PHI Ukucamngca "kwisikolo sikaMariya", igama elithi "intlupheko" laphinde laba yimitha emihlanu. Eyokuqala…

UBUhlwempu KARHULUMENTE
Imfihlelo yokuqala eyonwabisayo
"Ubhengezo" (Unkown)

 

IN Imfihlelo yokuqala evuyayo, umhlaba kaMariya, amaphupha akhe kunye nezicwangciso zakhe noJosefu, zatshintshwa ngesiquphe. UThixo wayenecebo elahlukileyo. Wothuka kwaye woyika, kwaye waziva ngokungathandabuzekiyo ukuba akanako ukwenza umsebenzi omkhulu kangako. Kodwa impendulo yakhe ivakalise iminyaka engama-2000:

Ngamana kungenzeka kum ngokwelizwi lakho.

Ngamnye wethu uzalwe enesicwangciso esithile sobomi bakhe, kwaye wanikwa izipho ezithile zokwenza. Ukanti, kukangaphi siziva simonela iitalente zabamelwane bethu? "Ucula ngcono kunam; ukrelekrele; ubukeka ngcono; uliciko…" njalo njalo.

Intlupheko yokuqala ekufuneka siyamkele ngokuxelisa ubuhlwempu bukaKristu yile ukwamkeleka kwethu Uyilo lukaThixo. Isiseko sokwamkelwa kukuthembela-ukuthemba ukuba uThixo undenzele injongo, eyokuqala nokuphambili, kukuthandwa nguye.

Kukwamkela ukuba ndilihlwempu ngokulunga nangobungcwele, umoni ngokwenyani, ndithembele ngokupheleleyo kubutyebi benceba kaThixo. Ngokwam, andikwazi, kwaye ke thandaza, "Nkosi, ndenzele inceba kum moni."

Le ntlupheko inobuso: ibizwa njalo thobeka.

Blessed are the poor in spirit. (UMateyu 5: 3)

UBUhlwempu BOKUZITHANDA
Ukutyelelwa
Umzobo kwiConception Abbey, eMissouri

 

IN Imfihlakalo yesiBini evuyisayo, uMary uhamba wayokuncedisa umzala wakhe uElizabhete naye okulindele ukuba abe ngumntwana. Isibhalo sithi uMariya wahlala apho "iinyanga ezintathu."

Ikota yokuqala ihlala idinisa kakhulu abasetyhini. Ukukhula ngokukhawuleza kosana, utshintsho kwihomoni, kuzo zonke iimvakalelo… kanti, ngeli xesha uMary wayehluphekisa iimfuno zakhe zokunceda umzala wakhe.

UmKristu oyinyani ngulowo uzidinisa ngokusebenzela omnye.

    UThixo ungowokuqala.

    Ummelwane wam ungowesibini.

    Ndingowesithathu.

Olu lolona hlobo lwentlupheko lunamandla. Ubuso bubuso be uthando.

...he emptied himself, taking the form of a slave... becoming obedient to death, even death on a cross.  (BFil 2: 7)

UBUhlwempu BULULA
Ukuzalwa

IGEERTGEN iyonke iSint Jans, 1490

 

WE Cinga ngemfihlelo yesithathu evuyisayo yokuba uYesu wazalelwa kwisibhedlele esinzalo okanye kwibhotwe. UKumkani wethu wabekwa emkhumbini "kuba babengenandawo endlwini yabahambi."

Kwaye uYosefu noMariya khange banyanzelise intuthuzelo. Abakhange bafune ezona zibalaseleyo, nangona bebefanele ukuba babeyifunile. Banelisekile ngokulula.

Ubomi bobuKrestu obuyinyani kufuneka bube yinto elula. Umntu unokuba sisityebi, kodwa aphile ubomi obulula. Kuthetha ukuhlala kunye nento oyifunayo, kunokuba ufune (ngaphakathi kwesizathu). Ii-closets zethu zihlala ziyi-thermometer yokuqala yokulula.

Kwaye akukho lula oko kuthetha ukuba kufuneka uhlale kwishelal. Ndiqinisekile ukuba uJoseph wawucoca umkhumbi, nokuba uMariya wawufaka ngelinen ecocekileyo, kwaye neendawo zabo zokuhlala zacocwa kangangoko xa kufika uKrestu. Kanjalo iintliziyo zethu mazilungiselelwe ukuza koMsindisi. Intlupheko yokulula yenza indawo yakhe.

Ikwanobuso: ulwaneliseko.

I have learned the secret of being well fed and of going hungry, of living in abundance and being in need. I have the strength for everything through him who empowers me. (Fil 4: 12-13)

UBUhlwempu BOMNIKELO

ntetho

"Imfihlelo yesine evuyisayo" nguMichael D. O'Brien

 

NGOKUTSHA kumthetho wabaLevi, umfazi ozele umntwana makazise itempile:

itakane elinonyaka, libe lidini elinyukayo, nehobe, nokuba liyihobe elisindiswa ngenxa yesono… (Lev. 12: 6, 8)

Kwimfihlakalo yesine evuyisayo, uMary noJoseph banikela ngeentaka ezimbini. Kwintlupheko yabo, babenako ukufikelela kuko konke.

UmKrestu oyinyani ukwabizwa ukuba anike, kungekuphela ixesha, kodwa kunye nezixhobo-imali, ukutya, izinto-ide ibabuhlungu", Usikelelwe uMama Teresa angatsho.

Njengesikhokelo, amaSirayeli ayenokunika i isishumi okanye ishumi leepesenti "kwiintlahlela" zengeniso yabo "endlwini yeNkosi." KwiTestamente eNtsha, uPawulos akagwegwelezi malunga nokuxhasa iBandla kunye nabo balungiselela iVangeli. Kwaye u-Kristu ubeka ubungangamsha kumahlwempu.

Andizange ndadibana nomnye umntu owayesenza isishumi sepesenti yomvuzo wakhe owayeswele nto. Ngamanye amaxesha "oovimba" babo bayaphuphuma kokukhona benikezela.

Nika kwaye nezipho uya kunikwa, umlinganiso olungileyo, upakishwe ndawonye, ​​ushukunyiswe, uphuphume, uya kugalelwa emathangeni akho " ( Luka 6:38 )

Intlupheko yokuzincama yenye apho sijonga ukugqitha kwethu, kancinci njengemali yokudlala, nangaphezulu "njengesidlo somntakwethu" esilandelayo. Abanye babizwa ukuba bathengise yonke into bayinike amahlwempu ( Mateyu 19:21 ). Kodwa yethu sonke sibizelwe ukuba "sizilahle zonke izinto esinazo" -uthando lwethu lwemali nokuthanda izinto elinokuzithenga-kunye nokunikela, nkqu, kwizinto esingenazo.

Sele siva ukuba ukuswela kwethu ukholo kulungiselelo lukaThixo.

Okokugqibela, intlupheko yokuzincama sisikhundla somoya endihlala ndikulungele ukuzinikela. Ndixelela abantwana bam, "Phatha imali kwisipaji sakho, hleze udibane noYesu, efihlwe kwabahlwempuzekileyo. Yiba nemali, hayi eyokuchitha, njengokupha."

Olu hlobo lwentlupheko lunobuso: kunjalo isisa.

Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and try me in this, says the Lord: Shall I not open for you the floodgates of heaven, to pour down blessing upon you without measure?  ( Mal 3:10 )

...this poor widow put in more than all the other contributors to the treasury. For they have all contributed from their surplus wealth, but she, from her poverty, has contributed all she had, her whole livelihood. (Mar 12: 43-44)

UBUhlwempu BOKUZINIKELA

Eyesihlanu Imfihlelo Yovuyo

Imfihlakalo yesihlanu eyonwabisayo (engaziwayo)

 

NGENYE ukuba noNyana kaThixo njengomntwana wakho akusosiqinisekiso sokuba konke kuya kulunga. Kwimfihlakalo yesihlanu evuyisayo, uMariya noJoseph bafumanisa ukuba uYesu ulahlekile kulayini wabo. Emva kokumkhangela, bamfumana etempileni eYerusalem. Isibhalo sithi "bothuka" kwaye "abayiqondi into awayeyithetha kubo."

Intlupheko yesihlanu, enokuba yeyona inzima, yile KunikaUkwamkela ukuba asinamandla okuphepha ubunzima, iingxaki kunye nokubuyisela umva umhla ngamnye. Bayafika — kwaye siyothuka — ngakumbi xa bengalindelanga kwaye bebonakala ngathi abafanelekanga. Kulapha kanye apho sifumana khona ubuhlwempu bethu… ukungakwazi kwethu ukuqonda ukuthanda kukaThixo okungummangaliso.

Kodwa ukwamkela ukuthanda kukaThixo ngentobeko yentliziyo, ukunikela njengamalungu obubingeleli basebukhosini ukubandezeleka kwethu kuThixo ukuba kuguqulwe kube lubabalo, ikwayindlela efanayo uYesu awamkela ngayo uMnqamlezo, esithi, "Hayi intando yam kodwa eyakho." Hayi indlela awaba lihlwempu ngayo uKristu! Sisityebi kangakanani ngenxa yaso! Uya kutyeba kangakanani umphefumlo womnye umntu xa igolide yokubandezeleka kwethu Unikezelwa ngenxa yabo kwintlupheko yokuzinikela.

Ukuthanda kukaThixo kukutya kwethu, nokuba ngamanye amaxesha kungcamla ubukrakra. Umnqamlezo wawukrakra ngenene, kodwa kwakungekho Vuko ngaphandle kwawo.

Intlupheko yokunikezela inobuso: nomonde.

I know your tribulation and poverty, but you are rich... Do not be afraid of anything you are going to suffer... remain faithful until death, I will give you the crown of life. (ISityhi. 2: 9-10)

EZI Imitha emihlanu yokukhanya, ephuma entliziyweni yomKristu,
unokugqobhoza ubumnyama bokungakholelwa kwihlabathi elinxanelwe ukukholelwa:
 

St Francis wase-Assisi
St Francis wase-AssisiNguMichael D. O'Brien

 

UBUhlwempu KARHULUMENTE

UBUhlwempu BOKUZITHANDA

UBUhlwempu BULULA

UBUhlwempu BOMNIKELO

UBUhlwempu BOKUZINIKELA

 

Ubungcwele, umyalezo oqinisekisa ngaphandle kwesidingo samazwi, bubonakaliso obuphilayo bobuso bukaKristu.  —YOHANE PAUL II, Novo Millennio Ineunte

Uvuyo kuMthetho kaThixo

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
NgoLwesihlanu, nge-1 kaJulayi, ngo-2016
Khetha. Isikhumbuzo saseSt. Junípero Serra

Imibhalo yeLigugu Apha

isonka1

 

KAKHULU kuye kwathiwa kuloNyaka Wenkululeko Wenceba ngothando nenceba kaThixo kubo bonke aboni. Umntu unokuthi uPopu Francis uyityhalile imida "yokwamkela" aboni esifubeni seCawa. [1]cf. Umgca omncinci phakathi kwenceba kunye noqhekeko-Icandelo I-III Njengoko uYesu esitsho kwiVangeli yanamhlanje:

Abo baphilileyo abadingi gqirha, kodwa abagulayo bayamfuna. Hambani niyokufunda intsingiselo yamagama, Ndifuna inceba, hayi umbingelelo. Andize kubiza malungisa, ndize kubiza aboni ukuba baguquke.

Qhubekeka ukufunda