Ukugqiba ikhosi

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
ngoMeyi 30, 2017
Ngolwesibini weveki yesixhenxe yePasika

Imibhalo yeLigugu Apha

 

APHA wayeyindoda eyayimthiyile uYesu Krestu… de yamhlangabeza. Ukudibana nothando olunyulu kuya kuyenza loo nto kuwe. USt.Paul wasuka ekuthatheni ubomi bamaKristu, ngesiquphe wanikela ngobomi bakhe njengomnye wabo. Ngokuchasene ngokupheleleyo "nabafeli-nkolo baka-Allah" banamhlanje, abathi ngobugwala bafihle ubuso babo babhinqe iziqhushumbisi kubo ukuze babulale abantu abamsulwa, uSt. Akazange azifihle okanye afihle iVangeli, exelisa uMsindisi wakhe. 

Ndikhonze iNkosi ngentobeko enkulu nangeenyembezi nezilingo… Khange ndinqwale konke ukunixelela ngento eyakuninceda, okanye ndinifundise esidlangalaleni okanye emakhayeni enu. (Ufundo lwanamhlanje lokuqala)

Ngexesha lethu, ixabiso eliza kuhlawulwa ngokunyaniseka kwiVangeli alisekho ukuxhonywa, ukutsalwa kunye nokuhlulwa-hlulwa kodwa kuhlala kubandakanya ukugxothwa ngaphandle kwesandla, ukugculelwa okanye ukufaniswa. Kwaye ke, iBandla alinakho ukurhoxa kumsebenzi wokubhengeza uKristu kunye neVangeli yakhe njengenyaniso esindisayo, umthombo wolonwabo lwethu lokugqibela njengabantu nanjengesiseko sebutho elinobulungisa nelinobuntu. —UPOPE BENEDICT XVI, eLondon, eNgilani, nge-18 Septemba 2010; Zenit

Kuninzi kangakanani okutshintshileyo kwiminyaka nje embalwa! Okwangoku, amaKristu kulo lonke elaseMbindi Mpuma ayathuthunjiswa kwaye abulawa, njengoSt. Singenza njani thina, abo barhwaqelisa ugculelo oluncinci oluvela koogxa bethu, abahlobo okanye usapho, singakhuthazwa ukuba sibenenkalipho ngakumbi xa sifunda amagama afana nala?

… Kwizixeko ngezixeko uMoya oyiNgcwele ebendilumkisa ukuba ndilindelwe kukuvalelwa nokuva ubunzima. Kodwa ke ubomi andibubalulekanga, ukuba ndinokugqiba ikhosi kunye nenkonzo endayifumana eNkosini uYesu, yokunikela ubungqina ngeVangeli yobabalo lukaThixo.

Okwam, ayingawo la magama, kodwa akho amagama andikhuthazayo. Kwinyanga ephelileyo, ndaye ndacela abafundi ukuba bandincede kule nkonzo yexesha elizeleyo exhomekeke kulungiselelo lukaThixo. Ngelixa bengaphantsi kwesibini sepesenti abafundi abaphendulayo, abo baphendulileyo, basothusa kwaye basisikelela ngobubele babo kunye namazwi akhuthazayo. Kwakukho abahlolokazi kwimivuzo emiselweyo, abangaphangeliyo, abafundi, abantu abadala, kunye nabefundisi ababenegalelo kule nkonzo, abanikela "de kwaba buhlungu", njengoko uSt. Teresa waseCalcutta wayesitsho njalo. 

Usihlisele isiphango, Thixo, ilifa lakho… (iNdumiso yanamhlanje)

Ngapha koko, amazwi enkuthazo owathumela nge-imeyile, amakhadi, kunye neeleta andichukumise kakhulu, kwaye avula amehlo am ngokubhekele phaya malunga nendlela lo msebenzi ungaphaya kwale mculi / umbhali wengoma (UHezekile 33: 31-32).

Ngoku bayazi ukuba yonke into ondinike yona ivela kuwe, kuba amazwi ondinike wona ndiwanike bona, kwaye bawamkela…

Niphalaze iintliziyo zenu ngosizi, iintlungu, iyantlukwano, iingxaki zempilo, iingxaki zemali, kunye nezinye iingxaki enijamelene nazo neentsapho zenu, nicela imithandazo yam. Namhlanje, ndibeke yonke le mithandazo kwiTabernakele, ngokuthetha, ukuze iNkosi yethu iphendule ukukhala kwakho, ngokwentando yaKhe. Ewe ndiyathandaza zonke Usuku lwakho kunye neenjongo zakho, uzibeke kuMama wethu kwiRosari, kwaye uya kuqhubeka nokwenza njalo.

Yibongwe imihla ngemihla yiNkosi, ethwala imithwalo yethu; Thixo ongumsindisi wethu. UThixo nguThixo osisindisayo… (Iindumiso zanamhlanje)

Kukwanamhlanje kulila ndikhunga ukuba iNkosi indinike amandla okuqhubeka ndibhala, ndiqhubeke ndimamele, ndingalali… ugqibe ikhosi, njengoko ndibona amafu aphazamisayo kwesi siqhwithi sihlanganisene esiphelweni. Ngoko ke, enkosi nawe ngemithandazo yakho.

Okokugqibela, kukho intetho encinci ethi:

Ukuba uyandilibala, awulahlekelwanga nto. Ukuba uyamlibala uYesu Krestu, ulahlekelwe yiyo yonke into.

Eyona nto ibaluleke kakhulu endinokuyenza apha, ayikukwazisa "imiqondiso yamaxesha" -into ebalulekileyo- kodwa kukuzisa kuthando olunzulu kunye nolwazi lukaBathathu Emnye oyiNgcwele.

Ngoku ke obu bubomi obungunaphakade, ukuba mabakwazi, wena ukuphela koThixo oyinyaniso, naye uYesu Kristu omthumileyo. (IVangeli yanamhlanje)

Le kwaye iya kuhlala iyinjongo yam. Yonke into iya kuhlala ikukhokelela kubudlelwane obunzulu noYesu, nangaye, noThixo uYise ngoMoya oyiNgcwele. Xa uThixo ehlala entliziyweni yakho-olo lunyulu kwaye luthando olugqibeleleyo-ke lonke uloyiko luya kukhutshelwa ngaphandle.[1]1 John 4: 18 Kwaye emva koko, uya kuba nakho ukujongana naso nasiphi na isivunguvungu ngobabalo, ukukhanya kunye nethemba.

Enkosi kuwe…

Uyathandwa.

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Ingqina elingumKristu lokufela ukholo

  
Ndikusikelele kwaye ndiyabulela.

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

  

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 1 John 4: 18
exhonyiweyo EKHAYA, UKUFUNDA KWENKOSI, IXESHA LOBABALO, BONKE.