Ukungqubana kwezikumkani

 

NGOKU njengoko umntu enokumfamekiswa bubutyobo obuphaphazelayo ukuba uzama ukujonga kwimimoya evuthuzayo yenkanyamba, ngokunjalo, umntu unokumfanyekiswa ngabo bonke ububi, uloyiko kunye noloyiko olwenzeka iyure ngeyure ngoku. Yile nto ifunwa nguSathana-ukurhuqa ilizwe liphelelwe lithemba kunye nokuthandabuza, kukothuka kunye nokuzikhusela ukuze sikhokelele “kumsindisi” Yintoni eyenzekayo ngoku ayisiyo esinye isantya kwimbali yehlabathi. Kukungqubana kokugqibela kwezikumkani ezibini, ukujongana kokugqibela ngeli xesha phakathi koBukumkani bukaKristu Ukuqobisana ubukumkani bukaSathana…

Ngoku simi phantsi kobuso obona bumdaka phambili obukhulu kwimbali eyakha yenzeka ebantwini. Ngoku sijongane nembambano yokugqibela phakathi kweCawe kunye ne-anti-cawe, phakathi kweVangeli kunye ne-anti-ivangeli, phakathi kukaKristu nomchasi-Kristu. -Ingqungquthela yeNgqungquthela yokubhiyozela ubhengezo lwesigqibo sokuzimela, ePhiladelphia, PA, ka-1976; cf. Katolika kwi-Intanethi (iqinisekiswe nguDeacon Keith Fournier owayekhona)

Oku kubhala yeyona nto ibalulekileyo endakha ndayibhala kwithuba elide. Nceda, ungawabali amagama, kodwa ubale ubabalo kuba sisenalo ixesha lokuhlala kunye kwisikolo seNkosikazi yethu. Masigubungele lo mbhalo kunye neengqondo zethu ngokhuseleko lukaThixo njengoko sithandaza kathathu:

Elona Gazi likaYesu Krestu lixabisekileyo… sisindise kunye nehlabathi liphela.

 

UBUKUMKANI BOKUKHANYA

Masikhumbule apho sisiya khona! Ubukumkani bukaKristu obuzayo a UBukumkani bokuthanda kukaThixo-Kuba besiyithandazela ukufika iminyaka eyi-2000: Mabufike ubukumkani bakho, makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengokuba kusenziwa emazulwini. Ngokuyintloko kukubuyiselwa okanye "uvuko”Yezinto ezilahlekileyo in Indoda egadini yase-Eden: umanyano lwentando yomntu kunye nokuthanda kukaThixo okungaphezulu kokuthobela nje kodwa ukuthatha inxaxheba kubomi boBathathu Emnye oNgcwele. Yiyo loo nto, oko kuza…

… Ubungcwele ohluke ngokupheleleyo kwezinye izinto ezingcwele… ubungcwele bokuphila kwintando yam ngokufanayo [ngaphakathi] kubomi bentsikelelo ezulwini abathi, ngenxa yokuphila kwintando yam, bonwabele ukuhlala kwam ngaphakathi kwabo, ngokungathi bendikho ndedwa ndedwa ndiphila kwaye ndiyinyani, kwaye ndingenzanga eyimfihlakalo, kodwa ndihleli ngaphakathi kubo. -UYesu esiya kuMkhonzi kaThixo Luisa Piccarreta, Isipho sokuphila kwiNtando yoKupapashwa kukubhalwa kukaLuisa Piccarreta, Mfu. Joseph Iannuzzi, iphe. 77-78

Kungenxa yoko le nto umhlaba uqalile ukuvukela, bazalwana noodade: “Indalo iyancwina” silindile “Ukutyhilwa koonyana neentombi zikaThixo” [1]I-Rom 8: 19 njengoko ukwenza okubi kusanda kwaye Uthando lwabaninzi luyaphola. [2]I-Matt 24: 12

“Yonke indalo,” watsho uSt. UPaul, "uyancwina kwaye usebenza kude kube ngoku," silindele iinzame zikaKristu zokuhlangula ukubuyisela ubudlelwane obufanelekileyo phakathi kukaThixo nendalo yakhe.  —UMkhonzi kaThixo Fr. UWalter Ciszek, Uyandikhokela (ISan Francisco: Ignatius Press, 1995), iphepha 116-117

Eli lithemba lethu elikhulu kunye nesicelo sethu, 'Ubukumkani bakho mabufike!' -Ubukumkani boxolo, ubulungisa nokuzola, obuya kuseka imanyano yendalo.—ST. UPOPU JOHN PAUL II, abaphulaphuli ngokubanzi, nge-6 kaNovemba, 2002, iZenit

UYesu uyeza ukugqiba kwi us Oko wakufezayo ekuZalweni kwakhe: umanyano weZulu noMhlaba ngentando yakhe yobuntu kunye nobuthixo.

Ayizukungqinelani nenyaniso ukuqonda amagama,“Intando yakho mayenziwe nasemhlabeni njengasezulwini,” Ukuthetha ukuthi: “kwiCawe njengakwiNkosi yethu uYesu Krestu uqobo”; okanye "kuMtshakazi obezelwe, kanye njengokuba kunjalo kuMyeni akwenze ukuthanda kukaYise." -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-2827

Yiyo loo nto xa ukuthanda kukaThixo kuhleli kuthi, siya "kulawula" kunye naye njengo “Ngqina kuzo zonke iintlanga, kwandule ke ukufika ukuphela.” [3]cf. Mat 24:14; ISityhi 20: 4; Icawa "uLawulo lukaKristu olusele lukho emfihlakalweni." -CCC, n. I-763 Kuba, ke, siyakulungiswa njengoMtshakazi ongenabala ongenasiphako ukumamkela.[4]Efe 5:27; ISityhi 19: 7-8

UThixo ngokwakhe wanikela ngokuzisa ubungcwele “obutsha nobungcwele” apho uMoya oyiNgcwele unqwenela ukutyebisa amaKristu ekuzeni kusa kwewaka lesithathu, ukuze "uKristu abe yintliziyo yehlabathi." —UAPOPE JOHN PAUL II, Idilesi yooTata abaNtsundu n. 6, www.v Vatican.va

Njengokuba umama engagxili kakhulu kwiintlungu zokubeleka kodwa nasekuzalweni okuzayo, ngokunjalo, njengokuba iintlungu zokubeleka zikhula rhoqo kunye nobunzima, kufuneka sikhumbule ukuba elixesha leentlungu esizifakileyo ayisosiphelo, kodwa Isiqalo seziqalo!

Emva kococeko ngokusebenzisa ukuvavanywa kunye nokubandezeleka, ukuqala kwexesha elitsha sele liza kuqalisa. -IPOPE ST. UJOHANE PAUL II, Ababukeli ngokubanzi, nge-10 kaSeptemba 2003

 

UBUKUMKANI BOBUMNYAMA

Isibhalo sisixelela ukuba, ngokuzingca nangomsindo wakhe, uSathana uya kuzama ngokunjalo ukumisela ubukumkani bakhe kwihlabathi liphela.[5]ISityhi 13: 1-18; Dan 7: 6 Njani? Ngokubuyisela umntu ngokomfanekiselo wakhe. Kwakhona, nini?

Ekuqalekeni uThixo wadala amazulu nehlabathi. Umhlaba wawusenyanyeni, uselubala; kwakumnyama phezu kwamanzi enzonzobila. UMoya kaThixo wafukama phezu kwamanzi lawo. (IGenesis 1: 1)

Lo msantsa yayiyimeko apho uThixo wayekulungele ukubhengeza aKhe Kwiat ("Mayibe njalo") ukuzisa ubomi kwindalo. Ngokunjalo, uSathana ulinde iinkulungwane 'zelize' elinye ithuba. Loo mzuzu wafika ngenkulungwane ye-16. Icawe ngelo xesha yayiphakathi kokwahlukana, ihlazo, kunye nokudideka - "isithuba" sasidaliwe… nangona uMoya kaThixo wayendanda phezu kwakhe.

Wathi uThixo, Makubekho ukukhanya. kwabakho ke ukukhanya. (IGenesis 1: 3)

USathana, lowo uYesu wathi unguye “Umbulali kwasekuqaleni… ulixoki noyise uyaxoka” [6]John 8: 44 Ukubona into engekhoyo, wabiza eyakhe i-fiat.

Makubekho ubumnyama.

Ngaloo nto, ixesha "lokukhanyisa" lazalwa ngobuxoki obulula: ubuqhetseba-Inkolelo yokuba uThixo wadala indalo yonke wayishiya ukuba izicwangcise yona, yiyo ke loo nto, ukuze umntu azicacise ngokwenyani sizathu yedwa.

Ukhanyiso lwaluyinkqubela epheleleyo, ehlelwe kakuhle, kwaye ekhokelwa ngokukhawuleza ekupheliseni ubuKristu kuluntu lwanamhlanje. Iqale nge-Deism njengenkolelo yayo yonqulo, kodwa ekugqibeleni yalahla yonke imibono egqithileyo kaThixo. Ekugqibeleni yaba yinkolo "yenkqubela phambili yomntu" kunye "nothixokazi wengqiqo." —Fr. UFrank Chacon noJim Burnham, Ukuqala kweApologetics Umqulu 4: Indlela yokuphendula abo bangakholelwayo kuThixo kunye naBadala, iphe. 16

Kanye njengokuba uThixo ebeya kubhengeza ngakumbi IiFiats ukuzisa ukukhanya, ucwangco, kunye nobomi kwindalo, ngokunjalo kwinqanaba leenkulungwane, ubumnyama bukaSathana iifiats ukuhlwayela ubuxoki emva kobuxoki ukuze ufumane ubumnyama, isiphithiphithi kunye nokufa. Inkqubo ye- iifiats zobumnyama yayiziifilosofi zengqondo, inzululwazi, kunye nokuthanda izinto eziphathekayo. Inkqubo ye- iifiats Ukuphazamiseka yayiziimbono zeMarxism, ubuSoshiyali kunye nobuKomanisi. Ekugqibeleni kwafika ii-fiats ezaziza kuzisa ukufa uqobo:kakhuluubufazi, kunye nokuzimela (ukuvelisa ngokulandelanayo iziqhamo zemfazwe, ukuqhomfa kunye nokufa kuka umfanekiso Dei nge-ideology-ideology, transgenderism, kwaye ekugqibeleni, ukuzibulala).

Agqitywa ke amazulu nehlabathi, nawo wonke umkhosi wezo zinto. Wawugqiba ke uThixo ngomhla wesixhenxe umsebenzi wakhe awawenzayo; waphumla ngomhla wesixhenxe kuwo wonke umsebenzi wakhe awawenzayo. (IGenesis 2: 1-2)

Ngaloo nto, uThixo wasungula imvisiswano egqibeleleyo yoxolo nomanyano. Kwelinye icala, ngoku simi kumnyango 'wesixhenxe usuku." Lixesha lokuba agqibe umsebenzi wakhe wobuthixo ngokuzisa umhlaba wonke "kumanyano" loxolo lobuxoki kunye nobunye bobuxoki-i Iminyaka ye-Aquarius. Ukuba uThixo uza kuzisa uMtshakazi wakhe Ukuthanda omnye, KaSathana mbumbulu kukuzisa uluntu kwi ingcinga enye:

… Kukudityaniswa kwehlabathi ngokufana kwe-hegemonic, yiyo ingcinga enye. Kwaye le ngcinga iyodwa sisiqhamo sobuzwe. —UPOPA UFRANCIS, eHomily, nge-18 kaNovemba, 2013; Zenit

… Ukuthanda ihlabathi yingcambu yobubi kwaye kungasikhokelela ekubeni sizilahle izithethe zethu kwaye sithethathethane ngokunyaniseka kwethu kuThixo osoloko ethembekile. Oku kubizwa ngokuba kukuwexuka, okuthi… luhlobo “lokukrexeza” olwenzekayo xa sithetha-thethana ngobume bobuntu bethu: ukunyaniseka eNkosini. -Usapho, I-Vatican Radio, nge-18 kaNovemba ka-2013

Ixesha lifikile lokuba sibuyele eGadini yase-Eden, ngokuthetha. KuKristu, kukuhlanjululwa kwesazela somntu kunye nokubuyiselwa kwesidima sakhe kunye amalungelo kaThixo njenge “Ngokomfanekiselo nangokufana noThixo.” USathana, kukusa umntu kwi "ukuqonda okuphezulu”Kwaye babange ukuba yena nguThixo.

… Uya kuba njengoThixo, ukwazi okulungileyo nokubi. (IGenesis 3: 5)

Kodwa buyintoni ubukumkani ngaphandle kokumkani? Ukuba uNyana woMntu weza kukhonza ngokunikela ngobomi bakhe ukusikhulula, uNyana wentshabalalo ngoku uza kulungiselelwa kwaye abe likhoboka.

… Unyana wentshabalalo, ochasayo, oziphakamisayo ngaphezu kwento yonke ekuthiwa nguThixo, neento zonqulo, ukuze ahlale etempileni kaThixo, ezibiza ukuba unguThixo; Anikhumbuli na, ukuba oko bendisekuni ndanixelela ezi zinto? Kwaye niyakwazi okubambezelayo ngoku, ukuze atyhileke ngelakhe ixesha. (2 Tes. 3: 3-6)

 

IINTLUNGU ZOMSEBENZI

Ngelixa ndithandazayo phambi kweSakramente eliSikelelekileyo kwiminyaka elishumi elinesine eyadlulayo, ndanombono ngesiquphe, womelele kwaye ucacile wengelosi ejikelezayo ngaphezulu komhlaba kwaye ikhwaza

“Lawula! Lawula! ”

Okubonakalayo kule veki iphelileyo kuyamangalisa. Ubhubhani woloyiko, ukurhoxiswa kweeMisa kufutshane nehlabathi, ukusasazeka okukhawulezileyo komthetho wemfazwe, ukuvalwa kwamashishini, ukunyuka okuthe kratya kwezorhwebo, ukuvalwa koqoqosho lwehlabathi, ukuthintelwa kokuhamba, ukubekwa kweliso ngabemi, Ukunyanzelwa okuqalileyo… Kanye njengokuba indalo yayingenabume ekuqaleni, ngokunjalo, “ulonwabo” lukaSathana luphuma isiphithiphithi. Ndibhalile kakhulu ngalo mbandela wokuza Uhlaziyo lwehlabathi. Bekulindelwe ilungelo Okomzuzwana-kwaye oopopu bebelumkisa ngaphezulu kwekhulu leminyaka:

… Injongo yeli cebo lobugwenxa kukuqhubela abantu ekubhukuqeni lonke ucwangco lwemicimbi yoluntu nokubasondeza kwiingcamango ezingendawo zobu Socialism nobuKomanisi… —UPOPI PIUS IX, UNostis et Nobiscum, Encyclical, n. 18, DISEMBA 8, 1849

UVoltaire, omnye weeFreemason — ihlelo elalilumkiswa ngupopu ukuba liceba ukubhukuqa iCawa nolu cwangco — wathi:

… Xa iimeko zilungile, ulawulo luzakusasazeka kuwo wonke umhlaba ukucima onke amaKrestu, kwaye emva koko kusekwe ubuzalwana kwindalo iphela ngaphandle umtshato, usapho, ipropathi, umthetho okanye uThixo. -UFrancois-Marie Arouet de Voltaire, uStephen Mahowald, Uya kutyumza intloko yakho 

UYesu uchaza ezi "meko" okanye endaweni yoko iintlungu zomsebenzi (Mat 24: 8) ezinokuthi zithintele oku:

Uhlanga luya kuvukelana nohlanga, nobukumkani buvukelane nobukumkani; kuya kubakho iinyikima zomhlaba ezinkulu, neendlala, neendyikitya zokufa; kuya kubakho izinto ezoyikekayo, kwanemiqondiso enamandla evela ezulwini. (Luka 21:11)

Iziganeko eziza kuza ngathi Iimoto zebhokisi, enye emva kwenye…

Sikwinqanaba lotshintsho lwehlabathi. Ekuphela kwento esiyidingayo yingxaki enkulu elungileyo kwaye izizwe ziya kwamkela uMyalelo weHlabathi oMtsha. -UDavid Rockefeller, Septemba 23, 1994, ethetha kwisidlo sangokuhlwa seZithunywa zoManyano lweZizwe eziManyeneyo

 

INDAWO YOKUJIKA

Yintoni esizise Utshintsho olukhulu ithe tye: ububi kunye nesono ngoku bugqwesa ukulunga nobuhle. Kuyinyani yokwenyani ukuba uMirjana Soldo wabhengeza le Matshi 18th, 2020 edlulileyo ukuba uMama wethu akasayi kuphinda abonakale ngomhla we-2 wenyanga nganye- ngokukodwa ukuthandazela abangakholwayo. Ndithe ndakuyiva le nto, kwathi qatha isibhalo entliziyweni yam, esithi:

Ukuba nabani na ubona umzalwana wakhe esona, ukuba isono asibulali, makathandaze kuThixo, amnike ubomi. Oku kuphela kwabo isono sabo asibulali. Kukho into enje ngokuba sisono esibulalayo, endingatsho ukuba masithandaze ngaso. (1 Yohane 5:16)

Njengoko ndibhalile 11:11, isikali sobulungisa ngoku siyathothiswa, sithotyelwe phantsi "sisono esibulalayo" (umz. 115,000 isisu mihla le), ekubonakala ukuba, ukuthethelela kukaMama wethu akunakuphinda kususwe.

… Amandla obubi athintelwe kaninzi [kwaye] kaninzi-njalo amandla kaThixo ngokwakhe aboniswa kumandla kaMama kwaye awugcine uphila. Icawe ihlala icelwe ukuba yenze oko kufunwe nguThixo ku-Abraham, nokuqinisekisa ukuba kukho amadoda alungileyo ngokwaneleyo okucinezela ububi nentshabalalo. -IPOPE BENEDICT XVI, Ukukhanya kweLizwe, iphe. 166, Incoko noPeter Seewald (Ignatius Press)

UMariya unjengokusa kwelanga elingunaphakade, ethintela iLanga lobulungisa… isiqu okanye intonga engunaphakade intyatyambo, ivelisa intyatyambo yenceba. —ISt. Bonaventure, Isibuko seNtombikazi kaMariya, Ch. XIII

Ebhekisa kumbono weNkosazana yethu eyabonwa ngababonisi bakaFatima xa wayeka ingelosi ukuba yohlwaye, uKhadinali Ratzinger wathi:

Umbono ke ubonakalisa amandla aphikisana namandla wentshabalalo-ubungangamsha boMama kaThixo kwaye, ngenxa yoku ngendlela ethile, ukubizelwa isohlwayo. Ngale ndlela, ukubaluleka kwenkululeko yoluntu kukrwelelwe: ikamva alibekwanga ngokungaguquguqukiyo…. -Ukhadinali uJoseph Ratzinger (BENEDICT XVI), osuka kwi- Inkcazo yezenkolo of Umyalezo kaFatima, IVatican.va

Kumyalezo oya kuSr.Agnes Sasagawa waseAkita, eJapan, uMama wethu uchaza into eyakwenzeka xa ubukho bakhe buyekisiwe:

Ukuze umhlaba uwazi umsindo wakhe, uBawo waseZulwini ulungiselela ukohlwaya kakhulu lonke uluntu. Ndikunye noNyana wam ndingenelele amaxesha amaninzi ukuze ndibonise ingqumbo kaBawo. Ndikuthintele ukuza kweentlekele ngokumnika iintlungu zoNyana emnqamlezweni, igazi lakhe elixabisekileyo, kunye nemiphefumlo ethandekayo emthuthuzelayo eyila iqela lamaxhoba emiphefumlo. Umthandazo, isohlwayo kunye nokuzincama ngokunyaniseka kunokuwuthambisa umsindo kaTata. —Agasti 3, 1973, yetn.com

Nangona kunjalo, oko kuxhomekeke kuthi:

Kwenzeka ntoni emhlabeni kuxhomekeke kwabo bahlala kulo. Kuya kubakho okuhle ngakumbi kunobungendawo obukhoyo ukuthintela inyhikityha esondeleyo ukusondela. Kodwa ndiyakuxelela, ntombi yam, ukuba intshabalalo enjalo ingenzeka kuba bekungekho miphefumlo yaneleyo eyazithathela ingqalelo izilumkiso zam, kuyakuhlala intsalela engachazwanga ziziphithiphithi ezithi, ngokunyaniseka ekundilandeleni nasekusasazeni izilumkiso zam, ngokuthe ngcembe uya kuhlala emhlabeni kunye nobomi babo bokuzinikela nobungcwele. Le miphefumlo iya kuwuhlaziya umhlaba ngamandla nokuKhanya koMoya oyiNgcwele, kwaye aba bantwana baM bathembekileyo baya kuba phantsi koKhuselo lwaM, neleengelosi eziNgcwele, kwaye baya kudla ubomi boBathathu Emnye ngobuqaqawuli obukhulu. Indlela. Yazisa abantwana baM abathandekayo, ntombi ixabisekileyo, ukuze bangabinaso isizathu sokungathobeli Izilumkiso Zam. -INkosikazi yethu yaseMelika ku-Sr. UMary Ephrem, ubusika bowe-1984, htvsrwebhs.com

Ukuthi izibhengezo zayeka ngokukhawuleza ngexesha elifanayo ukubhiyozelwa kweMisa kwacinywa kumazwe amaninzi akunakwenzeka. U-Yesu wathi ku-St Faustina ukuba ukubuyela kwakhe kwiNceba yakhe eNgcwele, bekumisile isandla sobulungisa. 

Nam ndizibambile izijeziso zam ngenxa yakho. Uyandinqanda, kwaye andinakungqinela amabango obulungisa bam. Ubopha izandla zam ngothando lwakho. -Inceba kaThixo kuMphefumlo wam, UYesu kuSt Faustina, Idayari, n. I-1193

Kodwa inceba kaKrestu yobungcwele ihamba ngokusuka entliziyweni yakhe engcwele, elinguMthendeleko! Yeyiphi intlawulelo enkulu kunaleyo yokuba izigidi zamaKatolika zifumane iDini leMisa mihla le? Yintoni ebamba ubulungisa bukaThixo ngaphezu kokuba uKristu ahlale ngokwenyama? Kuba uMthendeleko ngowona "Umthombo kunye nengqungquthela yobomi bobuKristu" kwaye ke, ukuthanda kukaThixo uqobo.

 

UKUSETYENZISWA OKUKHULU

UPopu Francis, izihlandlo ezibini ubuncinci, ucebise ukuba inoveli INkosi yeHlabathi nguRobert Hugh Benson wayenento yokusixelela malunga namaxesha ethu. Yincwadi ethetha ngolawulo lomchasi-Kristu. UNyana wentshabalalo uvuka, ingabi nguzwilakhe, hayi ekuqaleni-kodwa njengomsindisi kwihlabathi elingene engxakini. Icawe ekule meko ayisenampembelelo, ayisenagunya lokuziphatha. Ubukumkani bukaSathana buza njengomgunyathi kuKristu ngokutsalela wonke umntu kwi ingcinga enye Umchasi-Kristu. UBenson ubhale ukuba yi…

… Uxolelwaniso lwehlabathi ngokungeyiyo leNyaniso kaThixo… kwabakho ubunye obungafaniyo nento eyaziwayo embalini. Oku kuye kwabulala ngakumbi ekubeni inezinto ezininzi ezinokulunga. Imfazwe, ngokucacileyo, yayisele iphelile, kwaye ayibobukristu obabuyenzile; Umanyano ngoku lwabonwa lungcono kunokudibana, kwaye isifundo sasifundwe ngaphandle kweCawe… Ubuhlobo bathatha indawo yesisa, ukwanelisa indawo yethemba, nolwazi indawo yokholo. -Nkosi Yehlabathi, URobert Hugh Benson, 1907, iphe. 120

Uluvo lokuba umhlaba ujoyine umanyano oluhambelanayo-ngaphandle kweCawe-asiyongcamango kodwa yimfundiso yakhe:

Ngaphambi kokuza kwesibini kukaKrestu, iBandla kufuneka lidlule kwityala lokugqibela eliza kugungqisa ukholo lwamakholwa amaninzi. Intshutshiso ehamba nohambo lwayo emhlabeni iya kutyhila "imfihlakalo yobugwenxa" ngohlobo lwenkohliso yenkolo enika abantu isisombululo kwiingxaki zabo ngexabiso lokuwexuka kwinyaniso. Eyona nkohliso iphambili yenkolo yeyomchasi-kristu… ngakumbi uhlobo lwezopolitiko "olugwenxa ngokungathandabuzekiyo" kubuMesiya. -Cathechism yeCawa yamaKatolika, n. Ngo-675-676

Sihambele phambili kakhulu kule ndlela. Njengomnye umfundisi uthe kum kule veki, "ICawe ayithembeki esidlangalaleni ukungahambisani noko kubuzwa ngoorhulumente ngenxa yokusombulula ingxaki yokuxhatshazwa ngokwesondo." Oko, kunye nezahlulo zeCawe sele ziyamkele into yokuba "ukuthanda umhlaba" uFrancis wathetha ngako oko "kungasikhokelela ekubeni siziyeke izithethe zethu sithethathethane ngokunyaniseka kwethu kuThixo" (funda Ukuchaneka kwezopolitiko kunye nowexuko olukhulu kwaye Ulwaphulo-mthetho.)

Ihlabathi lahlulwe ngokukhawuleza laba ziinkampu ezimbini, ubuqabane bokuchasa uKristu kunye nobuzalwana bukaKristu. Imigca phakathi kwezi zimbini iyatsalwa. Kude kube nini idabi singazi; ukuba amakrele kuya kufuneka aphunjulwe asazi; nokuba igazi liya kuphalala na asazi; ingaba iya kuba yimfazwe exhobileyo asazi. Kodwa kwimpikiswano phakathi kwenyaniso nobumnyama, inyaniso ayinakuphulukana nayo. -UBhishophu Fulton John Sheen, DD (1895-1979); Umthombo awaziwa (ngokunokwenzeka "IYure yamaKatolika")

Kumaxesha angaphambili, njengokuba iintlungu zabasebenzi ziya zisomelela, uyakulibona ilizwe litshintshwa linyusa inguquko njengoko abantu bekhula benxunguphala ngenxa yobunkokheli babo, bedikiwe lurhwaphilizo lwabo, betyiwa yimfazwe nokwahlukana, ukufa nendlala kunye i "epidural" yokuphelisa iintlungu! Andizukuthandabuza ukuba ukhona umsindisi olinde emaphikweni ukuba awulawule. Ubuncinci, uPopu Pius X wacinga njalo:

… Kusenokubakho emhlabeni "uNyana wentshabalalo" athetha ngaye uMpostile. —IIPOPE ST. IPIUS X, E Supremi, I-Encycology on the Return of zonke Izinto kuKristu, n. 3, 5; Ngomhla we-4 ku-Okthobha 1903

Kwaye thina maKristu siya kujongeka njengezidenge ngokupheleleyo zokuchasa inkqubo yakhe yemvisiswano kwindalo iphela, ubulungisa noxolo.

Umchasi-Kristu uza kubakhohlisa abantu abaninzi kuba uya kujongwa njengomntu onomdla onomdla, oxhasa ukutya inyama, uxolo, amalungelo oluntu kunye nokusingqongileyo. —UKhadinali Biffi, ILondon Times, NgolwesiHlanu, Matshi 10, 2000, ebhekisa kumfanekiso ka-Antichrist kwincwadi kaVladimir Soloviev, Imfazwe, inkqubela phambili kunye nokuphela kwembali 

Kodwa ngekhe sifikelele kweli nqanaba ngaphandle te knoloji.

 

UMFANEKISO WERHAMNCWA

Ngo-1984 i-Apple Computer Company yakhupha ikhompyutha yayo yokuqala (PC). I-logo ekhethiweyo yayiyi-apile enemibala yomnyama kunye nokulunywa okukhutshwe kuyo-into ebhaliweyo ecacileyo kwisiqhamo esalelweyo eMyezweni we-Eden. Babhengeze ikhompyuter yabo yokuqala, ngokuhlekisayo (?) Ngexesha leSuper Bowl -siganeko esibonise ixesha labo lokugqibela kule minyaka imbalwa idlulileyo sibe liqonga lobugqi lokumemezela "inkqubo entsha" ezayo. Inxalenye “yamasiko” kubugqwirha ibandakanya ukuxela kusengaphambili iinjongo zobuqhetseba, kodwa “ukuzifihla ngokucacileyo.” Yiyo loo nto iHollywood isisixhobo sobumnyama kwimiyalezo yayo efihliweyo.

Nantsi intengiso ka-Apple ngaloo nyaka:

La ngamagama "enkokeli" oyivayo ngasemva:

Namhlanje sibhiyozela isikhumbuzo sokuqala seZikhokelo zokuCoca uLwazi. Senze okokuqala kuyo yonke imbali igadi yeengcinga ezimsulwa, apho umsebenzi ngamnye anokuqhakaza, ekhuselekile kwizitshabalalisi zazo naziphi na iingcinga eziyinyani eziphikisanayo. Ukudityaniswa kwethu kweengcinga kunamandla ngakumbi kwisixhobo kunaso nasiphi na isithuthi okanye umkhosi wasemhlabeni. Singabantu abanye, sinentando enye, sisigqibo esinye, sisizathu esinye. Iintshaba zethu ziya kuzithetha zisingise ekufeni, sibangcwabe ngobugwenxa babo. Siza koyisa!

Umfazi onxibe iibhulukhwe ezibomvu emva koko uvela, ephethe isando. Uyadlula kwiigusha (abanye abanxibe iimaski zokuphefumla) ukuze "akhulule" abantu. Uphosa ihamile kwiskrini, engasikhululi, kodwa "ikhanyisela" "uninzi" olubukeleyo.

Isimboli sayo yonke le nto inamandla, nokuba abavelisi bayo bayayazi okanye abayazi. Okokuqala, "obomvu" kunye "nesando" ziimpawu ze ubuKomanisi obutsha iyabuya. Yayizi "mpazamo" zaseRussia (okt. UbuKomanisi) awathi uMongameli wethu waseFatima walumkisa ukuba ziya kuthi ekugqibeleni zisasazeke kwihlabathi lonke njengesifo esosulelayo.

Okwesibini, isixhobo soku kusasazeka kokukhanyiselwa kunye "nenkululeko" ibe yimithombo yeendaba, ngoku ijolise kwi computer. Ekugqibeleni iye yaba yindlela enamandla, hayi ukukhulula uluntu, kodwa uku corral kuye. Itekhnoloji ibe sisixhobo esingagqibekanga ekuthi ngezigidi zabantu emhlabeni basasazwe, bonakaliswe, kwaye balungiselela olu Hlaziyo lweHlabathi. IWebhu eBanzi yeHlabathi "ngumthi wokwazi okulungileyo nokubi" owawukhe wema eGadini yase-Eden; ikhompyuter-chip kunye neziphumo zayo zezi Isiqhamo esalelweyo… Akuvunyelwe, kuba umntu usebenzise itekhnoloji "ukuba abe njengoThixo" (kunye noGoogle eminwe yethu, asizazi zonke ngoku?). 

Kungoko ke ubudala bethu bubone ukuzalwa kweenkqubo ezingoozwilakhe kunye neendlela zolawulo olwalungenakho ukwenzeka ngexesha phambi kokuxhuma kweteknoloji kuye phambili… Namhlanje, ulawulo lungena ngaphakathi kubomi bangaphakathi babantu… -IPOPE BENEDICT XVI, Umyalelo wenkululeko yobuKristu nenkululeko,n. I-14; IVatican.va

Izacholo ze-elektroniki kunye neefowuni ezixela indawo okuyo, imiyalezo ebhaliweyo ukuba uyemka kude nokuvalelwa wedwa kunye nabacuphi bedijithali abalandelela apho ubukhe khona-amazwe aseAsia amkele ubuchwephesha obutsha, ukuba buyinto ethile engenabungozi bokulwa ubhubhane we-coronavirus. -Yahoo NewsMatshi 20, 2020

Ndicinga ukuba sisiqalo nje eso. Ngenye imini ndincokola, ngequbuliso ndabona entliziyweni yam ukuba "uphawu lwerhamncwa" lunokuza nesitofu sokugonya, kwaye uphawu luya kuba ezingabonakaliyo, into engazange yawela engqondweni yam. Ngosuku olulandelayo, eli bali leendaba lapapashwa kwakhona ngoDisemba ophelileyo:

Kubantu abongamela amalinge okugonya kwilizwe liphela asaphuhlayo, ukugcina umkhondo wokuba ngubani ogonyo kunye nokuba ngowuphi umsebenzi onzima. Kodwa abaphandi abavela kwi-MIT banokuba nesisombululo: benze i-inki enokufakwa ngokukhuselekileyo kulusu kunye nogonyo ngokwalo, kwaye kubonakala kuphela kusetyenziswa usetyenziso lwekhamera ye-smartphone kunye nefilitha. -Futurism, Disemba 19th, 2019

Anditsho ukuba "luphawu" olo. Endaweni yoko, kufuneka sikhumbule amazwi ka-St. "Apho ukhoyo uMoya weNkosi, kukho inkululeko." Ngenxa yoko, apho kukho umoya womchasi kristu, kukho ulawulo (funda Ukulungiswa okulungileyo).

Njengombhalo osecaleni, umntu othile uthumele lo mbuzo kuYouTube:

Phawula, la ngamaxesha adidayo kwaye aphazamisayo ngoku. Ukuba yonke into oyithethayo iyinyani, la ngamaxesha e-EPIC kwimbali yosindiso. Ingenzeka njani into yokuba abantu abadidekileyo bafunde oku kwiikona ezingaziwayo ze-intanethi… kuMark Mallett kunye neqela lakhe lemboni (akukho siphoso), hayi iCawa yamaRoma Katolika uqobo?

Kungenxa yokuba iBandla is Ndifundisa le nto, kwaye ndiyilandela. Bona:

Kutheni le nto ayingoPopu?

Ukujonga kwakhona amaxesha okuGcina

(PS besingakulungelanga ukuza kwakhe okokuqala nokuba…)

Njengenqaku elisecaleni, ikhompyutha yokuqala uSteve Jobs eyakhelwe kunye noSteve Wozniak ibiza malunga ne- $ 250 ukuyibeka kunye. Baye bagqiba kwelokuba bayinike ivenkile yasekuhlaleni ngexabiso elikhulu leedola ezingama-500. Ixabiso lokuthengisa liya kuba malunga nesithathu ngaphezulu, eza $ 666.66.

Kwaye kwaba njalo.

ISIPHELO

Ngo-2006, ngelixa ndilinde kwisikhululo seenqwelomoya, ndeva ngokucacileyo entliziyweni yam:

It iphantse yagqitywa.

La magama ahamba nomfanekiso wabaliqela oomatshini abanegiya. Ezi zixhobo-zezopolitiko, ezoqoqosho, ezentlalo kunye nezobuchwephesha, ezisebenza kwihlabathi liphela-ziqhuba ngokuzimeleyo kumashumi eminyaka, ukuba ayinguye kwiinkulungwane. Kodwa ndikubonile entliziyweni yam ukudibana kwabo: iigiya malunga nokwenza imeshini kumatshini omnye wehlabathi obizwa ngokuba "Ubuzwilakhe. ” Imeshing iya kuba ingenamthungo, ithi cwaka, ingaqatshelwa. Uyakhohlisa… 

Ngubani onokubona kwangaphambili ukukhawuleza, amandla kunye nolawulo olubeke iindawo ezinkulu zehlabathi kufutshane umthetho wemfazwe kwintsuku nje ezimbalwa? Nokuba amanyathelo anyanzelekileyo athatyathiweyo ngokuchasene ne-coronavirus afanelekile, umhlaba awusoze ufane. Nokuba i-coronavirus iyancipha, iindlela ezenziwayo zokulawula, ukugweba kunye nokuvalela abantu abaninzi zibonakalise ukuba zisebenza ngaphaya kwamaphupha amabi kakhulu ehlabathi. Sele kunesiqalo se- ukunyanzelisa, abamelwane bayalinganisa on omnye nomnye, kunye namapolisa ukugxotha abantu ezitratweni. Ibhokisi yePandora ivuliwe- kwaye umoya womchasi yayingaphakathi.

Kungenxa yoko le nto ndisithi sesifikile Inqaku lokungabuyi, okanye njengoko uMama wethu waseMedjugorje watsho, a Indawo yokujika.

Bantwana abathandekayo, bathunywa bothando lwam, kukuwe ukuba usasaze uthando loNyana wam kubo bonke abo bangazanga; wena, izibane ezincinci zehlabathi, endizifundisa ngothando lukamama ukuba zikhanye ngokucacileyo ngokuqaqamba ngokupheleleyo. Umthandazo uyakuninceda, kuba umthandazo uyanisindisa, umthandazo usindisa ihlabathi… Bantwana bam, hlalani nilungile. Eli lixesha lokutshintsha. Kungenxa yoko le nto ndinibiza ngokutsha ngokholo nethemba. Ndikubonisa indlela ekufuneka uhambe ngayo, kwaye lawo ngamazwi eVangeli. -Inenekazi lethu laseMedjugorje ukuya eMirjana, ngo-Epreli 2, 2017; Nge-2 kaJuni, ngo-2017

UMama wethu usibonisa indlela. Kwaye wena, sithandwa Umvundla, nizifihle entliziyweni yeli bhinqa. Ndizibeke phantsi kwe ukukhusela iSt. Kwaye uye wahlala uthembekile elulwalweni, onguKristu, ewe, uPetros. Ngenxa yoko, useTyeyeni.

Icawe ithemba lakho, Icawe lusindiso lwakho, Icawe ikhusi lakho. —St. UJohn Chrysostom, Hom. Kwi-capto Euthropio, n. 6 .; cf. E Supremi, n. 9, IVatican.va

Intliziyo yam eNgenasiphelo iya kuba yindawo yakho yokusabela nendlela eya kukusa kuThixo. -Nenekazi lethu likaFatima, umbono wesibini, ngoJuni 13, 1917, Ukutyhilwa kweentliziyo ezimbini kumaxesha anamhlanje, www.ewtn.com

Ndikhubekile ngoku kulo myalezo ku-Fr. UMichel Rodrigue, uMseki woMbutho wabaPostile wase-St. Benedict Joseph Labre e-Abitibi, QC, Canada. Ekukhanyeni Ukumisela izolooku kungaphezulu kwangexesha:

Ndinike uJoseph oNgcwele, Ummeli wam emhlabeni njengomkhuseli woSapho olungcwele, igunya lokukhusela iBandla, eli liMzimba kaKristu. Uya kuba ngumkhuseli ngexesha lokulingwa ngeli xesha. Intliziyo engaguqukiyo yentombi yam, uMariya, kunye nentliziyo eNgcwele yoMntwana wam oyiNtanda, u-Yesu, onentliziyo ecocekileyo necocekileyo ye-Saint Joseph, iya kuba likhaka lamakhaya akho nosapho lwakho, kunye nendawo yakho yokusabela ngexesha leminyhadala ezayo . -ukusuka kuYise, Okthobha 30, 2018

Okusalayo ngoku kukuba ulinde uzolile, uthule kwaye uyithembe imiyalelo yakho evela ezulwini. Eyakho-i Abapostile abanothando—iphulo lakho lisaqala…

Wanga uBukumkani beFiat yakho bungafika; buyisela kuthi imihla yakuqala yendalo,
zonke izinto mazibe nokuvuya kwakhona
uvuyo novuyo kwimvisiswano yokuqala phakathi koThixo nomntu!

-Umkhonzi kaThixo Luisa Piccarreta, Umjikelo wesihlanu kwiNtando kaThixo, isono sokuqala

 

KUFUNDWA NGOKUBA

IPaganism eNtsha

Inkohliso efanayo

Umchasi-Kristu Kumaxesha Ethu

Ubuxoki obuzayo

 

Indawo entsha eza kuza kungekudala
ukukunceda ujonge la maxesha…

ILIZWE NGOBUKUMKANI

Ngomthendeleko we-Annunciation,
Matshi 25th, 2020

 

 

Iimarike zemali ziyawa?
 Tyala imali kwimiphefumlo!

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Imibhalo yam iyaguqulelwa kwi French! (UMerci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français, ehlungwini le drapeau:

 
 

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 I-Rom 8: 19
2 I-Matt 24: 12
3 cf. Mat 24:14; ISityhi 20: 4; Icawa "uLawulo lukaKristu olusele lukho emfihlakalweni." -CCC, n. I-763
4 Efe 5:27; ISityhi 19: 7-8
5 ISityhi 13: 1-18; Dan 7: 6
6 John 8: 44
exhonyiweyo EKHAYA, INTANDO KATHIXO, UVAVANYO OLUKHULU.