UYesu Uyeza!

 

Ukupapashwa kokuqala ngoDisemba 6, 2019.

 

NDIFUNA ukuyithetha ngokucacileyo nangokuvakalayo nangokukhalipha kangangoko ndinako: Uyeza uYesu! Ngaba ubucinga ukuba uPopu John Paul II wayeyinkondlo xa wayesithi:Qhubekeka ukufunda

Indalo ethi "Ndiyakuthanda"

 

 

“APHO nguThixo? Kutheni ethule nje? Uphi?" Phantse wonke umntu, ngaxa lithile ebomini bakhe, uthetha la mazwi. Sihlala sisentlungwini, ekuguleni, kubulolo, kwizilingo eziqatha, kwaye mhlawumbi amaxesha amaninzi, kukomileyo kubomi bethu basemoyeni. Ukanti, ngokwenene sifanele siphendule loo mibuzo ngombuzo-buciko onyanisekileyo othi: “Unokuya phi na uThixo?” Uhlala ekho, uhlala ekhona, esoloko enathi naphakathi kwethu - nokuba kunjalo ingqiqo Ubukho bakhe abunakuchukunyiswa. Ngandlel’ ithile, uThixo ulula yaye usoloko esoloko ekho ngokuzifihla.Qhubekeka ukufunda

KuLuisa neZibhalo zakhe…

 

Ukupapashwa kokuqala ngoJanuwari 7, 2020:

 

KUKHO ixesha lokujongana nezinye zee-imeyile kunye nemiyalezo ebuza ubunyani bemibhalo yoMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta. Abanye benu baye bathi ababingeleli bakho bade bamxelela ukuba ungumqhekeki. Kuyimfuneko ke ngoko, ukubuyisela ukuzithemba kwakho kwimibhalo kaLuisa, endikuqinisekisayo ukuba injalo kuvunywe yiCawe.

Qhubekeka ukufunda

ILitye Elincinane

 

NGAMAXESHA ATHILE ukuziva ndingabalulekanga kwam kuyandoyisa. Ndiyayibona indlela ebanzi ngayo indalo kunye nendlela iplanethi enguMhlaba kodwa isuntswana lesanti phakathi kwayo yonke. Ngaphezu koko, kolu phawu lwecosmic, ndingomnye wabantu abaphantse babe zibhiliyoni ezisi-8. Kwaye kwakamsinya, njengeebhiliyoni eziphambi kwam, ndiya kungcwatywa emhlabeni kwaye konke ndilibalekile, ngaphandle mhlawumbi kwabo basondeleyo kum. Yinyaniso ethobayo. Kwaye ebusweni bale nyaniso, ngamanye amaxesha ndiyasokola ingcinga yokuba uThixo angakwazi ukuzikhathaza ngam ngendlela enzulu, yobuqu, nenzulu ecebisa ubuvangeli bale mihla kunye nemibhalo yabaNgcwele. Kodwa ke, ukuba singena kobu budlelwane bobuqu noYesu, njengoko mna kunye nabaninzi benu, yinyani: uthando esinokulufumana ngamanye amaxesha lunzulu, luyinyani, kwaye ngokoqobo "luphuma kweli hlabathi" - ukusa kwinqanaba lokuba ubuhlobo bokwenyani noThixo buyinyaniso Eyona Revolution

Okwangoku, andibuva ubuncinci bam ngamanye amaxesha kunaxa ndifunda imibhalo yoMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta kunye nesimemo esinzulu sokuba phila kwintando kaThixo... Qhubekeka ukufunda

Buza, Funa, kwaye unkqonkqoze

 

Celani, nophiwa;
funani nofumana;
nkqonkqozani novulelwa...
Ukuba ke nina, nikhohlakele nje,
niyakwazi ukubapha abantwana benu izipho ezilungileyo;
wobeka phi na ke yena uYihlo osemazulwini
Banike izinto ezilungileyo abacelayo kuye.
(Mat 7: 7-11)


KAMVA, kuye kwafuneka ndinikele ingqalelo ekuthabatheni icebiso lam. Ndabhala ixesha elidlulileyo ukuba, ngokukhona sisondela kwi iliso kwesi Saqhwithi sikhulu, kokukhona kufuneka sigxile kuYesu. Kuba imimoya yesi saqhwithi singumoya ukudideka, uloyiko, kwaye buxoki. Siya kumfamekiswa ukuba sizama ukuzijonga, siziqonde-kakhulu njengoko umntu ebeya kuba njalo xa ezama ukujonga udidi lwe-5 yenkanyamba. Imifanekiso yemihla ngemihla, izihloko zeendaba, kunye nemiyalezo inikezelwa kuwe "njengeendaba". Abekho. Eli libala lokudlala likaSathana ngoku - umlo wengqondo owenziwe ngononophelo eluntwini ukhokelwa "nguyise wobuxoki" ukulungiselela indlela yoKusethwa kwakhona okuKhulu kunye neSine seNguquko yezoShishino: ulungelelwaniso olulawulwa ngokupheleleyo, olufakwe ekhompyutheni, nolungenabuthixo.Qhubekeka ukufunda

Iyure kaYona

 

AS Bendithandaza phambi koMthendeleko oSikelelweyo kule mpelaveki iphelileyo, ndisiva usizi olukhulu lweNkosi yethu— ukulila, kwabonakala ngathi uluntu luye lwalandula ngolo hlobo uthando Lwakhe. Kwiyure elandelayo, salila kunye… mna, ndimbongoza ngamandla ukuba andixolele ngenxa yokusilela kwethu ukumthanda Yena ngokudibeneyo… kwaye Yena, ngenxa yokuba uluntu ngoku lukhuphe isaqhwithi esizenzele sona.Qhubekeka ukufunda

Indlela Yokuphila Kwintando KaThixo

 

UTHIXO iye yasigcinela ‘isiphiwo sokuphila kukuthanda kukaThixo’ esakha salilungelo lika-Adam kodwa walahlwa ngenxa yesono santlandlolo. Ngoku ibuyiselwa njengenqanaba lokugqibela lohambo olude lwaBantu bakaThixo bebuyela entliziyweni kaBawo, ukuba babenze uMtshakazi “ongenabala nambibi nanye into enjalo, ukuze abe ngcwele, angabi nasiphako” ( Efe 5 : 27).Qhubekeka ukufunda

Ukuthobela Okulula

 

Uze umoyike uYehova uThixo wakho,
kwaye ugcine, yonke imihla yobomi bakho,
yonke imimiselo yakhe nemithetho yakhe, endikumiselayo;
kwaye ngaloo ndlela babe nobomi obude.
Yiva ke, Sirayeli, ugcine;
ukuze ukhule ube nenkqubela ngakumbi;
ngokwedinga likaYehova, uThixo wooyihlo;
ukuba ndikunike ilizwe elibaleka amasi nobusi.

(Ukufunda kuqala, Okthobha 31, 2021 )

 

KHAWUBE nomfanekiso-ngqondweni wakho wamenywa ukuba uye kudibana nomdlali omthandayo okanye umongameli welizwe. Usenokunxiba into entle, ulungise iinwele zakho kakuhle kwaye ube kwezona hambo zindilisekileyo.Qhubekeka ukufunda

Imfihlelo yoBukumkani bukaThixo

 

Bunjani uBukumkani bukaThixo?
Ndingasithelekisa nantoni na?
Bunjengokhozo lwemostade awaluthabathayo umntu
watyalwa emyezweni.
Yakukhula yaba lityholo elikhulu
zathi iintaka zezulu zahlala emasebeni awo.

(IVangeli yanamhlanje)

 

NGAMNYE Ngomhla wethu, sithandaza la mazwi: “Mabufike ubukumkani bakho, makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengokuba kusenziwa eZulwini.” UYesu ngewayengazange asifundise ukuthandaza ngaloo ndlela ngaphandle kokuba sasilindele ukuba uBukumkani bufike. Kwangelo xesha linye, amazwi okuqala eNkosi yethu kubulungiseleli bakhe ayesithi:Qhubekeka ukufunda

Uvuko lweCawa

 

Olona luvo lusemthethweni, kunye nolunye oluvelayo
ukuvumelana kakhulu neZibhalo eziNgcwele, kukuba,
emva kokuwa komchasi-Kristu, iCawa yamaKatolika iya kuthi
uphinde ungene kwisithuba se
inkqubela noloyiso.

-Ukuphela kweLizwe langoku kunye neemfihlakalo zoBomi boKamva,
Fr. UCharles Arminjon (1824-1885), iphe. 56-57; USomalia Institute Press

 

PHA Yindinyana engaqondakaliyo kwincwadi kaDaniel eyenzekayo yethu ixesha. Iphinda ityhile oko kucetywa nguThixo ngeli lixa njengokuba ilizwe liqhubeka nokuhla kobumnyama ...Qhubekeka ukufunda