China Ukunyuka

 

KANYE kwakhona, ndiva isilumkiso entliziyweni yam ngokubhekisele kwiChina nakwiNtshona. Ndiziva ndinyanzelekile ukuba ndibukele olu hlanga ngononophelo iminyaka emibini ngoku. Siyibonile ikhathazwa yintlekele yendalo emva kwenye kunye nentlekele eyenziwe ngumntu emva kwenye (ngelixa umkhosi wayo uqhubeka nokwakha.) Isiphumo kube kukushenxiswa kwamashumi ezigidi zabantu-kwaye phambi kokuba inyikima yale nyanga.

Ngoku, uninzi lwamadama ase China akwi- Umda wokuqhuma. Isilumkiso endisivayo sesi:

Umhlaba wakho uya kunikwa omnye umntu ukuba akukho nguquko kwisono sokukhupha isisu.  

I-American mystic, eyayifile iiyure ezininzi yaphinda yabuyiselwa ebomini nguMama wethu kubulungiseleli obunamandla, yandixelela ngokwam umbono apho yabona “umthwalo wabantu baseAsia” usiza kunxweme lwaseMelika.

UMongameli wethu weZizwe zonke, ekubonakaleni kuka-Ida Peerdeman wathi,

"Ndiza kubeka unyawo lwam phantsi phakathi kwehlabathi kwaye ndikubonise: yiMelika leyo, ”Emva koko, [uMama wethu] kwangoko wakhomba kwenye indawo, esithi,"IManchuria — kuza kubakho uqhankqalazo olukhulu.”Ndibona amaTshayina ematsha, kunye nomgca abawuweleyo. -Ungamashumi amabini anesihlanu eVenkile, nge-10 kaDisemba, ngo-1950; Imiyalezo yeNkosikazi yeZizwe zonke, iphepha. 35. (Ukuzinikela kuMongikazi wethu weZizwe zonke kuye kwamkelwa ngokwasenkonzweni.)

Ndiyaphinda kwakhona isilumkiso endize nayo kwikomkhulu laseKhanada kwiminyaka emibini edlulileyo. Ukuba siqhubeka nokungahoyi ukubulawa kwemveku yethu engekazalwa kwizibhedlele zaseCanada kunye nabakhupha izisu, kwaye sitshabalalisa ubungcwele bomtshato, inkululeko esiyonwabelayo iza kuphela ngesiquphe. (Njengoko ndibhala oku, Pro-Life iibhodi kugwetywa ngokungathandabuzekiyo yiMigangatho yokuThengisa eCanada, kwaye iCanada Federation yaBafundi yavota Xhasa ukuvalwa Amaqela ePro-Life kwiikhampasi zaseyunivesithi.) Singalindela njani ukukhuselwa nguThixo xa siyityeshela imithetho yakhe kwaye silityeshela eli xesha lobabalo lokuguquka? Singabanga njani ukuba msulwa xa i-3D ultrasound isibonisa ngokucacileyo umntu osesibelekweni? Xa isayensi ifumanisa oko kwiiveki ezili-11 okanye ngaphambili, iintsana ezingekazalwa uziva iintlungu zokuqhomfa?  Xa silwela ukugcina iintsana ezizelwe ngaphambi kwexesha kwiphiko elinye lesibhedlele, nokubulala umntwana oneminyaka efanayo kwelinye? Kububundlobongela! Kukuhanahanisa oko! Ayikholeleki! Kwaye iziphumo zayo zisenokungaguquguquki.

Ngesiquphe, ikuzele ngesiquphe ongalilindelanga. (Isa 47:11)

Ukhathalelo lwempilo kunye noqoqosho ayizizo ezona zinto zibaluleke kakhulu, abezopolitiko abathandekayo, kodwa ukuphalazwa kwegazi elingenatyala kwiindawo esihlala kuzo, ukutshabalalisa kwizibhedlele zethu-igazi elilikamva lethu!

Ukuba imiyalezo endikuthumelela yona kwezi ntsuku ibonakala ngathi inzima, kufanelekile kuba sisondela kakhulu kuyo iintsuku zokuthatha isigqibo. Masingahluleki ukuthandazela amazwe ethu, ukuthandazela uguquko, ukuthandazela iinkokheli zethu kunye nabo batolika umthetho, kwaye babongoze uThixo ngenceba yakhe elungele ukuthululwa njengolwandle.

Kufuneka sithandaze nabantu baseTshayina, ngakumbi amaKristu amaninzi ahlupheka apho. (AmaKomanisi ombutho wamaTshayina ayavuma (ngokungekho sikweni) ukuba angakhona amalunga nama-80 ukuya kwi-100 lezigidi zamaKristu e-China, uninzi lwazo luseecaweni zangaphantsi komhlaba… .malunga ne-10% yabemi.) Mhlawumbi eli xesha linzima liya kuthi ube lithuba leVangeli lokuzisa ithemba kubuhlungu kunye nokuguqulwa kweenkokheli. 

Khangelani ezintlangeni nize nibone, nimangaliswe; Kuba kwenziwa umsebenzi ngemihla yenu eningayi kukholwa, ukuba niyixelelwe. Kuba, yabonani, ndixhoxha amaKaledi, abantu aba krakra, abangalawulekiyo, abahamba ububanzi behlabathi ukuba bahlale emizini yabo; Uyoyikeka, uyoyikeka, ethabathele kuye umthetho nobungangamsha bakhe. Banamendu kunamahlosi amahashe abo, bomelele ngaphezu kweengcuka ngokuhlwa. Amahashe alo avela ebaleka evela kude. Babhadaza njengexhalanga elikhawulezayo ukuza kudla; nganye iza nokudlwengulwa, ukuqala kwabo ngokudibeneyo yile sisaqhwithi Abafumba abathinjwa njengentlabathi. (UHabhakuki 1: 5)

Isiqhamo sokukhupha isisu yimfazwe yenyukliya. -yenziwa nguSt. Teresa waseCalcutta

 

EZINYE IZIFUNDO:

 

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IIMPAWU, INYANISO ENZIMA.