UbuKristu bokwenene

 

Kanye njengokuba ubuso beNkosi yethu babonakaliswe kuMzolelo waKhe, ngokunjalo, ubuso beBandla buye bawohloka ngeli lixa. Umele ntoni? Yintoni umsebenzi wakhe? Uthini umyalezo wakhe? Ingaba yin ubuKristu bokwenene nyani ngathi?

Qhubekeka ukufunda

Ukwahlukana, utsho?

 

UMNTU wandibuza ngenye imini, “Awumshiyi uBawo Oyingcwele okanye iMagisterium yenyani, akunjalo?” Ndothuswe ngulo mbuzo. "Hayi! ukwenzele ntoni oko??" Wathi akaqinisekanga. Ngoko ke ndamqinisekisa ukuba ukwahlukana hayi kwitafile. Ixesha.

Qhubekeka ukufunda

Hlalani kum

 

Yapapashwa okokuqala ngoMeyi 8, 2015...

 

IF awuxolanga, zibuze imibuzo emithathu: Ngaba ndikwintando kaThixo? Ngaba ndiyamthemba? Ngaba ndiyamthanda uThixo nommelwane ngalo mzuzu? Ngokulula, ndinguye uthembekile, ukuthemba, yaye onothando?[1]ukubona Ukwakha iNdlu yoXolo Nanini na xa uphulukana noxolo, yiya kule mibuzo njengoluhlu, kwaye emva koko uhlengahlengise inkalo enye okanye ngaphezulu yendlela ocinga ngayo kunye nokuziphatha ngalo mzuzu, usithi, "Ah, Nkosi, ndiyaxolisa, ndiyekile ukuhlala kuwe. Ndixolele kwaye undincede ndiqale kwakhona.” Ngale ndlela, uya kwakha ngokuthe ngcembe a Indlu yoXolo, nditsho naphakathi kwezilingo.

Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 ukubona Ukwakha iNdlu yoXolo

Ukuvuselela

 

LWE kusasa, ndiphuphe ndisenkonzweni ndihleli ecaleni, ecaleni kwenkosikazi yam. Umculo owawudlalwa yayiziingoma endandizibhalile, nangona ndandingazange ndizive de kwafika eli phupha. Icawe yonke yayithe cwaka, kungekho mntu uculayo. Ngequbuliso, ndaqala ukucula ngokuzolileyo ngokuzolileyo, ndiphakamisa igama likaYesu. Ndithe ndisenza njalo abanye bacula bedumisa, amandla kaMoya oyiNgcwele ehla. Ibintle. Emva kokuba ingoma iphelile, ndeva ilizwi entliziyweni yam: Imvuselelo. 

Ndaye ndavuka. Qhubekeka ukufunda

UmKrestu wokwenene

 

Kudla ngokuthiwa namhlanje inkulungwane yangoku inxanelwe ukunyaniseka.
Ingakumbi ngokubhekisele kulutsha, kuthiwa
banokoyikeka kwizinto ezenziweyo okanye zobuxoki
kwaye ngaphezu kwako konke bafuna inyaniso nokunyaniseka.

Le “miqondiso yamaxesha” ifanele isifumane siphaphile.
Nokuba ngokuvakalayo okanye ngokuvakalayo-kodwa rhoqo ngamandla-siyabuzwa:
Ngaba uyayikholelwa ngokwenene le nto uyivakalisayo?
Ngaba uphila into oyikholelwayo?
Ngaba ngokwenene uyayishumayela le nto uyiphilayo?
Ubungqina bobomi buye baba yimeko ebalulekileyo kunakuqala
ukuze uphumelele ngokwenene ekushumayeleni.
Ngokuchanekileyo ngenxa yoku, kwinqanaba elithile,
uxanduva lwenkqubela yeVangeli esiyivakalisayo.

—IPOPA ST. UPAWULOS VI, Evangelii nuntiandi, n. I-76

 

TODAY, kukho udaka olusaluswa ngabasemagunyeni ngokuphathelele imeko yeCawa. Ukuqiniseka, bathwele uxanduva olukhulu kunye nokuphendula ngemihlambi yabo, kwaye uninzi lwethu lukhungathekile kukuthula kwabo okoyikekayo, ukuba akunjalo. intsebenziswano, phambi koku revolution yehlabathi engenaThixo phantsi kwebhena "Hlela kwakhona ”. Kodwa esi ayisosihlandlo sokuqala kwimbali yosindiso ukuba umhlambi uphelele nje Lahliwe - ngeli xesha, kwiingcuka "ukuqhubela phambili"Kwaye"ukuchaneka kwezopolitiko”. Kungamaxesha anjalo kanye, nangona kunjalo, athi uThixo akhangele kumarhamente, ukuba aphakame phakathi kwawo abangcwele abathi babe njengeenkwenkwezi ezikhanya ebumnyameni. Xa abantu befuna ukutywatyusha abefundisi kule mihla, ndiyabaphendula ndithi, “Kaloku, uThixo ukhangele kum nawe. Ngoko masiyeke!”Qhubekeka ukufunda

Indalo ethi "Ndiyakuthanda"

 

 

“APHO nguThixo? Kutheni ethule nje? Uphi?" Phantse wonke umntu, ngaxa lithile ebomini bakhe, uthetha la mazwi. Sihlala sisentlungwini, ekuguleni, kubulolo, kwizilingo eziqatha, kwaye mhlawumbi amaxesha amaninzi, kukomileyo kubomi bethu basemoyeni. Ukanti, ngokwenene sifanele siphendule loo mibuzo ngombuzo-buciko onyanisekileyo othi: “Unokuya phi na uThixo?” Uhlala ekho, uhlala ekhona, esoloko enathi naphakathi kwethu - nokuba kunjalo ingqiqo Ubukho bakhe abunakuchukunyiswa. Ngandlel’ ithile, uThixo ulula yaye usoloko esoloko ekho ngokuzifihla.Qhubekeka ukufunda

Ubusuku obumnyama


I-Thérèse yoMntwana uYesu

 

nina ukumazi ngeentyatyambo zakhe kunye nokulula kobumoya bakhe. Kodwa bambalwa abamaziyo ngenxa yobumnyama obahambileyo ngaphambi kokuba afe. Ukubandezeleka kwesifo sephepha, iSt. Uye wathi kumongikazi wakhe osecaleni kwebhedi:

Ndiyamangaliswa kukuba kungabikho ukuzibulala phakathi kwabantu abangakholelwa kuThixo. —Njengoko kwabikwa nguDade Marie oziqu zithathu; YIzindlu.com

Qhubekeka ukufunda

Eyona Revolution

 

THE ihlabathi lilungele inguqu enkulu. Emva kwamawaka eminyaka oko kufane kubizwe ngokuba yinkqubela phambili, asikho ngaphantsi koKayin. Sicinga ukuba sihambele phambili, kodwa abaninzi abanalwazi ngendlela yokutyala igadi. Sibanga ukuba siphucukile, kodwa sahlulelene ngakumbi kwaye sisengozini yokuzibhubhisa ngobuninzi kunaso nasiphi na isizukulwana sangaphambili. Ayisiyonto incinci ukuba iNenekazi lethu litshilo ngabaprofeti abaninzi ukuba "niphila kwixesha elibi ngakumbi kunexesha loMkhukula,” kodwa wongeza, "... kwaye ixesha lifikile lokubuya kwakho."[1]Nge-18 kaJuni, 2020, “Imbi ngaphezu koMkhukula” Kodwa ubuyele entwenini? Kunqulo? Ukuya “kwiMisa yesithethe”? Ukuya phambi kweVatican II…?Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 Nge-18 kaJuni, 2020, “Imbi ngaphezu koMkhukula”

Indlela encinane yaseSt

 

Vuyani ngamaxesha onke;
kwaye bulela kuzo zonke iimeko,
kuba oku kukuthanda kukaThixo
ngenxa yenu kuKristu Yesu. 
( 1 Tesalonika 5:16 )
 

UKUSUSELA Ndigqibele ndinibhalela, ubomi bethu bungene kumbhodamo njengoko sele siqalisile ukusuka kwelinye iphondo ukuya kwelinye. Ngaphezulu koko, iindleko ezingalindelekanga kunye nolungiso luye lwakhula phakathi komzabalazo oqhelekileyo kunye neekontraka, imihla ebekiweyo, kunye nekhonkco lobonelelo olwaphukileyo. Izolo, ekugqibeleni ndavuthela i-gasket kwaye kwafuneka ndihambe ixesha elide.Qhubekeka ukufunda

Amalahle avuthayo

 

PHA yimfazwe engaka. Imfazwe phakathi kwezizwe, imfazwe phakathi kwabamelwane, imfazwe phakathi kwezihlobo, imfazwe phakathi kweentsapho, imfazwe phakathi kwamaqabane. Ndiqinisekile ukuba wonke umntu kuni ulixhoba ngandlel’ ithile kwinto eyenzekileyo kule minyaka mibini idlulileyo. Iyantlukwano endiyibonayo phakathi kwabantu ikrakra kwaye inzulu. Mhlawumbi alikho elinye ixesha kwimbali yoluntu amazwi kaYesu asebenza ngokulula ngolo hlobo nangomlinganiselo omkhulu ngolu hlobo:Qhubekeka ukufunda

Ukunikezela yonke into

 

Kufuneka silwakhe ngokutsha uluhlu lwethu lomrhumo. Le yeyona ndlela ilungileyo yokuhlala unxibelelana nawe - ngaphaya kovavanyo. Bhalisa Apha.

 

LWE kusasa, ngaphambi kokuba avuke ebhedini, uYehova wabeka isibingelelo INovena yokuShiya entliziyweni yam kwakhona. Ubusazi na ukuba uYesu wathi, "Akukho novena esebenza ngakumbi kunale"?  Ndiyayikholelwa. Ngalo mthandazo ukhethekileyo, iNkosi yazisa impiliso efuneka kakhulu emtshatweni wam nasebomini bam, kwaye isaqhubeka isenza njalo. Qhubekeka ukufunda

Ubuhlwempu belixesha langoku

 

Ukuba ungumrhumeli kwiLizwi ngoku, qiniseka ukuba ii-imeyile eziya kuwe "zigunyaziwe" ngumnikezeli wakho we-intanethi ngokuvumela i-imeyile evela ku-"markmallett.com". Kwakhona, jonga inkunkuma yakho okanye ifolda ye-spam ukuba ii-imeyile ziphelela apho kwaye uqiniseke ukuba uziphawula njenge "hayi" inkunkuma okanye i-spam. 

 

PHA zizinto ezenzekayo esimele sinikele ingqalelo kuyo, into eyenziwa yiNkosi, okanye ubani anokuyithetha, eyivumela. Kwaye oko kukuhlutywa koMtshakazi waKhe, uMama iBandla, kwiingubo zakhe zehlabathi nezingcolisiweyo, ade eme ze phambi kwaKhe.Qhubekeka ukufunda

Ukuthobela Okulula

 

Uze umoyike uYehova uThixo wakho,
kwaye ugcine, yonke imihla yobomi bakho,
yonke imimiselo yakhe nemithetho yakhe, endikumiselayo;
kwaye ngaloo ndlela babe nobomi obude.
Yiva ke, Sirayeli, ugcine;
ukuze ukhule ube nenkqubela ngakumbi;
ngokwedinga likaYehova, uThixo wooyihlo;
ukuba ndikunike ilizwe elibaleka amasi nobusi.

(Ukufunda kuqala, Okthobha 31, 2021 )

 

KHAWUBE nomfanekiso-ngqondweni wakho wamenywa ukuba uye kudibana nomdlali omthandayo okanye umongameli welizwe. Usenokunxiba into entle, ulungise iinwele zakho kakuhle kwaye ube kwezona hambo zindilisekileyo.Qhubekeka ukufunda

Isihendo sokuNikezela

 

Master, sisebenze nzima ubusuku bonke kwaye asibambanga nto. 
(IVangeli yanamhlanje(Luka 5: 5)

 

NGAMAXESHA ATHILE, kufuneka sibungcamle ubuthathaka bethu bokwenyani. Kufuneka sizive kwaye sizazi izithintelo zethu kubunzulu bento yethu. Kufuneka siyiqaphele into yokuba iminatha yamandla oluntu, impumelelo, ubungangamsha, uzuko… iyakuza ingenanto ukuba ayinabungcwele. Kananjalo, imbali lilibali lokwenyani kunye nokuwa kwabantu hayi kuphela kodwa zizizwe zonke. Ezona nkcubeko zigqwesileyo ziye zaphela kwaphela kwaye iinkumbulo zabalawuli kunye neekesare ziye zanyamalala, gcina ukuqhushumba okumbombo kwikona leziko lolondolozo lwembali…Qhubekeka ukufunda

Ukuthanda ukugqibelela

 

THE "Ngoku ilizwi" ebelivutha entliziyweni yam kule veki iphelileyo- ukuvavanya, ukutyhila, nokucoca- ngumnxeba wokucacisa kuMzimba kaKristu ukuba ilixa lifikile xa kufuneka uthando ukugqibelela. Ithetha ntoni le nto?Qhubekeka ukufunda

UYesu ngoyena Mcimbi uphambili

Icawa yokuphefumla yeNgcwele yeentliziyo zikaYesu, INtaba iTibidabo, iBarcelona, ​​iSpain

 

PHA Zininzi kakhulu iinguqu ezenzekayo ehlabathini ngoku ekunokwenzeka ukuba zingahambelani nazo. Ngenxa yale "miqondiso yamaxesha", ndibekele inxenye yale webhusayithi ngamanye amaxesha ukuba ndithethe ngeziganeko ezizayo iZulu eliye lasazisa zona ikakhulu ngeNkosi yethu noMama wethu. Ngoba? Kuba iNkosi yethu ngokwayo yathetha ngezinto ezizayo ukuze iCawe ingabanjwa. Ngapha koko, uninzi lwento endiyiqale ukuyibhala kwiminyaka elishumi elinesithathu eyadlulayo iqala ukuvela ngexesha lokwenyani phambi kwamehlo ethu. Ukunyaniseka, kukho intuthuzelo engaqhelekanga koku kuba UYesu wayesele ewaxelile la maxesha. 

Qhubekeka ukufunda

Ibali lokwenyani leKrisimesi

 

IT yayikukuphela kohambo lwekonsathi yasebusika ende eCanada-phantse i-5000 yeekhilomitha zizonke. Umzimba nengqondo zam bezidiniwe. Ukugqiba kwam ikonsathi yokugqibela, ngoku sasisele sikufutshane neeyure ezimbini ukusuka ekhaya. Indawo enye yokumisa amafutha, kwaye singahamba ngexesha ngeKrisimesi. Ndijonge umfazi wam ndathi, "Into endifuna ukuyenza kukulayita iziko kunye nokulala njengeqhuma esofeni." Bendisiva iphunga lomthi kakade.Qhubekeka ukufunda

Uthando lwethu lokuqala

 

NYE yamazwi “ngoku” iNkosi eyayibeke entliziyweni yam kwiminyaka elishumi elinesine eyadlulayo yayikukuba a “Isaqhwithi esikhulu siza njengesitshingitshane emhlabeni” kwaye ukusondela kwethu kufutshane Iliso leSiphangokokukhona kuya kubakho isiphithiphithi nokudideka. Ewe, imimoya yesi saqhwithi iya isantya ngoku, iziganeko ziqala ukwenzeka njalo ngokukhawuleza, Kulula ukudideka. Kulula ukuyilibala eyona nto ibalulekileyo. Kwaye uYesu uxelela abalandeli baKhe, baKhe uthembekile abalandeli, yintoni leyo:Qhubekeka ukufunda

Ukukholelwa kuYesu kuYesu

 

Ukupapashwa kokuqala ngoMeyi 31st, 2017.


HOLLYWOOD 
Igqityiwe kukugcwala kweefilimu ezibalaseleyo zamagorha. Kukho indawo yokubonela, phantse ndawo yonke ngoku. Mhlawumbi ithetha ngento enzulu ngaphakathi kwengqondo yengqondo yesi sizukulwana, ixesha apho amaqhawe okwenyani ngoku ambalwa kwaye aphakathi; ngumboniso wehlabathi elangazelela ubukhulu bokwenene, ukuba akunjalo, uMsindisi wokwenene…Qhubekeka ukufunda

Ukusondela kuYesu

 

Ndifuna ukubulela ngokusuk 'entliziyweni kubo bonke abafundi bam kunye nababukeli ngomonde wakho (njengesiqhelo) ngeli xesha lonyaka xa ifama ixakekile kwaye ndizama nokungena ekuphumleni naseholideyini nosapho lwam. Ndiyabulela nakubantu abathe bathandaza kwaye banikela ngalenkonzo. Andisoze ndibenalo ixesha lokubulela wonke umntu buqu, kodwa yazini ukuba ndiyanithandazela nonke. 

 

INTONI Ngaba injongo yazo zonke izinto endizibhalileyo, iiwebhu, ii-podcast, incwadi, iialbham, njl. Yintoni injongo yam yokubhala malunga "nemiqondiso yamaxesha" kunye "namaxesha okuphela"? Ngokuqinisekileyo, ibikukulungiselela abafundi le mihla ikufuphi ngoku. Kodwa kanye embindini wayo yonke le nto, injongo ekugqibeleni kukusondeza kuYesu.Qhubekeka ukufunda

Sebenzisa ntoni?

 

"YINTONI ukusetyenziswa? Kutheni uzikhathaza ngokucwangcisa nantoni na? Kutheni uqala iiprojekthi okanye utyale imali kwixesha elizayo ukuba yonke into izokuwa? ” Le yimibuzo abanye bakho abayibuzayo xa uqala ukuqonda ubuzaza belixa; njengoko ubona ukuzaliseka kwamazwi esiprofeto esenzeka kwaye ujonge ngokwakho "imiqondiso yamaxesha".Qhubekeka ukufunda

Ividiyo-Musa ukoyika!

 

THE imiyalezo esiyithumele kwi-Countdown to the Kingdom namhlanje, xa sihleli ecaleni, sibalisa ibali elimangalisayo le- amaxesha siphila kuwo. La ngamagama avela kwiimboni ezivela kumazwekazi amathathu ahlukeneyo. Ukuzifunda, cofa nje kumfanekiso ongentla okanye uye ku yobnang.Qhubekeka ukufunda

Ukubuyisa indalo kaThixo!

 

WE sijamelene noluntu olunombuzo onzima: nokuba siza kuchitha bonke ubomi bethu sifihle kubhubhane, sihlala sisoyika, sizikhethele kwaye singenayo inkululeko… kwaye uqhubeke ngokuphila. Ngandlel 'ithile, kwezi nyanga zidlulileyo, ubuxoki obungaqhelekanga kwaye buxelwe kwisazela sehlabathi ukuba kufuneka siphile kuzo zonke iindleko.-Ukuphila ngaphandle kwenkululeko kungcono kunokufa. Kwaye bonke abemi beplanethi bahambile nayo (ayikuko ukuba sikhethe kakhulu). Umbono wokuvalelwa wedwa enempilo kwizinga elikhulu luvavanyo lwenoveli-kwaye kuyaphazamisa (jonga isincoko sikaBhishophu uThomas Paprocki malunga nokuziphatha kwezi zinto zitshixwayo Apha).Qhubekeka ukufunda

Ixesha le-St. Joseph

St. Joseph, NguTianna (Mallett) Williams

 

Kuza ilixa, nakaloku lifikile, lokuba nichithwe.
ngamnye aye ekhayeni lakhe, nize nindishiye ndedwa.
Kodwa andindedwa ngenxa yokuba uBawo unam.
Ezi zinto ndizithethile kuni, ukuze nibe noxolo kum.
Ehlabathini ujongene nentshutshiso. Kodwa yomelela;
Ndoyisile ihlabathi!

(UYohane 16: 32-33)

 

NINI Umhlambi kaKristu uhluthwe iSakramente, wakhutshelwa ngaphandle eMthendelekweni, kwaye usasazeke ngaphandle kwedlelo lakhe, unokuziva ngathi ngumzuzwana wokulahlwa ubawo ngokomoya. Umprofeti uHezekile wathetha ngeli xesha:Qhubekeka ukufunda

Ukubhengeza ukuKhanya kukaKristu

Ukupeyinta yintombi yam, uTianna Williams

 

IN ukubhala kwam kokugqibela, IGetsemane yethu, Ndithethile malunga nokukhanya kukaKristu okuza kuhlala kuvutha ezintliziyweni zabanyanisekileyo kula maxesha embandezelo njengoko kucinyiwe emhlabeni. Enye indlela yokugcina oko kukhanya kunguMthendeleko woMoya. Njengokuba phantse yonke iNgqobhoko isondela "ekusithekeni" kweMisa kawonke-wonke kangangexesha, uninzi lufunda nje ngesiko lakudala “loMthendeleko Wokomoya.” Ngumthandazo umntu anokuthi, njengaleyo yam intombazana uTianna yongeze kwimizobo yakhe apha ngasentla, ukucela kuThixo ubabalo umntu anokulufumana ukuba uthatha uMthendeleko oNgcwele. UTianna ubonelele ngalo msebenzi wobugcisa kunye nomthandazo kwiwebhusayithi yakhe ukuze ukhuphele kwaye uprinte ngaphandle kwendleko. Yiya e: wenk-cwe.caQhubekeka ukufunda

UMoya woMgwebo

 

Phantse kwiminyaka emithandathu eyadlulayo, ndabhala malunga umoya woloyiko oko kuya kuqala ukuhlasela umhlaba; uloyiko oluya kuqala ukubamba izizwe, iintsapho, kunye nemitshato, abantwana kunye nabantu abadala ngokufanayo. Omnye wabafundi bam, umfazi okrelekrele kakhulu kwaye ozinikeleyo, unentombi iminyaka emininzi inikwe iwindow kwindawo yomoya. Ngo-2013, wayephupha isiprofeto:Qhubekeka ukufunda

Hayi igama elihle eli

Ifoto ngu UEdward Cisneros

 

NDIVUKILE ngale ntsasa ndinephupha elihle kunye nengoma entliziyweni yam-amandla ayo asahamba emphefumlweni wam njenge umlambo wobomi. Ndacula igama lika UYesu, ekhokela ibandla kwingoma Hayi igama elihle. Ungayimamela le nguqulo iphilayo yayo ingezantsi njengoko uqhubeka nokufunda:
Qhubekeka ukufunda

Bukela kwaye uthandazele… ubulumko

 

IT ibiyiveki entle kakhulu njengoko ndiqhubeka ukubhala olu luhlu Ubuhedeni obutsha. Ndibhala namhlanje ukucela unyamezele nam. Ndiyazi kule minyaka ye-intanethi ukuba ingqalelo yethu iphantsi kwimizuzwana nje. Kodwa into endiyikholelwayo ukuba iNkosi neNkosikazi yethu ziyandityhilela ibaluleke kangangokuba, kwabanye, oko kungathetha ukubasusa kubuqhetseba obubi esele bukhohlise abaninzi. Ndithatha amawaka eeyure zomthandazo kunye nophando kwaye ndizinciphisa ukuya kwimizuzu nje embalwa yokufunda kuwe yonke imihla embalwa. Ekuqaleni ndatsho ukuba uthotho luyakuba ngamacandelo amathathu, kodwa xa ndigqibile, inokuba ngamahlanu okanye nangaphezulu. Andazi. Ndibhala nje njengoko iNkosi ifundisa. Ndiyathembisa, nangona kunjalo, ukuba ndizama ukugcina izinto ukuya kwinqanaba ukuze ube nentsingiselo yento ekufuneka uyazi.Qhubekeka ukufunda

UThixo wethu onomona

 

KUYO YONKE izilingo zakutshanje eziye zanyanyezelwa lusapho lwethu, kuye kwavela into ebuThixo endiyifumanayo ndichukunyiswa ngokunzulu: Unekhwele ngothando lwam-ngothando lwakho. Ngapha koko, nasi isitshixo 'samaxesha esiphelo' esiphila kuwo: UThixo akasayi kuphinda azinyamezele iinkosikazi; Ulungiselela aBantu ukuba babe ngabakhe kuphela.Qhubekeka ukufunda

Ukulwa noMlilo ngoMlilo


IXESHA kwenye iMisa, ndahlaselwa “ngummangaleli wabazalwana” (ISityhi. 12: 10). Yonke i-Liturgy yaqengqeleka kwaye ndandingakwazi nokufumana igama njengoko ndizamana nokudimazeka kotshaba. Ndiqale umthandazo wam wasekuseni, kwaye ubuxoki (obukholisayo) buqinisiwe, kangangokuba, akukho nto ndinokuyenza ngaphandle kokuthandaza ngokuvakalayo, ingqondo yam ingqongwe ngokupheleleyo.  

Qhubekeka ukufunda

Ukuqhelaniswa kukaThixo

Umpostile wothando kunye ubukho, USt. Francis Xavier (1506-1552)
ngentombi yam
UTianna (Mallett) Williams 
wenk-cwe.ca

 

THE Ukudideka okuDeabolical Ndabhala malunga nokutsala wonke umntu nayo yonke into elwandle lokudideka, kubandakanya (ukuba akunjalo) ngamaKristu. Zii gales ze Uqhwithela olukhulu Ndibhalile malunga nento efana nenkanyamba; ukusondela kwakho kwifayile ye- iliso, okomlilo obaleka ngakumbi nobuyimfama, uphazamisa wonke umntu nayo yonke into ukuya kwinqanaba lokuba ubuninzi buguqulwe, kwaye ukuhlala "ulungelelene" kuya kuba nzima. Ndihlala ndifumana iileta ezivela kubafundisi nakumarhamente athetha ngokudideka kwabo, ukuphoxeka, kunye nokubandezeleka kwinto eyenzekayo kwinqanaba elandayo. Ukufezekisa loo nto, ndinike Amanyathelo asixhenxe ungathatha ukusasaza oku kuphazamiseka kobuqhetseba kubomi bakho bobuqu kunye nosapho. Nangona kunjalo, oko kuza nomqolomba: nantoni na esiyenzayo kufuneka yenziwe nge Ukuqhelaniswa kukaThixo.Qhubekeka ukufunda

Isivumo Sokholo sikaFaustina

 

 

NGAPHAMBI iSakramente Esikelelekileyo, amagama athi "Isivumo Sokholo sikaFaustina" athi qatha engqondweni xa ndifunda oku kulandelayo kwiDayari yaseSt. Ndihlelile ungeno lwantlandlolo ukuze ndenze lube lucacise ngakumbi kwaye lubanzi kulo lonke ubizo. Ngumthetho “omhle” ingakumbi kumadoda namabhinqa aqhelekileyo, eneneni nabani na ozama ukuphila ngezi nkolelo…

 

Qhubekeka ukufunda

Ukukhanyisa umnqamlezo

 

Imfihlelo yolonwabo kukunyaniseka kuThixo kunye nesisa kwabasweleyo…
—UPOPE BENEDICT XVI, Novemba 2, 2005, iZenit

Ukuba asinalo uxolo, kungenxa yokuba silibele ukuba singabomnye nomnye.
- USere Teresa waseCalcutta

 

WE Thetha kakhulu indlela enzima ngayo iminqamlezo yethu. Kodwa ubusazi ukuba iminqamlezo inokukhanya? Ngaba uyazi ukuba yintoni ebenza bakhaphukhaphu? Yi uthando. Uhlobo lothando uYesu awathetha ngalo:Qhubekeka ukufunda

Ngothando

 

Luhleli ke ukholo, ithemba, uthando, ezi zinto zontathu;
eyona inkulu ke kuzo apho luthando. (1 kwabaseKorinte 13:13)

 

UKHOLO isitshixo, esivula umnyango wethemba, esivula uthando.
Qhubekeka ukufunda

Ngethemba

 

Ukuba ngumKristu akusosiphumo sokhetho lokuziphatha okanye umbono ophakamileyo,
kodwa ukuhlangana nomsitho, umntu,
enika ubomi umbono omtsha kunye nesikhokelo sokuthatha isigqibo. 
—UPOPE BENEDICT XVI; Ileta Encyclical: UDeus Caritas Est, “uThixo uluthando”; 1

 

NDINGU i-Katolika yokuzalwa. Maninzi amaxesha aphambili athe alwenza nzulu ukholo lwam kule minyaka ingamashumi amahlanu idlulileyo. Kodwa ezo zavelisa ithemba xa ndadibana nobukho namandla kaYesu. Oku, kwandikhokelela ekubeni ndimthande nabanye ngakumbi. Rhoqo, ezo ntlanganiso zenzeka xa ndaya eNkosini njengomphefumlo owaphukileyo, kuba njengoko uMdumisi esitsho:Qhubekeka ukufunda

Kukholo

 

IT Akusekho ngcamango yokuba ihlabathi lingene kwintlekele enzulu. Ukusingqongileyo, iziqhamo zokuziphatha ngokunyanisekileyo ziphuphuma njengoko "umthetho womthetho" onezizwe ezingaphezulu okanye ezingaphantsi kwezikhokelwayo zibhalwa ngokutsha: imigaqo yokuziphatha iphelisiwe; imigaqo yezonyango neyenzululwazi ayihoywa; Imilinganiselo yezoqoqosho nezopolitiko ezigcina inkcubeko kunye nocwangco ziyalahlwa ngokukhawuleza (cf. Ilixa lokuchas 'umthetho). Abalindi bakhale besithi a isaqhwithi iyeza… kwaye ngoku ilapha. Singena kumaxesha anzima. Kodwa ebotshiwe kwesi saqhwithi yimbewu ye-Era entsha ezayo apho uKrestu aya kulawula khona kwabangcwele baKhe ukusuka kumanxweme ukuya kumhlaba wonxweme (jonga iSityhilelo 20: 1-6; Mat 24:14). Iya kuba lixesha loxolo- "ixesha loxolo" elithenjiswe eFatima:Qhubekeka ukufunda

Amandla kaYesu

Ukwamkela iThemba, Ukuhlaziywa ngu-Lea Mallett

 

KUNYE IKrismesi, ndathabatha ixesha kobu buxoki ukuze ndenze uhlengahlengiso olufunekayo lwentliziyo yam, ndinamanxeba kwaye ndidiniwe sisantya sobomi esingakhange sinciphe ukusukela oko ndaqala inkonzo yexesha elizeleyo ngo-2000. Kodwa ndakhawuleza ndafumanisa ukuba andinamandla utshintshe izinto kunokuba bendicinga. Oku kundikhokelele kwindawo yokuphelelwa lithemba njengokuba ndizifumene ndizijongile enzonzobileni phakathi kukaKristu nam, phakathi kwam nokuphilisa okufunekayo entliziyweni yam nakusapho… kwaye konke endinokukwenza yayikukukhala ndilile.Qhubekeka ukufunda

AyisiyoMoya okanye Amaza

 

SITHANDWA abahlobo, iposti yam yakutshanje Ukuya Ebusuku Ulahlekise uluhlu lweeleta ngokungafani nantoni na eyadlulayo. Ndinombulelo ongazenzisiyo ngeeleta kunye namanqaku othando, inkxalabo kunye nobubele obubonakaliswe kwihlabathi liphela. Undikhumbuze ukuba andithethi kwindawo engenamsebenzi, uninzi lwenu luye lwachaphazeleka ngokunzulu ILizwi ngoku. Makubulelwe kuThixo osisebenzisayo sonke, nkqu nasekonakaleni kwethu.Qhubekeka ukufunda

Ukusinda kwiNkcubeko yethu enetyhefu

 

UKUSUSELA ukunyulwa kwamadoda amabini kwezona ofisi zinempembelelo emhlabeni-uDonald Trump kwi-Ofisi kaMongameli wase-United States kunye no-Pope Francis ku-Sihlalo we-St Peter-kubekho utshintsho olukhulu kwintetho kawonke-wonke ngaphakathi kwinkcubeko nakwiCawe uqobo. . Nokuba bazimisele okanye akunjalo, la madoda abe ngabaxhokonxa besimo sangoku. Konke ngaxeshanye, imeko yezopolitiko kunye neyenkolo itshintshe ngesiquphe. Oko kwakufihliwe ebumnyameni kuza ekukhanyeni. Oko bekuxelwe kwangaphambili izolo akusenjalo nanamhlanje. Inkqubo endala iyawa. Kusisiqalo se Ukuzamazama okukhulu oko kubangela ukuzaliseka emhlabeni jikelele kwamazwi kaKristu:Qhubekeka ukufunda

Ngokuthobeka Kwenene

 

Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, omnye umoya onamandla ugqithe kwindawo yethu uvuthuza isiqingatha sesityalo sethu sefula. Ke kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo, unogumbe wemvula ubatshabalalise kakhulu abanye. Lo mbhalo ulandelayo osuka ekuqaleni kwalo nyaka uthi qatha…

Umthandazo wam namhlanje: “Nkosi, andizithobi. Owu Yesu, ululamile kwaye uthobekile ngentliziyo, yenza intliziyo yam ibe yeyakho… ”

 

PHA ngamanqanaba amathathu okuthobeka, kwaye bambalwa kuthi abadlulela kwinqanaba lokuqala. Qhubekeka ukufunda