Ukugcwala kwesono: Ububi mabuzikhuphe

Indebe yengqumbo

 

Ipapashwe okokuqala ngo-Okthobha wama-20, 2009. Ndongeze umyalezo wakutshanje ovela kwiLady lethu elingezantsi… 

 

PHA yindebe yokubandezeleka ekufuneka iselwe kuyo Kabini kwinzaliseko yexesha. Sele ichithwe yiNkosi yethu u Yesu ngokwakhe, egadini yaseGetsemane, wayibeka emilebeni yakhe emthandazweni wakhe ongcwele wokulahlwa:

Bawo, ukuba kunokwenzeka, mayidlule kum le ndebe; okwangoku, kungekuko ukuthanda kwam, kodwa ngokuthanda kwakho. (Mat 26: 39)

Indebe iya kugcwaliswa kwakhona ukuze Umzimba wakheoya kuthi emva kokulandela iNtloko, angene ekuthandeni kwakhe ekuthatheni inxaxheba ekuhlanguleni komphefumlo:

Indebe endiyiselayo mna, niya kuyisela, nobhaptizo endibhaptizwa ngalo mna niya kubhaptizwa kwangalo… (Marko 10:39)

Konke oko kuthethwa ngoKristu kufuneka kuthethwe ngeCawe, kuba uMzimba, oliliBandla kufuneka ulandele iNtloko enguKristu. Into endithetha ngayo apha ayisiyiyo imvavanyo kunye neembandezelo ekufuneka sizinyamezele ngexesha lokuphila kwethu, njengoko esitsho uSt.

Kuyimfuneko kuthi ukuba sidlule kubunzima obuninzi ukungena ebukumkanini bukaThixo. (IZenzo 14:22)

Endaweni yokuba ndithethe ngo:

...IPasika yokugqibela, xa [iBandla] liyakulandela iNkosi yalo ekufeni nasekuVukeni kwalo. -IKatekism yeCawa yamaKatolika, 677

 

INDIDU YEBANDLA

Emva kokuba uThixo ewucocile umhlaba ngoNogumbe, uNowa wakha isibingelelo. Phezu kwesi sibingelelo, uThixo wabeka itafile engabonakaliyo. Ekugqibeleni iya kuzaliswa zizono zabantu, kwaye inikezelwe kuKristu eGadini yaseGetsemane. Yathi yakusela inkosi yethu kwithontsi lokugqibela, usindiso lwehlabathi lwenziwa. Kugqityiwe, Yatsho iNkosi yethu. Kodwa oko bekungagqitywanga bekuko _MG_2169 Ukungena kwi-Saint Peters Basilica, kwisiXeko saseVatican, eRoma,le isicelo Yenceba kaKristu yokusindisa ngoMzimba waKhe, Oko kukuthi, iBandla. [1]cf. Ukuqonda umnqamlezo Ngemiqondiso nemimangaliso kunye nokubhengezwa kweVangeli, wayeya kuba ngumthendeleko obonakalayo wosindiso, umnyango kaThixo apho umhlaba uya kumenywa khona ukuba udlule ngomsindo uye ebulungiseni. Kodwa ekugqibeleni, “ukuba ngumqondiso oza kuphikiswa… ukuze kutyhilwe iingcinga zeentliziyo ezininzi”(ULuka 2: 34-35). Nako oku kuyinxalenye yomsebenzi wakhe "womthendeleko". Ngokupheleleyo kwexesha lakhe, ukuKhathazeka nokuVuka kwakhe kuya kuzikrazula iintliziyo zezizwe, kwaye bonke baya kubona ukuba uYesu uyiNkosi, kwaye iBandla lakhe nguMtshakazi wakhe othandekayo.

Kodwa kuqala, indebe yokubandezeleka kwakhe kufuneka izaliswe. Ngantoni? Ngezono zehlabathi, kunye nezakhe izono.  Kufuneka kufike ixeshautshilo uSt. xa indebe iya kuphuphuma yimvukelo. Kanye njengokuba u-Kristu wamlahla, ngokunjalo noMzimba waKhe uyakwaliwa:

… Uvukelo luza kuqala, aze umntu ongenamthetho [atyhileke], unyana wentshabalalo. (2 Tes. 2: 3)

Ngubani lo nyana wentshabalalo okanye umchasi-Kristu? Unguye isimntwiso lendebe. Unguye Isixhobo sokuhlanjululwa. Ngethuba lokuqala indebe yayisele, uThixo wathulula kuKrestu inzaliseko yengqumbo yakhe ngokungcatsha uYuda, “unyana wentshabalalo”(UYn. 17:12). Ixesha lesibini liyakupheliswa indebe, ubulungisa bukaThixo buya kuthululwa, kuqala kwiCawe, emva koko kulilizwe ngokungcatsha uMchasi-Kristu oza kunika izizwe “ukwanga koxolo.” Ekugqibeleni, iya kuba kukumanga kweentlungu ezininzi.

Yithabathe le ndebe esandleni sewayini; uya kusela zonke iintlanga endikuthumela kuzo. Zisele, zidane, ziphambane, ngenxa yekrele endilithumela phakathi kwazo. (Yeremiya 25: 15-16)

Ngokunxibelelene ngokungenakwahlukaniswa nendebe yeCawa indaloIkwabelana kwindebe yokubandezeleka. [2]cf. Ukudalwa ngokutshanguyenthO

.Kuba indalo yathotyelwa kokuphuthileyo, kungengakuthanda kwayo, kodwa ngenxa yalowo wayithobelayo, ngethemba lokuba indalo ngokwayo iya kukhululwa ebukhobokeni bokonakala, ibe nenxaxheba enkululekweni yozuko lwabantwana bakaThixo. KwabaseRoma 8: 19-21)

Yonke into eyenziweyo kufuneka ihlangulwe ngendlela athe uKrestu wenza ngayo "kwindebe". Ngaloo ndlela Yonke indalo iyancwina (Roma 8:22)…

Liveni ilizwi likaYehova, bantu bakwaSirayeli; ngokuba uYehova ubambene nabemi belizwe eli; akukho ukuthembeka, akukho nceba, kungekho kwazi uThixo kweli lizwe. Ukufunga okungeyonyani, ukuxoka, ukubulala, ubusela nokukrexeza! Ekuchaseni umthetho, uphalazo-gazi lulandela ukuphalazwa kwegazi. Ngenxa yoko ilizwe lenza isijwili, zithokombisile zonke izinto ezimi kulo; amarhamncwa asendle, iintaka zezulu, kwaneentlanzi zolwandle, ziyatshabalala. (Hos 4: 1-3)

 

UKUHLAWULA

Njengoko sisondela kwisikhumbuzo seminyaka eyi-100 kwi-2017 yamandla kaFatima, ndiva ndiphindaphinda entliziyweni yam la magama:

Ububi kufuneka buzidinise. 

Ndifumene, enyanisweni, induduzo enkulu noxolo kweli gama. Ingathi iNkosi ithi, “Intliziyo yenu mayingakhathazeki bububi eniya kubona; kufuneka njalo, kuvunyelwe Slutwalk_Toronto_Fotorngesandla sam sobuThixo. Ububi kufuneka buzibhokoxe, ukubonisa umntu ukuba iindlela zakhe asizizo iindlela zam. Kwaye emva koko, kuya kuthi qheke ukusa. Kanye njengobubi obuzidinisileyo kuNyana wam, ephalaza ingqumbo kuYe, yakhawuleza yoyiswa ngamandla oVuko. Kuza kuba njalo naseCaweni. ”

Kodwa imvukelo kufuneka ize kuqala. Ububi abuyi kuthintelwa, [3]cf. Ukususa isithintelo utsho uPaul Paul:

Kuba imfihlelo yokuchasana nomthetho iselisebenza; Kodwa lowo ubambezelayo makakwenze okwangoku kuphela, ade asuswe endaweni yakhe. Uya kuthi ke awutyhile umthetho (... 2 Tes. 2: 7-8)

Inxalenye enye yoluvukelo, ewe, kukugatya ngokupheleleyo ubuKristu. Oku kwenzeka ngezinga elibonakalayo eNtshona njengoko iinkundla zichaza ngokutsha iziseko zoluntu: umtshato, ilungelo lokuphila, ixabiso lobomi, inkcazo yesini somntu, njl. , umsindo, ukuzanelisa, ukutyeba kakhulu, ukuzimela, ukuthanda izinto eziphathekayo kunye ne-narcissism. Kwangelo xesha, amabandla amaKatolika ayaluphala kwaye ancipha. Ukuba bekungekho ukufudukela kwelinye ilizwe, iicawa ezininzi zamaKatolika ngesele zivalwe.

EMpuma, ukwaliwa kobuKristu kuyenzeka ngekrele. KwisiTyhilelo, sifunda ekuqhawulweni kweTywina lesiHlanu ukuba iyakuqhubeka ide iyigalele indebe,

Xa yalivulayo elesihlanu itywina, ndabona phantsi kwesibingelelo imiphefumlo yabo babesikwe ngenxa yobungqina ababelinikele kwilizwi likaThixo. Badanduluka ngezwi elikhulu, "Koda kube nini na, Nkosi engcwele, uyinene, phambi kokuba uhlale emgwebeni, uliphindezelele igazi lethu kubemi bomhlaba?" Ngamnye kubo banikwa umwunduzo omhlophe, kwaye baxelelwa ukuba mabanyamezele okwethutyana de inani lizaliswe ngabakhonza kunye nabazalwana babo ababeza kubulawa njengabo. (ISityhi. 6: 9-11)

Kwaye uSt. John ucacisa kamva njani Bayabulawa (iTywina lesiHlanu):

isisbeheading_FotorNdabona nemiphefumlo yabo babekho wanqunyulwa intloko ngenxa yobungqina babo kuYesu nangelizwi likaThixo, kwaye ngubani ongalinqulanga irhamncwa okanye umfanekiselo walo kwaye engazange alwamkele uphawu lwalo… (ISityhi 20: 4)

Sijonge eliTywina lesiHlanu livulwa ngexesha lokwenyani. Oku kubandakanya inxenye yesilumkiso [4]cf. Isilumkiso eMoyeni eyanikwa nguMama wethu waseKibeho, owathi kwiminyaka elishumi elinambini phambi kwembubhiso yaseRwanda, watyhilela abantwana abambalwa ngemibono eneenkcukacha zobundlobongela obuzayo kunye "nemilambo yegazi." Kodwa ke uMama wethu wathi esi yayisisilumkiso Okwehlabathi. 

Ihlabathi likhawuleza ukuya entshabalalweni, liya kuwela enzonzobileni. Umhlaba unemvukelo kuThixo, wenza izono ezininzi kakhulu, awunalo uthando noxolo. Ukuba awuguquki kwaye ungaguquki iintliziyo zakho, uya kuwela enzonzobileni. -www.kibeho.org

Impambano iyakuqhambuka kwihlabathi liphela ukuba besingaguquki—Isihogo savulwa. Bazalwana noodadewethu abathandekayo, le ndebe, igwebu likhukhumala ngabantu, iqale yaphuphuma. Mangaphi amanye amathontsi okuqhomfa? Zingaphi ezinye izinyeliso? Zingaphi iimfazwe ezingakumbi? Zingaphi ezinye iindlela zokubulala? Ingakanani imifanekiso engamanyala, ngakumbi iphonografi yabantwana? Mingaphi imiphefumlo emsulwa eyaphulwe yiminqweno, yinkanuko nokuzingca kwabantu? Xa ndandibhala oku ngo-2009 ngelixa ndiseYurophu, ndive amazwi ngokucacileyo entliziyweni yam:

Ukugcwala kwesono… indebe igcwele.

Ububi kufuneka buzidinise. Isono sifikelela kwinzaliseko yaso ngexesha lethu. Njengoko uPopu Pius XII watshoyo,

Isono senkulungwane kukulahleka kwesono. —1946 Idilesi eya kwiUnited States yeCatechetical Congress

Kodwa ndiyabuva ubukho obunamandla bukaKristu noMama wethu oboyisa ubumnyama njengelanga lasekuseni. Icebo elingcwele livulwa phambi kwethu ngaxeshanye. Uyabona, izulu aliphenduli esihogweni-nguSathana ogezayo, kuba ixesha lakhe lifutshane. Ubaleka ukugcwalisa indebe ngenxa yenzondo nomona. Kwaye ke, Inenekazi lethu liyaqhubeka ukusinika isilumkiso esingaguquguqukiyo nesothando sokuba sonke kufuneka sizilungiselele le ndebe, esi sizukulwana siyiphakamisayo ukuyiselaukuvuma_Ubuhle ngokuzithandela. Aba bantu bakhohliswa yinamba, elixoki lakudala. Lo myalezo ulandelayo, otyholwa nguMninimzi wethu, sisichazi sento endiyibhalileyo kusuku olungaphambili Ukuphuma eBhabheli

Bantwana abathandekayo, abantu abakhohlakeleyo baya kuthatha inyathelo lokwahlula enyanisweni, kodwa iNyaniso kaYesu wam ayisoze ibe yinyani engaphelelanga. Mamela. Thembeka. Musani ukuzivumela ukuba ningcoliswe ludaka lweemfundiso zobuxoki eziya kuthi saa kuyo yonke indawo. Hlala nenyaniso engapheliyo; hlala neVangeli kaYesu Wam. Ubuntu buye baba yimfama ngokwasemoyeni kuba abantu bayishiyile inyaniso. Jika ujonge ngemva. UThixo wakho uyakuthanda, ulindile. Into ekufuneka uyenzile, sukuyishiya ingomso. Shiya emhlabeni kwaye uphile ujonge eParadesi, owawudalelwe yona wedwa. Phambili. Sukubuyela umva… uhlale ngoxolo. -INkosazana yethu yoKumkanikazi yoXolo kuPedro Regis, Okthobha 5th, 2017; UPedro uxhaswa ngubhishophu wakhe

Ke ngoko, bazalwana noodade, kufuneka sihlale sikubabalo, sinxibe isikrweqe sikaThixo. Kuya kufuneka sikulungele ukunika okwethu fiat kuThixo. Kufuneka sithandaze kwaye sithethelele imiphefumlo ngayo yonke intliziyo yethu. Kwaye kufuneka sikhumbule ukuba ikamva labathembekileyo ayilo ntlekele, kodwa siyathemba… nangona kufuneka sidlule ebusika ngaphambi kokuba kufike ixesha elitsha lasentwasahlobo. Ngokubhekisele kule ndebe, iZibhalo zikwathi:

… Ukuqina kufikile kuSirayeli ngenxalenye, de kufike inani elipheleleyo leeNtlanga, kwaye ke wonke uSirayeli uya kusindiswa. (KwabaseRoma 11: 25-26)

Ngo-2009, ndandifuna ukukhwaza: Iintsuku zisondele. Kodwa ngoku balapha. Yanga iNkosi ingasikhokela kule ntlambo yethunzi lokufa de sifike emadlelweni oyiso lukaMama wethu. 

Indebe isesandleni sikaYehova, Iigwebu lewayini igalelwe ioli; Xa uThixo eyithululela ngaphandle, baya kuyikhuphela nkqu neentsipho; baya kusela bonke abangendawo bomhlaba. Ke mna ndiya kugcoba ngonaphakade; Ke mna ndiya kuvuma ngendumiso kuThixo kaYakobi; saidthi, Ndiya kuziqhawula zonke iimpondo zabangendawo, Iimpondo zelungisa ziya kuphakanyiswa. (INdumiso 75: 9-11)

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Ukususa isithintelo

Isilumkiso eMoyeni

Isihogo savulwa

AmaTywina aSixhenxe oVukelo

 

Ndikusikelele kwaye ndiyabulela
ukuxhasa le nkonzo.

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , , , .