziyweni yomntu. Sifuna ukwazi nokuqonda umhlaba wethu. Kwaye ngaxesha lithile, sade safuna ukwazi i inye ngasemva kwayo, njengoko uEinstein ngokwakhe watshoyo:Qhubekeka ukufunda

11:11

 

Oku kubhalwa kwiminyaka esithoba eyadlulayo kwathi qatha kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Khange ndiyiphinde ndiyipapashe de ndifumane isiqinisekiso sasendle ngale ntsasa (funda de kube sekupheleni!) Oku kulandelayo kupapashwe okokuqala ngoJanuwari 11, 2011 ngo-13: 33…

 

KUNYE ixesha elithile ngoku, ndikhe ndathetha nomfundi owayekhe waxakwa ukuba kutheni bebona ngequbuliso inombolo 11:11 okanye 1:11, okanye 3:33, 4:44, njl. , umabonwakude, inombolo yephepha, njl. ngequbuliso balibona eli nani “kuyo yonke indawo. Umzekelo, abayi kujonga iwotshi imini yonke, kodwa ngequbuliso bazive benomdla wokujonga phezulu, nantso kwakhona.

Qhubekeka ukufunda

Ukujikeleza ngamehlo

 

UKUPHUPHEKA KWENKOSIKAZI EBUSISIWEYO MARIYA,
UMAMA KATHIXO

 

Oku kulandelayo "ligama ngoku" entliziyweni yam kulo Mthendeleko woMama kaThixo. Ithathwe kwisahluko sesithathu sencwadi yam Imbonakalo yokuGqibela malunga nexesha elikhawulezayo. Ngaba uyaziva? Mhlawumbi yiloo nto…

-----

Kodwa ilixa liyeza, kwaye ngoku lifikile… 
(UJohn 4: 23)

 

IT inokubonakala ngathi ukusebenzisa amazwi abaprofeti beTestamente eNdala kunye nencwadi yeSityhilelo ukuya yethu Usuku mhlawumbi kukukhukhumala okanye nokuba ngumgaqo-siseko. Ukanti, amazwi abaprofeti abanjengoHezekile, uIsaya, uYeremiya, uMalaki kunye noSt John, ukubala nje abambalwa, ngoku atshisa entliziyweni yam ngendlela ebebengazange ngaphambili. Abantu abaninzi endikhe ndadibana nabo ekuhambeni kwam bathetha into enye, ukuba ukufundwa kweMisa kuthathe intsingiselo enamandla kunye nokubaluleka abangazange baziva ngaphambili.Qhubekeka ukufunda

Kwezo zithixo ...

 

IT yayizakuba ngumsitho wokulima umthi onobuzaza, ukungcwaliswa kwe-Amazonia Sinodi eya eSt. Umsitho awuzange uququzelelwe yiVatican kodwa iOrder of Friars Minor, iWorld Catholic Movement for Climate (GCCM) kunye neREPAM (Pan-Amazonian Ecclesial Network). UPopu, enxibe abanye abaphathi, bahlanganisana kwiiGadi zeVatican kunye nabantu bomthonyama abavela eAmazon. Iphenyane, ibhaskithi, imifanekiso eqingqiweyo yabasetyhini abakhulelweyo kunye nezinye "izinto zobugcisa" zazibekwe phambi koBawo oyiNgcwele. Okwenzekileyo emva koko, kwathumela umothuko kwiNgqobhoko yonke: abantu abaliqela babekhona ngesiquphe Waqubuda phambi “kwezinto zakudala.” Oku akubonakali ngathi "luphawu olubonakalayo lwendalo," njengoko kuchaziwe kwi Inqaku laseVatican, kodwa babenakho konke ukubonakala kwesiko lobuhedeni. Umbuzo ophambili wakhawuleza waba, “Yayingoobani le mifanekiso iqingqiweyo imeleyo?”Qhubekeka ukufunda

Isiprofeto sikaNewman

USt John Henry Newman umfanekiso osemva kukaSir John Everett Millais (1829-1896)
Idwelisiwe ngo-Okthobha 13th, 2019

 

KUNYE iminyaka eliqela, ngalo lonke ixesha ndithetha esidlangalaleni malunga namaxesha esihlala kuwo, kuya kufuneka ndipende ngononophelo umfanekiso amazwi opapa nabangcwele. Abantu bebengakulungelanga ukuva umntu nje onjengam ukuba siza kujongana nomzabalazo omkhulu eCaweni owakhe wadibana nawo — into eyabizwa nguJohn Paul II “ngumlo wokugqibela” weli xesha. Kule mihla, andinakuthetha nto. Uninzi lwabantu bokholo lunokuxelela, ngaphandle kokulungileyo okukhoyo, ukuba kukho into engahambanga kakuhle ngomhlaba wethu.Qhubekeka ukufunda

UMoya woLawulo

 

PHI Ndithandaza phambi kweSigramente Esikelelweyo ngo-2007, ndaye ndanomfanekiso okhawulezileyo nowomeleleyo wengelosi embindini wamazulu ijikeleza ngaphezulu kwelizwe kwaye ikhwaza,

“Lawula! Lawula! ”

Njengomntu uzama ukubugxotha ubukho bukaKristu emhlabeni, naphina apho baphumelela khona, ingxabano ithatha indawo yaKhe. Kwaye kukho isiphithiphithi, kuza uloyiko. Kwaye luloyiko, kuza ithuba lokuba ulawulo. Kodwa i Umoya woLawulo ayisiyiyo kuphela emhlabeni jikelele, iyasebenza naseCaweni… Qhubekeka ukufunda

Iimpawu zeXesha lethu

I-Notre Dame ngomlilo, UTomas Samson / Agence France-Presse

 

IT Lwalulolona suku lwalubanda kakhulu kutyelelo lwethu eJerusalem kwinyanga ephelileyo. Umoya wawungenanceba njengoko ilanga lalisilwa namafu ukuze lilawule. Kulapha kwiNtaba yemiNquma apho uYesu walilela kweso sixeko samandulo. Iqela lethu lomhambi langena ecaweni apho, linyuka ngaphezulu kweGadi yeGetsemane, ukuba lenze iMisa.Qhubekeka ukufunda

Amandla eziGwebo

 

UKUHAMBELA ubudlelwane-nokuba ngumtshato, usapho, okanye amazwe-kubonakala kungakhange kubekho ngxaki. I-rhetoric, umsindo, nokwahlukana kushukumisa uluntu kunye neentlanga zisondele kubundlobongela. Ngoba? Isizathu esinye, ngokuqinisekileyo, ngamandla aleleyo imigwebo. Qhubekeka ukufunda

Ukucela umngeni kwiCawe

 

IF ukhangele umntu oza kukuxelela ukuba yonke into izakulunga, ukuba umhlaba uza kuqhubeka njengoko unjalo, ukuba iBandla alikho kwimeko enzima, kwaye uluntu alujongananga nomhla wokuziphendulela- okanye ukuba uMama wethu uza kubonakala nje eluhlaza kwaye asisindise sonke ukuze singasokoli, okanye amaKrestu "axwilwe" emhlabeni… emva koko uze kwindawo engeyiyo.Qhubekeka ukufunda

Ukubiza abaProfeti bakaKrestu

 

Uthando ngoPopu waseRoma kufuneka lube ngaphakathi kuthi ukuthanda okumnandi, kuba kuye sibona uKristu. Ukuba sisebenzisana neNkosi ngomthandazo, siya kuya phambili ngamehlo acacileyo azakusivumela ukuba siqonde isenzo sikaMoya oyiNgcwele, nokuba sijongane neziganeko esingaziqondiyo okanye ezivelisa ukuncwina okanye usizi.
—St. UJosé Escriva, Ngokuthandana neCawa, n. I-13

 

AS AmaKatolika, uxanduva lwethu ayikokujonga ukugqibelela koobhishophu bethu, kodwa kuku mamela ilizwi loMalusi Olungileyo kubo. 

Thobela iinkokheli zakho kwaye uzilibazise kuzo, kuba zikugcinile kwaye kuya kufuneka zinike ingxelo, ukuze zifeze umsebenzi wazo ngovuyo hayi ngentlungu, kuba oko akunakukunceda. (Hebhere 13:17)

Qhubekeka ukufunda