UFr. Isiprofeto sikaDolindo esimangalisayo

 

ABATHANDANI zeentsuku ezidlulileyo, ndashukunyiselwa ukuba ndiphinde ndipapashe Ukukholelwa kuYesu kuYesu. Kukubonakaliswa kwamagama amnandi kuMkhonzi kaThixo uFr. UDolindo Ruotolo (1882-1970). Ke ngale ntsasa, ugxa wam uPeter Bannister ufumene esi siprofeto simangalisayo sivela ku-Fr. UDolindo wanikwa nguMongikazi ngo-1921. Yintoni eyenza ukuba iphawuleke kangaka kukuba sisishwankathelo sayo yonke into endiyibhalileyo apha, kunye namazwi amaninzi angokwesiprofeto avela kwihlabathi liphela. Ndicinga ukuba ixesha lokufunyanwa, ngokwalo, a ilizwi lesiprofeto kuthi sonke.

Kodwa okokuqala, nasi isiprofeto, silandelwa yingcaciso yam. 

NguThixo yedwa! (UDio solo)

Ndim, uMariya ongenasiphako, uMama weNceba.

Ndim ekufuneka ndikubuyisele kuYesu kuba umhlaba ukude kakhulu kuye kwaye awufumani ndlela ibuyayo, uzele lusizi! Inceba enkulu kuphela inokuliphakamisa ilizwe liphume enzonzobileni apho liwele khona. Owu, zintombi zam,
[1]Isicatshulwa sabhalwa ngo-1921 kodwa sashicilelwa emva kokubhubha kwakhe kule ncwadi Cosi ho visto l'Immaculata (Yiyo loo nto ndabona uMsulwa). Lo mqulu uthathwa njengonobumba abangama-31- inye yosuku ngalunye lwenyanga kaMeyi- ebhalelwe ezinye zeentombi zomoya zaseNeapolitan xa wayeseRoma "ebuzwa" yiOfisi eNgcwele. Kucacile ukuba uDon Dolindo wakuthatha ukubhalwa njengokwaphezulu okuphefumlelwe kukukhanya okuvela kuMama wethu, othetha apha emntwini wokuqala. awuthatheli ngqalelo ukuba ithini imeko yehlabathi kwaye injani imiphefumlo! Awuboni ukuba uThixo ulibalekile, nokuba Akaziwa, nokuba indalo iyazinqula?… Awuboni ukuba iBandla liyatyhafa kwaye bonke ubutyebi balo bangcwatyiwe, ukuba ababingeleli balo abenzi nto, badla ngokuba babi, kwaye Ukuchitha isidiliya seNkosi?
 
Ihlabathi liye laba yintsimi yokufa, akukho lizwi liya kuyivusa ngaphandle kokuba inceba enkulu iyayiphakamisa. Ke ngoko, zintombi zam, kufuneka niyicenge le nceba, nizibhekise kum endinguMama: “Yibonge u-Queen oNgcwele, Mama wenceba, ubomi bethu, ubumnandi bethu nethemba lethu”.
 
Ucinga ukuba yintoni inceba? Ayisiyoyonyaniso nje kuphela kodwa ikwayiyeza, iyeza, utyando.
 
Uhlobo lokuqala lwenceba olufunwayo ngulo mhlaba uhlwempuzekileyo, kunye neCawe okokuqala, kukuhlanjululwa. Musa ukoyika, ungoyiki, kodwa kuyafuneka ukuba inkanyamba embi idlule kuqala kwiCawe emva koko ibe lihlabathi!
 
Icawe iyakuphantse ibonakale ngathi ilahliwe kwaye naphina apho abafundisi bayo bayayishiya khona… nkqu neecawe kuyakufuneka zivale! Ngamandla ayo iNkosi iya kuziqhawula zonke izibophelelo ezibophelela zona ngoku [oko kukuthi iBandla] emhlabeni ize imkhubaze!
 
Batyeshele uzuko lukaThixo ngenxa yozuko lomntu, iwonga lasemhlabeni, ubungangamsha bangaphandle, kwaye konke oku kuziphakamisa kuya kuginywa yintshutshiso eyoyikekayo, entsha! Emva koko siza kubona ixabiso lamalungelo abantu kunye nendlela ebekuya kuba ngcono ngayo ukuthembela kuYesu yedwa, obubomi benene beCawe.
 
Xa ubona abaFundisi begxothwa ezihlalweni zabo bancitshiselwa izindlu ezihlelelekileyo, xa ubona abefundisi behluthwa konke abanako, xa ubona ubukhulu bangaphandle butshitshisiwe, yithi uBukumkani bukaThixo busondele! Yonke le nto iyinceba, ayisiyiyo yokugula!
 
UYesu wayefuna ukulawula ngokusasaza uthando lwaKhe kwaye amaxesha amaninzi baye bamthintela ekwenzeni oko. Ke uya kusasaza yonke into engeyoyakhe kwaye uya kubetha abaphathiswa bakhe ukuze, bahluthwe lonke inkxaso yabantu, baphile kuye kwaye baphilele yena!
 
Le yinceba eyinyani kwaye andizukuthintela oko kuya kubonakala ngathi kuyajika kodwa kulungile, kuba ndinguMama wenceba!
 
INkosi izakuqala ngendlu yaYo kwaye ukusuka apho iya kudlulela kwihlabathi…
 
Ubugqwetha, bufikelele encotsheni yayo, buya kuwa buze buqwenge…
 
 
IXESHA
 
Esi siprofeto sokuhlanjululwa okuzayo sanikwa ngo-1921, phantse kwiminyaka elikhulu eyadlulayo. Ngenxa yako konke okwenzekayo ngeli lixa, umntu akanakukunceda kodwa akhumbule iakhawunti ye-anecdotal yombono kaPopu Leo XIII. Njengoko ibali lihamba, upopu wayenombono ngexesha leMisa elamshiya emangalisiwe. Ngokwengqina lokuzibonela:

U-Leo XIII wabona ngokwenyani, embonweni, oomoya beedemon ababehlanganisene kwisiXeko esiNgunaphakade (iRoma). -Uyise uDomenico Pechenino, ingqina lokuzibonela; Ephemerides Liturgicae, ingxelo ngo-1995, iphe. 58-59

Kukholelwa ukuba uPapa weva uSathana ecela eNkosini ikhulu leminyaka ukuvavanya iCawe (eyakhokelela ekubeni uLeo XIII abhale umthandazo kuSt. Michael the Archangel).

Imboni yaseMedjugorje, uMirjana, uthi wanikwa umbono ofanayo, awubalisayo kumbhali negqwetha uJan Connell:

J (Jan): Malunga nale nkulungwane, ngaba kuyinyani ukuba uMama oSikelelweyo wanxibelelana nawe phakathi kukaThixo nomtyholi? Kuyo… uThixo wamvumela usathana inkulungwane enye yokusebenzisa amandla, kwaye uMtyholi wakhetha ngala maxesha. 

Umboni uphendule wathi "Ewe", ecacisa njengobungqina besahluko esikhulu esibona ikakhulu kwiintsapho zanamhlanje. UConnell uyabuza:

J: Ngaba ukuzalisekiswa kweemfihlelo zaseMedjugorje kuyawaphula amandla kaSathana?

M (Mirjana): Ewe.

J: njani?

M: Leyo yinxalenye yeemfihlo.

J: Ngaba ungasixelela nantoni na [malunga neemfihlo]?

M: Kuya kubakho iziganeko emhlabeni njengesilumkiso kwihlabathi ngaphambi kokuba umqondiso obonakalayo unikwe uluntu. —P. 23, 21; Ukumkanikazi weCosmos (IParaclete Press, ngo-2005, uHlolo oluHlaziyiweyo)

Njengombhalo osemazantsi… kwi Kwiwebhu kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo,[2]Buka: Ukohlwaya okungcwele kunye neentsuku ezintathu zobumnyama UNjingalwazi Daniel O'Connor uqaphele ukuba, ngo-1920 iRashiya yaba lilizwe lokuqala ukumisa ngokusemthethweni ukuqhomfa. Ngaphandle kwamathandabuzo, lo mnyango wobusathana wawuvuliwe unawo kuphela ndizise ubuntu kwinqanaba lokuhlanjululwa emva kwekhulu leminyaka kamva, oku kundizisa kwindawo elandelayo…

 

UKUQINISEKISA INGQONDO YESIPROFETO

I. Ihlabathi liye laba yintsimi yokufa…

Ithethwe kwiminyaka emithathu emva kweMfazwe Yehlabathi I-kodwa ngaphambi kokutshatyalaliswa kobuKomanisi, iWorld II, ubuNazi, ukubulawa kwabantu, ukuqhomfa, indlala, ilabhoratri yadala iintsholongwane, kunye nokuzibulala okusemthethweni - U-Our Lady waxela ngenene imeko yelizwe kwi2020. oopopu baya kuthi kamva bakubize oku intsimi yokufainkcubeko yokufa. ” Yiyo loo nto iNkosazana yethu ibonisa ukuba eli hlabathi lihlanjwe ligazi liya kuthi ekugqibeleni lifikelele Inqaku lokungabuyi:

… Akukho lizwi liya kuyivusa ngaphandle kokuba inceba enkulu iyayiphakamisa. Ke ngoko, zintombi zam, niyayicenga le nceba… 

Yile nto uYesu wayithetha kuSt Faustina njengoko wayesinika iindlela zokubongoza le nceba kwaye Ithemba lokugqibela losindiso:

Uluntu aluyi kuba noxolo lude luguquke ngokuthembela kwinceba yam. -Inceba kaThixo kumphefumlo wam, Iidayari, n. 300

 

II. … Kunyanzelekile ukuba inkanyamba eyoyikekayo igqithe kuqala phezu kweCawe kwaye emva koko ihlabathi lonke!

Abo bayaziyo imibhalo yam baya kusiqonda isizathu sokuba umhlathi wam uvuleke xa ufunda loo nto. Njengoko ndibalisile Umhla omkhulu wokuKhanya, in 2006, Ndaya ebaleni ukuya thandaza kwaye ubukele uqhwithela olusondelayo. Njengamafu amnyama angena ngaphakathi, ndive ngokucacileyo entliziyweni yam la mazwi:

Isaqhwithi esikhulu, njengesaqhwithi, siza phezu komhlaba. 

Esi saqhwithi, iNkosi iyakuchaza kungekudala, iya kuba yiyo AmaTywina aSixhenxe oVukelo (jonga Ukuchaza iSaqhwithi Esikhulu). Kodwa ndiza kuthi kamva ndifunde ukuba la magama andawanikwa nje mna. Iimboni ezininzi zikhe zathetha ngesi siqhwithi sikhulu, njenge UPedro Regis, UAgustín del Divino Corazón, Fr. UStefano Gobbi, UMarie-Julie Jahenny (1850-1941), kunye no-Elizabeth Kindelmann:

… Abanyuliweyo kuya kufuneka balwe neNkosana yoBumnyama. Iya kuba sisaqhwithi esikhulu. Endaweni yoko, iya kuba yinkanyamba eya kufuna ukutshabalalisa ukholo nokuzithemba kwabo banyuliweyo. Kulengxwaba-ngxwaba eyoyikekayo eqhubeka ngoku, uyakubona ukuqaqamba kweLangatye lam lothando likhanyisa izulu nomhlaba ngokusetyenziswa kwesiphumo sobabalo endiludlulisela emiphefumlweni kobu busuku bumnyama. —INenekazi lethu kuElizabeth Kindelmann, Idangatye loThando lweNhliziyo engacacanga kaMariya: Idayari yokomoya, Uhlobo lohlobo, Iindawo ezingama-2998-3000 nge nangemvume

Elo gama myekele ku Ixesha uyabona ngoku Ukubuyela eBukumkanini. Cinga ngento eyenzekileyo kule veki ipapa amagama othusayo "kwimibutho yabasebenzi" kunye nendlela oku kuyishukumise ngayo “Nokuzithemba kwabo banyuliweyo.”

 

III. INkosi izakuqala ngendlu yaYo kwaye ukusuka apho iya kudlulela kwihlabathi…

Ndothukile xa ndifunda le nto (kuba andizange ndiqhele obu bupostile). Ukusukela ekuthetheni ngezimvo zikapopu kwi Umzimba, Ukuqhekeka, la mazwi avela eSibhalweni abethelelwe entliziyweni yam:

Kuba lixesha lokuba umgwebo uqale ngendlu kaThixo; ukuba iqala kuthi, iyakuphela njani kwabo basilelayo ukuthobela iindaba ezilungileyo zikaThixo? (1 Petros 4:17)

Njengoko bendiphawulile Inqanawa enkulu, Omnye umboni kwi-Countdown to the Kingdom esiqhubeka nokumqonda ngumfundisi waseCanada, uFr. UMichel Rodrigue. Kwileta eya kubaxhasi ngoMatshi 26, 2020 wabhala:

Bantu bam abathandekayo bakaThixo, ngoku siyaluphumelela uvavanyo. Iziganeko ezinkulu zokuhlanjululwa ziya kuqala oku kuwa. Yilungele iRosari ukukhusela uSathana kunye nokukhusela abantu bethu. Qiniseka ukuba ukwimeko yobabalo ngokwenza uvumo lwakho ngokubanzi kumfundisi wamaKatolika. Idabi lokomoya liza kuqala. Khumbula la magama: Inyanga yeRosari [Okthobha] iya kubona izinto ezintle. -Udom Michel Rodrigue, countdowntothekingdom.com

Ngelixa abantu abaninzi bejonge iintlekele ezinkulu okanye iimfazwe eziza kuqhambuka, kum, intetho kaPopu "ngemibutho yabasebenzi", engenayo yena neVatican Urhoxisiwe okanye ulungisiwe, sesinye seziganeko ezinzima ebomini bam ngokubhekisele kulo naluphi na uhlobo lobunzima kwipopu. Cinga ngoko uFr. UMichel wathi: “Iziganeko ezinkulu zokuhlanjululwa kuza kuqala oku kuwa. ” Njengokuba oobhishophu abaphosakeleyo kunye namagosa aseburhulumenteni amaKatolika ngoku ebaleka ngoku ngokukhawuleza ukuxhasa imibutho yabasebenzi, sibukele ngexesha lokwenyani lokuhluzwa Ukhula lwengqolowa. Ndiqinisekile ukuba ingxelo kaFrancis, ukuba ayilungiswanga, iya kuba yinto ekhokelela ekutshutshiseni abathembekileyo izinto esingazibonanga eNtshona ukusukela kwi-French Revolution. Esi yayisesinye sezilumkiso eziphambili endaphefumlelwa ukuba ndibhale ngo-2005 kungekudala emva kwetsunami yaseAsia (bona: Utshutshiso… kunye nokuziphatha okuhle kweTusnami). 

Ntshutshiso is nyulu. Njengoko uMama wethu watsho kuFr. UDolindo:

Uhlobo lokuqala lwenceba olufunwayo ngulo mhlaba uhlwempuzekileyo, kunye neCawe okokuqala, kukuhlanjululwa.

 

IV. Icawe iyakuphantse ibonakale ngathi ilahliwe kwaye naphina apho abafundisi bayo bayayishiya khona… nkqu neecawe kuyakufuneka zivale! Ngamandla ayo iNkosi iya kuziqhawula zonke izibophelelo ezibophelela zona ngoku [oko kukuthi iBandla] emhlabeni ize imkhubaze!

Akukhonto ifunekayo ngeli xesha, ngakumbi njengoko iicawa ziqala ukuvala kwakhona Fransi , E-Itali, ilizwe lase UK kwaye Ayalend (apho bakhoyo ababingeleli ndisongelwa ngokuvalelwa kufanele ukuba bathi iMisa esidlangalaleni). Icawe ibekwe esikalini yafunyanwa ilula. Kuba oobhishophu abaninzi bengavalanga iiparishi zabo ngokungakhanyisi, kodwa babeka imigangatho engqongqo kunalo naliphi na elinye iziko (kubandakanya ukuvuma ukuthatha amagama abo bonke abantu abaya kuMisa ukuba bangenise kwabasemagunyeni). Obu “bophelelwano” buya bubonakala ngoku phakathi kukarhulumente noRhulumente buza kuqhawuka. Njani?

… Ukuba kuyakubakho intshutshiso, mhlawumbi iyakubakho ngoko; ke, mhlawumbi, xa sonke kwiindawo zonke zeNgqobhoko sahlulelene kakhulu, kwaye sincitshisiwe, sizele lucalucalulo, sisondele kakhulu kuqhekeko. Xa siziphose emhlabeni kwaye sixhomekeke kukhuseleko kuwo, kwaye sikuncamile ukuzimela kwethu namandla ethu, emva koko [uMchasi-Kristu] uya kusivuthela ngomsindo ade uThixo amvumele. —St. UJohn Henry Newman, Intshutshiso IV: Ukutshutshiswa komchasi-Kristu

 

V. … Konke oku kungcola kuya kuginywa yintshutshiso eyoyikekayo, entsha!

Ngenxa yomoya wokulalanisa oya kuthi ungene kwiCawe, uMama wethu ulumkisa ngentshutshiso eza kuginya ubuqaqawuli beCawe. Kwiminyaka eliqela eyadlulayo, xa ndandiqhuba ukuya kuvuma izono, ngequbuliso ndaye ndonganyelwa lusizi olumangalisayo; ukuba bonke ubuhle beCawe — ubugcisa bayo, iingoma zayo, umhombiso wayo, isiqhumiso sayo, amakhandlela ayo, njl. njl. ukuba intshutshiso iyeza eza kususa konke oku ukuze singabinanto iseleyo, ngaphandle koYesu. Ndifikile ekhaya ndabhala lo mbongo umfutshane, osoloko usentliziyweni yam kwezi ntsuku: Lilani nina bantwana babantu

LILAOwu bantwana babantu! Sililele konke okulungileyo, kwaye kuyinyani, kwaye kuhle. Sililele yonke into ekufuneka iye phantsi engcwabeni, ii-icon kunye neengoma, iindonga zakho kunye neempondo.

Lilani nina bantwana babantu. Yonke into elungileyo, kwaye iyinyani, kwaye intle. Sililele yonke into ekufuneka iye ezantsi kwi-Sepulcher, iimfundiso zakho kunye nenyaniso, ityuwa yakho kunye nokukhanya kwakho.

Lilani nina bantwana babantu. Yonke into elungileyo, kwaye iyinyani, kwaye intle. Balilele bonke abaya kungena ebusuku, ababingeleli bakho noobhishophu, oopopu bakho neenkosana.

Lilani nina bantwana babantu. Yonke into elungileyo, kwaye iyinyani, kwaye intle. Balilele bonke ekufuneka bangene kuvavanyo, uvavanyo lokholo, umlilo womcoci.

… Kodwa musani ukulila ngonaphakade!

Kuba kuza kuza ukukhanya, ukukhanya kuya koyisa, ilanga elitsha liya kuphuma. Kwaye konke oko kwakulungile, kwaye kuyinyani, kwaye kuhle kuya kuphefumla umoya omtsha, kwaye kunikwe oonyana kwakhona.

 

VI. Xa ubona abefundisi begxothwa kwizihlalo zabo behliselwe kwizindlu ezihlwempuzekileyo, xa ubona abefundisi behluthwa yonke into abanayo, xa ubona ubukhulu bangaphandle butshitshisiwe… ukuze, bahluthwe lonke inkxaso yabantu, baphile kuye bodwa !

Oku kukhumbula isiprofeto esidumileyo esanikwa phambi kukaPopu uPaul VI ngo-1975 ngexesha lendibano, esaziwa ngokubanzi ngoku Isiprofeto eRomaNdenze i lonke uchungechunge lwevidiyo isekwe koku:

Kuba ndiyakuthanda, ndifuna ukukubonisa into endiyenzayo emhlabeni namhlanje. Ndifuna ukukulungiselela into ezayo. Imihla yobumnyama iyeza emhlabeni, imihla yembandezelo ... Izakhiwo ezimiyo ngoku azizukuma. Ixaso ekhoyo eyenzelwe abantu bam ngoku ayiyi kubakho. Ndifuna ukuba nilungiselele, bantu bam, ukuba nazi mna kuphela kwaye nokuncamathela kum nokundibeka ngendlela enzulu kunangaphambili. Ndiza kukukhokelela enkangala ... ndiza kukuhluba yonke into oxhomekeke kuyo ngoku, ke uxhomekeke kum. Liyeza ixesha lobumnyama emhlabeni, kodwa liyeza ixesha lobuqaqawuli ngeCawe yam, ixesha lobuqaqawuli buyeza abantu bam. Ndiya kuthulula phezu kwakho zonke izipho zoMoya wam. Ndiza kukulungiselela umlo wokomoya; Ndiza kukulungiselela ixesha lobuvangeli elingazange labonwa lihlabathi…. Kwaye xa ungenanto ngaphandle kwam, uya kuba nayo yonke into: umhlaba, amasimi, amakhaya, kunye nabazalwana noodade kunye nothando kunye novuyo kunye noxolo ngakumbi kunangaphambili. Lunga, bantu bam, ndifuna ukunilungiselela… -inikwe uGqirha Ralph Martin eSt.Peter's Square, eRome, ngePentekoste ngoMvulo, 1975

Kunyaka kamva, uFr. UMichael Scanlan (1931-2017) wanika isiprofeto esiphantse safana esathi safunyanwa nguGqirha Ralph Martin. Yabona Apha

 

VII. Yonke le nto iyinceba, ayisiyiyo yokugula! UYesu wayefuna ukulawula ngokusasaza uthando lwaKhe kwaye amaxesha amaninzi baye bamthintela ekwenzeni njalo…

Kukangaphi ndithetha lento! Ayizizo ezo “zohlwaya” eziza kundoyikisa. Kuyingcinga yokuba ulutsha lwesi sizukulwana, lushiywe luphela lungenamalusi, luyakutshayelwa luze lukhohliswe ngulo mvukelo kaMarxist; ukuba igazi lomntwana ongekazalwa liya kuqhubeka lichithwa ngokukhupha isisu; ukuba abantu abadala bazakuqhubeka nokushiywa bodwa, babekelwe bucala; ukuba iphonografi iya kuqhubeka itshabalalisa iingqondo ezichumileyo zamadoda nabasetyhini; ukuba umyalezo wokulandela uyolo kuphela uya kuqhubeka ukonakalisa esi sizukulwana; kwaye abancinci bethu baya kuba nobumsulwa babo bephangiwe yi-ajenda ye-hedonistic esiyibiza ngokuba "yimfundo yesondo." Ayikuko ukuba uThixo angangenelela noBulungisa obuButhixo endiyifumanayo iyoyikisa, kodwa ukuba asishiye sizixhamle! Yiyo loo nto, ucoco lwangoku noluzayo yinceba, hayi ukugula

Njengoko uMama wethu watsho, uYesu wayefuna ukulawula ngothando, kodwa simthintele. Kwiminyaka emihlanu kamva, watsho into efanayo kuMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta:

Intando yam ifuna ukuNqoba, kwaye ndifuna ukuphumelela ngoThando ukuze kusekwe uBukumkani bayo. Kodwa umntu akafuni ukuza kudibana nolu Thando, ke, kuyimfuneko ukusebenzisa uBulungisa. -UYesu njengoMkhonzi kaThixo, uLuisa Piccarreta; Ngomhla we-16 kaNovemba ka-1926

Kungoko ubunzima esimele ukudlula kubo buyimfuneko ukulungiselela ulawulo lukaYesu kwiCawe yakhe xa waKhe “Iyakwenziwa emhlabeni njengasezulwini.”

Kukho ukubandezeleka okungakumbi kunye nomsebenzi omninzi ekufuneka wenzile ukuba umntu kufuneka atshabalalise ukuze akhe kwakhona, kunokuba bekufuneka kwakhiwe kuphela. Kuya kwenzeka okufanayo ukuze ndakhe uBukumkani boMyolelo wam. Zingaphi izinto ezintsha ekufuneka zenziwe. Kuyimfuneko ukuguqula yonke into ujonge phantsi, ukuwisa phantsi kunye nokutshabalalisa abantu, ukuphazamisa umhlaba, ulwandle, umoya, umoya, amanzi, umlilo, ukuze bonke bazibeke emsebenzini ukuze bahlaziye ubuso bomhlaba, ukuze ndizise ucwangco loBukumkani obutsha bokuthanda kwam okungcwele phakathi kwezidalwa. Ke ngoko, zininzi izinto zamangcwaba ezakwenzeka, kwaye ngokubona oku, ukuba ndijonga kwisiphithiphithi, ndiziva ndibuhlungu; kodwa ukuba ndijonga ngaphaya, xa ndibona ucwangco kwaye uBukumkani bam obutsha buphinda bakhiwa, ndiphuma kulusizi olunzulu ndaya eluvuyweni olukhulu kangangokuba awunakukuqonda… Ntombi yam, masijonge ngaphaya, ukuze sonwabe. Ndifuna ukubuyisa izinto njengasekuqaleni kwendalo… -UYesu kuMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta, nge-24 ka-Epreli, 1927

Kwaye konke oku kuyakufezekiswa nge-Lady, njengoko watshoyo ku-Fr. UDolindo:

Ndim ekufuneka ndikukhokelele ndibuyele kuYesu kuba umhlaba ukude kakhulu kuye kwaye akayifumani indlela ebuyayo, ezele lusizi!… Le yinceba yokwenene kwaye andizukuyithintela into engathi yinto eguqukayo kodwa into elungileyo, kuba ndinguMama wenceba!

Kule nqanaba lehlabathi, ukuba uloyiso luza kuza noMariya. U-Kristu uza koyisa ngaye kuba ufuna uloyiso lweCawe ngoku nakwixesha elizayo luxhumeke kuyo. —UAPOPE JOHN PAUL II, Ukuwela uMda weThemba, iphe. 221

Ke, njengoko uMama wethu esitsho, 

Ubugqwetha, bufikelele encotsheni yayo, buya kuwa buze buqwenge…

… Kwaye uKrestu uya kumisa uBukumkani bakhe kumabhodlo eBhabheli. 

Sinikwe isizathu sokukholelwa ukuba, ngasekupheleni kwexesha kwaye mhlawumbi ngokukhawuleza kunokuba silindele, uThixo uya kuphakamisa amadoda amakhulu azaliswe nguMoya oyiNgcwele kwaye azaliswe ngumoya kaMariya. Ngabo uMariya, uKumkanikazi onamandla kakhulu, uya kwenza imimangaliso emikhulu emhlabeni, etshabalalisa isono aze amise ubukumkani bukaYesu uNyana wakhe phezu kwamabhodlo obukumkani behlabathi abonakeleyo. —St. ULouis de Montfort, Imfihlo kaMariyan. I-59

Ah, ntombi yam, esi sidalwa sihlala sibaleka ngakumbi ebubini. Zingaphi iindlela zentlekele abazilungisayo! Baya kuhamba ke, bade bazibhinqise ebubini. Kodwa bathi besazibhokoxa ekuhambeni kwabo, ndiya kuzibandakanya ekuphelisweni nasekugqibeleleni kwam I-Fiat Voluntas Tua  (“Intando yakho mayenziwe”) ukuze intando yam ilawule emhlabeni-kodwa ngendlela entsha. Ah ewe, ndifuna ukudanisa umntu kuThando! Ke ngoko mamela. Ndifuna wena nam ukuba nilungiselele lo Mhla woMumo wezulu kunye nothando lobuthixo… -UYesu esiya kuMkhonzi kaThixo, uLuisa Piccarreta, kwiMibhalo-ngqangi, Feb 8th, 1921 

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Imibhalo yam iyaguqulelwa kwi French! (UMerci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français, ehlungwini le drapeau:

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 Isicatshulwa sabhalwa ngo-1921 kodwa sashicilelwa emva kokubhubha kwakhe kule ncwadi Cosi ho visto l'Immaculata (Yiyo loo nto ndabona uMsulwa). Lo mqulu uthathwa njengonobumba abangama-31- inye yosuku ngalunye lwenyanga kaMeyi- ebhalelwe ezinye zeentombi zomoya zaseNeapolitan xa wayeseRoma "ebuzwa" yiOfisi eNgcwele. Kucacile ukuba uDon Dolindo wakuthatha ukubhalwa njengokwaphezulu okuphefumlelwe kukukhanya okuvela kuMama wethu, othetha apha emntwini wokuqala.
2 Buka: Ukohlwaya okungcwele kunye neentsuku ezintathu zobumnyama
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU noqhotyosho , , , , .