Ukudalwa ngokutsha

 

 


THE "Inkcubeko yokufa", ukuba UkuThola okuKhulu kwaye Ityhefu enkulu, ayililo igama lokugqibela. Umonakalo owonakaliswe yiplanethi ngumntu ayisosigqibo sokugqibela kwimicimbi yabantu. Kuba iTestamente eNtsha okanye iTestamente eNdala azithethi ngesiphelo sehlabathi emva kwempembelelo nolawulo lwerhamncwa. Endaweni yoko, bathetha ngobuthixo Refit zomhlaba apho uxolo lwenene nobulungisa buya kulawula okwexeshana njengokuba “ulwazi lweNkosi” lusasazeka ukusuka elwandle ukuya elwandle (cf. Is 11: 4-9; Yer 31: 1-6; Hez 36: 10-11; Mik 4: 1-7; Zek 9:10; Mat 24:14; ISityhi 20: 4).

bonke iziphelo zehlabathi ziya kukhumbula zibuyele kuYehovaOKANYE; zonke Ziya kuqubuda kuye iintsapho zeentlanga. (Nd 22:28)

Ixesha elitsha elizayo, ngokutsho kweZibhalo, lavuma iimfihlakalo ezinje ngabakhonzi bakaThixo uLuisa Piccarreta, uMarthe Robin, kunye noVerable Conchita-kunye noopopu ngokwabo-baya kuba lolunye lothando olunzulu kunye nobungcwele obuza koyisa izizwe (jonga Iipopu kunye neXesha lokuKhangela). Kodwa uthini nge ngokomzimba Ubungakanani belo xesha, ngakumbi xa kusithiwa, ngokweSibhalo, umhlaba uya kuba nokuxhuzula okukhulu kunye nentshabalalo?

Ngaba sinethemba lokuba neXesha elinjalo loXolo?

 

IINTSIKELELO ZOKOMOYA

Emva kokufika kwerhamncwa-Umchasi-Kristu, [1]cf. Umchasi-Kristu kwiXesha lethu kwaye Ilixa lokuchas 'umthetho INgcwele uJohn yathetha ngolawulo lweminyaka eliwaka lukaKristu kwabangcwele baKhe. Yile nto aBaseki beCawa yokuqala (abayibiza njalo ngenxa yokusondela kwabo kumaxesha abaPostile nokuhluma kweNkcubeko eNgcwele) ekubhekiswa kuyo njenge “mini yeNkosi.”

Ewe, imini yeNkosi iya kuba yiminyaka eliwaka. -Umhla kaBharnabhas, Ootata beCawe, Ch. Ngama-15

Njengoko uSt. Justin Martyr watshoyo, "Siyaqonda ukuba ixesha leminyaka eliwaka libonakalisiwe ngolwimi olufuziselayo," hayi yiminyaka eliwaka yokoqobo. Endaweni yoko, 

… Ngalo mhla wethu, ohambelana nokuphuma nokutshona kwelanga, ngumfuziselo wosuku olukhulu apho isekethe eliwaka leminyaka lixhoma imida yayo. -Lactantius, Ootata beCawa: Amaziko kaThixo, iNcwadi VII, Isahluko 14, Intyilalwazi yamaKatolika; www.newadvent.org

Abaseki beCawa bachaza ngeli xesha loxolo-uMhla weNkosi-njengelona ikakhulu a ngokomoya Hlaziya okanye "ukuphumla kweSabatha" kubantu bakaThixo kuthintelwe ngumgwebo: [2]ukubona Izigwebo zokugqibela kwaye Ilahlekile i-Era

Abo bathi ngamandla ale ndawo [ISityhi 20: 1-6], ndikrokrela ukuba uvuko lokuqala lungekamva kwaye ngokomzimba, zishukunyisiwe, phakathi kwezinye izinto, ngakumbi ngenani leminyaka eliwaka, ngokungathi yinto efanelekileyo ukuba abangcwele bonwabe ngoluhlobo lokuphumla ngeSabatha ixesha, ulonwabo olungcwele emva kwemisebenzi yamawaka amathandathu eminyaka ukusukela oko umntu wadalwa… (kwaye) kufanele kulandelwe ukugqitywa kweminyaka engamawaka amathandathu, njengeentsuku ezintandathu, uhlobo lweSabatha yomhla wesixhenxe kwiminyaka elishumi eyalandelayo… Kwaye olu luvo belungayi kuphikiswa, ukuba bekukholelwa ukuba uvuyo lwabangcwele, ngeSabatha leyo, luya kuba lolwasemoyeni, kwaye lube neziphumo kubukho bukaThixo. —St. UAugustine waseHippo (354-430 AD; Gqirha weCawe), Isidima sobuntu, Bk. XX, Ch. I-7, IYunivesithi yase Katolika yaseMelika Press

Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iBandla lakhawuleza lakugatya ukukhohlisa okwaziwa ngokuba yi "millenarianism" apho abanye baqala ukutolika umbono ka-St. ngokwenyama lawula emhlabeni phakathi kwezihombiso zenyama kunye nemibhiyozo. Nangona kunjalo, ukuza kuthi ga namhlanje, iCawa iyazikhaba ezo ngcamango njengezibubuxoki: [3]ukubona Millenarianism-Yintoni kwaye ayikho

Inkohliso yomchasi-Kristu sele iqala ukubonakala emhlabeni ngalo lonke ixesha ibango lenziwa ukuba liqonde ngaphakathi kwimbali elo themba likaMesiya elinokufezekiswa ngaphaya kwembali ngesigwebo se-eschatological. Icawe iyazikhaba ngaw 'omane iindlela eziguqulweyo zobu buxoki bobukumkani ukuba bube phantsi kwegama le-millenarianism, ngakumbi uhlobo lwezopolitiko "olugwenxa ngokwasemphefumlweni" lobuMesiya. -IKatekism yeCawa yamaKatolika (CCC676

Into iCawe engakhange iyilahle kukwakha "impucuko yothando" efikelela eziphelweni zomhlaba, igcinwe kwaye ikhuliswe bubukho beSakramente likaYesu:

Ixesha elitsha apho uthando lunganyolukiyo okanye luzifunela ngokwalo, kodwa lusulungekile, luthembekile kwaye lukhululekile ngokwenyani, luvuleleke kwabanye, bahloniphe isidima sabo, bafuna ukulunga kwabo, beveza uvuyo kunye nobuhle. Ixesha elitsha apho ithemba lisikhulula khona kukungabi nanto, ukungakhathali, kunye nokuzifunela ngokwakho okubulala imiphefumlo yethu kunye nokonakalisa ubudlelwane bethu. -I-POPE BENEDICT XVI, iKhaya leSizwe loLutsha, eSydney, e-Australia, nge-20 kaJulayi ka-2008

Ukuzisa iminyaka enjalo, enyanisweni, kunye nomsebenzi wam wokuprofeta:

Ngokuhlala evangela amadoda, iBandla lisebenzela ukubenza "bafake umoya wobuKristu kwingqondo nakwimikhuba, kwimithetho nakwizakhiwo zoluntu abahlala [kulo]." Umsebenzi woluntu wamaKrestu ukuhlonipha kwaye uvuse kwindoda nganye uthando lwenyaniso nolungileyo. Ifuna ukuba yazise unqulo lwenkolo enye eyinyani exhasa iCawa yamaKatolika neyabapostile. AmaKristu abizelwe ukuba lukhanyiso lwehlabathi. Yiyo loo nto iBandla libonisa ubukumkani bukaKristu phezu kwayo yonke indalo, ngakumbi uluntu. -CCC, 2105, (cf. uYohane 13:34; Mat 28: 19-20)

Eyona nto siyithumeleyo kukusebenzisana ekumiseni ulawulo lokomoya lukaKristu kunye nobukumkani baKhe kwihlabathi liphela Ade abuye kwakhona. [4]cf. Mat 24:14 UPopu Benedict wongeza athi:

Bahlobo abathandekayo, iNkosi ifuna ukuba nibe ngabaprofeti beli xesha litsha… -I-POPE BENEDICT XVI, iKhaya leSizwe loLutsha, eSydney, e-Australia, nge-20 kaJulayi ka-2008

Kodwa ngaba iXesha loXolo elinjalo liya kuba semoyeni ngokupheleleyo, okanye ngaba liya kuthwala isiqhamo kwindalo ngokwayo?

 

UKUXOLELWA KUKATHIXO KUBandakanya INDalo

Ngokufanelekileyo, uThixo wayenokudala uAdam noEva ngaphandle yonke indalo. Ndiyathetha, ngebabekhona njengemimoya ekhululekileyo behlala nje "kwindawo" yothando. Nangona kunjalo, kubulumko baKhe obungenasiphelo, uThixo wayenqwenela ukunxibelelana nokuveza into yokulunga kwaKhe, ubuhle nothando ngokusebenzisa indalo.

Indalo sisiseko sawo “onke amacebo kaThixo okusindisa,”… uThixo wayecinga ngobuqaqawuli bendalo entsha kuKristu. -I-CCC, 280

Kodwa indalo ayizange ivele epheleleyo ezandleni zoMdali. Indalo iphela “ikwimo yokuhamba” isiya kwimfezeko yokugqibela ekusafuneka kufikelelwe kuyo. [5]I-CCC, 302 Kulapho uluntu lungena khona:

Ebantwini uThixo ude abanike amandla okwabelana ngesisa ekuboneleleni kwakhe ngokubanika uxanduva "lokoyisa" umhlaba nokuba negunya kuwo. Yiyo loo nto uThixo esenza ukuba abantu babe nezizathu ezikrelekrele nezikhululekileyo ukuze bagqibezele umsebenzi wokudala, ukuze bagqibelele ukuvumelana kwawo ukuze kulungelwe bona kunye nabamelwane babo. -CCC, 307

Kwaye, ikamva lendalo linjalo idityaniswe ngokungenakwahlukaniswa kwisiphelo somntu. Inkululeko yomntu, kunye nendalo, yathengwa emnqamlezweni. UYesu waba nguizibulo lendalo," [6]Col 1: 15 okanye enye inako yithi, izibulo lendalo entsha okanye ebuyiselweyo. Umzekelo wokufa nokuvuka kwakhe uye waba yindlela yokuba lonke indalo izalwe kwakhona. Kungenxa yoko le nto ukufundwa kwePasika yeVeki kuqala ngeakhawunti yendalo.

… Emsebenzini wosindiso, uKrestu ukhulula indalo esonweni nasekufeni ukuze ayingcwalise ngokutsha ayibuyisele kuYise, ngenxa yozuko lwakhe.. -CCC, n. I-2637

KuKrestu ovukileyo yonke indalo inyukela kubomi obutsha. —UPOPE JOHN PAUL II, Umyalezo we-Urbi et Orbi, NgeCawa yePasika, nge-15 ka-Epreli 2001

Kodwa kwakhona, eli themba libe kuphela ikhulelwe ngoMnqamlezo. Kuhleli eluntwini kunye nayo yonke indalo ukuba ifumane inkululeko yayo epheleleyo, ukuze "bazalwe ngokutsha." Ndicaphula kwakhona uFr. UWalter Ciszek:

Isenzo sikaKristu sokuhlangula asizibuyiseli ngokwaso zonke izinto, senza nje umsebenzi wentlawulelo ukuba ube khona, siqale ukukhululwa kwethu. Njengokuba bonke abantu besabelana ngokungathobeli kuka-Adam, ngokunjalo bonke abantu kufuneka babelane ekuthobeleni uKrestu kwintando kaYise. Ukuhlangulwa kuya kugqitywa kuphela xa bonke abantu besabelana ngokuthobela kwakhe. -Undikhokela, iphe. 116-117; kucatshulwe ku Ubungangamsha beNdalo, Mnu. UJoseph Iannuzzi, iphe. 259

Ke, yiyo kanye le "ukwabelana" ekuthobeleni kukaKristu, oku uhlala kwintando kaThixo enxiba kwaye ilungiselela uMtshakazi kaKristu [7]cf. Ukuya eParadesi kwaye  Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele Ukubuya kwakhe okokugqibela, ukuba yonke indalo ilinde:

Kuba ukulinda ngolangazelelo ukutyhileka kwabantwana bakaThixo. kuba indalo yathotyelwa kokuphuthileyo, kungengakuthanda kwayo, kodwa ngenxa yalowo wayithobelayo, ngethemba lokuba indalo ngokwayo iya kukhululwa ebukhobokeni bokonakala, ibe nenxaxheba enkululekweni yozuko lwabantwana bakaThixo. Siyazi ukuba yonke indalo iyancwina inenimba kwada kwaba ngoku… (Rom 8: 19-22)

Ngokusebenzisa isikweko esithi “iintlungu zokubeleka,” uSt. Paul ubopha ukuhlaziywa kwendalo kwi ukuphamba “wabantwana bakaThixo.” INgcwele uJohn ibona oku kuzalwa kuka "Krestu uphela" -umaJuda nabeeNtlanga, umhlambi omnye phantsi koMalusi omnye-kumbono "womfazi owambethe ilanga" osebenza nzima, elila njengokuba ezala " umntwana oyinkwenkwe. ” [8]cf. ISityhi 12: 1-2

Lo mfazi umele uMariya, uMama woMhlawuleli, kodwa umele kwangaxeshanye iBandla liphela, Abantu bakaThixo bamaxesha onke, iBandla elihlala libuhlungu, libuye lizale uKrestu ngamaxesha onke. -U-CASTEL GANDOLFO, e-Itali, uAUG. 23, 2006; Zenit

U-Yesu wasebenzisa lo mzekeliso wokuzalwa xa echaza ukuphela kweli xesha kunye nokuxhuzula okuza kwenzeka, kungekuphela ngokwasemoyeni, kodwa ngokwasemzimbeni:

… Kuya kubakho iindlala kunye neenyikima zomhlaba kwiindawo ngeendawo. Zonke ezi zinto zikukuqaleka kwenimba. (Mat 24: 6-8)

Ukuzalwa kwalo "mntwana uyinkwenkwe," ngokukaSt. John, kuphelela koko akubiza ngokuba "luvuko lokuqala" [9]cf. ISityhi 20: 4-5 emva kokutshatyalaliswa 'kwerhamncwa.' Oko akusosiphelo sehlabathi, kodwa ixesha loxolo:

Mna kunye nawo onke amanye amaKrestu asemthethweni ndiqinisekile ukuba kuyakubakho uvuko lwenyama olulandelwa liwaka leminyaka kwisixeko sase Yerusalem esakhiwe saphinda sahonjiswa, sandiswa, sandiswa, njengoko kwabhengezwa nguMprofeti uHezekile, uIsaiah nabanye… Indoda phakathi kwethu ogama linguYohane, omnye wabaPostile bakaKrestu, wamkela waxela kwangaphambili ukuba abalandeli bakaKrestu bazakuhlala eJerusalem iminyaka eliwaka, nasemva koko indalo iphela, Ngamafutshane, uvuko olungunaphakade kunye nomgwebo ziya kwenzeka. —St. UJustin Martyr,Incoko kunye noTraypho, Ch. 81, Ootata beCawe, Ilifa lamaKristu

Ukuba kunjalo, ngaba indalo ayinakuba novuko lweentlobo ezithile?

Ndingamthwala na unina, ade azalwe? utsho uYehova; okanye ndingamvumela na ukuba amithe, nditsho ndivale isizalo sakhe? (Isaya 66: 9)

 

IPENTEKOSTE ENTSHA

Sithandaza njengeCawe:

Yiza uMoya oyiNgcwele, gcwalisa iintliziyo zabanyanisekileyo bakho kwaye ubaphe umlilo wothando lwakho.
V. Thumela uMoya wakho, zidale;
R. Uhlaziye ubuso bomhlaba.

Ukuba ixesha elizayo liza kuba li Ubudala boLuthando, [10]cf. Ukuza kwexesha lothando kwandule ke ukubakho ngokusebenzisa Ukuthululwa koMntu wesithathu kuBathathu Emnye oyiNgcwele Isibhalo esichaza "ukuthanda uThixo": [11]cf. Ngobukrakra? Icandelo VI

… Ithemba alidanisi, kuba uthando kaThixo ithululelwe ezintliziyweni zethu ngoMoya oyiNgcwele esamnikwayo. (KwabaseRoma 5: 5)

Ixesha lifikile lokuphakamisa uMoya oyiNgcwele emhlabeni… Ndinqwenela ukuba eli xesha lokugqibela lingcwaliswe ngendlela ekhethekileyo kuloMoya oyiNgcwele… Lithuba lakhe, lixesha laKhe, loloyiso lothando kwiCawe Yam. , kwindalo iphela. —UYesu kuVeliswa uConchita Cabrera de Armida, UConchita Marie Michel Philipon, iphe. 195-196

Uloyiso lweNtliziyo engafezekanga kaMariya ("umfazi owambethe ilanga") uza kungena kokuiPentekoste entsha. ” Oko kukuthi, iintlungu zokubeleka ziya kuvelisa indalo "yokuzalwa ngokutsha":

Indalo, ukuzalwa ngokutsha nokukhululwa ebukhobokeni, kuya kuvelisa intabalala yokutya kwalo lonke uhlobo kumbethe wezulu nokuchuma komhlaba. —St. UIrenaeus, IiNdawo zokuHamba

 

INDALO ENTSHA

Incwadi ka-Isaya sisiprofeto esinamandla esixela kwangaphambili ngokuza kukaMesiya oza kukhulula abantu baKhe. Umprofeti usinika umbono otyhilayo eziliqela maleko ngokusebenzisa eziliqela izizukulwana uku eziliqela Amaxesha, kubandakanya unaphakade. Umbono kaIsaya uquka ixesha loxolo elizayo, yaye, enyanisweni, “amazulu amatsha nomhlaba omtsha” Ngaphakathi imida yexesha.

Ngoku gcinani engqondweni ukuba ababhali beTestamente eNdala basebenzise amagama afanayo kunye neenkcazo zomzekeliso ngamanye amaxesha, kubandakanya nolwimi lwabo ukuchaza iXesha loXolo. Ngokomzekelo, xa uThixo wayethetha 'ngomhlaba oqukuqela ubisi nobusi,' oko kwakubonisa ukuba umhlaba wawumi kakuhle, ingekuko imilambo yokoqobo yobisi nobusi. Abaseki beCawa yasekuqaleni bakwacaphula kwaye baqhubeka nokusebenzisa olu lwimi lokomfuziselo, yiyo loo nto bambi bebatyhola ngeminyaka eliwaka. Kodwa ukusebenzisa i-hermeneutics efanelekileyo yebhayibhile, sinokuqonda ukuba bathetha ngokungaqhelekanga kwexesha ngokomoya phu melela

Babone kwisiprofeto sika-Isaya iXesha elizayo loXolo, loo `` waka weminyaka '' wokulawula kwabangcwele kwiSityhilelo 20:

Ngawo la amazwi kaIsaya malunga newaka leminyaka: 'Kuba kuyakubakho izulu elitsha, nomhlaba omtsha, kwaye ezingaphambili aziyi kukhunjulwa, zingangeni ezintliziyweni zabo, kodwa baya kuba nemihlali bavuyele kwezi zinto ndizidalayo… Apho, nokuba lixhego elingayi kuyizalisa imihla yalo; kuba umntwana uya kufa engominyaka ilikhulu ezelwe… Kuba iya kuba njengemihla yomthi wobomi, injalo imihla yabantu bam, nomsebenzi wezandla zabo uya kuba mkhulu. Abanyulwa bam abayi kuzixhamla ngokulambathayo, bazalele abantwana ngenxa yesiqalekiso; ngokuba baya kuba yimbewu yobulungisa, esikelelekileyo nguYehova, nembewu yabo ndawonye nabo. —St. UJustin Martyr, Incoko kunye noTraypho, Ch. 81, Ootata beCawe, Ilifa LamaKristu; cf. Is 54: 1 kunye nezahluko 65-66

Abaseki beCawa baqonda ukuba i-millennium iya kubandakanya uhlobo oluthile lohlaziyo lwendalo oluya kuba uphawu kwaye lindele wamazulu amatsha nomhlaba omtsha ozayo emva Isigwebo sokugqibela (cf. ISityhi. 21: 1).

Umhlaba uya kuvula isiqhamo sawo kwaye uvelise iziqhamo ezininzi kakhulu ngokwawo; Iintaba zinyikima, zibaleka ubusi. Imisinga yewayini iyaqukuqela, nemilambo ipompoza amasi; Ngamafutshane ilizwe ngokwalo liya kuvuya, nayo yonke indalo iziphakamise, ihlangulwe kwaye ikhululwe kubukhosi bobubi nokungazihloneli, nobutyala kunye nempazamo. -Caecilius Firmianus Lactantius, Amaziko obuThixo

The Umhlaba, ukuhexa kwintshabalalo eyenziwe "lirhamncwa", uya kuphinda ahlaziyeke:

Ngemini uYehova aya kuwabopha ngayo amanxeba abantu bakhe, uya kuyiphilisa imivumbo eseleyo. (Is 30:26)

Kufanelekile ke ngoko ukuba indalo ngokwayo, ibuyiselwe kwimeko yayo yobudala, ngaphandle kokuthintelwa ibe phantsi kolawulo lwamalungisa… Kwaye kufanelekile ukuba xa indalo ibuyisiwe, zonke izilwanyana kufuneka zithobele kwaye zithobele umntu, kwaye ubuyele ekutyeni kwasekuqaleni okunikwe nguThixo… Oko kukuthi, imveliso zomhlaba… —St. UIrenaeus waseLyon, uBawo weCawa (140- 202 AD); IiNdawo zokuHamba, UIrenaeus waseLyons, udlula iBk. 32, iCh. 1; 33, 4, Ootata beCawe, ICIMA Ukupapasha Co

Okwangoku, elixesha lexeshana liza kuqhubeka lixhomekeke kwimijikelo yendalo ngaphakathi kwexesha, kuba iBandla-kwaye ngaye ilizwe-alizukufezekiswa kude kubuye ubuqaqawuli bukaKrestu ekupheleni kwexesha: [12]cf. I-CCC, 769

Kuthabathela apha, ngayo yonke imihla yehlabathi, akuyi kuphela ukuhlwayela nokuvuna, ukubanda nobushushu, ihlobo nobusika, imini nobusuku. (Gen 8:22)

Kodwa ayikhupheli ngaphandle ukusekwa kwe- ubukumkani bokomoya bokwexeshana emhlabeni okanye kutshintsho olungaqhelekanga kwiplanethi, ngokweSibhalo kunye neNkcubeko:

Ngosuku lokuxhela okukhulu, xa iinqaba zisiwa, ukukhanya kwenyanga kuya kuba njengokukhanya kwelanga kwaye ukukhanya kwelanga kuya kuba kukhulu ngokuphindwe kasixhenxe (njengokukhanya kweentsuku ezisixhenxe). (Is 30:25)

Ilanga liya kukhanya ngokuphindwe kasixhenxe kunangoku. -Caecilius Firmianus Lactantius, Amaziko obuThixo

Ngaba Ummangaliso weLanga eFatima umfuziselo wohlobo oluthile wotshintsho kumjikelo womhlaba okanye ujikelezo, okanye omnye umsitho wasendalo oya kuba ukohlwaya kunye neendlela zokucoca indalo? [13]cf. UFatima, kunye nokuGungqiswa okukhulu 

Wema, wawushukumisa umhlaba; wajonga wazishukumisa iintlanga. Iintaba zakudala zaqhekeka, iinduli ezindala zaguqa, iindledlana ezindala zawa. (Hab. 3:11)

 

UMNTU NENDALO, KUCOCEKILE KWAYE KWAVUSELELWA

Kwincwadi yakhe yokubhala, E Supremi, UPopu Pius X wathi, “omkhulu kwaye Ububi obenyanyekayo obuphawuleka kangaka kweli xesha lethu endaweni yomntu endaweni kaThixo… ”Ngokwenene kwikratshi lakhe, umntu wakha enye inqaba yaseBhabheli. Ufikelela emazulwini ngaloo mandla akuThixo kuphela: ukutshintsha iziseko zobomi-iikhowudi zemfuzo ezityhila indalo ngokomyalelo obekwe buBulumko. Oko, nokubawa, kwenze ukuncwina kwendalo phantse kunganyamezeleki. [14]cf. Ityhefu enkulu

Hayi, ntombi yam, isidalwa sihlala sibalekela ebubini. Mangaphi amaqhinga abawenzayo! Baya kufikelela kwinqanaba lokuba bazixhokonxe ngobubi. Kodwa ngelixa bezixakekisa ngokuhamba ngendlela yabo, ndiza kuzixakekisa ngokugqibezela nokuzalisekiswa kuka-My Fiat Voluntas Tua ("Intando yakho mayenziwe") ukuze Intando yam ilawule emhlabeni- kodwa ngendlela entsha. Ewe ewe, ndifuna ukuphazamisa umntu kuThando! Ke ngoko, nikela ingqalelo. Ndifuna nawe silungiselele eli xesha lothando lwasezulwini nobuthixo… —UMkhonzi kaThixo, U-Luisa Piccarreta, IMibhalo, Ngomhla wesi-8 kuFebruwari 1921; isicatshulwa esivela Ubungangamsha beNdalo, UMfu Joseph Iannuzzi, p. 80, ngemvume ka-Archbishop wase Trani, umveleli weencwadi zika Piccarreta, owathi ngo 2010, wafumana imvume kwezakwalizwi kwabefundisi base Vatican.

Ewe kunjalo, kwi Ixesha elizayo Lothando, indalo iya kuhlaziywa ngokuyinxenye ngo thobeka Phambi koThixo nolungelelwaniso lomzimba.

Intobeko kaThixo izulu. Kwaye ukuba sisondela kule ntobeko, siyakuchukumisa izulu. Umhlaba nawo wenziwa mtsha.. —UPOPE BENEDICT XVI, Umyalezo weKrisimesiNge-26 kaDisemba ngo-2007

Banoyolo abanobulali; ngokuba umhlaba baya kuwudla ilifa bona. (Mat 5: 5; jonga iNd 37)

uthando, ibonakaliswe ngokuthobela intando kaThixo, iya kunceda ukuvuselela nokuphilisa indalo ngokusebenzisana namandla oMoya oyiNgcwele. Ukuthobeka kwaBantu bakaThixo kwixesha elizayo kuya kuxelisa uMama osikelelweyo onefuthe elinamandla kwihlabathi. Esi iya kuba sisiqhamo soMpumelelo wentliziyo yakhe awathembisa ngayo eFatima: "ixesha loxolo" eliya kuthi gingci kwindalo yonke.

"Lo mhlaba uphanzileyo wenziwe waba ngumyezo wase-Eden," baya kuthi. (UHezekile 36:35)

Ewe ummangaliso wathenjiswa eFatima, owona mmangaliso mkhulu kwimbali yehlabathi, owesibini emva koVuko. Kwaye loo mmangaliso uyakuba lixesha loxolo olungazange lubonelelwe ngenene emhlabeni. —UKhadinali Mario Luigi Ciappi, isazi ngezenkolo sikapopu sikaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, noJohn Paul II, ngo-Oktobha 9, 1994; Ikhatyathi yoSapho,  (Septemba 9, 1993); iphe. 35


Ubude obude

Umzekelo, aBaseki beCawa bafundise ukuba olu xolo luya kuthwala isiqhamo sobomi obude:

Njengeminyaka yomthi, injalo iminyaka yabantu bam; kwaye abanyulwa bam baya kuyidla ixesha elide imveliso yezandla zabo. Abayi kuzixhamla ngokulambathayo, bazalele intshabalalo ngesiquphe; ngokuba asisizukulwana sikaYehova, ngabantu abo, (Ngaba 65: 22-23)

Kananjalo akusayi kubakho namnye umdala, nendoda endala engalifeziyo ixesha layo; kuba ulutsha luya kuba neminyaka elikhulu ubudala… -USt. Irenaeus waseLyons, uBawo weCawa (140–202 AD); IiNdawo zokuHamba, Bk. 34, iCh. 4

Abo baya kuba besadla ubomi emizimbeni yabo abasayi kufa; -Caecilius Firmianus Lactantius, Amaziko obuThixo

Ndiya kumisa izihlwele zabantu neenkomo phezu kwenu, ukuze nande, nande. Ndiya kukubuyisa njengakwimihla yamandulo, ndibe nesisa kunakuqala; wazi ukuba ndinguYehova. (Ez 36:11; Zek 10: 8)

 

Uxolo

Emva kokuba uThixo ewucocile umhlaba ngoNogumbe ngexesha likaNowa, isiphumo sexeshana sesono sokuqala sahlala kwindalo njengesiphumo sokuphulukana komanyano lomntu kwiNtando kaThixo: ingxabano phakathi komntu nesilwanyana.

Ukoyikeka, nokuqhiphula umbilini, makube phezu kwezinto zonke eziphilileyo zomhlaba, naphezu kweentaka zonke zezulu, nakwiinto zonke ezinambuzelayo emhlabeni, nakwiintlanzi zonke zolwandle; zinikelwe esandleni sakho. (IGenesis 9: 2)

Kodwa ngokuka-Isaya, umntu kunye nenkomo baya kuyazi into enqabileyo yethutyana ngomnye njengoko iVangeli isasazeka ukuya eziphelweni zomhlaba:

Ingcuka iya kuba lundwendwe lwegusha, ingwe ibuthe netakane; ithole lenkomo nengonyama entsha ziya kukhangela kunye, kunye nomntwana omncinane ukuze azikhokele. Ithokazi lenkomo nemazi yebhere ziya kuhlala ndawonye, ​​zaphumla ndawonye amathole azo; ingonyama iyakutya ingca njengenkomo. Usana luyakudlala ngasemngxunyeni wephimpi, umntwana abeke isandla sakhe emqolombeni werhamba. Akukho bubi nabububi entabeni yam yonke engcwele; ngokuba ilizwe liya kuzala kukwazi uYehova, njengamanzi egubungele ulwandle. (UIsaya 11: 6-9)

Zonke izilwanyana ezisebenzisa iimveliso zomhlaba ziya kuba seluxolweni kwaye ziyavisisana, ziphelele emgceni womntu. -USt. Irenaeus waseLyons, uBawo weCawa (140–202 AD); IiNdawo zokuHamba

Yiyo ke loo nto isenzo esipheleleyo soqulunqo loMdali esichaziweyo: indalo apho uThixo nendoda, indoda nomfazi, ubuntu nendalo ziyavumelana, kwincoko, kubudlelane. Eli cebo, licatshukiswa sisono, lathatyathwa ngendlela emangalisa ngakumbi nguKrestu, eliqhuba ngokungummangaliso kodwa ngempumelelo kwinyani yangoku, kwi kulindela ukuzalisekisa…  —UAPOPE JOHN PAUL II, Ababukeli ngokubanzi, nge-14 kaFebruwari ngo-2001

 

Ubomi obulula

Izakhiwo, ezilula okanye ezonakalisiweyo ngaphambi kweXesha loXolo, ziya kushiya umntu abuyele kwezolimo njengeyona ndlela iphambili yokutya:

Baya kwakha izindlu, bazihlale; batyale izidiliya, badle iziqhamo zazo, basele iwayini ... nomsebenzi wezandla zabo uya kuba mkhulu. Abanyulwa bam abayi kusebenza ilize. —St. UJustin Martyr, Incoko kunye noTraypho (cf. Is 65: 21-23, Am 9:14)

Ndikunye noSathana ebotshelelwe enzonzobileni “iminyaka eliwaka,” [15]cf. ISityhi 20:3 indalo "iya kuphumla" okwexeshana:

Ekupheleni konyaka wamawaka amathandathu, bonke ububi mabupheliswe emhlabeni, ubulungisa bulawule iminyaka eliwaka; kwaye kufuneka kubekho ukuzola kunye nokuphumla kwimisebenzi ekudala ikunyamezelwa lihlabathi… Ngalo lonke eli xesha, izilwanyana aziyi kondliwa ligazi, neentaka ngexhoba; kodwa zonke izinto ziya kuba noxolo noxolo. -Caecilius Firmianus Lactantius, Amaziko obuThixo

Ke ngoko, abantu bakaThixo bahleli ngesabatha. (Hebhere 4: 9)

 

NGOKUPHELA KWEXESHA LEXESHA

Olu "xolo nokuphumla" kuya kuza ikakhulu kuba ububi buya kube buphelisiwe ngoqeqesho kwaye, kwakhona, amandla obubi ebotshelelwe "iminyaka eliwaka" elindele ukukhululwa kwabo. [16]cf. Izigwebo zokugqibela Bobabini uIsaya no-St. John bachaza oku:

Ngaloo mini INkosi iya kuwohlwaya umkhosi wamazulu, nookumkani behlabathi ehlabathini. Baya kuhlanganisana njengamabanjwa emhadini. baya kuvalelwa emhadini ongaphantsi, kwaye emva kwemihla emininzi baya kohlwaywa… Wayibamba inamba, inyoka yakudala enguMtyholi, uSathana ke, wayibopha iminyaka eliwaka, wayiphosa enzonzobileni, wayitshixela, wayitywina, ukuze ingabi nakulahlekisa iintlanga; ide izaliseke iminyaka eliwaka. (Isaya 24: 21-22; ISityhi 20: 2-3)

Kwaye ngeli xesha le-Era, ukuthanda kwabantu ukukhetha ngokukhululekileyo okuhle okanye okubi kuya kuhlala kunjalo. Yiyo loo nto imfuno eqhubekayo yomyalelo wesakramente. Ngapha koko, uMthendeleko oNgcwele uya kuba "ngumthombo kunye nengqungquthela" egcina ikhulise uxolo nemvisiswano phakathi kwezizwe ngelo xesha, elona xesha Ukungqinelwa kobulumko:

Ubukumkani bexeshana, ke ngoko, buya kuba sembindini wabo, ezintliziyweni nasemiphefumlweni yabo bonke abathembekileyo, uMntu ozukileyo kaKristu Yesu oya kuthi akhazimle ngaphezu kwako konke ngoloyiso loMntu waKhe weMthendeleko. UMthendeleko woBukumkani uya kuba yintlanganiso yabo bonke abantu, andise ukukhanya kwawo kuzo zonke iintlanga. Intliziyo ye-Ekaristi ka Yesu, ehlala phakathi kwabo, iya kuthi ke ikhulise umoya othembekileyo wokunqula nokunqula ongazange ubonwe ngaphambili. Kukhululwe inkohliso yomqhubi, oza kubanjwa okwexeshana, abathembekileyo baya kudibana kuyo yonke iminquba yomhlaba banike imbeko kuThixo-ukubondla kwabo, intuthuzelo yabo kunye nosindiso lwabo. —Fr. UJoseph Iannuzzi, Uloyiso loBukumkani bukaThixo kwiMillenium kunye nasekupheleni kwexeshas, p. 127

Nangona sele ekho kwiCawe yakhe, ulawulo lukaKrestu aluzukuzalisekiswa “ngamandla nobuqaqawuli obukhulu” ngokubuya kukaKumkani emhlabeni. Olu lawulo lusahlaselwa ngamagunya amabi, nangona boyisiwe ngokuqinisekileyo yiPasika kaKristu. Kuze yonke into ixhomekeke kuye, “kude kube kuzalisekiswa amazulu amatsha nomhlaba omtsha apho kuhlala khona okusesikweni, iBandla labahambi, kwiisakramente zalo nakumaziko alo, akweli xesha langoku, liphethe uphawu lweli hlabathi liza kudlula, kwaye yena uhlala phakathi kwezidalwa ezincwinayo nenenimba okwangoku kwaye elindele ukutyhilwa koonyana bakaThixo. ” -CCC, 671

“Isityhilelo” apho yonke indalo iya kube isencwina ngenxa yayo, luvuko oluthe ngqo isiphelo yexesha xa, buguqulwe nje ngokuqhwanyaza kweliso, oonyana neentombi zikaThixo baya kunxityiswa umzimba ongunaphakade, sikhululwe kumandla esono nokufa. Indalo isaza kugcuma ngokuyinxenye kude kube lelo xesha, kuba umntu uya kuhlala ephantsi kwesono kunye nokulingwa ngelixesha langoku, ephantsi "kwemfihlelo yokuchasana nomthetho."

Yakuba igqityiwe iminyaka eliwaka, uSathana uya kukhululwa eluvalelweni. Uya kuphuma aye kulahlekisa iintlanga kwiimbombo zone zomhlaba, uGogi noMagogi, ukubahlanganisela emfazweni; inani labo lingangentlabathi yaselwandle. Bahlasela ububanzi bomhlaba, bayingqinga inkampu yabo bangcwele kunye nesixeko esithandekayo… (IsiTy. 20: 7-9)

Kwaye emva komlilo omkhulu, yonke indalo iyakudibanisa okokugqibela phantsi kobunzima bokuvukela kokugqibela. Kuza umlilo ezulwini, utshabalalise iintshaba zabantu bakaThixo. Kwaye ngexilongo, abantu abafileyo baya kuvuswa, kwaye wonke umntu uya kuma phambi kwetrone kaThixo kwiSigwebo sokugqibela. Lo myalelo wangoku uyakutshiswa ngomlilo kwaye amazulu amatsha noMhlaba oMtsha uyakwamkela abantwana bakaThixo, ococekileyo woMtshakazi kaKristu, oza kuhlala kwisiXeko saseZulwini. Entsha kunye ngonaphakade indalo iya kuba sisithsaba sayo kwaye akusayi kubakho kufa, akusayi kubakho zinyembezi, kwaye akusekho zintlungu. Yonke indalo ekugqibeleni iya kukhululeka ngonaphakade.

… Ngokuba izinto zokuqala zigqithile. (ISityhi. 21: 4)

Eli lithemba lethu elikhulu kunye nesicelo sethu, 'Ubukumkani bakho mabufike!' -Ubukumkani boxolo, ubulungisa kunye noxolo, oluya kuphinda lumisele imvisiswano yendalo. —ST. UPOPU JOHN PAUL II, abaphulaphuli ngokubanzi, nge-6 kaNovemba, 2002, iZenit

 

 

Ukupapashwa kokuqala ngo-Okthobha 9, 2010.

 

KUFUNDWA NGOKUBA:

 

Ungasinikela isishumi kumwexuki wethu?
Enkosi kakhulu.

 

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IXESHA LOXOLO noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , , , , , , .