Iindlela Ezintlanu Zokungoyiki

KWISIKHUMBUZO SE-ST. UYOHANE PAUL II

Sukoyika! Lwavuleka banzi ucango lukaKristu ”!
—ST. UJOHN PAUL II, Homily, iStepeter's Square
Okthobha 22, 1978, uNombolo 5

 

Ukupapashwa kokuqala ngoJuni 18, 2019.

 

EWENdiyazi ukuba uJohn Paul II uhlala esithi, "Sukoyika!" Kodwa njengoko sibona Imimoya yesaqhwithi inyuka esijikeleze kwaye Amaza aqala ukoyisa iBarque kaPeter… Njenge inkululeko yenkolo nokuthetha buthathaka kwaye ukubakho komchasi-Kristu ihleli elundini… njenge Iziprofeto zikaMariya ziyazalisekiswa ngexesha lokwenyani kwaye izilumkiso zoopopu yiya ungakhathalelwanga… njengoko iingxaki zakho zobuqu, ukwahlukana kunye nosizi kukungqonga… angakwenza njani oko hayi yoyika?"

Impendulo yile isibindi esingcwele INgcwele uJohn Paul II isitsalela umnxeba ayisiyo imvakalelo, kodwa a nguThixo isipho. Sisisiqhamo sokholo. Ukuba uyoyika, inokuba kungenxa yokuba awukabikho ngokupheleleyo vu lekile isipho. Ke zintlanu iindlela zokuba uqalise ukuhamba ngenkalipho engcwele kumaxesha ethu.

 

I. FAKA UYESU!

Isitshixo kumazwi kaJohn Paul II athi "ungoyiki" silele kwinxalenye yesibini yesimemo sakhe: “Zivuleleni iingcango kuKristu!”

Umpostile uYohane wabhala:

UThixo uluthando, kwaye lowo uhleli eluthandweni uhleli kuye uThixo, noThixo uhleli… Akukho loyiko eluthandweni; uthando olugqibeleleyo lulukhuphela ngaphandle uloyiko.

UThixo is uthando olugxotha lonke uloyiko. Ngokuya ndiyivula intliziyo yam kuye ndinokholo olufana nolomntwana kwaye "ndihlale eluthandweni", kokukhona engena, egxotha ubumnyama boloyiko kwaye endinika ukuzithemba okungcwele, isibindi, noxolo. [1]cf. KwiZenzo 4: 29-31

Ndishiya uxolo kuni; uxolo lwam ndikunika. Hayi njengoko ndikunika lona umhlaba ndikunika lona. Intliziyo yenu mayingakhathazeki okanye yoyike. (UYohane 14:27)

Ukuzithemba kuvela ngokungazi malunga Kuye njengokuba umntu ebuya kwincwadi yesikhokelo, kodwa Ukwazi kwe Yena njengolwalamano. Ingxaki kukuba uninzi lwethu alukwenzi oko ngokwenene wazivula iintliziyo zethu kuThixo.

Ngamanye amaxesha amaKatolika aphulukene okanye akaze abe nethuba lokuzibonela u-Kristu ngokobuqu: hayi u-Kristu njenge 'paradigm' okanye 'ixabiso', kodwa njengeNkosi ephilayo, 'indlela, nenyaniso, nobomi'. —UPOPE JOHN PAUL II, L'Osservatore Romano (uHlelo lwesiNgesi lweVatican Newspaper), Matshi 24, 1993, iphe. 3

Okanye simgcina kubude beengalo ngenxa yezizathu ezininzi-esoyika ukuba uyandilahla, okanye akazukundibonelela, okanye ngakumbi, ukuba andifunele. Kodwa uYesu uthi ngaphandle kokuba sithembele njengabantwana abancinci, asinakho ukubukumkani bukaThixo, [2]cf. Mat 19:14 asinokwazi olo thando, olugxotha uloyiko…

… Kuba ufunyanwa ngabo bangamvavanyi, ezibonakalalisa kwabo bangakholwayo kuye. (Ubulumko bukaSolomon 1: 2)

Ke ngoko, isitshixo sokuqala kunye nesiseko sokungoyiki kukuvumela uThando ukuba lungene! Kwaye lo Uthando ngumntu.

Masingazivali iintliziyo zethu, masingalahli ukuzithemba, singaze sinikezele: akukho meko apho uThixo angenakutshintsha… —UPOPA UFRANCIS, uPhaphama uVigil Homily, n. 1, Matshi 30, 2013; www.v Vatican.va

 

II. UMTHANDAZO UVULA UMNYANGO

Kungoko, “ukuvula iingcango kuKrestu” kuthetha ukungena kubudlelwane bokwenene obuphilayo naYe. Ukuza kwiMisa ngeCawa ayisosiphelo ngomntu ngamnye, ngokungathi luhlobo oluthile lwetikiti lokuya ezulwini, endaweni yoko, sisiqalo. Ukuze utsale uthando ezintliziyweni zethu, kufuneka sisondele kuye ngokunyanisekileyo “Ngumoya nenyaniso.” [3]cf. Yohane 4:23

Sondelani kuye uThixo, wosondela kuni. (Yakobi 4: 8)

Oku kusondela kuThixo “ngomoya” yeyona nto ibalulekileyo umthandazo. Kwaye umthandazo uyi ubudlelwane.

...Umthandazo bubudlelwane obuphilayo babantwana bakaThixo kunye noTata wabo olunge ngokugqithileyo, kunye noNyana wakhe uYesu Krestu noMoya oyiNgcwele… Umthandazo kukuhlangana kukaThixo nokunxanwa kwethu. UThixo unxanelwe ukuba simnxanelwe.  -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, Nombolo 2565, 2560

Umthandazo, utshilo uSt. Theresa waseAvila, "sisabelo esisondeleyo phakathi kwabahlobo ababini. Oko kuthetha ukuthatha ixesha rhoqo ukuba yedwa naLowo usithandayo. ” Ngokuchanekileyo emthandazweni apho sihlangana noYesu, hayi njengothixo okude, kodwa njengoMntu ophilayo nothando.

Vumela uYesu ovusiweyo angene ebomini bakho, Mmamkele njengomhlobo, ngokuzithemba: Ubomi… —UPOPA UFRANCIS, uPhilip Vigil Homily, Matshi 30, 2013; www.v Vatican.va

Xa sithetha noThixo ngokusuka entliziyweni—ukuba ngumthandazo. Kwaye umthandazo yinto etsala incindi yoMoya oyiNgcwele kuKristu, onguMdiliya, ungene ezintliziyweni zethu. Itsalela kuLuthando okhupha lonke uloyiko.

Umthandazo uhambela kubabalo esilufunayo… -I-CCC, n.2010

Ubabalo lwenceba yam lutsalwe ngesitya esinye kuphela, kwaye-kukuthemba. Okukhona umphefumlo uthembele, kokukhona uya kufumana. Imiphefumlo ethembele ngokungenamda iyathuthuzela kakhulu kum, kuba ndithululela kubo bonke ubuncwane bobabalo baM kuyo. Ndiyavuya kuba becela okuninzi, kuba ngumnqweno wam ukunika kakhulu, kakhulu. Kwelinye icala, ndibuhlungu xa imiphefumlo icela into encinci, xa icutha iintliziyo zabo. —Idayari yaseSt. Maria Faustina Kowalska, Inceba kaThixo kumphefumlo wam, n. I-1578

Uyabona ke, Thixo ufuna ukuba uyivule ibanzi intliziyo yakho. Kwaye oku kuthetha ukuzinikela kwakho. Uthando kukutshintshiselana, ukutshintshiselana ngexesha, kwamagama kunye nokuthembana. Uthando luthetha ukuba sesichengeni — nobabini kwaye UThixo esiba sengozini omnye komnye (kwaye yintoni esengozini ngaphezu kokuxhonywa ze emnqamlezweni kulowo usenokungaphindi akuthande?) Njengokusondela emlilweni ukugxotha ukubanda, ngokunjalo nokusondela kuye intliziyo ”ikhupha uloyiko. Njengokuba usongela ixesha lesidlo sangokuhlwa, kufuneka uzenzele ixesha lokuthandaza, okokutya kokomoya okukuphela kokondla, okuphilisa, kunye nokukhulula umphefumlo kuloyiko.

 

III. Yishiye ngasemva

Kukho isizathu esihle, nangona kunjalo, kutheni abanye abantu besoyika. Kungenxa yokuba bona ngabom kuThixo. [4]cf. Isono sangabom Bakhetha ukuvukela. Yiyo loo nto uSt. John eqhubeka esithi:

… Uloyiko lunento yokwenza nokohlwaya, kwaye ke ngoko lowo woyikayo akakapheleli eluthandweni. (1 Yohane 4:18)

Kodwa ungathi, "Kulungile ke, ndiyaqikelela ukuba ndiza koyika kuba ndihlala ndikhubeka."

Into endithetha ngayo apha ayizizo ezo zono ziveliswa bubuthathaka bomntu kunye nobuthathaka, ukusuka kukungafezeki kunye nokunye okunjalo. Oku akunqumli kude noThixo:

Isono esingalunganga asiwaphuli umnqophiso noThixo. Ngobabalo lukaThixo inokubuyiselwa ebantwini. Isono esingalunganga asihluthi umoni ubabalo olungcwalisayo, ubuhlobo kunye noThixo, uthando kunye nolonwabo olungunaphakade. —ICCC, n1863

Into endithetha ngayo apha yile Ukwazi ukuba into sisono esinzulu, ukanti usenza ngabom. Umntu onjalo ngokwendalo imema ubumnyama ezintliziyweni zabo endaweni yoThando. [5]cf. Yohane 3:19 Umntu onjalo umema ngabom uloyiko ezintliziyweni zakhe kuba Uloyiko lunezohlwayo. ” Izazela zabo ziphazamisekile, inkanuko yabo iyavuseleleka, kwaye bayadinwa ngokulula njengoko bekhubeka ebumnyameni. Ke ngoko, ekuvuleni kakhulu kuYesu ngomthandazo, kufuneka Ekuqaleni qalisa loo mthandazo "ngenyaniso esikhululayo." Inyani yokuqala yeyokuba ndingubani-kwaye andinguye.

… Ukuthobeka kusisiseko somthandazo… Ukucela ukuxolelwa yeyona nto ifunekayo kuzo zombini i-Eucharistic Liturgy kunye nomthandazo wobuqu. -IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-2559, 2631

Ewe, ukuba unqwenela ukuhlala kwinkululeko yoonyana neentombi zikaThixo, kuya kufuneka uthathe isigqibo sokushiya kuso sonke isono kunye nokuncamathisela okungenampilo:

Sukuqiniseka ngokuxolela ngokongeza isono phezu kwesono. Musa ukuthi, Inceba yakhe inkulu; izono zam ezininzi uya kuzixolela. (USiraki 5: 5-6)

Kodwa ukuba wena ngokunyanisekileyo sondela kuye "ngenyaniso", nguThixo kulinda ngentliziyo yakhe yonke ukukuxolela:

Mphefumlo uthe tyum ubumnyama, ungalahli ithemba. Konke akukalahleki. Yiza uzityand 'igila kuThixo wakho, oluthando nenceba… Makungabikho soyika umphefumlo ukusondela kum, nangona izono zawo zingqombela… Andinako ukohlwaya nesona sono sikhulu ukuba sicela ububele bam, kodwa Ngokuchasene noko, ndiyamgwebela kwinceba yam engenakulinganiswa nengenakuqondakala. —UYesu ukuya eSt Faustina, Inceba kaThixo kuMphefumlo wamKwidayari, n. Ngo-1486, 699, ngo-1146

Ukuba siyazivuma izono zethu, uthembekile, ulilungisa; uya kuzixolela izono zethu, asihlambulule kuko konke ukungalungisi. (1 Yohane 1: 9)

Ukuvuma izono yindawo echongwe nguKrestu buqu ukuze umntu akhululwe kumandla esono.[6]cf. UYohane 20:23; UYakobi 5:16 Yindawo apho ubani asondela kuThixo “ngenyaniso.” Umntu owakhupha i-exorcist wathi kum "ukuvuma okulungileyo kunamandla ngaphezu kwekhulu." Ayikho enye indlela enamandla yokuhlangulwa kumoya woloyiko kuneSakramente yoXolelwaniso.[7]cf. Ukwenza Ukuvuma Kakuhle

...Akukho sono angenakuxolela ukuba nje sivula kuye... Ukuba kude kube ngoku umgcine kude, nyathela phambili. Uyakwamkela ngezandla ezishushu. —UPOPA UFRANCIS, uPhilip Vigil Homily, Matshi 30, 2013; www.v Vatican.va

 

IV. UKULAHLWA

Uninzi lwethu lunokukwenza oku kungasentla, ukanti, sisahlala sinotyekelo lokuphazamiseka koxolo, ukhuseleko lwethu lwangaphakathi lwangxengaxenga. Ngoba? Kuba asixhomekekanga ngokupheleleyo kuYise. Asithembi ukuba, nokuba kwenzeka ntoni, kunjalo yakhe Ukuthanda izinto-kwaye ukuthanda kwakhe kunjalo Ukutya kwam. [8]cf. Yohane 3:34 Sonwabile kwaye sinoxolo xa yonke into ihamba kakuhle… kodwa sinomsindo kwaye siphazamisekile xa sihlangabezana nezithintelo, iimpikiswano, kunye nokudana. Kungenxa yokuba asishiywanga ngokupheleleyo kuye, asikaxhomekekanga kuphela kuyilo lwaKhe, ngendlela iintaka zezulu okanye izidalwa zehlathi (Mat 6:26).

Kuyinyani, asinako ukunceda kodwa sizive sihlaba ngala "meva", [9]cf. Yamkela Isithsaba kwezi ntlungu zingalindelekanga nezingafunekiyo- kwaye ngumntu lowo. Kodwa ke kufuneka sixelise uYesu kubuntu baKhe xa wazishiya ngokupheleleyo e-Abba: [10]cf. UMhlanguli

… Yithabathe le ndebe kum; okwangoku, hayi ukuthanda kwam kodwa okwakho makwenziwe. (ULuka 22:42)

Qaphela ukuba emva kokuba uYesu enze lo mthandazo eGetsemane, kwathunyelwa ingelosi ukuba imthuthuzele. Ke, ngokungathi uloyiko lomntu lumphunga, uYesu waphakama wazinikela kubatshutshisi baKhe ababeze kumbamba. UBawo uyakuthumela kwaa "ngelosi" inye yamandla kunye nesibindi kwabo bazishiya ngokupheleleyo kuye.

Ukwamkela ukuthanda kukaThixo, nokuba kukuthanda kwethu okanye akunjalo, kuya kufana nomntwana omncinci. Umphefumlo onjalo ohamba kolo hlobo lokushiyeka akasoyiki, kodwa ubona yonke into njengevela kuThixo, ke ngoko ilungile-nokuba, okanye mandithi, ngakumbi, xa kunguMnqamlezo. UDavide wabhala:

Ilizwi lakho lisisibane seenyawo zam, nokukhanya emendweni wam. (INdumiso 119: 105)

Ukulandela "ukukhanya" kwentando kaThixo kususa ubumnyama boyika:

UNdikhoyo kukukhanya kwam nosindiso lwam; ndiya koyika bani? INkosi yinqaba yobomi bam; ndiya kunkwantya ngabani na? (INdumiso 27: 1)

Ewe, uYesu wathembisa ukuba siyakufumana "ukuphumla" kuye…

Yizani kum nonke nina nibulalekayo, nisindwayo ngumthwalo, ndoninika ukuphumla.

…kodwa kanjani?

Thabathani idyokhwe yam niyithwale, nifunde kum; ngokuba ndinobulali, ndithobekile ngentliziyo; noyifumanela ukuphumla imiphefumlo yenu. (Mat 11:28)

Xa sithatha idyokhwe yentando yaKhe phezu kwethu, kulapho sifumana ukuphumla kunxunguphalo noloyiko olufuna ukusongamela.

Musa ukoyika ukuba uThixo ubonakala ekubandezelekeni kwakho, njengokuba ekulibele. Akasoze akulibale. Eso sisithembiso sakhe (jonga u-Isaya 49: 15-16 kunye noMat 28:20). Endaweni yoko, ngamanye amaxesha uzifihla yena kunye neenjongo zakhe ekuzifihleni kabuhlungu kwentando yakhe evumayo ukuze atyhile kuthi okanye hayi ngokoqobo mthembe kwaye uya kuthanda kulinda Ngexesha lakhe kunye nokubonelela. Xa kufikwa ekondleni amawaka amahlanu, uYesu uyabuza:

“Singakuthenga phi ukutya okwaneleyo ukuba batye?” Ubesitsho ke emlinga [uFilipu], ngokuba ebekwazi yena ngokwakhe into aya kuyenza. (cf. uYohane 6: 1-15)

Ke, xa yonke into ibonakala ngathi iyawa ngeenxa zonke kuwe, thandaza:

O Yesu, ndiyazinikela kuwe, jonga yonke into! (ukusuka enamandla INovena yokuShiya)

… Kwaye unikezele kwimeko yakho ngokubuyela kuxanduva lwangoku. Umphathi wam wokomoya uhlala esithi "Umsindo lusizi." Xa siphulukana nolawulo, kulapho siziva silusizi, nto leyo ebonakalisa umsindo, othi ke unike uloyiko indawo yokuhlala.

Ukuba ukumlandela kubonakala kunzima, ungoyiki, mthembe, qiniseka ukuba usondele kuwe, unawe kwaye uyakukunika uxolo olukhangelayo kunye namandla okuphila ngendlela ebeya kwenza ngayo. . —UPOPA UFRANCIS, uPhilip Vigil Homily, Matshi 30, 2013; www.v Vatican.va

 

V. UKUHLEKA!

Okokugqibela, uloyiko luyekisiwe uvuyo! Uvuyo lwenene sisiqhamo sikaMoya. Xa siphila ngamanqaku I-IV ngaphezulu, ke uvuyo luya kuzalwa ngokwendalo njengesiqhamo sikaMoya oyiNgcwele. Awungekhe uthandane noYesu kwaye ungonwabi! [11]cf. KwiZenzo 4:20

Ngelixa "ukucinga okuqinisekileyo" kungonelanga ukugxotha uloyiko, sisimo sengqondo esifanelekileyo kumntwana kaThixo, esithi ke sidale umhlaba olungileyo wembewu ye isibindi esingcwele ukuhluma.

Vuyani eNkosini amaxesha onke; Ndiyaphinda ndiyaphinda ndithi, yibani nemihlali! ububele bakho mabubonakale kubo bonke. INkosi ikufuphi. Musani ukuba naxhala konke, kodwa ezintweni zonke, ngomthandazo nesicelo, ninombulelo, zaziseni izicelo zenu kuThixo. Uxolo lukaThixo, olugqithisele kuko konke ukuqonda, luya kuzigcina iintliziyo zenu neengqiqo zenu kuKristu Yesu. UPhil 4: 7.

Umbulelo “kuzo zonke iimeko” [12]I-1 Thess 5: 18 isenza ukuba sizivule ngokubanzi iintliziyo zethu kuThixo, siphephe imigibe yobukrakra kwaye samkele ukuthanda kukaBawo. Kwaye oku akunaziphumo zokomoya kuphela kodwa eziphumo zomzimba.

Kuphando olutsha olunomdla ngengqondo yomntu, uGqr. Caroline Leaf ucacisa indlela ubuchopho bethu "obungalungiswanga" njengoko kwakucingwa njalo. Endaweni yoko, iingcinga zethu zinako kwaye ziyasitshintsha ngokwenyama.

Njengoko ucinga, ukhetha, kwaye njengoko ukhetha, ubangela ukubonakaliswa kwemfuza ukuba kwenzeke kwingqondo yakho. Oku kuthetha ukuba wenza iiproteni, kwaye ezi proteni zenza iingcinga zakho. Iingcinga ziyinyani, zizinto zomzimba ezihlala kwindawo yengqondo. -Tshintshela kwiBrain yakho, UGqr. Caroline Igqabi, i-BakerBooks, iphe

Uphando, uyabonisa, ibonisa ukuba iipesenti ezingama-75 ukuya kwezingama-95 zezigulo zengqondo, zomzimba kunye nokuziphatha zivela kubomi bokucinga. Yiyo ke loo nto, ukuphelisa amandla eengcinga zomntu kunokuba nempembelelo enkulu kwimpilo kabani, kude kunciphise neziphumo zesifo sengqondo, isifo sengqondo esixhalabisayo kunye nezinye izifo.

Asinakulawula izehlo kunye neemeko zobomi, kodwa singazilawula iimpendulo zethu… Ukhululekile ukuba uzikhethele indlela ojonga ngayo, kwaye oku kuyayichaphazela indlela iikhemikhali kunye neeproteni kunye nokufaka iingqondo zakho kutshintsho nemisebenzi.—Cf. iphe. 33

Ex-satanist, uDeboarah Lipsky kwincwadi yakhe Umyalezo wethemba [13]yangelishs.com icacisa indlela ukucinga okungalunganga okufana nesibane esitsalela ngayo imimoya emdaka kuthi, njengenyama ebolileyo etsala iimpukane. Ke, kwabo bathambekele ekubeni babe nexhala, nokungabi nathemba-jonga! Utsalela ubumnyama, kwaye ubumnyama bukhupha ukukhanya kovuyo, endaweni yawo kukrakra nesithokothoko.

Iingxaki zethu zemihla ngemihla kunye namaxhala anokusisongela kuthi, kubuhlungu nakrakra… kwaye kulapho ukufa kulapho. Asiyondawo yokujonga Lowo uphilayo! —UPOPA UFRANCIS, uPhilip Vigil Homily, Matshi 30, 2013; www.v Vatican.va

Mhlawumbi kuyakothusa abanye abafundi ukwazi ukuba imibhalo yam yakutshanje ephathelene nemfazwe, ukohlwaya, kunye noMchasi-Kristu yabhalwa ngovuyo lwePasika entliziyweni yam! Ukonwaba akutyesheli inyani, usizi, kunye nokubandezeleka; ayidlali. Ngapha koko, luvuyo lukaYesu olusenza sikwazi ukuthuthuzela abalilayo, ukukhulula ibanjwa, ukuthululela ibhalsam kumanxeba abo bangxwelerhekileyo, ngokuchanekileyo kuba sithwala kubo uvuyo lwenene kunye nethemba, loVuko olungaphaya kweminqamlezo yokubandezeleka kwethu.

Yenza ukhetho oluqinisekileyo lokuba ube nethemba, ubambe ulwimi lwakho, uthule ekubandezelekeni, kwaye uthembele kuYesu. Enye yeendlela eziphambili zokwenza oku kukuhlakulela umoya wombulelo kuzo zonke izinto—zonke izinto:

Ezintweni zonke bulelani; kuba oko kukuthanda kukaThixo ngani kuKristu Yesu. (1 Tes.5: 18)

Nako oku kuthetha ukuba xa uPopu Francis esithi, "hayi ukujonga phakathi kwabafileyo ngOphilayo. ” [14]I-Easter Vigil Homily, Matshi 30, 2013; www.v Vatican.va Oko kukuthi, kumKristu, sifumana ithemba emnqamlezweni, ubomi kwiNtlambo yokufa, kunye nokukhanya engcwabeni ngokholo olukholwayo Zonke izinto zisebenzela ukulunga kwabo bamthandayo. [15]I-Rom 8: 28

Ngokuphila ezi ndlela zintlanu, ezisisiseko kuyo yonke imimoya yokomoya eyiyo, sinokuqiniseka ukuba uthando luya kuloyisa uloyiko ezintliziyweni zethu kunye nobumnyama behlela umhlaba wethu. Ngapha koko, uya kuba unceda abanye ngokukhanya kokholo lwakho ukuba baqalise ukuPhila kwakhona

 

BONKE, KUNYE UMARIYA

Kuko konke oku kungentla ndithi, "yongeza umama wakho." Isizathu sokuba le asiyondlela yesithandathu yokuba “ungoyiki” kungenxa yokuba kufanelekile ukuba simeme uMama oSikelelweyo ukuba asikhaphe yonke into siya. Ngumama wethu, esinikwe phantsi koMnqamlezo kumntu waseSt. Ndothuswa sisenzo sakhe kwangoko emva kokuba uYesu ethe kuye: Nanku unyoko. ”

Wathi kwakwelo lixa, umfundi lowo wamthabatha, wamsa kwikhaya lakhe. (UYohane 19:27)

Nathi ke simfanele ukumngenisa endlwini yethu, ezintliziyweni zethu. Nditsho noHlaziyo, uMartin Luther, wayeliqonda eli lungelo:

UMariya nguMama kaYesu noMama wethu sonke nangona yayinguKrestu yedwa owaguqa ngamadolo… Ukuba ngowethu, bekufanele ukuba sikwimeko yakhe; Apho akhoyo, nathi kufanele ukuba sibekhona kwaye konke anako kufanele ukuba kube kokwethu, kwaye umama wakhe ukwangumama wethu. - INtshumayelo yeKrisimesi, yowe-1529

UMariya akabi ngeendudumo zikaKristu; ngu umbane okhokelela kuye! Andikwazi ukuwabala amaxesha lo mama kuye kwaba yintuthuzelo kunye nentuthuzelo, uncedo lwam kunye namandla, njengaye nawuphi na umama olungileyo. Ukusondela kwam kuMariya, kokukhona ndiya kuYesu. Ukuba wayenelungelo ngokwaneleyo lokumkhulisa, ulungile ngokwaneleyo kum.

Nabani na ozibonayo ngeli xesha lobomi basemhlabeni ukuba uza kukhukula emanzini anobuqhophololo, ngenceba yomoya kunye namaza, kunokuhamba kumhlaba oqinileyo, musa ukuwasusa amehlo akho kubuqaqawuli benkwenkwezi ekhokelayo, ngaphandle kokuba unqwenela Ukuntywiliselwa sisaqhwithi… Jonga inkwenkwezi, biza uMariya… Unaye ukuba umkhokele, awuyi kuphambuka, ngelixa umcela, awusoze uphelelwe lithemba… ukuba uhamba phambi kwakho, awuyi kutyhafa; ukuba ukubonisa ubabalo, uya kufikelela kwinjongo.  —St. UBernard Clairvaux, Homilia super Missus est, II, 17

UYesu, iSakramente, umthandazo, ukulahla, usebenzisa isizathu sakho nentando yakho, kunye noMama kwezi ndlela unokufumana indawo yenkululeko apho uloyiko luphela njengenkungu phambi kwelanga lasekuseni.

Akuyi koyikiswa zizothuso zasebusuku, notolo olubaleka emini, nendyikitya yokufa ehamba emnyameni, nesifo esibuhlungu emini emaqanda. Nokuba iwaka liwa ecaleni kwakho, Lishumi lamawaka ngasekunene kwakho, aliyi kufika ecaleni kwakho. Kufuneka ubukele ngokulula; usohlwaywa ngabangendawo. Ngenxa yokuba uyiNkosi yakho yokusabela, kwaye wenze Oyena Uphakamileyo waba ligwiba lakho (Iindumiso 91-5-9)

Phrinta oku. Gcina ibhukumaka. Jonga kuyo ngalo mizuzu yobumnyama. Igama likaYesu ngu Emmanuel - "UThixo unathi".[16]Matthew 1: 23 Sukoyika!

 

 

 

 

Xhasa uMark kwinkonzo yexesha elizeleyo:

 

kunye UNihil Obstat

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

Ngoku kwiTelegram. Cofa:

Landela uMarko kunye "nemiqondiso yamaxesha" yemihla ngemihla kum:


Landela imibhalo kaMarko apha:

Mamela oku kulandelayo:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. KwiZenzo 4: 29-31
2 cf. Mat 19:14
3 cf. Yohane 4:23
4 cf. Isono sangabom
5 cf. Yohane 3:19
6 cf. UYohane 20:23; UYakobi 5:16
7 cf. Ukwenza Ukuvuma Kakuhle
8 cf. Yohane 3:34
9 cf. Yamkela Isithsaba
10 cf. UMhlanguli
11 cf. KwiZenzo 4:20
12 I-1 Thess 5: 18
13 yangelishs.com
14 I-Easter Vigil Homily, Matshi 30, 2013; www.v Vatican.va
15 I-Rom 8: 28
16 Matthew 1: 23
exhonyiweyo EKHAYA, UKUTSHINTSHWA NGOKOYIKA.