Kwiinyawo zikaSt

USt. John uphumle esifubeni sikaKristu, (UJohn 13: 23)

 

AS ufunda le nto, ndikwinqwelo-moya eya kwiLizwe eliNgcwele ukuze ndithathe uhambo lokundwendwela. Ndiza kuthatha iintsuku ezilishumi elinambini ezizayo ukuba ndoyame esifubeni sikaKrestu kwisidlo saKhe sokuGqibela ... ukungena eGetsemane ukuba "sibukele sithandaze"… kwaye sime kuthe cwaka eKalvari ndizuze amandla eMnqamlezweni nakwiNkosikazi yethu. Oku kuya kuba kukubhala kwam kokugqibela ndide ndibuye.

Umyezo waseGetsemane yindawo emele "indawo yokuncamathela" xa uYesu ekugqibeleni wayeza kungena. Kuya kubonakala ngathi iBandla, nalo, lifikile kule ndawo.

… Uvoto kwihlabathi liphela ngoku lubonisa ukuba inkolo yamaKatolika uqobo iya isiba ukubonwa, hayi njengamandla alungileyo ehlabathi, kodwa njengamandla okhohlakeleyo. Kulapho sikhoyo ngoku. —UGqr. URobert Moynihan, "Iileta", ngoFebruwari 26th, 2019

Njengokuba bendithandaza malunga nokuba yintoni ekuza kugxilwa kuyo kule veki izayo, ndiye ndabona ukuba kufanelekile landela ekhondweni likaSt. Kwaye nasi isizathu: uyakusifundisa ukuba sihlale sithembekile xa yonke enye into, kubandakanya "uPeter," kubonakala ngathi kukho isiphithiphithi.

Ngaphambi kokuba angene eGadini, uYesu wathi:

“Simon, Simon, uyabona, uSathana ubenibanga ukuze anihluze njengengqolowa; ke ndithandazile ukuba ukholo lwenu lungapheli; kwaye xa ubuyile, umele womeleze abazalwana bakho. ” (ULuka 22: 31-32)

NgokweSibhalo, bonke abaPostile babaleka eGadini xa uYudas namajoni beza. Ukanti, nguYohane yedwa wabuyela kunyawo loMnqamlezo, emi ecaleni kukaMama kaYesu. Kutheni, okanye mandithi, njani Ngaba wahlala ethembekile kwada kwasekupheleni esazi, naye, ukuba angabethelelwa…?

 

UYOHANE WENGQONDO

KwiVangeli yakhe, uYohane uthi:

Wakhathazeka kakhulu uYesu, wangqina wathi: “Inene, inene, ndithi kuni, omnye kuni aba uya kundingcatsha.” Baye bajongana abafundi, bengazi ukuba uthetha ukuba ngubani na. Waye ke omnye wabafundi bakhe, lowo wayethandwa nguYesu, ehleli ngasesithebeni naye. (UYohane 13: 21-23)

Ubungcwele obungcwele ukutyhubela iinkulungwane ubonakalise uJohn njengoyame esifubeni sikaKristu, ecinga ngeNkosi yakhe, emamele ukubetha kwentliziyo yakhe eNgcwele. [1]cf. Yohane 13:25 Apha, bazalwana noodade, ilele isitshixo njani USt.John wayeyifumana indlela eya eGolgotha ​​ukuya kuthatha inxaxheba kwiNtshutshiso yeNkosi: Ngokuhlala nzulu kwaye uhlala ulwalamano lomntu enoYesu, ondliwe ngumthandazo wokucamngca, iSt. John yomelezwa kukubetha kwentliziyo ka Uthando olugqibeleleyo.

Akukho loyiko eluthandweni; lusuka uthando olugqibeleleyo luluphose phandle uloyiko. (1 Yohane 4:18)

Xa uYesu wabhengeza ukuba omnye wabafundi wayeza kumngcatsha, qaphela ukuba uSt. John akazange acinge ukubuza Ngubani. Kwakungokuthobela kuphela ukukhuthazwa kukaPetros awathi uYohane wabuza.

USimon Petros wanqwala kuye efuna ukuqonda ukuba uthetha bani. Wayayame esifubeni sikaYesu, wathi kuye, Nkosi, ngubani na? Uphendule uYesu wathi, Ngulowo ndiya kumnika mna iqhekeza, ndakuba ndilithe nkxu. (UYohane 13: 24-26)

Ewe, omnye wayesabelana kwisidlo se-Ekaristi. Singafunda lukhulu koku, ke masihlale apha okomzuzwana.

Kanye njengoko iSt.John ingakhange ihanjiswe kwaye iphulukane noxolo kubukho bayo UYuda -"Ingcuka" ngaphakathi kulawulo-ngokunjalo, nathi kufuneka sigcine amehlo ethu ejonge kuYesu kwaye singaze siphulukane noxolo. UJohn wayengaguquli ngamehlo okanye efihle intloko yakhe entlabathini yobugwala. Impendulo yakhe ibinobulumko, ezaliswe yinkalipho yokholo…

… Ukuthembela okungasekelwanga kwiingcinga zabantu okanye kuqikelelo kodwa kuThixo, "uThixo ophilayo." UPAPA BENEDICT XVI, Homily, Epreli 2, 2009; L'Osservatore Romano, UEpreli 8, 2009

Ngokudabukisayo abanye namhlanje, njengabanye abaPostile, bayisusile inkangeleko yabo kuKrestu bajolisa “kwiingxaki”. Kunzima ukuba kungabikho xa iBarque kaPeter idwelisa, amaza amakhulu empikiswano aphazamisa indawo yakhe.

Kwabakho uqhwithela olukhulu elwandle, ngokokude umkhombe ugutyungelwe ngamaza… Beza bamvusa uYesu, besithi, Nkosi, sisindise; Siyatshabalala! ” Athi kubo, Yini na ukuba nibe ngamagwala, bantundini balukholo luncinane? (Mat 8: 25-26)

We kumele gcina amehlo ethu kuYesu, sithembele kwicebo lakhe kunye nokubonelela. Khusela inyaniso? Ngokuqinisekileyo-ngakumbi xa abelusi bethu bengengabo.

Vuma ukholo! Yonke, ingeyonxalenye yayo! Lukhusele olu kholo, njengoko lwathi lwafika kuthi, ngokweSiko: lonke ukholo! -IPOPE FRANCIS, Zenit.orgNgomhla we-10 kaJanuwari ngo-2014

Kodwa ngaba usebenza njengejaji kunye nejaji? Kukho into engaqhelekanga eyenzekayo ngoku apho, ngaphandle kokuba umntu uhlasele abefundisi aze amgxeke “uPapa wesiphithiphithi”… ke umntu ngandlel 'ithile ungaphantsi komKatolika.

[INenekazi lethu] lihlala lithetha ngento emasiyenzele [abefundisi]. Akukho mfuneko yakuba ugwebe okanye ugxekwe; Bayayidinga imithandazo yakho nothando lwakho, kuba uThixo uyakubagweba njengabo ababingeleli; kodwa uThixo uyakukugweba ngendlela obaphathe ngayo ababingeleli bakho. -UMirjana Soldo, imboni yaseMedjugorje, apho iVatican ibisandula ukuvumela uhambo olusemthethweni kwaye yabeka u-Archbishop wayo

Ingozi kukuwela kumgibe ofanayo nabaninzi ngaphambili: ukuzichaza ukuba ngubani "uYudas". KuMartin Luther, yayingupopu-kwaye nembali iyabaxelela abanye. Umthandazo nokuqonda akunakuba sebhabhalini; kufuneka sihlale siqonda kunye “ingqondo kaKristu,” oko kukuthi, neCawa — kungenjalo umntu unokulandela emanyathelweni kaLuther engaqondanga, hayi ekaYohane. [2]Abambalwa baye "baqonda" ukuba oko kubizwa ngokuba yi "St. Gallen Mafia ”—iqela leekhadinali ezazinenkqubela ezazifuna ukuba uJorge Bergoglio anyulwe ukuba abe ngoopopu ngexesha likaKhadinali Ratzinger — aye angenelela kunyulo lukaPopu Francis. Amanye amaKatolika anqume ngokungathandabuzekiyo, ngaphandle kwegunya, ukuba abhengeze ukuba unyulo alukho mthethweni. Inyaniso yokuba akukho namnye kwaba bekhadinali abali-115 abamnyulileyo oye wacebisa ngayo nayiphi na into enjalo, khange ayithintele imibuzo yabo. Nangona kunjalo, nokuba angaphanda kangakanani, athandaze, kwaye abonakalise, umntu ngekhe enze isibhengezo esinjalo ngaphandle kweMagisterium. Ngaphandle koko, sinokuthi ngokungaqondanga siqale ukwenza umsebenzi kaSathana, wokwahlulahlula. Ngapha koko, umntu onjalo kufuneka abuze nokuba unyulo lukaPopu Benedict lwalungekho semthethweni nalo. Inyaniso, onamhlanje Utyekelo lwalukwincopho yabo xa kwakonyulwa uJohn Paul II, owathatha iivoti ezininzi ngaphambi kokuba kukhethwe unopapa. Mhlawumbi kufuneka sibuyele umva kwaye sibuze ukuba ngaba ungenelelo lonyulo lwahlula-hlula iivoti kuzo zombini ezo zonyulo, kwaye ke, oopopu abathathu bokugqibela abachasene noopopu. Njengoko ubona, lo ngumngxuma womvundla. Umntu kufuneka aqonde rhoqo “ngengqondo yeCawe” —uye uYesu — hayi iingcamango zobuqhophololo - atyhile ukuba ngubani uYudas phakathi kwethu, hleze nathi ngokwethu sigwetywe ngokugweba ngokungalunganga. 

USt. Catherine waseSiena uhlala ekhankanywa kwezi ntsuku njengomntu owayengoyiki ukudibana nopopu. Kodwa abagxeki baphoswa yingongoma ephambili: akazange aqhekeze ubudlelane naye, kungasasetyenziswanga njengomthombo woqhekeko ngokuhlwayela amathandabuzo kwigunya lakhe kwaye ke oko kuyenze buthathaka imbeko etyalwa iofisi yakhe.

Nokuba upopu akenzanga njengo "Krestu olungileyo emhlabeni," uCatherine wayekholelwa ukuba abathembekileyo mabamphathe ngentlonipho nokuthobela abaya kuthi bakubonise kuYesu ngokwakhe. "Nokuba ebenguMtyholi ongumntu, bekungafanelekanga ukuba siphakamise iintloko zethu kuye - kodwa ngokuzolala silale esifubeni sakhe." Wabhalela iiFlorentines, ezazivukela uPope Gregory XI: “Lowo uvukela uBawo wethu, uKristu osemhlabeni, ugwetyelwe ukufa, Siyambeka upopu, simhlazisa uKristu ukuba asihloniphi upopu…  -Kusuka ku-Anne Baldwin's Catherine of Siena: A Biography. IHuntington, IN: Ukupapashwa kwe-OSV, 1987, iphe. 95-6

… Ke ngoko ziqheliseni kwaye nizigcine zonke izinto abanixelela zona, kodwa hayi izinto abazenzayo; kuba bayashumayela, kodwa abenzi. (UMateyu 23: 3)

Ukuba nicinga ukuba ndinobunzima kwabanye benu ngenxa yokungakhathali okunetyhefu, ukuphulukana nokuzithemba kwizithembiso zikaKristu zikaPetrine, nokusoloko ndisondela kulo popu ngo “rhabaxa lwezikrokro”, funda ku:

Nokuba uPapa ebenguSathana ngokwasenyameni, bekungafanelekanga ukuba siphakamise iintloko zethu kuye ... Ndiyazi kakuhle ukuba abaninzi bazikhusela ngokuqhayisa: "Bonakele kakhulu, kwaye basebenza lonke uhlobo lobubi!" Kodwa uThixo uyalele ukuba, nokuba ababingeleli, abefundisi, kunye noKrestu-emhlabeni bangabesidemon, sithobele kwaye sithobele kubo, hayi ngenxa yabo, kodwa ngenxa kaThixo, nangokuthobela yena. . —St. UCatherine waseSiena, i-SCS, iphe. Ngo-201-202, iphe. 222, (ucatshulwe ku I-Apostolic Digest, nguMichael Malone, Incwadi yesi-5: "INcwadi yokuThobela", Isahluko 1: "Alukho Usindiso Ngaphandle Kokuzithoba KuPopu")

Lowo umamelayo nina uyamamela. Nabani na onigatyayo uyandigatya. Lowo ke ugiba mna, ugiba lowo wandithumayo. (ULuka 10:16)

 

UJOHANE OLELE

Nangona kunjalo, uJohn walala egadini kunye noPeter noJames, njengoko kunjalo nanamhlanje.

Kukulala kwethu kubukho bukaThixo okusenza singabukhathaleli ububi: asimva uThixo kuba asifuni kuphazanyiswa, kwaye ke sihlala singabukhathalele ububi… Ukulala kwabafundi akuyona ingxaki yalowo mzuzu omnye, kunokuba kube yimbali yonke; 'ukulala' kokwethu, kwabo bethu abangafuniyo ukubona amandla apheleleyo obubi kwaye abafuni ukungena kuThando lwakhe.. —UPOPE BENEDICT XVI, kwiArhente yeendaba zamaKatolika, kwisiXeko saseVatican, ngoAprili 20, 2011, kubaphulaphuli ngokubanzi

Xa oonogada beza, abafundi babaleka ngesiphithiphithi, uloyiko kunye nokudideka. Ngoba? YayingengoYohane na lowo amehlo akhe ejonge kuYesu? Kweneke ntoni?

Xa wabona uPetros eqala ukubaleka, emva koko nguYakobi, kunye nabanye ... walandela isihlwele. Bonke balibala ukuba uYesu wayesekhona.

Ibarque kaPeter ayifani nezinye iinqanawa. IBarque kaPeter, ngaphandle kwamaza, ihlala iqinile kuba uYesu ungaphakathi, kwaye soze ayishiye. —UKhadinali uLouis Raphael Sako, usolusapho wamaKhaledi eBaghdad, eIraq; Nge-11 kaNovemba ka-2018, "Khusela iBandla Kwabo Bafuna Ukuyonakalisa", imvucubey.com

UJohn nabaPostile babaleka kuba bengazange “Jonga uthandaze” njengoko uYehova wayebayalile. [3]cf. UMarko 14:38 Ngokubukela kuza ulwazi; ngomthandazo uza bulumko kwaye ukuqonda. Ke, ngaphandle komthandazo, ulwazi alunakuhlala ludlolo kuphela, kodwa lunokuba ngumhlaba wotshaba ukuhlwayela ukhula lokudideka, ukuthandabuza kunye noloyiko. 

Ndiba nomfanekiso ngqondweni kaJohn ejonge kude, ekroba emva komthi aze azibuze: “Ndabalekela ntoni uYesu? Kutheni ndisoyika kwaye ndinokholo oluncinci? Kutheni ndibalandele abanye? Kutheni ndizivumele ukuba ndilawulwe ndicinge njengabanye? Kutheni ndiye ndanikezela kule ngcinezelo yoontanga? Kutheni ndiziphatha njengabo nje? Kutheni ndinentloni kangaka ukuhlala noYesu? Kutheni ebonakala engenamandla kwaye engenamandla ngoku? Okwangoku, ndiyazi ukuba Akanguye. Esi sikrelemnqa, naso, sivunyelwe kwintando yakhe yobuThixo. Thembela, John, nje ithemba…. "

Ngexesha elithile, waphefumlela phezulu kwaye wabuya wajonga kwakhona kuMsindisi wakhe. 

 

UYOHANE OTHOBAYO

Wacinga ntoni uYohane xa kwakusasazwa iindaba zokuba uPetros akabalekanga nje kuphela, kodwa ukhanyele uYesu izihlandlo ezithathu? Ngaba uYohane wayenokuze amthembe kwakhona uPetros “njengolwalwa” njengokuba yayinjalo le ndoda iyaxaka? Emva kwayo yonke loo nto, ngaxa lithile, uPetros wazama ukuthintela inkanuko (Mat 16:23); wathetha izinto ezingenangqondo "kwi-cuff" (Mat 17: 4); ukholo lwakhe lwashukuma (Mat 14:30); wayengumoni ovunyiweyo (Luka 5: 8); Iinjongo zakhe ezintle zazingezohlabathi (Yohane 18:10); wayiphika iNkosi (uMarko 14:72); wayeza kudala ukudideka kwezimfundiso (Gal 2:14); emva koko ubonakale ngathi uhanahaniso, eshumayela ngokuchasene nale nto ayenzileyo! (2 Pet 2: 1)

Mhlawumbi ebumnyameni, ilizwi elirhabaxa lisebeza endlebeni kaJohn: "Ukuba uPetros ubonakala ngathi uyisanti kunelitye, aze uYesu wakho atywatyushwe, agculelwe aze atshicelwe… mhlawumbi yonke le nto bubuxoki obukhulu?" Ukholo lukaYohane lwagungqiswa. 

Kodwa ayophukanga.

Wavala amehlo akhe waphinda wajonga ngaphakathi wangena kuYesu… iimfundiso zakhe, umzekelo wakhe, izithembiso zakhe… indlela awayezihlambe ngayo iinyawo zabo, esithi, “Intliziyo yenu mayingakhathazeki… kholwani nakum”… [4]John 14: 1 kwaye emva koko, uJohn waphakama, wazihlamba, waphendula wathi: “Suka uye emva kwam Sathana!

Ejika amehlo akhe ejonge eNtabeni yeKalvari, kungenzeka ukuba uJohn wathi: “Inokuba uPetros“ uliliwa ”kodwa UYesu yiNkosi yam. ” Ngaloo nto, wahamba waya eGolgotha ​​eyazi ukuba apho iNkosi yakhe iya kuba khona kungekudala.

 

UYOHANE OTHEMBEKILEYO

Ngosuku olulandelayo, isibhakabhaka sasimnyama. Umhlaba wawungcangcazela. Ukugculelwa, intiyo nogonyamelo lwaluphakame kakhulu. Kodwa nanko uYohane emi phantsi koMnqamlezo, uMama esecaleni kwakhe.

Abanye bandixelele ukuba abagcini nokugcina amalungu osapho lwabo eCaweni ngelixa abanye sele bemkile. Amanyundululu, impatho-mbi, ukudideka, uhanahaniso, ukungcatshwa, isodom, uburhabaxa, ukuthula… abasenakuthatha nto. Kodwa namhlanje, umzekelo kaJohn usibonisa indlela eyahlukileyo: ukuhlala noMama, ngubani ongumfanekiso weCawa engenasiphako; nokuhlala kuYesu. iBandla labethelelwa emnqamlezweni. Icawe kwangoko ingcwele, kodwa izele ngaboni.

Ewe, uJohn wayemi apho engakwazi ukucinga, ukuziva, nokuqonda… “umqondiso wokuphikisa” oxhonywe phambi kwakhe wawunzima kakhulu ukuba angaqondwa, ungaphaya kwamandla omntu. Kwaye ngequbuliso, ilizwi lasikwa ngumoya ofuthanisayo:

“Mfazi, nanko unyana wakho.” Andule athi kumfundi lowo, Nanko unyoko! (UYohane 19: 26-27)

Kwaye uJohn waziva ngokungathi iingalo zakhe zimngqongile, ngokungathi wayevalelwe emkhombeni. 

Wathi kwakwelo lixa, umfundi lowo wamthabatha, wamsa kwikhaya lakhe. (UYohane 19:27)

UJohn usifundisa ukuba ukuthatha uMariya njengoMama wethu yindlela eqinisekileyo yokuhlala sithembekile kuYesu. UJohn, emanyene noMariya (ongumfanekiso weCawa), umele oyinyaniso intsalela yomhlambi kaKristu. Oko kukuthi, kufanele ukuba sihlale simanyene ne YeCawa, njalo. Ukubaleka kuye, kukubaleka uKrestu. Emile noMariya, uYohane utyhila ukuba ukuhlala uthembekile kuYesu kuthetha ukuhlala thobela ukuya eCaweni, ukuhlala nobudlelane "nengqondo kaKrestu" -kukuba konke kubonakala kulahlekile kunye nehlazo. Ukuhlala necawe, kukuhlala kwindawo kaThixo yokusabela.

Kuba uSomandla akabakhupheli ngaphandle abangcwele kwisilingo sakhe, kodwa ukhusela kuphela umntu wabo wangaphakathi, apho ukholo luhlala khona, ukuze ngesilingo sangaphandle bakhule elubabalweni. —St. UAugustine, Isixeko sikaThixo, Incwadi XX, Ch. 8

Ukuba siza kulandela ezinyathelweni zikaJohn, kuya kufuneka sithathe uMama wethu simse “kwikhaya” lethu njengoJohn. Ngelixa iBandla likhusela kwaye lisondla ngenyaniso kunye neesakramente, uMama oBusisiweyo ngokobuqu "ukhusela" umntu ongaphakathi ngokuthethelela nangobabalo. Njengoko wathembisayo eFatima:

Intliziyo yam eNgenasiphelo iya kuba yindawo yakho yokusabela nendlela eya kukusa kuThixo.- Imbonakalo yesibini, ngoJuni 13, 1917, Isityhilelo seentliziyo ezimbini kumaxesha anamhlanje, www.ewtn.com

Njengoko ndiqhubeka nokuhamba neSt.John kwiLizwe eliNgcwele kule veki, mhlawumbi angasifundisa ngakumbi. Okwangoku, ndikushiya namagama omnye u "John," kunye noMama wethu… 

Amanzi avukile kwaye izaqhwithi eziqatha ziphezu kwethu, kodwa asoyiki ukurhaxwa, kuba sime ngokuqinileyo phezu kolwalwa. Luyavutha ulwandle, alunakwaphula amatye; Vumela amaza aphakame, awakwazi ukuntywila isikhephe sikaYesu. Sifanele soyike ntoni? Ukufa? Ubomi kum buthetha uKristu, kwaye ukufa kuyinzuzo. Ukugxothwa? Umhlaba nenzaliseko yawo zezeNkosi. Ukuhluthwa kwempahla yethu? Asingenanga nanto kweli hlabathi, kwaye asizukuthabatha nto kulo… Ndiyagxininisa ke kule meko, kwaye ndiyanibongoza, zihlobo zam, ukuba nibe nokuzithemba. —St. UJohn Chrysostom

Bantwana abathandekayo, iintshaba ziya kwenza kwaye ukukhanya kwenyaniso kuya kucima kwiindawo ezininzi. Ndibandezeleka ngenxa yento ezayo kuwe. IBandla likaYesu wam liya kuba namava eKalvari. Yi le ixesha leentsizi yamadoda nabafazi bokholo. Musa ukurhoxa. Hlala noYesu ukhusele iBandla laKhe. Sukusuka kwinyaniso efundiswe yiMagisterium eyiyo yeCawa kaYesu Wam. Ngqina ngaphandle koloyiko lokuba unguye uYesu wam. Thanda kwaye ukhusele inyaniso. Uphila kwelona xesha libi kunelo likaNogumbe. Ubumfama obukhulu bokomoya bungene kwiNdlu kaThixo kwaye abantwana bam abahluphekileyo bahamba njengemfama zikhokela iimfama. Ngalo lonke ixesha khumbula: KuThixo akukho nyani. Guqa ngamadolo emthandazweni. Thembela ngokupheleleyo kuMandla kaThixo, kuba kuphela ngale ndlela unokufumana uloyiso. Phambili ngaphandle koloyiko.-Umyalezo weNkosikazi Yethu uKumkanikazi Woxolo ekuthiwa uya ePedro Regis, eBrazlândia, eBrasília, ngoFebruwari 26, 2019. UPedro uyayonwabela inkxaso kabishophu wakhe. 

 

St John, sithandazele. Kwaye ncedani, nindithandazele njengoko ndingenzela nina, ndithwala elowo ngenyawo lakhe ...

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Ukunyanzelwa kweCawe

 

ILizwi ngoku yinkonzo yexesha elizeleyo leyo
iyaqhubeka ngenkxaso yakho.
Usikelele, kwaye enkosi. 

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Yohane 13:25
2 Abambalwa baye "baqonda" ukuba oko kubizwa ngokuba yi "St. Gallen Mafia ”—iqela leekhadinali ezazinenkqubela ezazifuna ukuba uJorge Bergoglio anyulwe ukuba abe ngoopopu ngexesha likaKhadinali Ratzinger — aye angenelela kunyulo lukaPopu Francis. Amanye amaKatolika anqume ngokungathandabuzekiyo, ngaphandle kwegunya, ukuba abhengeze ukuba unyulo alukho mthethweni. Inyaniso yokuba akukho namnye kwaba bekhadinali abali-115 abamnyulileyo oye wacebisa ngayo nayiphi na into enjalo, khange ayithintele imibuzo yabo. Nangona kunjalo, nokuba angaphanda kangakanani, athandaze, kwaye abonakalise, umntu ngekhe enze isibhengezo esinjalo ngaphandle kweMagisterium. Ngaphandle koko, sinokuthi ngokungaqondanga siqale ukwenza umsebenzi kaSathana, wokwahlulahlula. Ngapha koko, umntu onjalo kufuneka abuze nokuba unyulo lukaPopu Benedict lwalungekho semthethweni nalo. Inyaniso, onamhlanje Utyekelo lwalukwincopho yabo xa kwakonyulwa uJohn Paul II, owathatha iivoti ezininzi ngaphambi kokuba kukhethwe unopapa. Mhlawumbi kufuneka sibuyele umva kwaye sibuze ukuba ngaba ungenelelo lonyulo lwahlula-hlula iivoti kuzo zombini ezo zonyulo, kwaye ke, oopopu abathathu bokugqibela abachasene noopopu. Njengoko ubona, lo ngumngxuma womvundla. Umntu kufuneka aqonde rhoqo “ngengqondo yeCawe” —uye uYesu — hayi iingcamango zobuqhophololo - atyhile ukuba ngubani uYudas phakathi kwethu, hleze nathi ngokwethu sigwetywe ngokugweba ngokungalunganga.
3 cf. UMarko 14:38
4 John 14: 1
exhonyiweyo EKHAYA, UMARIYA, IXESHA LOBABALO.