Ukwazi Njani Xa Umgwebo Usondele

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
nge-17 ka-Okthobha ka-2017
NgoLwesibini weVeki yamashumi amabini anesibhozo kwiXesha eliQhelekileyo
Khetha. Isikhumbuzo iSt. Ignatius wakwa-Antiyokwe

Imibhalo yeLigugu Apha

 

 

NGAPHAMBILI Umbuliso ofudumeleyo wamaRoma, uSt.Paul uvula ishawa ebandayo ukuze avuse abafundi bakhe:

Ingqumbo kaThixo iyatyhilwa ivela ezulwini ngokuchasene nayo yonke into engamhloneli uThixo kunye nobubi babo bacinezela inyani ngobubi babo. (Ufundo lokuqala)

Kwaye emva koko, kwinto enokuthi ichazwe ngokufanelekileyo njenge "map" yesiprofeto, iSt ukuqhubela phambili kwemvukelo oko bekuya kuthi ekugqibeleni kuphume umgwebo weentlanga. Ngapha koko, into ayichazayo iyafana ngokumangalisayo nexesha eliqala kwiminyaka engama-400 eyadlulayo, kude kube ngumhla wethu wangoku. Ingathi uSt.Paul wayengazi, ebhalela eli xesha kanye.

Kwabo "bacinezela inyani", uqhubeka athi:

Kuba oko kwazekayo ngoThixo kuyabonakala ngaphakathi kwabo; kuba uThixo wakubonakalalisa kubo. Ukusukela ekudalweni kwehlabathi, iimpawu zakhe ezingabonakaliyo zamandla angunaphakade kunye nobuthixo zikwazile ukuqondwa kwaye kubonwe kwinto ayenzileyo.

Ekuqaleni kwexesha elibizwa ngokuba Lukhanyiso kwiinkulungwane ezine ezidlulileyo, isayensi yayiqala ukuvela ngamandla amatsha kunye nokufumanisa. Kodwa endaweni yokuba bathi izinto ezimangalisayo zendalo zibangelwe nguThixo, abantu-ukuwela kwisilingo kunye neempazamo zika-Adam no-Eva-bakholelwa ukuba nabo banokuba njengoThixo.

… Abo babelandela ubukrelekrele bexesha langoku abaphefumlelweyo ngu [Francis Bacon] babephosakele ekukholelweni ukuba umntu uya kuhlangulwa ngenzululwazi. Olo lindelo lufuna kakhulu kwisayensi; olu hlobo lwethemba luyakhohlisa. Inzululwazi inganegalelo elikhulu ekwenzeni umhlaba kunye noluntu lube ngabantu ngakumbi. Ukanti inokutshabalalisa uluntu nehlabathi ngaphandle kokuba ilawulwa yimikhosi engaphandle kwayo. -BENEDICT XVI, Ileta Encyclical, Thetha uSalvi, n. I-25

Ewe, i “Inamba enkulu ... inyoka yakudala, ebizwa ngokuba nguMtyholi noSathana” [1]Rev 12: 9 yaqala enye yezihlaselo zakhe zokugqibela eluntwini- hayi ngohlobo lobundlobongela (obuzakuvela kamva) -kodwa ifilosofi. ngokusebenzisa i-sophistries, Inamba iqala ukuxoka, ingekuko ukukhanyela uThixo, kodwa ngokucinezela inyaniso. Kwaye ke, ubhala uPawulos:

… Nangona babemazi uThixo, abamzukisanga njengoThixo; Basuka baba zizinto ezingento ezicamngca zabo, zaza iingqondo zabo ezingenangqiqo zenziwa mnyama.

Enjani yona inkohliso! "Ukhanyiselo" lobuxoki lubonakala njengokukhanya, kwaye impazamo kufuneka ithathwe ngenyaniso. Ewe kunjalo, sinokujonga, ngasemva, ukuba into engento ityhefe abantu kwaye yenze mnyama ukuqonda kwabo. Njengokusithwa yinyama okuhamba kancinci, intanda-bulumko ephosakeleyo emva komnye ifihle inyaniso engakumbi ngoThixo nangomntu ngokwakhe: ingqiqo, inzululwazi, iDarwinism, ukuthanda izinto, ukungakholelwa kubukho bukaThixo, iMarxism, ubuKomanisi, ukuthembela kubuKrestu, ngoku, umntu ozimeleyo, ziye zathintela ukukhanya kweNyaniso kaThixo. Njengenqanawa ehamba kancinci, ifumana nje ilahlekile ngokupheleleyo amawaka eekhilomitha elwandle.

USt.Paul ucacisa ngokucacileyo iziphumo zokuqiqa okungento: 

Ngoxa babesithi bazizilumko, baba zizidenge, baza ubuqaqawuli bukaThixo ongenakufa babananisela intsobi yomfanekiselo womntu ofayo okanye oweentaka okanye owezilwanyana ezinemilenze emine okanye iinyoka.

Zingaphi izinto kumaxesha ethu ezihambelana nale nkcazo! Ngaba iintaka kunye nezilwanyana ezinemilenze emine azinawo amalungelo ngaphezu kosana olungekazalwa? Kwaye ngaba isizukulwana sethu asinanisa ngobuqaqawuli bukaThixo “ngokomfanekiselo” womfanekiso womntu ofayo? Oko kukuthi, akanayo inkcubeko ye "selfie" yesini- okt. ukuzimela geqe nokunqula umzimba — kukunqula uThixo kwimiphefumlo emininzi? Kwaye ayinasabelo sikhulu sabemi ukujongwa ngamehlo kumabonwakude, kwikhompyuter, okanye kwiscreen se-smartphone endaweni yokucinga ngobuso bukaThixo? Kwaye ngokutshintshiselana kukaThixo “nomfanekiselo womfanekiso womntu ofayo”, ngaba inguquko kwezobuchwephesha ayithathi indawo yabasebenzi ngokukhawuleza ngoomatshini, ukuvelisa iirobhothi zesini, kunye neetshiphusi zekhompyuter ukuze zinxibelelane nengqondo yethu? 

U-St. Paul uyaqhubeka, ngokungathi ubona ngekamva ...

Kungoko athe, besezinkanukweni zeentliziyo zabo, uThixo wabanikela ekungcoleni, ukuba bahlazisane ngemizimba yabo. Bona bananisele ubuxoki inyaniso kaThixo, basihlonela basikhonza isidalwa, begqitha kuMdali, ongowokubongwa kuse kuwo amaphakade.

Ewe, ixesha eliphambili leXesha lokuKhanya linokuthi liqwalaselwe njenge inguquko kwezesondoInyikima yantlandlo apho isondo- eli "lingumqondiso" kunye "nomfuziselo" wobudlelwane bangaphakathi beZiqu zintathu- lwahlulwa ekusebenzeni kwalo ngokuzala; Umtshato wawungasathathwa njengesiseko sokwakha uluntu, kwaye abantwana babejongwa njengomqobo kulonwabo. Olu hlaziyo lwabeka inqanaba "kwisimo" sokugqibela apho indoda nomfazi baya kusikwa khona ngokwabo—ukusuka ekuqondeni nakwinyani yendalo yabo:

Wamdala ke uThixo umntu ngokomfanekiselo wakhe; indoda kwaye Ibhinqa wabadala. (IGen 1:27)

Kumlo wosapho, kwalengcinga yokuba umntu uthetha ntoni — iyathandatyuzwa… Ubuxoki obunzulu bale nkolelo [yokuba isini asiseyonto yendalo kodwa yindima yentlalo abantu abazikhethela yona. ], kunye nohlaziyo lobuntu oluqulathwe kuyo, icacile… —UPOPE BENEDICT XVI, nge-21 kaDisemba ka-2012

Ekufuneni ezona ngcambu zomzabalazo phakathi "kwenkcubeko yobomi" kunye "nenkcubeko yokufa"… Kufuneka siye entliziyweni yentlekele eyehlela umntu wale mihla: ukusithwa kwelanga yintsingiselo yengqondo kaThixo neyomntu [ oko] kukhokelela ekuthandeni izinto eziphathekayo, ezala ukuzimela, ukusetyenziswa kunye ne-hedonism. —UAPOPE JOHN PAUL II, U-Evangelium Vitae, n. 21, 23

Umntu ngamnye. Oko kukuthi, ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lokubhekisa kuThixo, kwimilinganiselo yokuziphatha okanye kumthetho wendalo, inkuthazo eseleyo kukwenza oko kuzisa olona lonwabe ngalo mzuzu. Ngoku, I Ndinguthixo, kwaye yonke into endinayo, kubandakanya nomzimba wam, yenzelwe ukuba isebenzise esi siyobisi sinwabisayo. Yiyo ke loo nto, uSt. Paul etyhila isiphelo esimangalisayo sale nkqubela eyaqala ngokukhanyela uThixo ... kwaye yaphela ngokuzikhanyela:

Ngenxa yoko, uThixo wabanikela ekuthabathekeni okulihlazo. Amabhinqa abo atshintshisa ngolwalamano lwendalo kunye nokungaqhelekanga kwaye amadoda ngokufanayo anikezela ngolwalamano lwendalo kunye namabhinqa kwaye atshiswa ngokukhanukana omnye komnye ... ayenzi nje kuphela kodwa anika imvume kwabo bayenzayo. (Roma 1: 26-27, 32)

… Siyabona… ukubhiyozelwa kwanokuphakanyiswa kobukrwada kunye nokuhlambalaza, ukuhlekisa ngecebo elihle likaThixo ngendlela asidale ngayo, kwimizimba yethu, ukuze sihlangane kunye naye. UThixo ugculelwa kwizitrato zethu, kwaye kuyamkelwa kwaye kuqhwatyelwa izandla kwindawo esihlala kuyo — ukanti sithe cwaka. -Ubhishophu omkhulu uSalvatore Cordileone waseSan Francisco, nge-Okthobha ye-11, 2017; I-LifeSiteNews.com

 

UNYAWO

Emva kwexesha, kwileta yakhe eya kwabaseTesalonika, uSt. Paul ukushwankathela ngokufutshane oku ukuqhubela phambili kwemvukelo ngokuchasene namaqhinga kaThixo. Ubiza ngokuba "kukuwexuka" kwinyaniso efikelela kuvuthondaba lwayo ukubonakala komchasi-Kristu...

… Lowo uchasayo, uziphakamisayo ngaphezu kwento yonke ekuthiwa nguThixo, neento zonqulo, ukuze ahlale etempileni kaThixo, ezibiza ukuba unguThixo; (2 Tes. 2: 4)

Aniboni, bazalwana noodade? Umchasi-Kristu unconywa ziintlanga ngokuchanekileyo kuba ubandakanya yonke into esi sizukulwana siyamkelayo! Ukuba "ndingu" thixo; "Ndi" into enqulwa; "Ndi" unokulawula zonke izinto; "Mna" kukuphela kobukho bam; "Ndinguye".... Kuyinyani…

… Engayamkeli into njengenyaniso, kwaye eshiya njengowona mgangatho wokugqibela kuphela komntu neminqweno yakhe… -Ukhadinali Ratzinger (UPAPA BENEDICT XVI) pre-conclave Homily, Epreli 18th, 2005

Ke ngoko uThixo ubathumela ulahlekiso olomeleleyo, ukuze babakholelwe ababuxoki, ukuze bagwetywe bonke abangakholwanga yiyo inyaniso, basuka bakholiswa kuko ukungalungisi. (2 Tes. 2: 11-12)

Nangona kunjalo, ukuba amaRoma-okanye thina-angaphakama ngokuzicaphukisa nokuzigweba, iSt.

Kungoko ndithi, Akunakuziphendulela, bonke abagwebayo: Kuba ngomgwebo omagweba ngawo omnye umntu uyazigweba; kuba wena ugwebayo wenza kwaezo zinto. (KwabaseRoma 2: 1)

Yiyo loo nto, bazalwana noodade abathandekayo, uThixo esilumkisa sonke “Phumani eBhabheli”, Ukuya “Mkani kuyo, bantu bam, ukuze ningathathi nxaxheba ezonweni zayo, ukuze ningamkeliswa kwizibetho zayo, kuba izono zayo ziqokelelelwe ezulwini…” [2]Rev 18: 4-5

Andilazi ixesha likaThixo… kodwa ukuhambela phambili kukaSt. Paul kubonisa ukuba sisondela ngokuyingozi kwincopho yovukelo lomntu- uwexuko olukhulu ivela kuThixo.

Ngubani onokuthi asilele ukubona ukuba eli xesha likhoyo ngoku, nangaphina ixesha elidlulileyo, elihlaselwa sisifo esibi nesendeleyo, ethi ikhule yonke imihla kwaye itye ngaphakathi, idonse intshabalalo? Niyasiqonda ke, Bawo aqondayo, esi sifo sisifo -owexuko oluvela kuThixo… Xa yonke le nto ithathelwa ingqalelo sikhona isizathu sokoyika ukuba hleze obu buphawu bungangokuba bekuko noko, kwaye mhlawumbi sisiqalo sezinto ezimbi ezigcinelwe imihla yokugqibela; kwaye kunokuba kubekhona emhlabeni 'unyana wentshabalalo' athetha ngaye uMpostile. —IIPOPE ST. IPIUS X, E Supremi, I-Encycology on the Return of zonke Izinto kuKristu, n. 3, 5; Ngomhla we-4 ku-Okthobha 1903

Ngelo xesha lokuzalwa komchasi-Kristu, kuya kubakho iimfazwe ezininzi kunye nocwangco olufanelekileyo oluya kutshatyalaliswa emhlabeni. Uqhekeko luya kugqugqisa kwaye abawexuki baya kushumayela iimpazamo zabo ekuhleni bengathintelwa. Nokuba phakathi kwamaKristu, intandabuzo kunye nokuthandabuza kuya kwamkelwa malunga neenkolelo zobuKatolika. —St. IHildegard (d. 1179), Iinkcukacha malunga noMchasi-Kristu, ngokweZibhalo eziNgcwele, iNkcubeko kunye neSityhilelo sabucalaUNjingalwazi Franz Spirago

… Iziseko zomhlaba zisemngciphekweni, kodwa zisongelwa kukuziphatha kwethu. Iziseko zangaphandle ziyashukunyiswa kuba iziseko zangaphakathi ziyashukunyiswa, imigaqo yokuziphatha kunye nenkolo, ukholo olukhokelela kwindlela elungileyo yobomi. —UPOPE BENEDICT XVI, iseshoni yokuqala yesinodi ekhethekileyo kuMbindi Mpuma, nge-10 ka-Okthobha ka-2010

Ukuba iziseko zitshatyalalisiwe, unokwenza ntoni lowo ulilungisa? (INdumiso 11: 3)

 

KUFUNDWA NGOKUBA

KwabaseRoma I

Intliziyo yoHlaziyo oluNtsha

UFatima, kunye nokuGungqiswa okukhulu

Ukufiphala kabini kokugqibela

Izigwebo zokugqibela

Umchasi-Kristu kwiXesha lethu

Isivumelwano: Uwexuko olukhulu

Ukuchaneka kwezopolitiko kunye noKreqo olukhulu

Kutheni le nto ooPopu bengekhwaza?

 

Ndikusikelele kwaye ndiyabulela
ukuxhasa le nkonzo.

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 Rev 12: 9
2 Rev 18: 4-5
exhonyiweyo EKHAYA, UKUFUNDA KWENKOSI, IIMPAWU.