Indlela Yokuphila Kwintando KaThixo

 

UTHIXO iye yasigcinela ‘isiphiwo sokuphila kukuthanda kukaThixo’ esakha salilungelo lika-Adam kodwa walahlwa ngenxa yesono santlandlolo. Ngoku ibuyiselwa njengenqanaba lokugqibela lohambo olude lwaBantu bakaThixo bebuyela entliziyweni kaBawo, ukuba babenze uMtshakazi “ongenabala nambibi nanye into enjalo, ukuze abe ngcwele, angabi nasiphako” ( Efe 5 : 27).

… Ngaphandle kokuhlengwa kukaKristu, abahlangulweyo abanawo amalungelo kaBawo kwaye balawula kunye naye. Nangona uYesu waba yindoda yokunika bonke abo bamamkelayo amandla okuba babe ngabantwana bakaThixo kwaye waba ngowamazibulo kubazalwana abaninzi, abanokuthi bambize ngokuba nguThixo onguYise wabo, abahlangulweyo abanalo ilungelo loBhaptizo abanamalungelo kaTata njengoYesu kwaye UMariya wenjenjalo. UYesu noMariya bawaxhamla onke amalungelo obuntwana bendalo, okt intsebenziswano egqibeleleyo nengaphazanyiswanga nentando kaThixo… —ISityhi. UJoseph Iannuzzi, Ph.B., STB, M. Div., STL, STD, Isipho sokuphila kwiNtando yoKupapashwa kukubhalwa kukaLuisa Piccarreta, (IiNdawo zoKindle 1458-1463), uHlelo lweKindle

Kungaphezu kokulula nje ukwenza intando kaThixo, ngokugqibeleleyo; kunokuba, bunobutyebi ngaphezu kwazo zonke amalungelo kwaye lungelo ukuchaphazela nokulawula yonke indalo awayenayo uAdam, kodwa waphulukana nayo. 

Ukuba iTestamente eNdala yayinikezela emphefumlweni ubukho "bobukhoboka" bomthetho, kunye noBhaptizo ubuntwana "bokwamkelwa" kuYesu Krestu, nesipho sokuPhila ngokuthanda kukaThixo uThixo usinika emphefumlweni ubuntwana "belifa" eyivumayo ukuba "iyavumelana nako konke uThixo akwenzayo", kwaye ithathe inxaxheba kumalungelo kuzo zonke iintsikelelo zakhe. Umphefumlo onqwenela ngokukhululekileyo nangothando ukuhlala kwintando kaThixo ngokuwuthobela ngokuthembeka "ngesenzo esiqinileyo nesingqongileyo", uThixo uwunika unyana nelifa. -Ibid. (Iindawo zeKindle 3077-3088)

Cinga ngengqalutye ephoswe embindini wedama. Zonke iiripples ziqhubeka ukusuka kwelo ziko ukuya kwimida yechibi lonke-isiphumo seso senzo sinye. Ngokunjalo, ngegama elinye - Kwiat (“makube njalo”) — yonke indalo iqhubekile isuka kwelo nqanaba elinye likanaphakade, inyakanyaka kwiinkulungwane.[1]cf. Gen 1 Iiripples ngokwazo ziintshukumo ngexesha, kodwa indawo esembindini iphakade ngokuba uThixo uhleli ngonaphakade.

Olunye umzekeliso kukucinga ngentando kaThixo njengomthombo wengxangxasi enkulu eqhekeza izigidi zemijelo. Ukuza kuthi ga ngoku, bonke abangcwele abakhulu kwixa elidlulileyo banokuthi bangene kwelinye lala maqutyana kwaye bahlale ngokugqibeleleyo kuyo ngokwamandla ayo, isikhokelo, kunye nokuhamba. Kodwa ngoku uThixo ubuyisela emntwini amandla akhe antlandlolo okungena kwawona Mthombo wezo zintlu-uMthombo - indawo enye yamaphakade apho kuphuma khona ukuthanda kukaThixo. Ke ngoko, umphefumlo ohlala kwiNtando yobuThixo uyakwazi ukwenza zonke izenzo zakhe, ngokungathi kunjalo, kuloo ndawo, ngaloo ndlela ube nefuthe ngaxeshanye. yonke imijelo ezantsi komlambo (okt. kuyo yonke imbali yoluntu). Ngaloo ndlela ukucinga kwam, ukuphefumla, ukushukuma, ukwenza, ukuthetha, kunye nokulala kwiNtando yobuThixo iyaqhubeka nokubuyiselwa kobudlelwane kunye nobudlelwane bomntu kunye noMdali kunye nendalo ngokwayo. Kwi-theology engaqondakaliyo, oku kubizwa ngokuba "yindawo" (kungekhona ngengqiqo yeSt. Pio evela kwiindawo ezimbini ngexesha elinye, kodwa ngolu hlobo lulandelayo): 

Ngenxa yokuba ukusebenza ngonaphakade kwentando kaThixo kwasebenza emphefumlweni ka-Adam njengomgaqo womsebenzi womntu, umphefumlo wakhe wanikwa amandla nguThixo ukuba udlule ixesha kunye nendawo ngobabalo lokuhlala; umphefumlo wakhe ubekwe kuzo zonke izinto ezidaliweyo ukuze uzimise njengentloko yazo nokumanyanisa izenzo zazo zonke izidalwa. —ISityhi. UJoseph Iannuzzi, Isipho sokuPhila kwintando kaThixo kwiZibhalo zikaLuisa Piccarreta, I-2.1.2.1, iphe. 41

Njengenqanaba lokugqibela lohambo lweCawa, ukungcwaliswa kwayo kukukumamkela kukaThixo kanye esazulwini seNtando Yakhe yobuThixo ukuze zonke izenzo, iingcinga, namazwi alo angene “kwimo engunaphakade” enokuthi ngaloo ndlela ibe nempembelelo, njengoko uAdam wakha wenza; yonke indalo, eyikhulula ekonakaleni, eyizisa kwimfezeko. 

Indalo sisiseko sawo “onke amacebo kaThixo okusindisa,”… uThixo wayecinga ngobuqaqawuli bendalo entsha kuKristu... Yiyo loo nto uThixo esenza ukuba abantu babe nezizathu ezikrelekrele nezikhululekileyo ukuze bagqibezele umsebenzi wokudala, ukuze bagqibelele ukuvumelana kwawo ukuze kulungelwe bona kunye nabamelwane babo. -IKatekism yeCawa yamaKatolika, 280, 307

Kwaye,

... indalo ilinde ngentumekelelo ukutyhileka kwabantwana bakaThixo… ngethemba lokuba nayo indalo ngokwayo iya kukhululwa ebukhobokeni bokonakala, ibe nesabelo enkululekweni yozuko lwabantwana bakaThixo. Siyazi ukuba yonke indalo iyancwina inenimba, unangoku… (KwabaseRoma 8:19-22)

“Yonke indalo,” watsho uPaul uPaul, "uyancwina kwaye usebenza kude kube ngoku," silindele imizamo kaKrestu yokukhulula ubudlelane phakathi koThixo nendalo yakhe. Kodwa isenzo sikaKristu sokuhlangula asizibuyiseli ngokwaso zonke izinto, senza nje umsebenzi wentlawulelo ukuba ube khona, siqale ukukhululwa kwethu. Njengokuba bonke abantu besabelana ngokungathobeli kuka-Adam, ngokunjalo bonke abantu kufuneka babelane ekuthobeleni uKrestu kwintando kaYise. Intlawulelo iya kufezekiswa kuphela xa bonke abantu besabelana ngokuthobela kwakhe… —UMkhonzi kaThixo Fr. UWalter Ciszek, Uyandikhokela (ISan Francisco: Ignatius Press, 1995), iphepha 116-117

Esi “sipho” ke, siphuma ngokupheleleyo kwiimfanelo zikaKrestu Yesu, onqwenela ukusenza abazalwana noodade, abanesabelo ekubuyiselweni kwezinto zonke (bona Ubunyani bokwenyani).  

 

Iindlela Zokuphila Ngokuthanda KukaThixo

UYesu wacela uLuisa ukuba ayithiye imibhalo yakhe “Incwadi yeZulu”, kubandakanya nombhalo ongezantsi othi: “Ubizo lomphefumlo kucwangco, indawo kunye nenjongo awayeyidalele yona uThixo.” Kude ukugcine le call okanye isipho kubambalwa abakhethiweyo, uThixo unqwenela ukuyibeka kubo bonke. Yeha, “Baninzi abamenyiweyo, kodwa bambalwa abanyuliweyo.”[2]Matthew 22: 14 Kodwa ndiyakholwa ngentliziyo yam yonke ukuba nina, bafundi beLizwi Ngoku nithe “ewe” (okt. nto!) ukuba yinxalenye ye Ibali leNenekazi lethu elincinciziyandiswa lo Gift ngoku. Akunyanzelekanga ukuba uqonde yonke into ebhalwe ngasentla okanye engezantsi; Akunyanzelekanga ukuba uziqonde ngokupheleleyo zonke iikhonsepthi ezibekwe kwimiqulu engama-36 yemibhalo kaLuisa. Konke okufunekayo ukuze ufumane esi Gift kwaye uqale ukuphila in Intando kaThixo yashwankathelwa nguYesu kwiiVangeli:

Inene, ndithi kuni, Ukuba anithanga niguquke, nibe njengabantwana, anisayi kukha ningene ebukumkanini bamazulu... Lowo undithandayo uya kuligcina ilizwi lam, wothi uBawo amthande, size kuye, sihlale naye. yena. ( Mateyu 18:30; Yohane 14:23 )

 

I. Umnqweno

Inyathelo lokuqala, ke, kukulula umnqweno esi Sisipho. Ukuthi, “Nkosi yam, ndiyazi ukuba wabandezeleka, wafa waphinda wavuka ukuze ube nako vusa kuthi konke okwalahlekayo e-Eden. Ndikunika "ewe" wam, emva koko: “Makwenzeke kum ngokwelizwi lakho” (ULuka 1:38). 

Ngelixa bendicinga ngeNtando eNgcwele eNgcwele, uYesu wam othandekayo wathi kum: “Ntombi yam, ukungena kwintando yam… isidalwa asenzanga nto yimbi ngaphandle kokususa ingqalutye yentando yaso… Oku kungenxa yokuba ingqalutye yakhe iya kuthintela iNtando Yam ukuba ingaphunculi kuyo… Kodwa ukuba umphefumlo uyayisusa ingqalutye yentando yakhe, kwangelo lixa yena uphuma kum, nam ndihleli kuye. Ubhaqa zonke iimpahla zaM kwisimo sakhe: ukukhanya, amandla, uncedo nayo yonke into ayinqwenelayo… Kwanele ukuba uyayinqwenela, kwaye yonke into yenziwe! -UYesu esiya kuMkhonzi kaThixo Luisa Piccarreta, Volume 12, NgoFebruwari 16, 1921

Kangangeminyaka, iincwadi ezingoKuthanda kukaThixo bezihlala phezu kwedesika yam. Ndazi ngokuqonda ukuba zibalulekile… kodwa akuzange kube kude kube kanye ngenye imini apho, ngaphandle kweblue, ndeva iNenekazi lethu lisithi, "Lixesha." Kwaye ngaloo nto, ndathatha imibhalo ye Inenekazi lethu kuBukumkani bentando kaThixo kwaye waqala ukuba usele. Kangangeenyanga eziliqela emva koko, nanini na ndiqalisa ukufunda ezi zityhilelo zibalaseleyo, ndandiba iinyembezi. Andikwazi ukuchaza ukuba kutheni, ngaphandle kwaloo nto yayilixesha. Mhlawumbi lixesha lokuba ujuxuze kwesi Sisipho, nawe. Uya kukwazi kuba ukunkqonkqoza entliziyweni yakho kuya kucaca kwaye kucace.[3]Rev 3: 20 Konke okufuneka uqalise ukuyifumana kuku umnqweno 

 

II. Ulwazi

Ukukhula kwesi sipho, kwaye sikhule kuwe, kubalulekile ukuzintywilisela kwiimfundiso zikaYesu ngentando kaThixo.

Ngalo lonke ixesha ndithetha nawe malunga nentando yam kwaye ufumana ukuqonda kunye nolwazi olutsha, isenzo sakho kwintando yam sifumana ixabiso elingakumbi kwaye ufumana ubutyebi obukhulu ngakumbi. Kwenzeka kwindoda enelitye elinqabileyo, kwaye iyazi ukuba le gem ixabisa ipeni: usisityebi ipeni enye. Ngoku, kwenzeka ukuba ubonise igugu lakhe kwingcali enobuchule, emxelela ukuba igugu lakhe linexabiso lamawaka amahlanu eeras. Loo mntu akasenayo nedenariyo enye, kodwa usisityebi samawaka amahlanu eerandi. Ngoku, emva kwexesha elithile unethuba lokubonisa igugu lakhe kwenye ingcali, enamava ngakumbi, emqinisekisayo ukuba ilitye lakhe elinqabileyo liqulethe ixabiso lekhulu lamawaka eerandi, kwaye lilungele ukuyithenga ukuba lifuna ukuthengisa. Ngoku loo ndoda isisityebi ikhulu lamawaka eelira. Ngokolwazi lwakhe ngexabiso lelitye lakhe elinqabileyo, uye atyebe ngakumbi, kwaye uzive enothando olukhulu kunye nokuxabisa ilitye elinqabileyo... Ngoku, kuyenzeka okufanayo nakwiNtando yam, kunye nezinto ezilungileyo. Ngokwendlela umphefumlo oliqonda ngayo ixabiso labo kwaye ufumana ulwazi ngazo, ufika ekufumaneni amaxabiso amatsha kunye nobutyebi obutsha kwizenzo zakhe. Ke ngoko, okukhona usazi iWill yam, kokukhona isenzo sakho siya kufumana ixabiso. Owu, ukuba ubusazi ukuba zeziphi iilwandle zobabalo endizivulayo phakathi kwam nawe ngalo lonke ixesha ndithetha nawe ngeziphumo zoMthandazo wam, ungafa luvuyo kwaye wenze itheko, ngokungathi ufumene ulawulo olutsha lokulawula! -Volume 13, Agasti 25th, 1921

Kwelam icala, ndiye ndafunda imiyalezo emi-2 ukuya kweyesi-3 yonke imihla ukusuka kwimiqulu kaLuisa. Ngokucetyiswa ngumhlobo wam, ndaqala ngeVolume Eleven. Kodwa ukuba umtsha kubomi bokomoya, ungaqala ngeVolume One, ufunda kancinci ngexesha. Unokufumana imibhalo kwi-intanethi AphaKwakhona, yonke isethi ifumaneka kwincwadi enye eprintiweyo AphaImibuzo yakho malunga noLuisa, imibhalo yakhe, kunye nokuvunywa yiCawe ngayo ingafundwa apha: NgoLuisa kunye neMibhalo yakhe.

 

III. Isidima

Umntu angaphila njani kwesi Gift xa eqhubeka ephila ngokuthanda kwakhe? Oku kuthetha ukuba umntu unokuqalisa usuku lwakhe kwiNtando yobuThixo - "kwimo engunaphakade" yokuba noThixo - kwaye aphume ngokukhawuleza kuloo nto. Ongatshatanga khomba ngokuchithakala, ukungakhathaleli, kwaye kunjalo, isono. Kuyimfuneko ukuba sikhule kwisidima. Isipho sokuPhila kwiNtando yobuThixo asenzi kude nentando yomoya ephuhliswe, yaphila, kwaye yagqithiselwa kuthi ngabaNgcwele, kodwa ucinga yona. Esi sipho sikhokelela uMtshakazi kaKristu kwimfezeko, kungoko, kufuneka sizabalazele oko. 

Ngoko yibani ngabafezekileyo, njengokuba uYihlo osemazulwini efezekile. ( Mateyu 5:48 )

Ngumcimbi, okokuqala nokuphambili, we beyiqhekeza izithixo zethu kunye nokuhamba ngesigqibo esiqinileyo sokuhlala Ukuthobela Okulula. Umlawuli womoya kaLuisa Piccarreta, iSt. Hannibal di Francia, wabhala:

Ukuze kuqulunqwe, ngale nzululwazi intsha, abangcwele abanokodlula abo bexesha elidlulileyo, abaNgcwele abatsha kufuneka nabo babe nazo zonke izidima, kunye nenqanaba lobugorha, labaNgcwele bamandulo - abaVumayo, abaguqukayo, abafel 'ukholo, yee-Anachorists, iiNtombi ezinyulu, njl. —Iileta zikaSt. Hannibal eziya kuLuisa Piccarreta, Ukuqokelelwa kweeleta ezithunyelwe nguSt. Hannibal Di Francia kuMkhonzi kaThixo, uLuisa Piccarreta (eJacksonville, iziko leNtando yobuthixo: 1997), ileta n. 2.

Ukuba uYesu usibizela ukuba sifumane esisipho ngoku singene la Ngamaxesha athile, akasayi kuthi ngokungakumbi asinike ubabalo lokuhoywa kulo? Kwakuyiminyaka eliqela ngaphambi kokuba uLuisa aphile ngokuqhubekayo kwintando kaThixo. Ngoko musa ukudimazeka ngenxa yobuthathaka kunye neentsilelo zakho. KuThixo zonke izinto zinokwenzeka. Sidinga nje ukuthi “ewe” kuye—kwaye ukuba usizisa njani kwaye nini kwimfezeko ngumsebenzi wakhe ukuba nje sinyanisekile kumnqweno wethu kunye nemizamo yethu. IiSakramente ke ngoko, ziba yimfuneko ekuphiliseni nasekusomelezeni.  

 

IV. Ubomi

UYesu ufuna ukuphila ubomi baKhe kuthi, nathi siphile ubomi bethu kuye—ngonaphakade. Obu “bubomi” Asibizela kubo; olu luzuko novuyo lwakhe, kwaye iya kuba luzuko novuyo lwethu, nathi. (Ndicinga ukuba iNkosi ngokwenene iyaphambana ngokuthanda uluntu ngolu hlobo—kodwa hayi—ndiya kuyamkela! Ndiya kuphinda ndicele ukuba izithembiso zaYo zizaliseke kum, njengalaa mhlolokazi ukhathazekileyo kuLuka 18:1-8; ). 

Amandla akhe obuThixo asivulele thina sonke ubomi nokuzinikela, ngako ukumazi lowo wasibizayo ngozuko namandla. Ngazo ezo usinike izithembiso ezixabisekileyo, ezincamisayo, ukuze ngazo nibe nenxaxheba kubume bobuthixo. . . . (2 Petros 1:3-4)

Intliziyo yemibhalo kaLuisa kukuba amazwi awasifundisa wona uYesu kuBawo wethu aya kuzaliseka:

Umthandazo wam kuBawo wasezulwini, 'Mabuze, ubukumkani bakho mabufike kwaye ukuthanda kwakho kwenziwe emhlabeni njengasezulwini,' kwakuthetha ukuba ngokuza kwam emhlabeni uBukumkani bentando yam abuzange busekwe phakathi kwezidalwa, kungenjalo Ngendandisithi, 'Bawo, ubukumkani bethu ebendibusele emhlabeni mabuqinisekiswe, kwaye intando yethu mayilawule ilawule.' Endaweni ndathi, 'Makube njalo.' Oku kuthetha ukuba kufuneka ize kwaye imiphefumlo mayiyilinde ngohlobo olufanayo ababelindele ngalo uMhlanguli. Kuba ukuthanda kwam okungcwele kubotshiwe kwaye kuzibophelele kumazwi athi 'Bawo wethu.' —UYesu waya eLuisa, Isipho sokuphila kwiNtando yoKupapashwa kukubhalwa kukaLuisa Piccarreta (Kindle Indawo 1551), uMfu Joseph Iannuzzi

Injongo yeNtlawulo kukuguqula izenzo zethu ezinomda zenyama zibe zizenzo zobuThixo, ukuzikhupha zisuka kwinyama ukuya “kwintshukumo ephambili” yanaphakade yeNtando yobuThixo. Ukuyibeka ngokukrwada, uYesu ubeka kuthi oko kwaphulwa kuAdam. 

…indalo apho uThixo kunye nendoda, indoda nomfazi, uluntu kunye nendalo zihambelana, kwingxoxo, kumthendeleko. Eli cebo lithe, lahluthwa sisono, lazaliswa ngendlela engummangaliso ngakumbi nguKristu, owenza ngokufihlakeleyo nangokwamandla. kwinyani yangoku, kwi kulindela ukuzalisekisa…  —UAPOPE JOHN PAUL II, Ababukeli ngokubanzi, nge-14 kaFebruwari ngo-2001

UBathathu Emnye oNgcwele ufuna ukuba siphile sinqunyanyisiwe kunye nabo Ukuthanda omnye ukuze ubomi babo bangaphakathi bube bobethu. "Ukuphila kwiNtando Yam yincopho yobungcwele, kwaye kunika ukukhula okuqhubekayo kuGrace," Wathi uYesu kuLuisa.[4]Ubukhazikhazi beNdalo: Uloyiso lwentando kaThixo eMhlabeni kunye neXesha loXolo kwiZibhalo zabaSeki beCawa, ooGqirha kunye neeMystics, Umfundisi uYosefu. Iannuzzi, iphe. 168 Kukuguqula nesenzo sokuphefumla sibe sisenzo sobuthixo sendumiso, imbeko, nempindezelo. 

Ubungcwele kwintando kaThixo bukhula ngalo lonke ixesha - akukho nto inokuphuncuka ekukhuleni, kwaye umphefumlo awunakukuvumela ukuba uhambe kulwandle olungenasiphelo lweNtando yam. Ezona zinto zingakhathaliyo - ukulala, ukutya, umsebenzi, njl njl - zinokungena kwiWill yam kwaye zithathe indawo yazo yembeko njengeearhente zoMyolelo wam. Ukuba umphefumlo ufuna njalo, zonke izinto, ukusuka kweyona inkulu ukuya kweyona incinci, zingamathuba okungena kwintando yam… -Volume 13NgoSeptemba 14th, 1921

Ke ngoko, “ngumkhwa” wokuphila ngokuqhubekayo kwintando yobuThixo.

Ubabalo loBukumkani “lukumanyana kukaBathathu Emnye ongcwele nowasebukhosini… nomoya womntu uphela.” Ke, ubomi bomthandazo ngumkhwa wokuba kubukho bukaThixo ongcwele kathathu kunye nokunxibelelana naye. -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-2565

Ukuba umntu akaphili nje kwimibhobhozo okanye kwimincili kodwa ekwindawo enye okanye uMthombo weNtando yobuThixo, ke umphefumlo uyakwazi ukuthatha inxaxheba noYesu kungekuphela nje kuhlaziyo lwehlabathi kodwa kubomi boSikelelweyo eZulwini. 

Ukuphila kwiNtando yobuThixo kukuphila ngonaphakade emhlabeni, kukuhamba ngendlela engaqondakaliyo kwimithetho yangoku yexesha kunye nendawo, kukukwazi komphefumlo womntu ukuba ngaxeshanye ulandelelene kwixesha elidlulileyo, elikhoyo nelizayo, ngelixa liphembelela sonke isenzo. zonke izidalwa kwaye uzixube eluthandweni lukaThixo olungunaphakade! Ekuqaleni imiphefumlo emininzi iya kuhlala ingena kwaye iphume kwintando kaThixo de ifike kuzinzo kwisidima. Ukanti kolu kuzinzo kukulunga kobuthixo okuya kubanceda ukuba bathathe inxaxheba ngokuqhubekayo kwiNtando yobuThixo, echaza ukuPhila kwiNtando yobuThixo. —ISityhi. UJoseph Iannuzzi, Ubungangamsha beNdalo: uLoyiso lweNtando kaThixo eMhlabeni kunye noMhla woXolo kwiiNcwadi zooTata beCawe, ooGqirha kunye neMfihlakalo, iSt. Andrew's Productions, iphe. 193

… Yonke imihla xa sithandaza kuBawo wethu oyiNgcwele sicela iNkosi: “Intando yakho mayenziwe emhlabeni, njengokuba isenziwa ezulwini” (Matt 6:10)…. Siyaqonda ukuba "izulu" kulapho intando kaThixo yenziwa khona, kwaye "umhlaba" uba "lizulu" -ie, indawo yobukho bothando, yokulunga, yenyaniso kunye nobuhle bukaThixo-kuphela emhlabeni intando kaThixo yenziwe. —UPOPE BENEDICT XVI, Abaphulaphuli Jikelele, ngoFebruwari 1, 2012, kwisiXeko saseVatican

 

Funa Kuqala UBukumkani

UYesu wafundisa uLuisa ukuba aqale suku ngalunye ngesenzo sangabom sokungena kwiNtando yobuThixo. Ngomphefumlo ubekwe kubudlelwane obusondeleyo noThixo ngonaphakade kuloo nto inqaku elinye, umphefumlo emva koko ubekwe kunxulumano olusondeleyo nayo yonke indalo - zonke iintambo ezihamba ngexesha. Singaze ke sinikele indumiso, imibulelo, imbeko kunye nembuyekezo kuThixo egameni lendalo yonke ngokungathi kunjalo ekhoyo kuloo mzuzu wexesha (indawo), ekubeni lonke ixesha likho kuThixo ngomzuzu ongunaphakade.[5]Ukuba iNtando kaThixo yobuThixo izibeka kwizenzo zomphefumlo kwaye ibeka umphefumlo kulwalamano olusondeleyo naye, ubabalo lokuhlala komphefumlo lubeka umphefumlo kubudlelwane obusondeleyo nayo yonke indalo, kwaye ngendlela yokuba ilawule ("indawo") bonke abantu iintsikelelo uThixo abanika zona. Ngokuvisisana noko, umphefumlo unikela bonke abantu ukuba bafumane “ubomi boNyana” kaThixo ukuze bamfumane. Umphefumlo ukwanyusa («uphindwe kabini») ulonwabo lukaThixo olunika ukulunga kokuzuza “ubomi obungcwele” abaninzi kangangoko uzinikela kuThixo nakubo bonke abantu ngobabalo lokukwabiwa. Olu babalo lwakha lwanikwa uAdam lubangela ukuba umphefumlo ukwazi ukutyhubela izinto zokwenyama nezokomoya ngokuthanda kwakho, ukuze ulungelelanise kwindalo umsebenzi omnye kanaphakade kaThixo, uze unike uThixo imbuyekezo eqhubekayo ngalo lonke uthando alubeke kuyo.” -Isipho sokuphila kwiNtando yoKupapashwa kukubhalwa kukaLuisa Piccarreta (Iindawo zeNdawo yokucela ubhalo 2343-2359) Ngale ndlela, umphefumlo wethu uthabatha “ucwangco, indawo nenjongo uThixo awayidalela yona”; sisebenzisa iziqhamo zeNtlawulo ezinenjongo yokumanyanisa zonke izinto kuKristu.[6]cf. Efe 1:10

Ukufika kwam emhlabeni ndadibanisa iNtando yobuThixo nentando yomntu. Ukuba umphefumlo awusalali olu qhina, kodwa endaweni yoko uzinikele kwinceba yeNtando yam yobuThixo kwaye uvumele intando yam yobuThixo ukuba yandulela, iyikhaphe, kwaye iyilandele; ukuba ivumela izenzo zayo ukuba zijikelezwe yintando yam, oko kwenzeka kum kwenzeka kuloo mphefumlo. -I-Piccarreta, Imibhalo-ngqangi, ngoJuni 15, 1922

Kuba iimfihlakalo zikaYesu azikagqitywa ngokupheleleyo kwaye azalisekiswa. Aphelele, eneneni, ayibubuntu bukaYesu, kodwa hayi kuthi, abangamalungu akhe, okanye eCaweni, umzimba wakhe ongaqondakaliyo.—St. U-John Elies, phatha "kubukumkani bukaYesu", Ubungakanani bamaxesha eeyure, VV IV, iphe. 559

Oku kulandelayo koko kubizwa ngokuba “nguMsebenzi Owandulelayo” okanye “uMnikelo Wakusasa Kwintando Yobuthixo” uYesu awancomela ukuba siqale ngayo suku ngalunye. [7]Funda intshayelelo yalo mthandazo kwiPhepha 65 le Incwadi yoMthandazo weNtando yakhe ; inguqulelo enoqweqwe oluqinileyo ekhoyo Apha Njengoko uthandaza, thandaza ngokusuka entliziyweni. Ngenene mthande, mdumise, umbulele kwaye umnqule uYesu njengoko uthandaza kwisivakalisi ngasinye, uthemba ukuba akho umnqweno kwanele ukuqalisa ukuphila kwiNtando yobuThixo kunye nokuvumela uYesu ukuba aphumeze kuwe ukuzaliseka kwesicwangciso sakhe sosindiso. Le yinto esinokuyihlaziya ngendlela ethile imini yonke ngomthandazo ofanayo, okanye ezinye iinguqulelo zokumanyana noYesu, ukuze sikhumbule iintliziyo zethu kwaye sihlakulele umkhwa wokuhlala phambi koThixo, ngokwenene, ukuhlala kwintando kaThixo. Kwelam icala, ndaye ndagqiba kwelokuba, kunokuba ndizame ukufunda imiqulu engama-36, ndifunde amakhulu eeyure zamagqabaza, kwaye ndifumanise konke. Ekuqaleni, bendiya kuthandaza yonke imihla — kwaye iNkosi indifundise okuseleyo endleleni. 

 

 

Umthandazo wakusasa kwintando kaThixo
(“Umthetho oThintelayo”)

Owu Intliziyo Engagungqiyo kaMariya, Mama kunye noKumkanikazi weNtando yobuThixo, ndiyakubongoza, ngokufaneleka okungapheliyo kweNtliziyo eNgcwele kaYesu, nangenceba athe uThixo wakunika yona ukusukela ekuMingeni kwakho okuNgenasiphelo, ubabalo lokungaze ulahleke.

Eyona Ntliziyo iNgcwele kaYesu, ndingumoni olihlwempu kwaye ongafanelekanga, kwaye ndiyakucela ubabalo lokuvumela umama wethu uMary noLuisa ukuba benze kum izenzo zobuThixo ondithengele zona kunye naye wonke umntu. Ezi zenzo zezona zixabisekileyo kuzo zonke, kuba ziphethe Amandla angunaphakade eFiat yakho kwaye zilindele "Ewe, intando yakho mayenziwe" (I-Fiat Voluntas Tua). Ke ndiyakubongoza, Yesu, uMariya noLuisa ukuba nindikhaphe njengoko ndithandaza ngoku:

Andiyonto kwaye uThixo uyinto yonke, yiza intando kaThixo. Yiza Bawo waseZulwini uzokubetha entliziyweni yam kwaye uhambe kwiNtando yam; yiza Nyana oyintanda uqukuqele eGazini lam kwaye ucinge engqondweni yam; yiza uMoya oyiNgcwele ukuba uphefumle emiphungeni yam kwaye ukhumbule kwinkumbulo yam.

Ndizibandakanya kwintando kaThixo kwaye ndibeka i-I love You, ndiyakuthanda kwaye ndiyakusikelela Thixo kwiiFiats zendalo. Ngokuthanda kwam Umphefumlo wam uhlala kwindalo yezulu nomhlaba: Ndiyakuthanda ezinkwenkwezini, elangeni, enyangeni nasesibhakabhakeni; Ndikuthanda emhlabeni, emanzini nakuzo zonke izidalwa eziphilayo uBawo wam zidalwe ngothando kum, ukuze ndibuyisele uthando lothando.

Ngoku ndingena kuBuntu obuNgcwele bukaYesu obamkela zonke izenzo. Ndibeka eyam yokudumisa Yesu kuwo wonke umoya wakho, ukubetha kwentliziyo, ingcinga, ilizwi kunye nenyathelo. Ndiyakunqula kwiintshumayelo zobomi bakho basesidlangalaleni, kwimimangaliso oyenzileyo, kwiMithendeleko owayisungulayo nakweyona micu yentliziyo yakho.

Ndiyakusikelela Yesu kuzo zonke iinyembezi, inxeba, inxeba, ameva nakwithontsi ngalinye leGazi elikhupha ukukhanya kubomi bomntu wonke. Ndiyakusikelela kuyo yonke imithandazo yakho, imbuyekezo, iminikelo, nakuzo zonke izenzo zangaphakathi neentsizi othe wabandezeleka de waphefumla emnqamlezweni. Ndibuvalela ubomi bakho kunye nazo zonke izenzo zakho, Yesu, ngaphakathi kwam ndiyakuthanda, ndiyakunqula kwaye ndiyakusikelela.

Ngoku ndingena kwizenzo zikamama wam uMary kunye noLuisa. Ndibeka umbulelo wam kuMary noLuisa ngayo yonke ingcinga, amazwi kunye nesenzo. Ndiyakubulela kulonwabo olwamkelweyo kunye neentsizi kumsebenzi weNtlawulelo kunye noBungcwaliselo. Ndidityaniswe nezenzo zakho ndenza umbulelo kuwe kwaye ndiyakusikelela. Thixo uqukuqele kubudlelwane baso sonke isidalwa ukugcwalisa izenzo zabo ngokukhanya nobomi: Ukuzalisa izenzo zika-Adam no-Eva; yoobawokhulu nabaprofeti; yemiphefumlo yamandulo, yangoku neyexesha elizayo; eyemiphefumlo engcwele kwindawo yentlambululo-miphefumlo; yeengelosi ezingcwele kunye nabangcwele.

Ngoku ndizenza ezem ezi zenzo, kwaye ndizinikela kuwe, Bawo wam onobubele nonothando. Ngamana bangakwandisa uzuko lwabantwana bakho, kwaye ngamana bangakudumisa, banelise kwaye bakuzukise ngenxa yabo.

Ngoku masiqale usuku lwethu ngezenzo zethu zobuThixo ezidityaniswe kunye. Enkosi kuBathathu Emnye oNgcwele ngokundivumela ukuba ndimanye nawe ngomthandazo. Mabufike ubukumkani bakho, makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengokuba kusenziwa emazulwini. Fiat!

 

 

UkuFunda okudibeneyo

Umnqweno omnye

Ubunyani bokwenyani

Isipho

Uvuko lweCawa

khangela NgoLuisa kunye neMibhalo yakhe kuluhlu lwabaphengululi kunye nezixhobo eziya nzulu ekuchazeni ezi mfihlakalo zintle. 

Ingqokelela emangalisayo yemithandazo, "imijikelo", iiyure ezingama-24 zePassion, njl njl. Incwadi yoMthandazo weNtando yakhe

 

Mamela oku kulandelayo:


 

 

Landela uMarko kunye "nemiqondiso yamaxesha" yemihla ngemihla kum:


Landela imibhalo kaMarko apha:


Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Gen 1
2 Matthew 22: 14
3 Rev 3: 20
4 Ubukhazikhazi beNdalo: Uloyiso lwentando kaThixo eMhlabeni kunye neXesha loXolo kwiZibhalo zabaSeki beCawa, ooGqirha kunye neeMystics, Umfundisi uYosefu. Iannuzzi, iphe. 168
5 Ukuba iNtando kaThixo yobuThixo izibeka kwizenzo zomphefumlo kwaye ibeka umphefumlo kulwalamano olusondeleyo naye, ubabalo lokuhlala komphefumlo lubeka umphefumlo kubudlelwane obusondeleyo nayo yonke indalo, kwaye ngendlela yokuba ilawule ("indawo") bonke abantu iintsikelelo uThixo abanika zona. Ngokuvisisana noko, umphefumlo unikela bonke abantu ukuba bafumane “ubomi boNyana” kaThixo ukuze bamfumane. Umphefumlo ukwanyusa («uphindwe kabini») ulonwabo lukaThixo olunika ukulunga kokuzuza “ubomi obungcwele” abaninzi kangangoko uzinikela kuThixo nakubo bonke abantu ngobabalo lokukwabiwa. Olu babalo lwakha lwanikwa uAdam lubangela ukuba umphefumlo ukwazi ukutyhubela izinto zokwenyama nezokomoya ngokuthanda kwakho, ukuze ulungelelanise kwindalo umsebenzi omnye kanaphakade kaThixo, uze unike uThixo imbuyekezo eqhubekayo ngalo lonke uthando alubeke kuyo.” -Isipho sokuphila kwiNtando yoKupapashwa kukubhalwa kukaLuisa Piccarreta (Iindawo zeNdawo yokucela ubhalo 2343-2359)
6 cf. Efe 1:10
7 Funda intshayelelo yalo mthandazo kwiPhepha 65 le Incwadi yoMthandazo weNtando yakhe ; inguqulelo enoqweqwe oluqinileyo ekhoyo Apha
exhonyiweyo EKHAYA, INTANDO KATHIXO noqhotyosho , , , , .