Ubukhosi, hayi iDemokhrasi-Icandelo II


Umculi ongaziwayo

 

NA amanyundululu aqhubekayo avela kwiCawe yamaKatolika, uninzi—kuquka nkqu abefundisi-Babiza iCawe ukuba ihlaziye imithetho yayo, ukuba ayisiyiyo ukholo lwayo olusisiseko kunye nokuziphatha okungokokugcina kokholo.

Ingxaki kukuba, kwihlabathi lethu lanamhlanje lovavanyo-zimvo kunye nolonyulo, abaninzi abaqondi ukuba uKristu waseka a ubukhosi, hayi a idemokhrasi.

 

INYANISO EQINISEKILEYO

ILizwi likaThixo eliphefumlelweyo lisixelela ukuba inyaniso ayisiyonto kaMoses, Abraham, David, Rabbi wamaJuda okanye nawuphina umntu:

Ilizwi lakho, Yehova, limi ngonaphakade liqinile njengezulu. Inyaniso yakho ihleli kwizizukulwana ngezizukulwana; uzinze ukuze ume uqinile njengomhlaba. Nanamhla oku izigwebo zakho zisaqinile, ... Ithembekile yonke imithetho yakho; Kudala ndisazi ngokwezingqiniso zakho, Ukuba uzisekile ngonaphakade. (INdumiso 119: 89-91; 151-152)

Inyaniso isekiwe ngonaphakade. Kwaye xa ndithetha ngenyaniso apha, ndithetha kungekuphela nje umthetho wendalo, kodwa inyani yokuziphatha ephuma kuyo kunye nemiyalelo kaKristu. Zilungisiwe. Inyaniso eyiyo ayinakuba yinyani namhlanje nangomso wobuxoki, kungenjalo ayizange ibe yinyani kwasekuqaleni.

Yiyo loo nto sibona isiphithiphithi esikhulu namhlanje awasibiza ngokuba nguJohn Paul II "apocalyptic" kububanzi:

Lo mzabalazo uhambelana nokulwa kwe-apocalyptic kuchazwe ku [ISityhi 11: 19-12: 1-6, 10 kwidabi eliphakathi ”komfazi owambethe nelanga ”kunye “inamba”]. Ukulwa amadabi okuBulala uBomi: "inkcubeko yokufa" ifuna ukuzinyanzela kumnqweno wethu wokuphila, kwaye siphile ngokugqibeleleyo… Amacandelo amakhulu oluntu axakanisekile malunga nokuba yintoni elungileyo nengalunganga, kwaye bakwinceba yabo amandla "okudala" uluvo kunye nokunyanzelisa abanye. -UPOPE JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, uSuku loLutsha lweHlabathi, eDenver, eColorado, ngo-1993

Isiphithiphithi sisusela kwisizukulwana esidla ngokukholelwa ukuba inyaniso inxulumene "nokuzingca kukabani neminqweno yakhe" [1]UKhadinali Ratzinger, (UPAPA BENEDICT XVI), pre-conclave HomilyNge-18 ka-Epreli ngo-2005

 

UMTHETHO OQINISEKILEYO

Inyaniso yokuba singoobani, sidalwe ngokomfanekiselo kaThixo… umfanekiso owawulahlekile, wabuya wahlangulwa ngedini likaKristu, emva koko ityhilwe njengendlela ekhokelela ebomini… imiselwe ukuba ikhulule izizwe. Yinyaniso exabisekileyo, ehlawulelwe ngeGazi. Kungoko uThixo wayecwangcisile kwasekuqaleni ukuba le nyaniso isindisa ubomi, nako konke okukuko, iya kugcinwa, idluliswe ngonaphakade, engenakonakala. ulawulo lobukumkani. Ubukumkani, hayi obeli hlabathi, kodwa in eli hlabathi. Lowo ubhinqe inyani-ngemithetho kaThixo-eya kuqinisekisa uxolo nomthetho kwabo babephila ngayo.

Ndenze umnqophiso nomnyulwa wam; Ndifungile kuDavide umkhonzi wam: Ndiya kumisa indlu yakho ngonaphakade, ndiyizinzise itrone yakho ngonaphakade. (INdumiso 89: 4-5)

Lo mthetho unaphakade uya kusekwa ngomnye oza kungena ezihlangwini zakhe:

Ndiza kukuphakamisa emva kwakho, nophuma esinqeni sakho, ndibuqinise ubukumkani bakhe. (2 Sam 7:12)

Olandelayo wayeza kuba njalo Divine. NguThixo ngokwakhe.

Uyabona, uya kuthabatha esizalweni, uzale unyana, umthiye igama elinguYesu. Uya kuba mkhulu, abizwe ngokuba nguNyana wOsenyangweni; iNkosi uThixo iya kumnika itrone kaDavide, uyise, alawule kwindlu kaYakobi kude kube ngunaphakade, nobukumkani bakhe bungabi nasiphelo. (ULuka 1: 31-33)

UYesu wabandezeleka waza wafa. Kwaye nangona evukile kwabafileyo, wenyukela ezulwini. Uthini ke ngoko ngobukumkani nobukumkani uThixo awabuthembisa uDavide ukuba buya kuba nobukhulu basemhlabeni: "indlu" okanye "itempile"?

UYehova ukutyhilele ukuba wowakumisela indlu; Indlu yakho nobukumkani bakho buya kuma phambi kwam ngonaphakade; itrone yakho iya kuma ngonaphakade. (2 Sam 7:11, 16)

 

UBUKUMKANI BUKATHIXO… EMHLABENI

"INkosi uYesu yasungula icawe yayo ngokushumayela iindaba ezimnandi, oko kukuthi, ukubuya kolawulo lukaThixo, olwathenjiswa kwizibhalo." Ukufezekisa ukuthanda kukaYise, uKrestu wazisa uBukumkani bamazulu emhlabeni. ICawa “ uLawulo lukaKristu sele lukho emfihlekweni. ” -ICatechism yeCawa yamaKatolika, n. I-763

YayinguYe, hayi abaPostile, owasungula iBandla — Umzimba wakhe oyimfihlakalo emhlabeni — owazalwa evela kwicala laKhe emnqamlezweni, kanye njengokuba uEva wenziwa ukusuka kwicala lika-Adam. Kodwa uYesu wabeka isiseko kuphela; uBukumkani abumiselwanga ngokupheleleyo [2]“Nangona sele ekho kwiCawe yakhe, ulawulo lukaKrestu aluzukuzaliseka“ ngamandla nobuqaqawuli obukhulu ”ngokubuya kukaKumkani emhlabeni." -IKatekism yeCawa yamaKatolika, 671.

Linikwe mna lonke igunya ezulwini nasemhlabeni. Hambani ke ngoko niye kuzenza abafundi zonke iintlanga, nibabhaptizela egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele; nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endiniwisele umthetho ngazo. Kwaye yabona, ndinawe yonke imihla, kude kube sekuphelisweni kwephakade eli. (Mat 28: 18-20)

Yiyo loo nto uYesu, njengoKumkani, wanika igunya lakhe ("onke amandla ezulwini nasemhlabeni") kubaPostile bakhe abalishumi elinambini ukuba baqhubeke nomsebenzi wobukumkani "ngokushumayela iindaba ezilungileyo, oko kukuthi, ukuza koLawulo lukaThixo. ” [3]cf. UMarko 16: 15-18

Kodwa uBukumkani bukaKristu abuyonto engekhoyo, bubuzalwana bokomoya ngaphandle kocwangco okanye mthetho. Ngapha koko, uYesu uzalisekisa isithembiso seTestamente eNdala ngobukhosi ngokuthi ukukopisha ubume be Ubukumkani bukaDavide. Nangona uDavide wayenguKumkani, omnye, UEliyakim, wanikwa igunya lokulawula abantu 'njengenkosi yebhotwe.' [4]Ngaba 22:15

Ndiya kumambesa ngengubo yakho, ndibhinqe umbhinqo wakho, ndinike igunya lakho kuye. Abe nguyise wabemi baseYerusalem, nabendlu kaYuda. Ndiza kubeka isitshixo seNdlu kaDavide egxalabeni lakhe. oko akuvulayo, akukho namnye uya kuvala, oko akuvalayo, akukho namnye uya kuvula. Ndiya kumbeka njengesikhonkwane endaweni eqinileyo, isihlalo sobukhosi kwindlu yooyise; phezu kwakhe buyaxhonywa kuye bonke ubuqaqawuli bendlu yooyise… (Isaya 22: 21-24)

"Ibhotwe" likaKristu liBandla, "itempile yoMoya oyiNgcwele," "indlu" ethenjisiweyo eya kumiswa ngonaphakade:

Yizani kuye, ilitye eliphilayo, elilahliweyo ngabantu kodwa linyulwe kwaye lixabisekile emehlweni kaThixo, kwaye, njengamatye aphilayo, zivumeleni nakhelwe kwindlu yokomoya ukuze nibe bububingeleli obungcwele ukunikela imibingelelo yokomoya eyamkelekileyo kuThixo ngoYesu. UKristu. (1 Pet 2: 4-5)

Ngoku, funda oko uYesu akutshoyo kuPetros malunga nale "ndlu":

Ndithi kuwe, unguPeter, kwaye ndiza kulakhela phezu kolu lwalwa ibandla lam, kwaye amasango elabafileyo akayi kuloyisa. Ndiza kukunika izitshixo zobukumkani bamazulu. Nantoni na oyibophayo emhlabeni iyakubotshwa ezulwini; kuthi othe wakukhulula emhlabeni, kukhululeke emazulwini. (Mat 16: 18-19)

Amagama kaKristu apha athathwe ngabom ku-Isaya 22. Bobabini uEliakim noPeter banikwa izitshixo zobukumkani bukaDavide; bobabini bambethe iingubo ezinde, imibhinqo; bobabini banegunya lokukhulula; bobabini babizwa ngokuba "ngutata", njengoko igama "uPapa" livela kwi "papa" yase-Itali. Zombini zizinzile njengesikhonkwane, njengelitye, esihlalweni sobungangamsha. WayenguYesu Ukwenza uPetros inkosi yeBhotwe. Kanye njengokuba uEliyakim wayengene ezihlangwini zenkosi yangaphambili, uShebhena, ngokunjalo, uPetros wayeza kuba nazo ezihlangwini zakhe. Ngapha koko, iCawa yamaKatolika ilanda onke amagama kunye nokulawula koopopu abangama-266 bokugqibela ukuza kuthi ga ngoku! [5]cf. http://www.newadvent.org/cathen/12272b.htm Ukubaluleka koku akukho kuncinci. ICawa yamaKatolika iyodwa inayo “inkosi yebhotwe” eyathi UThixo imiselwe, kwaye ke, "izitshixo zobukumkani." UPeter akangomntu nje wasembalini, kodwa iofisi. Kwaye le ofisi ayilophawu olungenanto, kodwa "iliwa". Oko kukuthi, uPetros luphawu olubonakalayo lobukho bukaKristu nobunye beCawe emhlabeni. Ubambe iofisi "enegunya", oko kukuthi, "yondla iigusha zam“, Njengokuba uKristu wamwisela umthetho izihlandlo ezithathu. [6]UJohn 21: 15-17 Oko, kunye nokomeleza abanye abaPostile, oobhishophu abangoogxa bakhe.

Ndithandazile ukuba ukholo lwakho lungapheli; kwaye xa ubuye umva, kufuneka womeleze abazalwana bakho. (ULuka 22:32)

UPeter ke, “usisithethi” okanye “obambele” uKristu — hayi njengoKumkani— kodwa usisicaka esiyintloko nenkosi yendlu engekhoyo uKumkani.

Upopu akanguye owongamileyo ngokupheleleyo, oneengcinga neminqweno ingumthetho. Ngokwahlukileyo koko, ulungiselelo lukapopu lusisiqinisekiso sokuthobela uKristu nelizwi lakhe. —UPOPE BENEDICT XVI, Homily kaMeyi 8, 2005; I-San Diego Union-Tribune

ILizwi likaKristu, ke, loo nyaniso umiswe ngokuqinileyo njengelitye ezulwini nguYehova isiseko elakhelwe phezu kwalo icawe, nodaka ekwakhiwa kulo,

… Kufuneka uyazi indlela yokuziphatha endlwini kaThixo, eyiCawe kaThixo ophilileyo, intsika nesiseko senyaniso. (1 Tim.3: 15)

Yiyo ke loo nto umntu oshiya iimfundiso zeCawe yamaKhatholika eshiya isidalwa esingcwele, umzimba ophilayo othi — ngaphandle kwezono zamalungu awo ngamanye — uthintele umphefumlo ukuba ungaphukelwa yinqanawa ngenxa yokuzingca, ukuzimela geqe, uqhekeko, kunye nempazamo .

Kuba nguye kuphela ophethe izitshixo zobukumkani, ezikhuselweyo kwiBarque kaPeter.

 

IBANDLA YINKONZO

ICawe ke isebenza njengobukumkani, hayi idemokhrasi. Upopu kunye neCuria yakhe [7]imibutho eyahlukeneyo "yeziko" elawula iCawe eVatican sukuhlala ujikeleze imfundiso yeVatican. Abakwazi, kuba ayingobabo ukuba bayile. UYesu wabayalela ukuba bafundise “Yonke loo nto I ndikuyalele. ” Yiyo loo nto, iSt yena nabanye abapostile:

Yiyo ke loo nto kufuneka umntu asithathe: singabakhonzi bakaKrestu kwaye singamagosa eemfihlelo zikaThixo… Ngokobabalo lukaThixo endilunikiweyo, njengomakhi onobulumko ndibeke isiseko, omnye ke wakha phezu kwaso. Kodwa elowo makakhangele ukuba uthini na ukwakha kwakhe phezu kwalo. fokanye akukho mntu unokubeka isiseko ngaphandle kweso silapho, oko kukuthi, uYesu Kristu. (1 Kor. 4: 1; 1 Kor. 3: 10-11)

Ukholo kunye nokuziphatha okugqithisileyo kusuka kuKristu, ngaBapostile kunye nabalandela emva kwabo, kuye kwaba njalo igcinwe zabo ngokupheleleyo. Abo batyhola iCawa yamaKatolika ngokwaphula iBandla eliyinyani kwaye beyila iimfundiso ezingezizo (indawo yentlambululo-miphefumlo, ukungaphumeleli, uMariya, njalo njalo) abazi ngembali yeCawa kunye ukutyhilwa kobuqaqawuli benyaniso ehambelana nonondyebo omkhulu weSiko elibhaliweyo nelomlomo:

Ngoko ke, bazalwana, yimani niqinile, nizibambe izithethe enazifundiswayo, nokuba kungelizwi, nokuba kungencwadi yethu. (2 Tes. 2:15)

"Inyaniso" ayisiyiyo inkcazo yomntu ephantsi kovoto, izimvo, kunye neevoti, kodwa yinto ephilayo egcinwe nguThixo buqu:

Kodwa xa athe weza, uMoya wenyaniso, uya kunikhokelela kuyo yonke inyaniso. (UYohane 16:13)

Ke, xa sisiva abaPostile kunye nabalandela babo bethetha inyani, simamele ngokwenyani kuKumkani:

Lowo umamelayo nina uyamamela. Nabani na onigatyayo uyandigatya. Lowo ke ugiba mna, ugiba lowo wandithumayo. (ULuka 10:16)

Abo bayala ngokwazi iCawa yamaKatolika, ke, bayamgatya uBawo, kuba kunjalo yakhe UBukumkani, yakhe indlu, yakhe Umzimba wonyana.

Iziphumo zinkulu kwaye zingunaphakade.

 

“LULUNGELE UKUFAWULA”

Kuba iBandla ngoku lilele embundwini wenkanuko yalo. Ixesha lokuhluza liphezu kwakhe: ixesha lokukhetha phakathi UBukumkani bukaKristu okanye ekaSathana. [8]Col 1: 13 Akusayi kuphinda kubekho phakathi: imihlaba yasebukhosini yodikidiki iya kuhlala kubanda okanye kushushu.

ICawe… ijonge ukuqhubeka nokuphakamisa ilizwi layo ikhusela uluntu, nokuba imigaqo-nkqubo yamazwe kunye noluntu oluninzi luhamba kwelinye icala. Inyaniso, eneneni, itsala amandla kuyo kwaye ayisiyiyo kwimali evumayo.  —UPOPE BENEDICT XVI, eVatican, Matshi 20, 2006

Ukwandisa ubukumkani bukaKristu boxolo nenyaniso namhlanje kuthetha ukuba ukulungele ukubandezeleka nokuphulukana nobomi bakho ukholo, utshilo uPopu Benedict, kwintlanganiso ebibanjwe kutshanje neenkokeli zonqulo e-Assisi, e-Itali.

“Ungukumkani,” utshilo uPapa, “owenza ukuba iinqwelo zokulwa kunye nabaqhubi beenqwelo zokulwa banyamalale, ngubani oya kuthi Waphule izaphetha zemfazwe; ungukumkani oza kuzisa uxolo ezalisekiso emnqamlezweni ngokujoyina izulu nomhlaba, nangokuphosa ibhulorho yobuzalwana phakathi kwabo bonke abantu. Umnqamlezo sisaphetha esitsha soxolo, uphawu kunye nesixhobo soxolelwaniso, uxolelo, ukuqonda, uphawu lothando olunamandla kunabo bonke ubundlobongela nengcinezelo, olomeleleyo kunokufa: Ububi boyiswa ngokulungileyo, ngothando. ”

Kwaye ukuthatha inxaxheba ekwandiseni obu bukumkani, u-Bawo oyiNgcwele uqhubeke, amaKristu kufuneka axhathise isilingo "sokuba ziingcuka phakathi kweengcuka."

Ubukumkani bukaKristu boxolo abululwanga ngamandla, okanye ngamandla, kodwa ngesipho sesiqu sakho, nothando olugqithisileyo, nkqu nakwiintshaba zethu. “UYesu akaloyisi ihlabathi ngamandla emikhosi, kodwa ngamandla omnqamlezo, osisiqinisekiso sokwenene soloyiso. Ngenxa yoko, kulowo unqwenela ukuba ngumfundi weNkosi-umthunywa wakhe-oku kuthetha ukuba ukulungele ukubandezeleka kunye nokufelukholo, ukulungela ukuphulukana nobomi bakhe
kuye, ukuze kulunge, uthando noxolo lube nakho ukoyisa emhlabeni. Le yimeko yokukwazi ukuyithetha, xa ungena kuyo nayiphi na into imeko: 'Uxolo malube kule ndlu!'
(Luka 10: 5). "

"Simele sikulungele ukuhlawula ngokwethu, ukuhlupheka kumntu wokuqala ukungaqondi, ukugatywa, ukutshutshiswa ... Akusiyo ikrele lomnqobi elakha uxolo," uPapa waqinisekisa, "kodwa ikrele lomntu ogulayo, owaziyo ukunikela ngomphefumlo wakhe. ” -Iarhente yeendaba yeZenit, Okthobha 26th, 2011, ukusuka kwimbonakalo kaPopu ukulungiselela i Usuku lokuCamngca, iNgxoxo kunye noMthandazo woXolo noBulungisa kwiLizwe

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 UKhadinali Ratzinger, (UPAPA BENEDICT XVI), pre-conclave HomilyNge-18 ka-Epreli ngo-2005
2 “Nangona sele ekho kwiCawe yakhe, ulawulo lukaKrestu aluzukuzaliseka“ ngamandla nobuqaqawuli obukhulu ”ngokubuya kukaKumkani emhlabeni." -IKatekism yeCawa yamaKatolika, 671
3 cf. UMarko 16: 15-18
4 Ngaba 22:15
5 cf. http://www.newadvent.org/cathen/12272b.htm
6 UJohn 21: 15-17
7 imibutho eyahlukeneyo "yeziko" elawula iCawe eVatican
8 Col 1: 13
exhonyiweyo EKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA, KUTHENI UNKATHOLIKI? noqhotyosho , , , , , , , , , , , .

Amagqabantshintshi zivaliwe.