Ndiza Kukugcina Ndikhuselekile!

UMhlanguli ngu-Michael D. O'Brien

 

Ngenxa yokuba uwugcinile umyalezo wam wonyamezelo, ndiyakukugcina ukhuselekile ngexesha lesilingo eliza kuza kwihlabathi liphela ukuvavanya abemi bomhlaba. Ndiyeza ngokukhawuleza. Bambelela kwinto onayo, ukuze kungabikho namnye usithabathayo isithsaba sakho. (ISityhi. 3: 10-11)

 

Ukupapashwa kokuqala ngo-Epreli 24th, 2008.

 

NGAPHAMBI uMhla woBulungisa, uYesu usithembisa "umhla wenceba". Kodwa ngaba le nceba ayifumaneki kuthi mzuzwana ngamnye wosuku ngoku? Injalo, kodwa ilizwe, ngakumbi elaseNtshona, liwele kwisiqaqa esibulalayo… isiqaqa esilala phezu kwento, ephathekayo, yesini; ngenxa yesizathu sodwa, kunye nesayensi kunye netekhnoloji nayo yonke into emangazayo kunye ukukhanya kobuxoki izisa. Yi:

Uluntu olubonakala ngathi lukhohliwe uThixo kwaye luthiyile nezona mfuno zisisiseko zokuziphatha kobuKristu. —UPOPE BENEDICT XVI, utyelelo lwaseMelika, BBC News, Epreli 20, 2008

Kule minyaka ilishumi idlulileyo iyodwa, sibonile ukwanda kweetempile zala thixo zakhiwe kulo lonke elaseMntla Melika: uqhushumbo lokwenene lweekhasino, iivenkile ezigcina ibhokisi, kunye neevenkile "zabantu abadala".

Izulu lisixelela ukuba lungise ye Ukuzamazama okukhulu. Yi eza (ilapha!) Iya kuba lubabalo olusuka kwinceba yentliziyo kaYesu. Kuya kuba kokomoya, kodwa kuya kuba njalo ngokomzimba. Oko kukuthi, sidinga intuthuzelo kunye nokukhuseleka kunye neqhayiya lokugungqiswa lo nto okomoya kuyavuswa. Kwabaninzi, sele iqalile. Ngaba ayibonisi ukuba yiyo kuphela kwendlela yokufumana ingqalelo yesi sizukulwana?

 

UMBONO WOKUGUNGQISHA

Umhlobo wam waseMelika endimcaphule apha ngaphambili wayenombono mva nje:

Ndihleli phantsi ndathandaza iRosari ndathi xa ndigqiba inkolo, umfanekiso onamandla weza kum… ndabona uYesu emi phakathi kwentsimi yengqolowa. Izandla zakhe zazolulelwe phezu kwentsimi. Njengokuba wayemi ebaleni, kwaqala ukubethwa yimpepho ndaye ndayibona ingqolowa ishukuma emoyeni kodwa umoya waqina ngakumbi kwaye wajika waba ngumoya onamandla ovuthuza ngenkanyamba njengamandla… unyothula imithi emikhulu, utshabalalisa amakhaya…. emva koko kwaba mnyama. Bendingaboni kwanto tu. Njengokuba ubumnyama buphakama ndabona intshabalalo macala onke… kodwa intsimi yengqolowa ibingaphazanyiswa, ibimile yomelele kwaye ithe nkqo kwaye ebesekhona apho embindini ndaze ndeva amazwi athi, "Sukoyika kuba ndiphakathi wena. "

Ukugqiba kwam ukufunda lo mbono ngenye intsasa, intombi yam yavuka ngesiquphe yathi, "Tata, ndiphuphe nje a nkanyamba!"

Kwaye isuka kumfundi waseCanada:

Kwiveki ephelileyo emva koMthendeleko, ndacela iNkosi ukuba indityhilele nantoni na endifuna ukuyibona ukuze ndikwazi ukusebenzisana naYe kunye nobabalo lwaKhe. Ndabona ke nkanyamba, njengesaqhwithi esikhulu okanye "ukushukuma" njengoko usitsho. Ndathi, "Nkosi, ndinike ukuqonda koku…" Ndaye ndaya kwiNdumiso 66 kum. Ndithe ndifunda le ndumiso ngengoma yokudumisa neyokubonga, ndazaliswa luxolo. Imalunga nenceba kaThixo nothando lwakhe ngabantu bakhe. Uye wasivavanya, wabeka imithwalo enzima phezu kwethu, wasithatha ngomlilo nangezikhukula, kodwa wasisa kwindawo ekhuselekileyo. 

Ewe! Esi sisishwankathelo sohambo lwangoku noluzayo lwaBantu bakaThixo. Ngaba yinto eyenzekileyo ukuba ndiqale ukubhala le nto New Orleans? Zingaphi iintsapho ezathi, nangona baphulukana nento yonke kwiNkanyamba uKatrina, bagcinwa bekhuselekile kweso saqhwithi!

 

UKHUSELEKO LUKATHIXO

Ngexesha lokuvuna.Ixesha lamaNgqina amabiniKwaye intshutshiso ethe ngqo elandelayo, uThixo uyakumkhusela uMtshakazi waKhe. Kubaluleke kakhulu ngokomoya ukhuseleko, kuba abanye baya kubizelwa ukholo . Kodwa baya kunikwa ubabalo olungaphaya kwendalo ngobizo lwabo oluzukileyo. Sonke siza kuvavanywa ngokwandayo, kodwa nathi siya kunikwa ubabalo olungaqhelekanga.

Nangona umkhosi ungqinga nxamnye nam intliziyo yam ibingayi koyika. Nangona imfazwe ingandichasa nangona ndingathemba. (INdumiso 27)

Kwaye kwakhona,

Undigcina ententeni yakhe ngemini yobubi. Undisithelisa emnqubeni wentente yakhe, Andimise eweni. (INdumiso 27)

Iliwa asibeke phezu kwalo liliwa likaPeter, iBandla. Intente ayimisileyo nguMariya, iTyeya. Ukhuseleko aluthembisayo nguMoya oyiNgcwele, asinikwa njengommeli nomncedi wethu. Ngubani na, ngoko, esoyika?

UNdikhoyo uyabakhusela bonke abamthandayo; Ke abangendawo uyabatshabalalisa. (INdumiso 145)

 

UKUKOYIKA UMFAZI

Kufuneka sibambelele "kumyalezo wonyamezelo" asinike wona iNkosi. Lo myalezo wonyamezelo ubaluleke ngaphezu kwabo bonke ukuthembela kuYe Inceba kaThixo, kwisipho sesisa sosindiso uKristu asizuzele sona. Le yi ithemba leyo uBawo oyiNgcwele evakalisa umhlaba. Umyalezo ukwalicingo lokuthandaza iRosari ngokuthembeka, ukuya kuVuma rhoqo, kunye nokuchitha ixesha phambi kweNkosi kwiSigramente esikelelekileyo ukuze sizibhincise idabi elizayo

Kodwa sinethuba elikhethekileyo. Sele siyazi ukuba siza koyisa! Kufuneka sibambe nkqi ngoko, sibeke amehlo ethu kwisithsaba esisilindeleyo. Kuba nangona iBandla liza kuba lincinci kwakhona, liya kuba ntle ngakumbi kunakuqala. Uyakubuyiselwa, ahlaziywe, aguqulwe, kwaye alungiselelwe njengoMtshakazi oza kudibana noMyeni wakhe. Olu lungiselelo sele luqalisile kwimiphefumlo.

Uya kusuk 'ume, uyiphathe iZiyon ngemfesane; ngokuba lixesha lenceba eli. (INdumiso 102)

ICawe iyakuba yiyo ungqinelwe. Inyaniso, ngeli xesha lembandezelo ayilwelayo asweleke ayigculele, iya kutyhilwa njengeNdlela nobomi behlabathi liphela, ibabhidanise "abalumkileyo" bengqinela abantwana boPhezukonke. Olunjani lona uzuko period lindele
ts uMtshakazi kaKristu! 

Ngenxa yeZiyon andiyi kuthi tu, ngenxa yeYerusalem andiyi kuzola, bude buzukiswe ubukumkani bayo, nosindiso lwayo njengesikhuni esidangazelayo. Zibubone iintlanga ubulungisa bakho, nookumkani bonke babubone ubuqaqawuli bakho. Uya kubizwa ngegama elitsha elithethwe ngumlomo weNkosi. Uya kuba sisithsaba sobuqaqawuli esandleni sikaYehova, isithsaba sasebukhosini esiphethwe nguThixo wakho. (Isaya 62: 1-3)

Lowo unendlebe, makayive into ayithethayo uMoya kuwo amabandla. Lowo weyisayo ndiya kumnika ukuba adle kuyo imana efihlakeleyo, ndimnike ilitye elimhlophe; ekubhalwe kulo igama elitsha, elingaziwa mntu ingenguye olamkelayo. (ISityhi. 2:17)

Ngaba igama esiza kuthwala aliyi kuba ligama elingaphezu kwawo onke amagama aya kuguqa kuwo onke amadolo kwaye zonke iilwimi zivume? Owu UYesu! akho Igama! Ingama lakho! Sithanda kwaye sinqula igama lakho eliNgcwele!

Ndabona, nantso iMvana imi phezu kweNtaba yeZiyon, kumi nayo ikhulu elinamanci mane anesine lamawaka, benalo igama loYise libhaliwe emabunzini abo. (ISityhi. 14: 1)

 

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UKUTSHINTSHWA NGOKOYIKA.

Amagqabantshintshi zivaliwe.