Ububi, nabo, banegama

Isilingo kwikopi yase-Eden
Isihendo e-Eden, ngu-Michael D. O'Brien

 

KUNYE ayiphantse ibe namandla njenge Ubuhle, kodwa ngokuqinisekileyo kugqugqisile, bubukho bobubi emhlabeni wethu. Kodwa ngokungafaniyo nezizukulwana ezidlulileyo, akusekho kufihlwa. Inamba sele iqale ukubonisa amazinyo kula maxesha ethu…

 

Ububi Bunegama

Kwileta eya ku-Thomas Merton ongasekhoyo, u-Catherine de Hueck Doherty wabhala:

Ngesizathu esithile ndicinga ukuba udiniwe. Ndiyazi ukuba ndiyoyika kwaye ndidiniwe. Kuba ubuso beNkosana yoBumnyama buya buyacaca ngakumbi kum. Kubonakala ngathi akasakhathali ukuba angahlala "engaziwa kakhulu," "incognito," "wonke umntu." Kubonakala ngathi ungene kweyakhe kwaye uzibonakalisa kuyo yonke into eyintlekele. Bambalwa ke abakholelwa kubukho bakhe kangangokuba akukho mfuneko yokuba azifihle kwakhona! -Imfesane yoMlilo, iileta zikaThomas Merton kunye noCatherine de Hueck Doherty, Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-Matshi 17, Ave Maria Press (1962), iphe. 2009. UCatherine Doherty wenza iMadonna House Apostolate, eqhubeka nokondla amahlwempu emphefumlweni nasemzimbeni kwisiseko sayo eCombermere, Ont., Canada

Owu, sithandwa sikaBaroness, ukuba ubusaphila namhlanje! Ungathini kuthi ngoku? Ngawaphi amagama anokuphalaza intliziyo yakho eyimfihlakalo, nesiprofeto

Ububi bunegama. Igama lakhe nguSathana.

Ewe, abanye abafundi bezakwalizwi benze umsebenzi ococekileyo wokugxotha le ngelosi iwileyo njengentsomi emsulwa, indlela nje yokubhala yokuchaza ubungakanani bokubandezeleka nobumnyama kwilizwe lethu. Ewe, uSathana ubenethamsanqa lokuqinisekisa amanye amalungu abefundisi ukuba ayigxothe inyani ngobukho bakhe, kangangokuba ade abonise ukuba kukho umtyholi otsala intshinga kunye nokuhlekisa ngabanye "abakhanyiselweyo" ngokobuthixo.

Kodwa oku akumele kumangalise mntu. Olona tshaba lukhulu lufihliweyo. Kodwa ifihliwe kuphela ixesha elide njengoko ilindileyo ukuba ivele ngexesha elifanelekileyo. Kwaye loo mzuzu, bazalwana noodade, ekugqibeleni ufikile.

 

OKUFIHLIWEYO

Njengoko ndibhalile kwincwadi yam, Imbonakalo yokuGqibela, Idabi eliphakathi koMfazi nenamba yeSityhilelo 12 laqala isigaba esibalulekileyo embalini ngenkulungwane ye-16. Kwakungelo xesha apho inamba, uSathana, inyoka yakudala, yaqala khona ukuhlasela i-Woman-Church, hayi kwangoko ngobundlobongela bokufela ukholo, kodwa ngento ebulalayo: Ifilosofi enetyhefu. Inamba yahlala ifihlakele ngasemva kweengqondi zabantu, ibaphatha kancinci kancinci ngee-sophistries -ubuxoki nenkohliso-ezaqala ukushukumisa uluntu, nditsho nabacingeli ngaphakathi kweCawa, bethe chu kude neziko labo: ubomi kuThixo. Ezi nkohliso zifihliwe phantsi kwe "isms" (umz. Deism, scienceism, rationalism, njl.), Zaqhubeka kule nkulungwane ilandelayo, ziguquka kwaye ziguquka, zityhala ilizwe ukuba liqhubeke kude nenkolo kuThixo de ekugqibeleni baqala bathabathe ezona ntlobo zabo zibulalayo "zobukomanisi," "ukungakholelwa kubukho bukaThixo," kunye "nokuthanda izinto eziphathekayo," "kobunqunu obunamandla," "ukuzimela," kunye "nokusingqongileyo." Okwangoku, inamba ihleli ifihlakele ngasemva kwezi "isms", ngaphandle kweziqhamo zazo ezinegazi, kwaneziqhamo ezikhohlakeleyo.

Kodwa ngoku, ilixa lifikile lokuba inamba iqhume egumbini layo. Okwangoku, bambalwa abayiqondayo le nto, kuba “amaKristu” amaninzi asilela ukuqonda ukuba kukho inamba. Kodwa abaninzi baya kuza kukholwa xa, njengesela ebusuku, inamba yehla phezu kwabantu ngamandla abo onke:

Wayesisibulala-mntu kwasekuqalekeni… ulixoki noyise wabo ubuxoki. (Yohane 8:44)

Xa uYesu wayethetha la mazwi, wayeprofetha ngeli dabi lizayo nelezayo, esilumkisa ngathi modus operandi lotshaba: ulixoki ngenjongo yokubulala. Lidabi lelifa lomhlaba, idabi lokuthatha isigqibo sokuba bobuphi ubukumkani obuya koyisa — obo "bonyana wentshabalalo" (Umchasi kristu), okanye oNyana woMntu (kunye noMzimba wakhe):

… Inamba yema phambi komfazi owayeza kuzala, ukuba imdle imgqibe umntwana wakhe. Wazala unyana, umntwana oyinkwenkwe, omiselwe ukulawula zonke iintlanga ngentonga yentsimbi. (ISityhi. 12: 4-5)

 

KUBONAKALA

Impucuko yehla kancinci, kancinci kancinci ngok ucinga ukuba ayinakwenzeka. Kwaye ukhawuleze ngokwaneleyo ukuze kungabikho xesha lokuqhuba. ' -Ijenali yesibetho, ukusuka kwinoveli kaMichael D. O'Brien, iphe. 160

Injongo kaSathana kukoyisa impucuko ezandleni zakhe, azenze ulwakhiwo nenkqubo ebizwa ngokufanelekileyo ngokuba "sisilo." Injongo yenxalenye kukulawula kungekuphela nje zonke iinkalo zobomi besifundo sakhe, kodwa kuku ukunciphisa inani labemi behlabathi. Oku kufezekiswa ngabalandeli bakhe: amadoda nabafazi abahlala bekho "kwimibutho efihlakeleyo" abasebenza, mhlawumbi bengazi, njengezixhobo zeNkosana yoBumnyama:

Kukho amandla e-Italiya esingafane siwakhankanye kule Ndlu… Ndithetha imibutho efihlakeleyo… Akuncedi nto ukuyiphika, kuba akunakwenzeka ukuyifihla, ukuba indawo enkulu yase-Yuropu-yonke i-Italiya ne-France nenxalenye enkulu waseJamani, ukungathethi nto ngamanye amazwe — kugutyungelwe luthungelwano lwale mibutho ifihlakeleyo, kanye njengokuba ubukhazikhazi bomhlaba ngoku bugutyungelwe ngoololiwe. Zithini izinto zabo? Abazami ukuwafihla. Abafuni urhulumente womgaqo-siseko; ngoku bafuna amaziko aphuculweyo… bafuna ukutshintsha ingqesho yomhlaba, ukugxotha abanini mhlaba abakhoyo nokuphelisa amaziko ecawa. Abanye babo banokugqitha… -UMphathiswa Wezobupolitika uBenjamin Disraeli, ethetha nendlu yepalamente, nge-14 kaJulayi, 1856; Imibutho efihlakeleyo kunye neentshukumo eziGwenxa, UNesta H. Webster, ngo-1924.

Bayagculela; Bathetha ngolunya; Phezulu kwabo bacinga ingcinezelo. Babeke imilomo yabo emazulwini, Iilwimi zabo ziyalela umhlaba. (INdumiso 73: 8)

Amanye amadoda amakhulu eUnited States, kwicandelo lezorhwebo kunye nokwenziwa, ngaba Ndiyoyika into. Bayazi ukuba kukho amandla kwenye indawo ahlelwe ngolu hlobo, acekeceke, ajonge, axhumene, agqityiwe, agcwele, kangangokuba kungcono bangathethi ngaphezu kokuphefumla kwabo xa bethetha ngokuwugweba. -UMongameli waseMelika uWoodrow Wilson, Inkululeko eNtsha, ngo-1913

Namhlanje, la mazwi "afihlakeleyo" ngoku athetha ngokungafihlisiyo ekwehliseni inani labemi behlabathi, lokunyanzela inzalo, lokuphelisa okanye ukuququzelela ukusweleka kwabantu "abangafunwayo" okanye abo bangafuni kuphila. Ngamafutshane, ukohlwaya okuzayo emhlabeni kunjalo eyenziwe ngumntu-Iyo amatywina eSityhilelo (6: 3-8): imfazwe eyilelwe, ukuwa kwezoqoqosho, ubhubhane nendlala. Ewe, ilungelelanisiwe.

Ngenxa yomona woMtyholi, ukufa kweza ehlabathini: bamlandela abangabakhe. (Ubulumko 2: 24-26; iDouay-Rheims)

 

MAMELANI ABAPROFETI!

Phambili, ngokulumkisa iBandla ngale yure izayo, wayengekho ngaphantsi kukaBawo oyiNgcwele ngokwakhe:

UFaro wakudala, ethanda ubukho nokwanda kwabantwana bakwa-Israyeli, wabangenisa kulo lonke uhlobo lwengcinezelo kwaye wayalela ukuba kubulawe wonke umntwana oyinkwenkwe oyindoda ozelwe ngabafazi bamaHebhere (cf. Ex. 1: 7-22). Namhlanje baninzi abanamandla emhlabeni abenza ngendlela efanayo. Nabo bakhathazwa kukwanda kwamanani abemi abakhoyo… Ngenxa yoko, endaweni yokuba banqwenele ukujongana nokusombulula ezi ngxaki zinzima ngokuhlonipha isidima sabantu kunye neentsapho kunye nelungelo lomntu ngamnye elingenakuphikiswa, bakhetha ukukhuthaza nokunyanzelisa nangayiphi na indlela Inkqubo enkulu yolawulo lokuzalwa. —UAPOPE JOHN PAUL II, IVangelium Vitae, "IVangeli yoBomi", n. I-16

AbaMesiya abatsha, ekuzameni ukuguqula uluntu lube yinto ehlangeneyo yokuqhawulwa kuMdali wakhe, baya kuthi ngokungazi bazise intshabalalo yenxalenye enkulu yoluntu. Baza kuveza izinto ezoyikekayo ezingazange zibonwe ngaphambili: indlala, izifo, iimfazwe, kwaye ekugqibeleni ubulungisa bukaThixo. Ekuqaleni baya kusebenzisa ukunyanzelwa ukuqhubela phambili ukunciphisa inani labemi, kwaye ukuba oko kuyasilela baya kusebenzisa amandla. -UMichael D. O'Brien, Ihlabathi kunye noMyalelo weHlabathi oMtshaMatshi 17, 2009

USathana angasebenzisa izixhobo ezothusayo zobuqhetseba — angazifihla — angazama ukusihenda kwizinto ezincinci, ukuze ashukumise iBandla, hayi ngexesha elinye, kodwa kancinci kancinci kwisikhundla salo sokwenyani. Ndiyakholelwa ukuba wenze lukhulu ngale ndlela kule minyaka imbalwa idlulileyo… Ngumgaqo-nkqubo wakhe ukwahlulahlula nokusisahlula, ukusisusa ngokuthe ngcembe kwiliwa lethu lamandla. Kwaye ukuba kuyakubakho intshutshiso, mhlawumbi iyakuba yiyo emva koko; ke, mhlawumbi, xa sonke kwiindawo zonke zeNgqobhoko sahlulelene kakhulu, kwaye sincitshisiwe, sizele lucalucalulo, sisondele kakhulu kuqhekeko. Xa siziphose emhlabeni kwaye sixhomekeke kukhuseleko kuwo, sancama ukuzimela kwethu kunye namandla ethu, emva koko angasisiza ngomsindo ade amvumele uThixo… kwaye umchasi-Kristu ubonakala njengomtshutshisi… -Ukwazi ukwenza uJohn Henry Newman, Intshutshiso IV: Ukutshutshiswa komchasi-Kristu

Ewe ububi bunalo igama. Kwaye ngoku inobuso: indibano— ”intshabalalo ”.

 

SUKOYIKA!

Njengoko sijonga imiqondiso yala maxesha iqhubeka phambi kwamehlo ethu, thina kumele khumbula ukuba uMfazi uyabaleka umlomo wenamba. Ukubonelela kukaThixo kusoloko kukho iBandla laKhe angasoze alilahle. Ngenxa yoko, kwalo mprofeti mnye, uJohn Paul II, wasikhuthaza esithi: “Sukoyika." Kwaye ke kunyanzelekile ukuba uqiniseke ukuba uyinxalenye yeli Bandla lenyaniso; ukuba ukwimeko yobabalo ngokuvuma izono rhoqo, ukwamkela uMthendeleko oNgcwele, kunye nobomi bokholo oludityaniswe noMdiliya, onguKristu Yesu. Umama wakhe, Umfazi-uMariya, sinikwe kuthi kula maxesha ukuba siyityumze inamba kubomi bethu ngokusithwala esifubeni sayo siye kuNyana wayo. Wenza okusemandleni, kubonakala ngathi, ngomanyano lwethu kuye kwiRosari eNgcwele.

Ewe ndiyakholelwa ukuba uCatherine Doherty ebesaphila namhlanje, angasixelela nathi: Musa ukoyika… Kodwa hlalani niphaphile! Ngegama lakhe elingqingqwa lesiRashiya, ndiyaphantse ndimve esithi…

Kutheni ulele nje? Ujonge ntoni ukuba awuwaboni amaxesha okuwo? Phakama! Vuka, mphefumlo! Musa ukoyika nantoni na ngaphandle kokulala! Phinda igama likaYesu, igama lakhe, igama lakhe elinamandla. Igama lakhe eliyisa yonke imiqobo ecima yonke inkanuko, lityumze yonke inyoka. Ngegama likaYesu emilebeni yomlomo wakho, jonga efestileni kumafu aqokelelweyo, kwaye ngokuzithemba konke, thetha igama lakhe emoyeni! Thetha ngoku, kwaye ukhulule kwimilambo yosizi egubungele umhlaba inyani yamafutha okuphilisa alangazelelwa ngumphefumlo wonke. Thetha igama likaYesu kuyo yonke imiphefumlo odibana nayo, ngamehlo akho, ngamazwi akho, nangezenzo zakho. Yiba ligama likaYesu eliphilayo!

 

 

 

------

 

 

 

 

EZINYE IZIFUNDO:

 

Ndiyafunda Imbonakalo yokuGqibela kule mpelaveki. Iziphumo zokugqibela zazilithemba novuyo! Ndiyathandaza ukuba incwadi yakho isebenze njengesikhokelo esichazayo kunye nengcaciso yamaxesha esiphila kuwo kunye nala sijonge kuwo ngokukhawuleza. -UJohn LaBriola, umbhali we Ngaphambili Ijoni lamaKatolika kwaye Ukuthengisa okuphakathi kukaKristu

 

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU.