Iliso leSiphango

 

 

Ndiyakholelwa ekuphakameni kwesiqhwithi esizayoNgexesha lokuphithizela nokudideka,le iso [ngesaqhwithi] siyakugqitha ebantwini. Ngequbuliso, kuya kubakho inzolo enkulu; isibhakabhaka siya kuvuleka, kwaye siza kulibona iLanga lisikhanyisela. Imitha yeNceba iya kukhanyisa iintliziyo zethu, kwaye sonke sizakuzibona ngendlela uThixo asibona ngayo. Iya kuba yi isilumkiso, njengoko siza kubona imiphefumlo yethu ikwimeko eyiyo. Iya kuba ngaphezulu "kovusa umnxeba".  -Amaxilongo Esilumkiso, Icandelo V 

Emva kokuba kubhaliwe, elinye igama lalilandela emva kwexesha elithile, "umfanekiso" wolo suku:

Usuku lokuThula.

Ndiyakholelwa ukuba kungafika ilixa emhlabeni-umzuzu weNceba-apho uThixo azakuzibonakalisa ngendlela apho umhlaba wonke uzakuba nethuba lokuqonda ukuba ngubani uMdali wabo. Zonke izinto ziya kuma ngxi. Ukuhamba kwezithuthi kuya kuyeka. Ukugquma koomatshini kuya kuyeka. Ingxolo yencoko iza kuyeka.

Ukuthula.

Cwaka no inyaniso.

 

UMZUZU WENCEBA

Mhlawumbi uYesu wathetha noSt Faustina wolu suku:

Phambi kokuba ndize njengoMgwebi olilungisa, ndiza kuqala njengoKumkani weNceba. Ngaphambi kokufika komhla wobulungisa, abantu baya kunikwa umqondiso emazulwini ngolu hlobo:

Konke ukukhanya emazulwini kuya kucinywa, kwaye kuya kubakho ubumnyama obukhulu emhlabeni wonke. Ke umqondiso womnqamlezo uya kubonakala kwisibhakabhaka, kwaye kwindawo evulekileyo apho izandla neenyawo zoMsindisi zabethelelwa khona kuya kuphuma imibane emikhulu ezakukhanyisa umhlaba ixesha elithile. Oku kuyakwenzeka ngokufutshane ngaphambi komhla wokugqibela.  —Idayari yeNceba kaThixo, n. I-83

Kwintsomi yanamhlanje, isiganeko esinjalo siye sabizwa ngokuba “kukukhanya,” kwaye siprofetiwe ngamadoda nabafazi abangcwele abaliqela. Sisilumkiso sokuzilungisa phambi koThixo ngaphambi kokuhlanjululwa kwehlabathi. 

USt Faustina uchaza ukhanyiso awayenalo:

Ngequbuliso ndabona imeko egcweleyo yomphefumlo wam njengoko uThixo eyibona. Ndiyibone ngokucacileyo yonke into engamkholisiyo uThixo. Bendingazi ukuba nezona zono zincinci ziya kubabalwa. Onjani wona umzuzu! Ngubani onokuyichaza? Ukuma phambi koThixo uYedwa!—St. UFaustina; Inceba kaThixo kuMphefumlo wam, Idayari 

Ndibhengeze usuku olukhulu… apho iJaji eyoyikekayo kufuneka ityhile zonke izazela zamadoda kwaye izame wonke umntu kuhlobo ngalunye lwenkolo. Olu lusuku lotshintsho, olu lusuku oluKhulu endaloyikisayo, ndonwabela impilo-ntle, kwaye luyoyikeka kubo bonke abaqhekeki.  —St. Ikampu ye-Edmund, Ingqokelela epheleleyo yeCobett yoLingo lukaRhulumente…, Vol. Mna, iphe. 1063.

Usikelelwe uAnna Maria Taigi (1769-1837), owaziwayo ngemibono echanekileyo emangalisayo, naye wathetha ngesiganeko esinje.

Ucacisile ukuba oku kukhanya kwesazela kuyakukhokelela ekusindisweni kwemiphefumlo emininzi kuba baninzi abaza kuguquka ngenxa yesi "silumkiso"… lo mmangaliso "wokuzikhanyisela". —Fr. UJoseph Iannuzzi kwi Umchasi-Kristu kunye namaxesha okugqibela, Iphepha 36

 Kutshanje, uMaria Esperanza (1928-2004) oyimfihlakalo wathi,

Izazela zala bantu zibathandayo mazishukunyiswe ngobundlobongela ukuze “babeke indlu yabo ngocwangco”… Umzuzu omkhulu uyasondela, lusuku olukhulu lokukhanya… lixesha lokwenza isigqibo loluntu. -Ibid, P. 37 (Volumne 15-n.2, Inqaku eliFakiwe elivela ku-www.sign.org)

 

Ilixa Lesigqibo

Iyakuba lilixa lesigqibo apho umphefumlo ngamnye uzokukhetha ukuba uyamamkela na uYesu Krestu njengeNkosi yabo bonke noMsindisi woluntu olunesono… izisa impucuko elunxwemeni lwesiphithiphithi. Lo mzuzu weNceba uya kukhanya kwi ithambeka leTyeya (jonga Ukuqonda ukungxamiseka kwamaXesha ethuPhambi kokuba umnyango uvalwe lize iliso lesiphango liqhubeke.

Lo mzuzu wobabalo unje wenzeka kwiTestamente eNtsha… phakathi kwentshutshiso.

Njengokuba [uPawulos] wayesondela eDamasko, ngesiquphe wabanekelwa kukukhanya okuvela ezulwini. Wawa emhlabeni, weva izwi lisithi kuye, Sawule, Sawule, unditshutshiselani na? Wathi, Ungubani na, mhlekazi? Impendulo yeza, "NdinguYesu, lo umtshutshisayo"… izinto ezifana nezikali zawa emehlweni akhe waphinda wabona. Waphakama wabhaptizwa, emva kokuba ewatyile wabuya womelela. (IZe. 9: 3-5, 19)

Nanku umfanekiso wento enokwenzeka kwimiphefumlo emininzi: ukhanyiso, ilandelwe ngu ukholo kuKristu, ubhaptizo ukubuyela eCaweni yaKhe, kunye nokwamkelwa kwe Umthendeleko ethi “ibuyise amandla.” Olunjani uloyiso lweNceba oluya kuba yiyo ukuba abatshutshisi beCawe bangadaniswa luLuthando!

Kodwa umphefumlo ngamnye kufuneka ukhethe ngena kwiTyeya phambi kokuba kuvalwe ucango… sisaqala kwakhona isaqhwithi. Kuba emva koko kuya kulandela zokuhlanjululwa Bonke ububi emhlabeni, buzisa ixesha loxolo elabizwa nguMpostile uYohane naBaseki Abangabapostile, ngokufuziselayo,iwaka leminyaka ”kulawula.

Umfundi usandula ukundithumelela ileta emalunga namava asandula ukuba nawo:

Bendihamba nenja kadadewethu ebusuku; bekusebusuku kakhulu, xa ngequbuliso kuye kwakhanya. Nje kanjalo. Into leyo, yayisoyikisa. Emva koko yabuya ngobusuku. Amadolo am ayegexa emva koko. Ndimi apho, ngathi "yintoni le yayiyiyo?" Kwahamba imoto ngoko nangoko, ndaye ndajonga umqhubi ngokungathi uthi, "uyibonile?" Ndiphantse ndalindela ukuba umqhubi uza kuma abuze kwaloo nto. Kodwa hayi, uqhubeke nje ngokuqhuba. Ukukhanya kweza kwahamba okomzuzwana, kodwa ngalo mzuzu kwabonakala ngathi kuqhubeka. Kwakungathi "sisiciko esikhulu" emhlabeni xa sasisikrazuka.

Kwaye ukuba ndingabeka ngamazwi into endiyivayo xa isenzeka, njengoko ibisenzeka, iyakuba yinto enje: “Nantsi ke, nantso isiza, le yinyaniso…”

Ukuba uThixo uza kuwucoca umhlaba, njengoko iZibhalo kunye neNkcubeko zingqina, umcimbi onenceba ngolu hlobo unomxholo oqinisekileyo: uyakuba "ithemba lokugqibela losindiso."

 

NGABA SEQALILE?

Kanye njengokuba umntu enokubona iliso lesaqhwithi sisondela mgama, sinokubona imiqondiso yesi siganeko sizayo. Kutshanje abefundisi bandixelele ukuba ngesiquphe abantu abebengekho eCaweni kangangeminyaka engama-20 ukuya kwengama-30 beza kwiSivumo; uninzi lwamaKristu luvuswe, ngokungathi balele ubuthongo obunzulu, ukuya kwimfuno yokwenza lula ubomi babo kunye nokwenza "izindlu ngolungelelwano"; kunye nemvo yongxamiseko kunye "nento" esondeleyo isezintliziyweni zabaninzi ngakumbi. 

Kuyimfuneko ukuba "sijonge kwaye sithandaze." Ewe kunjalo, kubonakala ngathi singabakwinxalenye yokuqala yeso saqhwithi uYesu asibiza ngokuba yinimba (uLuka 21: 10-11; Mat 24: 8), ezibonakala ngathi ziya zisomelela kwaye zisondelelene (siyaqhubeka ukubona iziganeko ezingaqhelekanga, ezinje njenge Ukutshatyalaliswa kweedolophu needolophana, njengoko kwenzekile kutshanje kwi IGreensburg, eKansas).

Umoya wotshintsho uvuthuza.

Kufuneka silungile. Abanye abantu abayiqondayo into abayithethileyo, ngelixa oku kukhanya kungokwemvelo, imiphefumlo ekwimeko ye- isono esibulalayo usenokuthi “ufe ngumothuko.Akukho wothuko lubi njengaleyo yokujongana noMdali wakho ongcwele ungakulungelanga, okunokwenzeka kuye nabani na nangaliphi na ixesha.

Ngamana 'singaguquka size sizikholelwe iindaba ezilungileyo!' Yonke imihla lusuku olutsha qalisa kwakhona.

Imiphefumlo ekhethiweyo kuya kufuneka ilwe neNkosana yoBumnyama. Iya kuba sisaqhwithi esoyikisayo - hayi, hayi isaqhwithi, kodwa inkanyamba eyonakalisa yonke into! Ufuna nokuchitha ukholo kunye nokuzithemba kwabanyuliweyo. Ndiza kusoloko ndisecaleni kwakho kwisaqhwithi esiqalisa ngoku. Ndingu mama wakho. Ndingakunceda kwaye ndiyafuna! Uyakubona kuyo yonke indawo ukukhanya kweLangatye lam loLuthando kuphuma njengelitha lombane likhanyisela iZulu nomhlaba, nalapho ndiya kuvutha khona nkqu nemiphefumlo emnyama neyoyikayo! Kodwa ke lusizi kum ukubona abantwana bam abaninzi bezijula ​​esihogweni! -Umyalezo osuka kwiNtombi Enyulu kaMariya usiya kuElizabeth Kindelmann (1913-1985); yamkelwe nguKhadinali Péter Erdö, intshayelelo yaseHungary

 

 

EZINYE IZIFUNDO:

 

Cofa apha ukuze Ungabhalisi or Bhlisa kule Journal. 

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IXESHA LOBABALO.