Hlalani nibe kukuKhanya…

 

Kule veki, ndifuna ukwabelana ngobungqina bam nabafundi, ndiqale ngobizo lwam ebufundisini…

 

THE iikomidi zazomile. Umculo wawusoyikeka. Kwaye ibandla lalikude kwaye linqanyuliwe. Nanini na xa ndishiya iMisa kwicawa yam kwiminyaka engama-25 eyadlulayo, ndandidla ngokuziva ndililolo kwaye ndigodola kunokuba ndandingena. Mna nomfazi wam sasisesinye sezibini ezimbalwa ezazisiya eMthendelekweni.Qhubekeka ukufunda

Ubudlelwane bobuqu noYesu

Ulwalamano lomntu
Umfoti akafikanga

 

 

Ukupapashwa kokuqala ngo-Okthobha 5, 2006. 

 

NA Imibhalo yam yokugqibela ngoPopu, iCawa yamaKatolika, uMama osikelelweyo, kunye nokuqonda kwendlela yobuthixo obuhamba ngayo, ingekuko ngokuchazwa komntu, kodwa ngegunya lokufundisa likaYesu, ndafumana ii-imeyile ezilindelekileyo kunye nokugxekwa kwabangengomaKatolika ( okanye mandithi, ababengamaKatolika). Batolike ukuzithethelela kwam kulawulo oluphezulu, olwasekwa nguKrestu buqu, kuthetha ukuba andinabudlelane noYesu; ukuba ngandlela thile ndiyakholelwa ukuba ndisindisiwe, hayi nguYesu, kodwa nguPopu okanye ubishophu; ukuba andizaliswanga nguMoya, kodwa "ngumoya" weziko ondishiye ndingaboni kwaye ndiswele usindiso.

Qhubekeka ukufunda

Ubukhosi, hayi iDemokhrasi-Icandelo II


Umculi ongaziwayo

 

NA amanyundululu aqhubekayo avela kwiCawe yamaKatolika, uninzi—kuquka nkqu abefundisi-Babiza iCawe ukuba ihlaziye imithetho yayo, ukuba ayisiyiyo ukholo lwayo olusisiseko kunye nokuziphatha okungokokugcina kokholo.

Ingxaki kukuba, kwihlabathi lethu lanamhlanje lovavanyo-zimvo kunye nolonyulo, abaninzi abaqondi ukuba uKristu waseka a ubukhosi, hayi a idemokhrasi.

 

Qhubekeka ukufunda

Oko Kwakhelwe Esantini


ICathedral yaseCanterbury, eNgilane 

 

PHA yi Uqhwithela olukhulu uyeza, kwaye sele ulapha, apho ezo zinto zakhiwe esantini ziyawa. (Ipapashwe okokuqala ngo-Okthobha, 12, 2006.)

Wonke umntu owamameleyo la mazwi am, angawenzi, woba njengesidenge esakha indlu yakhe phezu kwentlabathi. Imvula ina, izikhukula zeza, kwavuthuza imimoya, zabetha indlu. Kwaye yawa kwaye yonakala ngokupheleleyo. (UMateyu 7: 26-27)

Kakade, imimoya eqhubayo yokungakhathali sele izisasazile iinkolo ezahlukeneyo. I-United Church, i-Anglican Church of England, i-Lutheran Church, i-Episcopalian, kunye namawaka amanye amahlelo amancinci sele eqalisile ukungena Amanzi esikhukhula yesimilo esihambelana nokuziphatha kwisiseko sabo. Ukuvunyelwa koqhawulo-mtshato, ukuthintela inzala, ukuqhomfa kunye nokutshata kwabantu besini esinye kuye kwayonakalisa inkolo ngokokude iimvula ziqale ukuhlamba inani elikhulu lamakholwa.

Qhubekeka ukufunda

Izizathu ezibini zokuba ngumKatolika

ukuxolelwa nguThomas Blackshear II

 

AT kwisiganeko sakutshanje, isibini esiselula esitshatileyo samaPentekoste seza kum saza sathi, “Ngenxa yeencwadi zakho, siya kuba ngamaKatolika.” Ndazaliswa luvuyo njengoko sasiwolana, ndivuyiswa kukuba lo mzalwana nodade kuKristu babeza kuva amandla akhe nobomi bakhe ngeendlela ezintsha nezinzulu—ingakumbi ngeeSakramente zoVumo kunye neMithendeleko eNgcwele.

Kwaye ke, nazi izizathu ezibini "ezingenangqondo" zokuba kutheni amaProtestanti kufuneka abe ngamaKhatholika.Qhubekeka ukufunda

Ubungqina bobuqu


URembrandt van Rinj, 1631,  Umpostile uPeter Uguqe 

ISIKHUMBUZO SE-ST. IBRUNO 


MALUNGA
Kwiminyaka elishumi elinesithathu eyadlulayo, mna nomfazi wam, singamaKatolika ngokuzalwa, samenyelwa kwicawa yaseBhaptizi ngumhlobo wethu owayekade engumKatolika.

Sithathe inkonzo yangeCawa kusasa. Ukufika kwethu, sabethwa kwangoko ngabo bonke izibini eziselula. Kwathi qatha kuthi ngequbuliso ukuba kanjani ezimbalwa abantu abancinci apho babebuyele kwicawa yethu yamaKatolika.

Qhubekeka ukufunda

Iintaba, Iintaba, namathafa


Ifoto nguMichael Buehler


ISIKHUMBUZO SE-ST. UFrancis waseAssisi
 


NDINE
 abafundi abaninzi bamaProtestanti. Omnye wabo wandibhalela malunga nenqaku lakutshanje Iigusha zam ziya kulazi ilizwi lam kwisaqhwithi, wabuza:

Indishiya phi le nto njengomProtestanti?

 

UHLAHLELO 

U-Yesu wathi uzakulakhela icawe yakhe “phezu kolwalwa” -oko kukuthi, u-Petros-okanye ngolwimi luka-Aramaic ka-Kristu: “Kefas”, elithetha “iliwa”. Ke, cinga ngeCawe ngoko njengeNtaba.

Iintsika zandulela intaba, kwaye ke ndicinga ngazo njengo "Bhaptizo". Umntu udlula kwiinduli zeentaba ukuze afike kwiNtaba.

Qhubekeka ukufunda

Iigusha zam ziya kulazi ilizwi lam kwisaqhwithi

 

 

 

Amacandelo amaninzi oluntu adidekile malunga nokulungileyo nokungalunganga, kwaye bakwinceba yabo banamandla "okudala" uluvo nokunyanzelisa abanye.  —UAPOPE JOHN PAUL II, ICherry Creek State Park Homily, EDenver, eColorado, ngo-1993


AS
Ndabhala kwi Amaxilongo Esilumkiso! - Icandelo V, kuza isaqhwithi esikhulu, kwaye sesifikile. Isaqhwithi esikhulu kudideka. Njengoko watshoyo uYesu, 

… Ilixa liyeza, lifikile ngokwenene, xa niya kuchithachithwa. (UJohn 16: 31) 

 

Qhubekeka ukufunda