Ixesha likaThixo

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
NgoLwesibini weVeki yesiHlanu yeLente, ngoMatshi 24, 2015

Imibhalo yeLigugu Apha

 

PHA kukhula kokulindela phakathi kwabo bajonge imiqondiso yamaxesha okuba izinto zisiza phezulu. Kwaye kulungile: UThixo ufumana ingqalelo yehlabathi. Kodwa kunye nolu lindelo luza ngamanye amaxesha kulindela ukuba iziganeko ezithile zisondele kwikona… kwaye oko kunika indlela kuqikelelo, ukubala imihla, kunye nengqikelelo engapheliyo. Kwaye ngamanye amaxesha kunokubaphazamisa abantu kwizinto eziyimfuneko, kwaye ekugqibeleni kungakhokelela ekuphoxekeni, ukugxeka, kunye nokungakhathali.

Yiloo nto eyenzekileyo kumaSirayeli kufundo lokuqala lwanamhlanje. Uhambo ebekufanele ukuba luthathe ngaphantsi kweeveki ezimbini luphele luthatha iminyaka engama-40. Ngoba? Ngenxa yokuba umda wexesha kaThixo wawungengowabo; abantu Ku funeka ukuhamba ngendlela oza kuhlanjululwa ngayo kwaye ulungiselelwe ukungena kwixesha elitsha. Babedinga ukufunda ukuziyekela ngokupheleleyo kulungiselelo lukaThixo ukuze babe nokuthamba ngokwaneleyo ukuze baphile kwintando yaKhe kaThixo-ekuphela kwesiqinisekiso sokwenene soxolo nokuchuma.

Ngokunyamezela kwabo ngenxa yokuhamba kade, abantu bakhalazela uThixo noMoses, besithi, “Yini na ukuba nisinyuse eYiputa ukuba size kufela kule ntlango…?” (Ufundo lokuqala)

Kukho into ephawulekayo eyenzekayo ngeli lixa, ndiyavuma. Kukho ukuhlangana kungekuphela kweziganeko zehlabathi kodwa iziprofeto ezivela kumaKatolika nakumaProtestanti ezithatha ukungxamiseka okutsha. Okwangoku, eyona nto ibalulekileyo ngoku kukuba uthembekile kwizinto ezincinci, [1]cf. Izinto ezincinci ezibalulekile nento elungileyo phambi kweempumlo zethu. Oko Kukulungiselela ikamva. KwiVangeli yanamhlanje, nangona u Yesu wayebaxelela ukuba unguThixo- “NDINGUYE” watsho izihlandlo ezibini — babesazibuza ukuba ungubani. Impendulo yayiphambi kwabo.

Uyabona, uThixo ukunika isonka sakho semihla ngemihla ngoku: ukufunda, ukuya emsebenzini, ukutshayela umgangatho, ukuhlamba impahla, njl. Oko kukuthi, "ilizwi" lakhe lityhiliwe kuwe okwangoku. [2]cf. ISakramente saNgoku kwaye Umsebenzi woMzuzu Kodwa uninzi ludikwe zizinto ezirhuqayo, ukhathele "ukubukela nokuthandaza", ukudinwa kukutya "izagwityi" kunye "nemana" yonke imihla.

Sikruqukile koku kutya kukubi! ” (Ufundo lokuqala)

Bafuna ukuba uThixo aqhubeke nayo, akhawuleze, ajongane neli hlabathi kube kanye. Kodwa athi amazwi omprofeti uAmos athi qatha engqondweni:

Yeha abo balangazelela imini yeNkosi! Iya kuthetha ntoni imini yeNkosi kuwe? Kuya kuba bubumnyama, kungabi kukukhanya… (Amosi 5:18)

“Umhla weNkosi” uya kugungqisa iziseko zehlabathi, kwaye abo banqwenelayo mhlawumbi ababuqondi ubunzima obubandakanya oku. [3]cf. UFatima kunye nokuGungqisa okukhulu Nangona kunjalo, uThixo ulungisa into entle phakathi kobu bumnyama, [4]cf. Inkululeko enkulu Nditsho kwiNdumiso yanamhlanje:

U-Yehova wakhangela phantsi esemazulwini esengcwele yakhe, waqondela emhlabeni esemazulwini, ukuze akuve ukuncwina kwabakhonkxiweyo, abakhulule abagwetyelwe ukufa.

Yi Inkululeko enkulu, kwaye ukuba yile nto ayicelayo kuwe kwaye ukuba siyilungiselele- nokuba ithatha ixesha elingakanani. Nditsalelekile kumzekeliso weentombi ezilishumi apho uYesu athi:

Ke kaloku, akubon 'ukuba ulibele umyeni, zozela zonke zalala.

Kodwa ...

… Izilumko zazizisela iibhotile zeoyile nezibane zazo. (Mat 25: 4)

UMongameli wethu akazanga kusicela ukuba sigcwalise iiflas zeentliziyo zethu ngokuqikelela, kodwa nge Ubulumko. Kwaye oko kuza kuphela ngomthandazo, ukuthobela, kunye nokuthembela okupheleleyo-into echaseneyo, ngokwenene, yokuxhalaba. Ngokulula, njengoko uMama wethu esitsho, “Yenza konke Akuxelela kona." [5]cf. Yohane 2:5

Andenzi nto ngokwam, kodwa ndithetha kuphela izinto andifundise zona uBawo. (IVangeli yanamhlanje)

Banjalo ke abo baya kuthi bakulungele ukufika kwaphakathi kobusuku, ibe kukuphela kokukhanya okuseleyo emhlabeni…

Hlalani niphaphile, kuba anazi umhla nelixa. (Mat 25:13)

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Ubulumko, kunye nokuhlangana kwesiphithiphithi

Thembeka

Imicimbi emincinci

  

Enkosi ngemithandazo yakho nenkxaso.

 

INOVELI YAMAKATOLIKI EMANGALISAYO!

 Cwangcisa kumaxesha aphakathi, Umthi Yindibaniselwano ephawulekayo yomdlalo weqonga, ukonwaba, ubumoya, kunye nabalinganiswa umfundi aya kubakhumbula ixesha elide emva kokuba iphepha lokugqibela livuliwe…

 

UMBUZO3

UMthi

by
UDenise Mallett

 

Ukutsalela umnxeba uDenise Mallett umbhali onesiphiwo esimangalisayo yinto ephantsi! Umthi inomdla kwaye ibhalwe kakuhle. Ndihlala ndizibuza, "Angathini umntu ukubhala le nto?" Abathethi.
-Ken Yasinski, Isithethi samaKatolika, umbhali kunye nomsunguli weFacetoFace Ministries

Ukusuka kwigama lokuqala ukuya kwelokugqibela ndathinjwa, ndanqunyanyiswa phakathi koloyiko kunye nokumangaliswa. Kwenzeka njani ukuba omnye omncinci kangaka abhale imigca eyintsokothileyo, abalinganiswa abantsokothileyo, ingxoxo enomdla kangaka? Kwenzeka njani ukuba umntwana ofikisayo abe nobuchule bokubhala, kungekuphela nje ngobuchule, kodwa ngobunzulu beemvakalelo? Angayiphatha njani imixholo enzulu ngobuqili ngaphandle kokushumayela? Ndisoyika nangoku. Ngokucacileyo isandla sikaThixo sikulesi sipho.  
-UJanet Klasson, umbhali we I-Pelianito Journal Blog

 

YIYALELE IKOPI YAKHO NAMHLANJE!

Incwadi Yomthi

 

Chitha imizuzu emi-5 ngosuku kunye noMarko, ucamngca mihla le Ngoku iLizwi kufundo lweMisa
ezi ntsuku zingamashumi amane zeLente.


Idini eliza kondla umphefumlo wakho!

BHALISA Apha.

NgokuIgama leBanner

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UKUFUNDA KWENKOSI, UMOYA.