Uyabiza ngelixa Silala


UKristu Ubuhlungu Ngehlabathi
NguMichael D. O'Brien

 

 

Ndiziva ndinyanzelekile ukuba ndibhale kwakhona lo mbhalo apha ngokuhlwanje. Siphila kumzuzu oyingozi, ukuzola ngaphambi kwesiqhwithi, xa abaninzi behendelwa ukulala. Kodwa kufuneka sihlale siphaphile, oko kukuthi, amehlo ethu ajonge ekwakheni uBukumkani bukaKristu ezintliziyweni zethu nakwilizwe elisingqongileyo. Ngale ndlela, siyakube sihlala kukhathalelo nobabalo oluqhubekayo lukaTata, ukukhuselwa nokuthanjiswa nguYe. Siza kuhlala kwiTyeya, kwaye kufuneka sibekhona ngoku, kuba kungekudala izakuqala ukunisa ubulungisa kwilizwe elinamaqhekeza kwaye lomile kwaye linxanelwe uThixo. Ukupapashwa kokuqala ngo-Epreli 30, 2011.

 

UKRISTU UVUKILE, ALLELUIA!

 

KANJALO Uvukile, alleluya! Ndikubhalela namhlanje ndisuka eSan Francisco, e-USA ngobusuku obandayo kunye neVigil of Divine Mercy, kunye neBeatification kaJohn Paul II. Kwikhaya apho ndihlala khona, izandi zenkonzo yomthandazo eyenzeka eRoma, apho kuthandazwa khona iimfihlakalo ezikhanyayo, zingena egumbini ngobumnene bomthombo ovuza amanzi kunye namandla engxangxasi. Umntu akanakunceda kodwa angoyiswa yi ziqhamo yovuko olucace gca njengoko iBandla leNdalo iphela lithandaza ngazwi-nye ngaphambi kokumiselwa kuka-Peter. Inkqubo ye- amandla yecawa-amandla kaYesu-akhoyo, kokubini ubungqina obubonakalayo balo msitho, kwaye phambi kobudlelane babaNgcwele. UMoya oyiNgcwele uyashukuma…

Apho ndihlala khona, igumbi langaphambili linodonga oluhonjiswe ngemifanekiso eqingqiweyo kunye nemifanekiso eqingqiweyo: iSt. Zonke zinamabala eenyembezi zeoyile okanye zegazi eziwe emehlweni abo kwiinyanga ezidlulileyo. Umlawuli wokomoya kwesi sibini sihlala apha nguFr. USeraphim Michalenko, usekela-postulator wenkqubo yokubekwa kukaSt Faustina. Umfanekiso wakhe edibana noJohn Paul II uhleli ezinyaweni zomnye wemifanekiso eqingqiweyo. Uxolo olubonakalayo kunye nobukho bukaMama oBusisiweyo kubonakala ngathi kugcwele egumbini…

Kwaye ke, kuphakathi kwala mazwe mabini ukuba ndikubhalele. Kwelinye icala, ndibona iinyembezi zovuyo zisihla ebusweni babo babethandaza eRoma; kwelinye, iinyembezi zosizi zisihla emehlweni eNkosi neNkosazana yethu kweli khaya. Ndiyabuza kwakhona, "Yesu, ufuna ndithini ebantwini bakho?" Kwaye ndiziva entliziyweni yam amazwi,

Xelela abantwana bam ukuba ndiyabathanda. Ukuba ndinguNceba uqobo. Nenceba ubiza abantwana bam ukuba bavuke. 

 

UKULALA

Andikwazi kuzibamba kodwa ndicinga ngomnye umlindo, lowo uYesu wathetha ngawo kuMateyu 25.

Ngelo xesha ubukumkani bamazulu buya kufana neentombi ezilishumi, ezathabathayo izibane zazo, zaphuma zaya kumkhawulela umyeni; ezizizidenge, zakuthabatha izibane zazo, aziphathanga oli; Ke kaloku, zakubon' ukuba ulibele umyeni, zozela zonke zalala. ( Mateyu 25:1, 5 )

Njengoko uPope Benedict esandul’ ukuthandaza eseRoma, silindele noMariya (ukufika) “ukuqala kwexesha elitsha” kunye nokuza ekugqibeleni koNyana wakhe, uYesu Kristu. Silindele ukufika koMyeni ‘okudala walibazisa. Kusondele ezinzulwini zobusuku, yaye ihlabathi limnyama.

Kwimihla yethu, xa kwiindawo ezinkulu zehlabathi ukholo lusemngciphekweni wokufa njengelangatye elingasenayo ipetroli, eyona nto iphambili kukwenza uThixo abekhona kweli lizwe nokubonisa amadoda nabafazi indlela eya kuThixo. Ayingoothixo bonke, kodwa nguThixo owathetha ngeSinayi; kulowo Thixo ubuso bakhe sibubonayo kuthando olucinizela “kude kube sekupheleni” (jn Jn 13: 1)-KuYesu Krestu wabethelelwa emnqamlezweni wavuka. Ingxaki yokwenyani ngalo mzuzu wembali yethu kukuba uThixo uyanyamalala ebantwini, kwaye, ngokufiphala kokukhanya okuvela kuThixo, uluntu luphulukana nokuthwala, kunye neziphumo ezibonakala zonakalisayo.-Incwadi Yobungcwele Bakhe uPapa uBenedict XVI oya kubo bonke oBhishophu beHlabathi, NgoMatshi 10, 2009; AmaKatolika kwi-Intanethi

Imiphefumlo emininzi iye yozela kwaye iye yalala, ngakumbi ngaphakathi kweCawe. Kwabanye, ioli “yezibane” zabo iye yaphela. Ndifumene le leta kutsha nje isuka kumshumayeli waseKhanada othandazayo nothobekileyo:

Emthandazweni ndandizibuza ukuba kutheni abantu bebonakala ngathi baqhubeka nobomi ngokungathi akukho nto iphosakeleyo. Kwanabantu abalandela iNkosi babonakala bengenangxaki ngekamva. Mhlawumbi ndiza kudlula le nto ndivakalelwa kukuba iyehla (ukuwohloka koluntu)… Emva koko kuza amazwi eSibhalo: 'babesidla, besela, betshata, njalo-njalo… wakufika unogumbe omkhulu.’ Ndiyaqonda, esi Sibhalo sinentsingiselo entsha kum. Kodwa kutheni abanye abantu abalandela uYesu bebonakala bengaboni nto? Ingaba iindima zabanye abantu ngakumbi 'ngabalindi okanye abaprofeti' ababizelwe ukulumkisa? INkosi ihlala indinika la makroti amancinci ezinto ezizayo ngalo lonke ixesha ndiqala ukuthandabuza. So inoba andiphambani?? —Aprili 17, 2011

Uphambene? Hayi. Sisidenge sikaKristu? Ngokuqinisekileyo. Kuba ukuxhathisa umsinga wobungendawo obusehlabathini kuchasene nenkcubeko. Ukujongana kunye nokucela umngeni kwimo ekhoyo kukuba "luphawu lokuchasana." Ukuqonda “imiqondiso yamaxesha” nokuthetha ngokuphandle ngeengozi esijamelana nazo kungekuphela nje njengeCawa kodwa kuluntu luphela kugqalwa “njengokungalungelelananga.” Inyaniso yeyokuba kukho umsantsa okhulayo phakathi kobunyani bento eyenzekayo kwihlabathi jikelele, kunye nokuba yintoni na emininzi kuqonda ukuba kwenzeke. Le leta yafika kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ivela kumfundisi waseOntario, eKhanada:

Ngokuqinisekileyo siphila kumaxesha angaqhelekanga yaye ubani unokukubona lula ukwanda okukhawulezayo kokuthanda izinto zehlabathi, ngakumbi ngaphakathi eCaweni ngokuphathelele izimo zengqondo ezinxulumene noqheliselo lokholo, uMthendeleko kunye nobomi bomthendeleko. Abaninzi bazalisa ubomi babo ngayo yonke into ngaphandle koThixo kwaye ayikuko ukuba abasakholelwa kuThixo, kodwa ngokwenene, bamxinile uThixo. —Fr. C.

Kutheni le nto bambalwa kangaka babonakala beyibamba ngenene imilinganiselo yeengxaki zokuziphatha, ezomoya, ezoqoqosho, ezentlalo nezopolitiko ezikhoyo nezizayo? Ngaba zininzi kangako awufuni ukubona? Or Ayikwazi yabona?

Njengoko benditshilo phezolo kwintetho yam yokuqala kwinkonzo yasekhaya apha, bambalwa abaqondayo ukuba siphila “ixesha lenceba,” ngokwesityhilelo seNkosi yethu eSt. Faustina. Oko kukuthi, bambalwa abayiqondayo loo nto eli xesha liya kuphela, yaye mhlawumbi, sisondele “ezinzulwini zobusuku” kunokuba abaninzi becinga. [1]cf. Izigwebo zokugqibela

… Ndiyalolonga ixesha lenceba ngenxa [yaboni]… Thetha kwihlabathi ngenceba yam; Bonke abantu mabayiqonde inceba yam engenakuthelekiswa nanto. Ngumqondiso wexesha lokuphela; emva kwayo iya kufika imini yomgwebo. Ngelixa ixesha lisekhona, mabavumele ukuba baphume kumthombo wenceba yam; mabazuze kwiGazi naManzi athe gqi kubo .. -Inceba kaThixo kumphefumlo wam, Kwidayari, uYesu kuSt Faustina, n. 1160, 848

"Ngelixa kusekho ixesha. ”… oko kukuthi, ngoxa imiphefumlo isaphaphile yaye iphulaphule. Ngokuphathelele oko, amazwi kaPopu uBenedict ebudeni beVeki Engcwele yaye ngokwawo “angumqondiso wamaxesha”:

Kukulala kwethu kubukho bukaThixo okusenza singabukhathaleli ububi: asimva uThixo kuba asifuni kuphazanyiswa, kwaye ke sihlala singakhathali ngobubi.”… Isimo esinjalo sikhokelela ku"a ukungakhathali komphefumlo kumandla obubi.”UPopu wayezimisele ukugxininisa ukuba ukukhalimela kukaKrestu kubapostile bakhe abebedumbe-" hlalani niphaphile kwaye nilindile "-kusebenza kuyo yonke imbali yeCawe. Umyalezo kaYesu, uPapa wathi,umyalezo osisigxina wexesha lonke kuba ukozela kwabafundi akuyongxaki yalowo mzuzu, endaweni yembali iphela, 'ubuthongo' bobethu, bethu abo bangafuni ukubona amandla apheleleyo obubi kwaye ufuna ukungena kwi-Passion yakhe. ” —UPOPE BENEDICT XVI, kwiArhente yeendaba zamaKatolika, kwisiXeko saseVatican, ngoAprili 20, 2011, kubaphulaphuli ngokubanzi

 

INTLIZIYO YENTLIZIYO

Njengoko amasuntswana emitha evela eJapan eqhubeka nokuwa; njengoko uvukelo olunegazi qhubekani nibhuqa eMpuma; njengoko I-China iyenyuka ukongama kwehlabathi; njenge Ingxaki yokutya yehlabathi iyaqhubeka nokukhula; njengoko izaqhwithi ezingenakuthelekiswa nanto kunye neenyikima ziqhubela phambili ukugungqisa umhlaba… nkqu nezi “Imiqondiso yamaxesha” ibonakala ngathi iye yavusa abantu abambalwa ngokwentelekiso. Izizathu, njengoko zichazwe nguBawo Ongcwele ngasentla, ngokusisiseko kungenxa yokuba iintliziyo zilele—abaninzi abafuni nje ukubona, yaye ngenxa yoko, ababoni. Oku kubonakala kakhulu kwiintliziyo eziqhubeka ziphila ubomi besono.

Yiqondeni oku, bantundini bazizidenge, bangenangqiqo, banamehlo, bangaboni, baneendlebe nje, abeva; bajika bemka… (Yer 5:21, 23; thelekisa uMk 8:18)

Nangona olu “buthongo” lwenzekile kuyo yonke 'imbali yeCawa', ixesha lethu lithwele isandi esikhethekileyo:

Isono senkulungwane kukulahleka kwesono. —UPOPI PIUS XII, Idilesi kanomathotholo eya eUnited States iCatechetical Congress ebibanjelwe eBoston; Ngomhla wama-26 Oktobha, 1946: I-AAS Discorsi e Radiomessaggi, VIII (1946), 288

Njenge-cataract eyakha phezu kwamehlo okwenza yonke into ibe "yinkungu", isono esingaguqukiyo sakha phezu kwentliziyo sithintela amehlo omphefumlo ekuboneni ngokucacileyo. Usikelelwe uJohn Henry Newman wayengumphefumlo oye wabona ngokucacileyo kwaye wasinika umbono wesiprofeto wamaxesha ethu:

Ndiyazi ukuba onke amaxesha ayingozi, kwaye ngamaxesha onke iingqondo ezixhalabileyo nezixhalabileyo, eziphila kuzuko lukaThixo kunye neemfuno zomntu, kufanelekile ukuba zingathatheli ngqalelo amaxesha anomngcipheko njengelabo. Ngawo onke amaxesha utshaba lwemiphefumlo luhlasela ngomsindo iBandla elinguMama wabo oyinyani, kwaye ubuncinci lusoyikisa kwaye lunkwantye xa lusilela ukwenza ububi. Kwaye ngawo onke amaxesha banezilingo zabo ezizodwa abanye abangenazo. Ukuza kuthi ga ngoku ndiza kuvuma ukuba bekukho iingozi ezithile kumaKristu ngamanye amaxesha, ezingekhoyo ngeli xesha. Ngaphandle kwamathandabuzo, kodwa ndisayivuma le nto, ndicinga njalo… owethu unobumnyama obahlukileyo ngohlobo ngalunye kunangaphambili. Umngcipheko okhethekileyo wexesha eliphambi kwethu kukusasazeka kwesibetho sokungathembeki, esithi abaPostile kunye neNkosi yethu buqu bayixele kwangaphambili njengeyona ntlekele inkulu yamaxesha okugqibela eCawa. Kwaye ubuncinci isithunzi, umfanekiso oqhelekileyo wamaxesha okugqibela uyeza kwihlabathi liphela. —Wasikeleleka uJohn Henry Cardinal Newman (1801-1890 AD), intshumayelo yakhe xa kuvulwa iSeminari yaseSt. Bernard, ngo-Okthobha 2, 1873, The Infidelity of the Future

Ungakhangeleka njani “umfanekiso oqhelekileyo wamaxesha okugqibela”?

... kuya kubakho amaxesha awoyikekayo ngemihla yokugqibela. Abantu baya kuba ngabazingcayo nabathandi bemali, abanekratshi, abanekratshi, abanyelisi, abangathobeli bazali, abangenambulelo, abangahloneli Thixo, abangenanceba, abangenatarhu, abahlebi, abarheletya, abakhohlakeleyo, abathiye okulungileyo, abangcatshi, abangakhathaliyo, abakratshi, abathandi beziyolo. kunokuba bathande uThixo, njengoko bezenza ngathi banqula kodwa bewakhanyela amandla alo. ( 2 Tim 3:1-5 )

UYesu wayishwankathela ngolu hlobo:

... ngenxa yokwanda kobubi, luya kuphola uthando lwabaninzi. ( Mateyu 24:12 )

Oko kukuthi, imiphefumlo iya kuba iwile belele ubuthongo.

Yiyo ke loo nto, nangokungahambisani nentando yethu, ingcinga ivuka engqondweni yokuba ngoku ezo ntsuku zisondele apho iNkosi yethu yaprofeta yathi: “Kwaye ngenxa yobuninzi bobugwenxa, luya kuphola uthando lwabaninzi” (Mat. 24:12). —I-POPE PIUS XI, I-Miserentissimus Redemptor, Encyclical on Revenue to the Sacred Heart, n. 17 

Yaye apho uthando luye lwaphola, apho inyaniso iye yacinywa njengedangatye elifayo kumaxesha ethu, “ikamva lehlabathi lisengozini”:

Ukuchasana noku kusithwa kwesizathu nokugcina amandla okubona okubalulekileyo, ukubona uThixo nomntu, ukubona okulungileyo nokuyinyani, ngumdla oqhelekileyo ekufuneka umanyanise bonke abantu benentando elungileyo. Ikamva lehlabathi lisemngciphekweni. —UPOPE BENEDICT XVI, Idilesi eya kwiRoyal Curia, nge-20 kaDisemba ka-2010

Nabani na ofuna ukuphelisa uthando ulungiselela ukuphelisa umntu enjalo. -POPE BENEDICT XVI, Incwadi Encyclical, Deus Caritas Est (UThixo Uluthando, n. 28b

 

NGOBUSUKU OBUMBELE BENCEBA KATHIXO

Kwaye ke, sifikile kumlindo weCawa yeNceba eNgcwele. UYesu wathi esi sidlo senceba yaKhe siya kuba “lithemba lokugqibela losindiso” (bona Ithemba lokugqibela losindiso). Isizathu sikukuba isizukulwana sethu, esiphawulwe ngeemfazwe ezimbini zehlabathi kule nkulungwane idluleyo nasekupheleni kweyesithathu, siye senziwa lukhuni sisono, kangangokuba kwabanye ekuphela kwendlela enokwenzeka nethemba losindiso kukwenza indlela elula nenyanisekileyo. bhenela kwinceba kaThixo: “Yesu, ndithembele ngawe.” Kumagqabantshintshi kumazwi awathethwa nguYesu kuye, iSt. Faustina isinika ngoku, ngeli xesha lamva emhlabeni, ingcaciso emangalisayo kwizilumkiso zikaPope Benedict, kunye nesimemo sikaYesu themba kuye:

Lonke ubabalo luphuma kwinceba, kwaye iyure yokugqibela uzele yinceba kuthi. Makungabikho namnye ukuthandabuza ukulunga kukaThixo; nokuba izono zomntu bezimnyama njengobusuku, inceba kaThixo inamandla kunosizi lwethu. Inye kuphela into efunekayo: ukuba umoni aluvale ucango lwentliziyo yakhe, nokuba luncinci kangakanani na, ukuba angenise imitha yenceba yenceba kaThixo, aze ke uThixo enze okunye. Kodwa ihlwempu ngumphefumlo othe wavala ucango kwinceba kaThixo, nakwiyure yokugqibela. Yayiyimiphefumlo enjalo eyafaka uYesu kwintlungu ebulalayo kuMyezo weMinquma; ngenene, yayiphuma kwiNtliziyo Yakhe Enenceba ukuba inceba yobuthixo impompoze. -Inceba kaThixo kumphefumlo wam, Kwidayari, uYesu kuSt Faustina, n. 1507

Le miphefumlo eyazisa uYesu intlungu enjalo ikwayimiphefumlo eleleyo. Masithandaze ngawo onke amandla esinokuwahlanganisa ukuze bave iNkosi ibashukumisa, eneneni, ibavusa njengoko eli xesha lenceba lifikelela esiphelweni:

"Sukoyika! Vulani, eneneni, zivuleleni banzi iingcango kuKristu!” Vulani iintliziyo zenu, ubomi benu, amathandabuzo enu, iinzima zenu, uvuyo lwenu kunye nokuthanda kwenu kumandla akhe asindisayo, nimvumele angene ezintliziyweni zenu. —USIKELELWE UJOHANE PAUL II, Umbhiyozo weNtlokoma enkulu, John Latern; Amazwi acatshulwe kwintetho yokuqala kaJohn Paul II ngo-Oktobha 22, 1978

Ngamana thina sizabalazela ukugcina ‘izibane zethu zizele yioli’ [2]cf. Mat 25:4 cela, ngokholo olulindelekileyo, ukuba “ulwandlekazi lwenceba” uYesu athembisa ukuluphalaza ngeCawa yeNceba eNgcwele eneneni luya kuzizalisa iintliziyo zethu, luziphilise, kwaye lusigcine siphaphile njengoko ukubetha kokuqala kwasezinzulwini zobusuku kusondela kwihlabathi elileleyo.

Isoyikiso somgwebo sikwasichaphazela, iBandla laseYurophu, iYurophu kunye neNtshona ngokubanzi… INkosi iyakhala nasezindlebeni zethu… “Ukuba awuguquki ndiza kuza kuwe ndisuse isiphatho sezibane sakho endaweni yaso.” Ukukhanya kungasuswa kuthi kwaye senza kakuhle ukuvumela esi silumkiso ukuba siphume kunye nokuzimisela okupheleleyo ezintliziyweni zethu, ngelixa sikhala eNkosini: "Sincede siguquke!" —UPopu Benedict XVI, Ukuvula iHomily, ISinodi yoBhishophu, nge-2 ka-Okthobha ka-2005, eRoma.

 

 

Cofa apha ukuze Ungabhalisi or Bhlisa kule Journal.

Thandaza ngomculo kaMarko! Yiya e:

www.markmallett.com

-------

Cofa apha ngezantsi ukuguqulela eli phepha ulwimi olwahlukileyo:

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Izigwebo zokugqibela
2 cf. Mat 25:4
exhonyiweyo EKHAYA, IIMPAWU noqhotyosho , , , , , , , , , , , .