Isiprofeto sikaIsaya soBukomanisi beHlabathi

 

WE sele isondele esiphelweni sokufuduka kwentsapho yethu nobulungiseleli bethu kwelinye iphondo. Kube sisidubedube kakhulu… kodwa ndikwazile ukugcina iliso elinye kwinto eyenzeka ngokukhawuleza kwihlabathi njengoko abantu abazinyulileyo behlabathi “abaphezulu” bajijisana namandla, ulongamo, izibonelelo kunye nokutya okuvela kubemi behlabathi ngeentlekele ezenziweyo. 

UBawo weCawe uLactantius wawubiza ngokuba “kukuphanga okuqhelekileyo”. Esi sisimbuku sezinto ezikhomba kuzo zonke iintloko-ndaba namhlanje: Ubuqhophololo obukhulu ekupheleni kwesi sizukulwana - i-neo-Communist ithatha indawo phantsi kwe-"environmentalism" kunye "nezempilo". Ewe, obu bubuxoki kwaye uSathana "nguyise wobuxoki". Konke oku kwaprofetwa kwiminyaka engama-2700 eyadlulayo kwaye mna nawe siyaphila ukuze sikubone. Uloyiso luya kuba lolukaKrestu emva kwale mbandezelo inkulu...

 

Ipapashwe okokuqala ngoJulayi 2020…


IBHALWE ngaphezulu kweminyaka engama-2700 eyadlulayo, u-Isaya ngoyena mprofeti ubalaseleyo weXesha elizayo loXolo. Abaseki beCawa yasekuqaleni babedla ngokukhankanya imisebenzi yakhe xa wayethetha "ngexesha loxolo" elizayo emhlabeni-ngaphambi kokuphela kwehlabathi-nanjengoko kwaprofetwa ngu-Nenekazi lethu laseFatima.

Ewe ummangaliso wathenjiswa eFatima, owona mmangaliso mkhulu kwimbali yehlabathi, owesibini emva koVuko. Kwaye loo mmangaliso uyakuba lixesha loxolo olungazange lubonelelwe ngenene emhlabeni. —UKhadinali Mario Luigi Ciappi, Oktobha 9, 1994 (umfundisi wezakwalizwi kaPius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, noJohn Paul II); Ikhatyathi yoSapho, (Septemba 9, 1993), iphe. 35

Abaseki beCawa nabo bayaliqonda eli xesha uIsaya athethe ngalo ukuba linye kunye enye njengaleyo "yemileniyam" eyathethwa ngu-St John kwisahluko sama-20 seSityhilelo-oko ooTata bakubiza ngokuba "ngumhla weNkosi" okanye "ukuphumla kweSabatha" kweCawa:

Ewe, imini yeNkosi iya kuba yiminyaka eliwaka. -Umhla kaBharnabhas, Ootata beCawe, Ch. Ngama-15

Batolike ulwimi luka-Isaya noluka-St John lokomfuziselo ukubhekisa ekuphelisweni kolawulo olubi lwehlabathi, emva kokuba "irhamncwa" kunye "nomprofeti wobuxoki" baphoswa esihogweni (ISityhi. 19:20), kunye Umgwebo wabaphilayo ithatha indawo. Emva koko, iZibhalo ziya kungqinelwa, uxolo luya kulawula ixesha elithile, kwaye njengoko iNkosi yethu yathi:

Ezi ndaba zilungileyo zobukumkani ziya kuvakaliswa kulo elimiweyo liphela, zibe bubungqina kuzo zonke iintlanga; kwaye emva koko i end iza kuza. (Mat. 24:14)

Okona kubaluleke nangakumbi, amazwi athi “Bawo wethu” aya kuzalisekiswa ekugqibeleni xa uBukumkani bukaKristu buza kuza ngendlela entsha. “Iyakwenziwa emhlabeni njengasezulwini.” Eli themba livakaliswe kakuhle ngu-St. Louis de Montfort owathi abangcwele ngelo xesha "baya kugqwesa ngobungcwele uninzi lwabanye abangcwele njengemisedare yaseLebhanon ngaphezulu kwezihlahla ezincinane."[1]Unyango ngokuNikela ngokuNyanisekileyo kwiNtombi eNyulu, Ubugcisa. 47; cf. Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele

Imithetho yakho yaphukile, iVangeli yakho iphoselwe ecaleni, imilambo yobugwenxa igcwele umhlaba wonke uthatha nabakhonzi bakho ... Ngaba yonke into iya kufikelela esiphelweni njengeSodom neGomora? Awusoze waphula ukuthula kwakho? Ngaba uya kuyinyamezela yonke le nto ngonaphakade? Ngaba akuyonyaniso ukuba ukuthanda kwakho kufuneka kwenziwe emhlabeni njengasezulwini? Ayilonyani na ukuba ubukumkani bakho bufanele bufike? Ngaba awuzange unike eminye imiphefumlo, othandekayo kuwe, umbono wokuvuselelwa kweCawa kwexa elizayo? —St. Louis de Montfort, Umthandazo wabavangeli, n. 5; www.ewtn.com

Olu hlaziyo, u-Isaya uxela kwangaphambili, lubandakanya ukubuyiselwa kwendalo ethile ngokuphumelela ebubini, ukugula, kunye nokwahlukana, okwexeshana.

La ngamazwi ka-Isaya malunga newaka leminyaka: 'Kuba kuyakubakho izulu elitsha, nomhlaba omtsha, ongowokuqala awuyi kukhunjulwa, ungangeni ezintliziyweni zabo; baya kugcoba bavuye kwezi zinto ndizidalayo. … Akuyi kuba savela khona usana oluneentsuku, nexhego elingayizaliseli imihla yalo; kuba umntwana uya kufa eneminyaka elikhulu ubudala… Kuba iya kuba njengemihla yomthi wobomi, iya kuba njalo imihla yabantu bam, nomsebenzi wezandla zabo uya kuba mkhulu. Abanyulwa bam abayi kuzixhamla ngokulambathayo, bazalele abantwana ngenxa yesiqalekiso; ngokuba baya kuba yimbewu yobulungisa esikelelekileyo yiNkosi, nabaphume bona kubo. —St. UJustin Martyr, Ingxoxo kunye noTrypho, uCh. 81, Ootata beCawe, Ilifa lobuKristu; cf. Is 54: 1

Ke into ezayo emva koko kukufakwa iintambo kukaSathana (ISityhi 20: 4). Kodwa ke oko kukwathetha…

Ngoku simi phantsi kobona bumdubedube obukhulu obudlulileyo kwimbali yoluntu edlulileyo ... Ngoku sijamelene nembambano yokugqibela phakathi kweCawe kunye nomchasi-wecawe, iVangeli ngokuchasene neVangeli, uKrestu ngokuchasene no-Kristu… Sisilingo… seminyaka engama-2,000 yenkcubeko kunye nempucuko yamaKristu, ngayo yonke imiphumo yesidima somntu, amalungelo abantu, amalungelo abantu namalungelo ezizwe. -Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kwi-Eucharistic Congress, ePhiladelphia, PA; Nge-13 ka-Agasti ka-1976; cf. Katolika kwi-Intanethi (iqinisekiswe nguDeacon Keith Fournier owayekhona)

Eli dabi lokugqibela liqhubela phambili liya kulo incopho—Ukungqubana kwezikumkani. Ewe, kanye njengokuba uSanta uJohn waxela kwangaphambili ngokunyuka kobuzwilakhe bomhlaba jikelele phantsi "kwerhamncwa" phambi kweXesha loXolo (ISityhi 13: 5), noIsaya ngokunjalo. Kwaye kanye njengokuba iSt umnotho ngokulawula ukuba ngubani "onokuthenga okanye athengise" (ISityhi 13:17), u-Isaya utyhila indlela lo Mchasi-Kristu eya kulawula ngayo kubutyebi behlabathi.

 

ISIPROFETO SOBUKomanisi Behlabathi

Kule Lwesithathu idlulileyo Ukufunda okokuqala ngeMisa, UIsaya ulumkisa uSirayeli onenkani nongaguqukiyo (nohlobo lweCawe engu “Sirayeli omtsha”; cf. IKatekism yeCawa yamaKatolikan. 877) indlela eza kuvela ngayo eAsiriya ukuza kuhlambulula ilizwe labo.

Yeha iAsiriya! Intonga yam ngomsindo, intonga yam ngomsindo. Ndimthuma nxamnye nohlanga olungahloneli Thixo, kwaye ndiya kumyalela kubantu abanomsindo bathimbe, baphange, bawaxovule njengodaka lwezitrato. Kodwa le ayisiyiyo injongo yakhe, kwaye akanangqondo; Endaweni yokuba usentliziyweni yakhe ukutshabalalisa, ukuphelisa iintlanga ezingembalwa. Kuba uthe: “Ndikwenze ngamandla am, nangobulumko bam, kuba ndinobuqili. Ndiyishenxisile imida yezizwana, ndaphanga ubuncwane bazo, ndaza ndabeka isihlalo sobukhosi njengesigebenga. Isandla sam sithimbe njengendlwane yentaka yeentlanga; ndathi, njengoko ndiwuthathayo amaqanda eshiye yedwa, ndawuthatha wonke umhlaba; akukho mntu uphephezelisa iphiko, okanye avule umlomo, okanye akhwaze! ”

Ngokwabanye abaSeki beCawa bokuqala abanjengoHippolytus,[2]“Uyabona, iNkosi inyusela phezu kwakho amanzi omlambo, omelele, agcwele, nkosi yaseAsiriya. Ngokumkani uthetha umzekeliso Umchasi-Kristu… ”-“ On Christ and Antichrist ”, n. 57; newadvent.org UVictorinus[3]"Kuyakuba noxolo kumhlaba wethu… kwaye bayakuyijikeleza iAsiriya [iAsiriya], engumchasi-Kristu, kumsele kaNimrodi." —Ingcaciso kwiApocalypse, isahl. 7 kunye noLactantius, uMchasi-Kristu angavela namhlanje eSyria (Iraq), eyayiyiAsiriya yakudala. 

Kuya kuvela omnye ukumkani wase-Aram, ozelwe ngumoya ombi… uya kuthi ke azibize ngoThixo, azimisele ukuba anqulwe njengoNyana kaThixo, anikwe amandla okwenza imiqondiso nemimangaliso… Uya kuzama ukutshabalalisa indlu kaThixo, atshutshise abantu abangamalungisa; kwaye kuya kubakho imbandezelo kunye nembandezelo enkulu ekungazange kubekho injalo kwasekuqalekeni kwehlabathi. -Lactantius (malunga nowama-250-330 AD), Amaziko obuThixo, Incwadi 7, isahl. 17 

Ukuqiniseka, Umchasi-Kristu uyinto yokwenene umntu,[4]"… Umchasi-Kristu ngumntu omnye, hayi igunya-hayi umoya wokuziphatha nje, okanye inkqubo yezopolitiko, hayi ubukhosi, okanye ukulandelelana kwabalawuli-yayiyinto eqhelekileyo kwiCawa yokuqala." —St. UJohn Henry Newman, "Amaxesha Umchasi-Kristu", Isifundo 1 kodwa ukwaza kulawula ngolawulo lobukhosi behlabathi- "irhamncwa elineentloko ezisixhenxe".[5]Rev 13: 1 Eyona nto ibalulekileyo kwisicatshulwa sikaIsaya yile "lo" uthunywe nguThixo ukuba ohlwaye izizwe: uthimba amaxhoba, athabathe ukuphanga, asuse imida, ahluthe ubutyebi beentlanga. Ngamanye amagama, yile nto yenziwe buKomanisi: ithimba ipropathi yabucala, ithimba ubutyebi, ithintela ishishini labucala, kwaye itshabalalise imida yezizwe.

Kwincwadi yakhe yowe-1921 ebhengeza iyelenqe “leenguqu zehlabathi” zobuKomanisi, umbhali uNesta H. Webster wajongana neengcinga ezisisiseko zemibutho efihlakeleyo yeFreemasonry kunye ne-Illuminatism eziqhuba isiphithiphithi sanamhlanje. Yimbono yokuba "impucuko ayilunganga" kwaye usindiso kuluntu luxhomekeke "ekubuyeni kwendalo." Ayisiyiyo kuphela le nto icace gca kwiinjongo ze-17 "zophuhliso oluzinzileyo" lweZizwe eziManyeneyo,[6]cf. IPaganism eNtsha-Icandelo III kodwa yaphinda yaqaqanjiswa-kwaye yagwetywa-nguPopu St. Leo XIII:

Ngeli xesha, nangona kunjalo, abaxhasi bobubi babonakala bedibanisa kunye, kwaye besokola nobunye ubumbano, bekhokelwa okanye bencedwa ngumbutho olungelelaniswe kakhulu kwaye usasazekile obizwa ngokuba yiFreemason. Abasenzi mfihlakalo ngeenjongo zabo, kodwa ngoku ngenkalipho bavukela uThixo ngokwakhe… eyona njongo yabo iyazinyanzela ukuba izijonge — oko kukuthi, ukubhukuqwa ngokupheleleyo kwayo yonke inkolo nenkolo yezopolitiko zehlabathi enemfundiso yobuKrestu. iveliswe, kwaye endaweni yezinto ezintsha ngokungqinelana nezimvo zazo, apho iziseko kunye nemithetho ziya kuthathwa khona ubume bendalo. —I-POPE LEO XIII, Uhlobo lomntu, Encyclical on Freemasonry, n. 10, Apri 20, 1884

Isithandi sobulumko uFrançois-Marie Arouet, owaziwa ngokuba nguVoltaire, wayengomnye wamaMason anamandla eFrance awathi enye indoda yamchaza "njengoyena mntu ugqibeleleyo kaSathana oke wambona." IVoltaire ibonelela ngombono kunye nesizathu sokuba uninzi loopopu bagwebe kwaye balumkise ngamayelenqe abo oguquko lwehlabathi…, ngokucacileyo, eqhubekayo:

… Xa iimeko zilungile, ulawulo luzakusasazeka kuwo wonke umhlaba ukucima onke amaKrestu, kwaye emva koko kusekwe ubuzalwana kwindalo iphela ngaphandle umtshato, usapho, ipropathi, umthetho okanye uThixo. -UFrancois-Marie Arouet de Voltaire, uStephen Mahowald, Uya kutyumza intloko yakho (Uhlobo lohlobo)

Owayesakuba ngumongameli we-USSR, uMichael Gorbachev, owasungula IGreen Cross yamazwe aphesheya ukukhuthaza amalinge e-UN kwaye ngubani ohleli engakholelwa kubukho bukaThixo kunye nobukomanisi, utshilo kwi-PBS uCharlie Rose Show:

Siyinxalenye yeCosmos… UCosmos nguThixo wam. Indalo nguThixo wam… ndiyakholwa ukuba inkulungwane yama-21 iya kuba yinkulungwane yokusingqongileyo, inkulungwane apho sonke kuya kufuneka sifumane impendulo yendlela yokuvisisanisa ubudlelwane phakathi komntu neNdalo yonke… Siyinxalenye yeNdalo…  —Okthobha 23, 1996, ICanada Simahla yeendaba 

UWebster ugxininisa indlela ukupheliswa (okt ukuphangwa) kwepropathi yabucala isitshixo kulungelelwaniso olutsha lwehlabathi. Ecaphula isithandi sobulumko esingumFrentshi kunye noFreemason uJean-Jacques Rousseau, ushwankathela indlela ifilosofi esekwe ngayo le mibutho ifihlakeleyo ingumbono wokuba eyabucala yingcambu yengxabano.

"Indoda yokuqala eyayicinga ukuba ithi 'Le yeyam,' kwaye yafumanisa ukuba abantu balula ngokwaneleyo ukuba bakholelwe kuye yayingoyena msunguli woluntu. Loluphi ulwaphulo-mthetho, zeziphi iimfazwe, ukubulala, zeziphi iintlungu nezinto ezoyikisayo ngewayengazisindisile kuluntu oluthi, luthabathe imihlakulo kwaye luzalise imisele, lwakhala kwabanye abantu luthi: 'Lumka umamele lomkhohlisi; ulahlekile ukuba ulibale ukuba iziqhamo zomhlaba zezabo bonke kwaye nomhlaba awungowamntu. '”Ngala mazwi [eRousseau] wonke umgaqo wobuKomanisi uyafumaneka. -Uguquko lwehlabathi, iyelenqe lokulwa nenkcubeko, I-1-2

Ewe, ezona nkohliso zibalaseleyo zihlala zine-kernel yenyaniso, ukuba ayisiyiyo nyani. Kungenxa yesi sizathu le nto ulutsha lwanamhlanje lutsalwa ngokulula Imigaqo kaMarxist kwakhona. Kodwa uWebster ubhengeza ukungaphili kobu buchwephesha ngokuba buyintoni:

Ukutshabalalisa inkcubeko ngokupheleleyo kwaye uhlanga loluntu luyatshona kwinqanaba lehlathi apho ekuphela komthetho lowo womelele ngaphezu kwababuthathaka, inkuthazo kuphela umzabalazo weemfuno zezinto eziphathekayo. Kuba nangona umyalelo kaRousseau, "buyelani ehlathini nibe ngamadoda!" ingayingcebiso ebalaseleyo xa itolikwa njengomyinge wexeshana, "buyela ehlathini uhlale apho" licebo leenkawu ezinesidima ... Ngokusasazwa "kweziqhamo zomhlaba" umntu kufuneka abukele nje amatyeli amabini engceni ukuphikisana ngombungu ukubona ukuba umbuzo wokubonelelwa kokutya uzinziswa njani kuluntu lwangaphambili. —Ibhidi. iphepha 2-3

Kungenxa yoko le nto uMama wethu evele eFatima ecela ukungcwaliswa kweRashiya kwiNtliziyo yakhe engafezekanga, hleze iimpazamo zaseRussia (Ubukomanisi) malunga nokubamba apho ngoguquko lweBolshevik, luya kuqala ukusasazeka kwihlabathi liphela. UMongameli wethu akazange akhathalelwe. Njengoko uPopu Pius XI watshoyo kwincwadi yakhe enamandla nesiprofeto, I-Redemptoris kaThixo, Rhashiya nabantu bayo baba sigqithiswe ngabo…

… Ababhali kunye nabathengi ababecinga iRussia njengeyona ndawo ilungiselelwe ukulinga isicwangciso esacaciswa kumashumi eminyaka eyadlulayo, kwaye ngubani oqhubeka nokusasaza ukusuka kwelinye icala lehlabathi ukuya kwelinye… Amagama ethu ngoku afumana isiqinisekiso esibuhlungu esivela kwiziqhamo ezikrakra zeengcinga zobhukuqo-mbuso, Esazibona kwangaphambili sazixela kwangaphambili, nezizizilumkiso… ezisongela onke amanye amazwe ehlabathi. —I-POPE PIUS XI, I-Divini Redemptoris, n. I-24, 6

 

ISICWANGCISO NGEXESHA LOKWENENE

Ewe, le ajenda yomgaqo "wokubhukuqa ngokupheleleyo inkolo kunye nezopolitiko zehlabathi" ziqhubeka njengoko bekucetyiwe. Uyilo olucetywayo lweZizwe eziManyeneyo olubizwa ngokuba yiAgenda 21, lutyhalelwa ngumphathi wezendalo onamandla kodwa onempembelelo uMaurice Strong kwaye watyikitywa ngamazwe angamalungu ali-178, luye lwathathwa lwaphinda lwenziwa ngokutsha phantsi kwesicwangciso sangoku: I-Agenda 2030. Umanduleli wayo wacela ukuba kupheliswe "ulawulo lwesizwe" kunye ukupheliswa kwamalungelo epropathi.

I-ajenda 21: “Umhlaba… awunakuthathwa njengempahla eqhelekileyo, ulawulwa ngabantu kwaye kuxhomekeke kwingcinezelo nakukungasebenzi kakuhle kweemarike. Ubunini bomhlaba wabucala ikwasisixhobo esiphambili sokuqokelela kunye nokuxinana kobutyebi kwaye ke oko kunegalelo ekungabikho kokusesikweni kwezentlalo; ukuba ayithintelwa, isenokuba ngumqobo omkhulu ekucwangcisweni nasekumiliselweni kwezikimu zophuhliso. ” - "I-Alabama iyayinqanda i-Ajenda ye-UN ye-21 Ukuzinikezela kolawulo", nge-7 kaJuni, 2012; abatyali.com

Ndiqinisekile umprofeti uIsaya wayeza kukhala ixilongo elikhulu kakhulu ukuba ebesaphila namhlanje. Ngokukodwa xa ucinga ukuba kwenzeka ntoni ngaphakathi Ukubona ngokucacileyo phantsi kwekhava le-COVID-19 kunye nemilinganiselo yokuvalelwa yedwa "into elungileyo": enye ye Ubutyebi obuninzi budluliselwa kwimbali. Umhlalutyi wentengiso, uJim Cramer, uthi iinkampani kunye neemarike zentengiso zikhula ngokukrokra ngelixa amashishini amancinci "ehla njengeempukane."[7]Nge-5 kaJuni, 2020; imakethi.businessinsider.com Isizathu kukuba iFederal Reserve kunye nezinye iibhanki eziphambili "zishicilela imali" ukuze kuthengwe urhulumente kunye namatyala amashishini ngokufihla eyona nto yenzekayo-ukuwa koqoqosho lwehlabathi kunye nokuhamba okuzinzileyo kweempahla kwiReserve. Ngo-Epreli, Bloomberg uxele ukuba iFed "ithenga ii-asethi ezingama-41 ezigidi zeedola yonke imihla"; Abahlalutyi bakaMorgan Stanley baqikelela ukuba iFederal Reserve, iBhanki eNkulu yaseYurophu, iBhanki yaseJapan kunye neBhanki yaseNgilani bazokwandisa ama-sheet abo asezantsi ngama-6.8 trillion eedola xa konke kusenziwa. Kwaye umhlalutyi wesitokhwe uGreg Mannarino wamabango oKhetho lwaBarhwebi:

Asikaboni nto okwangoku. Ukuze i-Federal Reserve igqibe isicwangciso sayo [sokuba ngumnikazi weplanethi], esisezintliziyweni zayo ngoku, zizalisa amawaka ezigidi zeedola kwihlabathi liphela ziye kwezinye iibhanki eziphambili ukuze zithenge iiasethi. -UJulayi 16, 2020; iwahean.com

Ngamanye amagama, ubutyebi behlabathi bukhawuleza bugxilwe kwi Imbinana yeentsapho ezinamandla zebhanki, Ngoobani ii-Freemason.[8]cf. “Inkulungwane Yekhoboka: Imbali Yommandla Wogcino-mpahla” NguJames Corbett Cinga ngamazwi omprofeti uMika (oku Ukufunda kweMisa okokuqala ngoMgqibelo):

Athi ke, abo bacinga ubutshinga, basebenze ububi ezililini zabo! ekukhanyeni kwasekuseni [okt. "Ukukhanya kwelanga"] bayayifeza xa ilele phantsi kwamandla abo. Banqwenela amasimi, bawahluthe; izindlu, bazithabathe; baqhatha umnini wendlu yakhe, indoda yelifa lakhe… (Mika 2: 1-2)

Elo iya kuba lixesha apho ubulungisa buya kukhutshelwa ngaphandle, kwaye ubumsulwa buthiyiwe; apho abangendawo baya kudla abo balungileyo njengeentshaba; akukho mthetho, nocwangco, okanye uqeqesho emkhosini oluya kugcinwa… zonke izinto ziya kubhidaniswa zixutywe kunye ngokuchasene nelungelo, kunye nemithetho yendalo. Umhlaba uya kubharha, kube ngathi kukwinto eyodwa. Xa ezi zinto zisenzeka, amalungisa kunye nabalandeli benyaniso baya kuzahlula kwabakhohlakeleyo, babalekele isolutions. —ULactantius, uBawo weCawa, Amaziko obuThixo, Incwadi VII, Ch. 17

Mhlawumbi le yeyona ntlekele ilusizi kule yure xa sibukele abaqhankqalazi betshisa izakhiwo, bephanga, bewisa imifanekiso eqingqiweyo, behlasela amapolisa, bebiza elubala ukuba ulawulo lukaMarxist lilawule: ngokuyintloko banikezela amandla kwinkampani yebhanki eqhubeka ibiza izithonga . Isigqebelo solu tshintsho asilahlekanga kuBenedict XVI:

Ukunganyamezelani okutsha kuyanwenwa, oko kuyacaca… inkolo engentle yenziwa ibe ngumgangatho wobuzwilakhe ekufuneka wonke umntu awulandele. Oko ke kubonakala ngathi yinkululeko-esona sizathu sokuba ikukukhululeka kwimeko yangaphambili. -Ukukhanya kweLizweIngxoxo noPeter Seewald, iphe. 52

Njengoko bendibhale ngaphambili, imfazwe nokwahlukana kuvela kwincwadi yokudlala ye-Freemasonry: ukumisa ukungavisisani kwamazwe aphesheya, ukuxhasa ngemali omabini amacala emfazwe, ukukhuthaza ukwahlukana ngokobuhlanga nangokwesini, kuqhekeza yonke into ukuze ekugqibeleni iphinde yakhiwe… Ordo ab chaos (odola uphume isiphithiphithi ”) loluntu olufihlakeleyo modus operandi. UThomas Jefferson ubhalele uJohn Wayles Eppes Monticello:

[T] Umoya wemfazwe nowokumangalelwa… ukusukela ngethiyori yale mihla yokuqhubekeka kwetyala, uwurhawuzise umhlaba ligazi, watyumza abemi bawo phantsi kwemithwalo eyakhe yaqokelelana. - Juni 24, 1813; vumela.rug.nl

Isandi esiqhelekileyo?

Sicinga ngamagunya amakhulu omhla wangoku, wezinto ezingaziwayo zemali eziguqula abantu babe ngamakhoboka, ezingasekhoyo izinto zabantu, kodwa ngamandla angaziwayo asebenza ngabantu, abathi abantu bangcungcuthekiswe bade babulawe. Bona [okt, inzala engaziwayo yemali] zingamandla atshabalalisayo, amandla awoyikisa umhlaba. -UPOPE BENEDICT XVI, Umbono emva kokufundwa kwe-ofisi yeYure yesiThathu ngale ntsasa kwi-Sinodi Aula, e-Vatican City, nge-11 ka-Okthobha ka-2010.

 

UTSHINTSHO LWESINE KWIMFIHLO

Umntu akanakukuphelisa oku kucamngca ngamagama ka-Isaya angaphambi kokujonga ngaphandle kokujonga enye inkalo ebalulekileyo apho ubuKomanisi busasazeka kwakhona kwihlabathi liphela: ipolitiki "eluhlaza". Njengegosa kwi-UN's Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ngokuqinisekileyo yavuma:

… Umntu kufuneka azikhulule kwinkohliso yokuba umgaqo-nkqubo welizwe jikelele ngumgaqo-nkqubo wezokusingqongileyo. Endaweni yokuba umgaqo-nkqubo wotshintsho lwemozulu umalunga nendlela esabela ngayo kwakhona ide facto ubutyebi behlabathi… -Ottmar uEdenhofer, yemihla ngemihla.comNgoNovemba 19th, 2011

Kwaye kwakhona,

Eli lixesha lokuqala kwimbali yoluntu ukuba sizibekele umsebenzi wokuba ngabom, kwisithuba sexesha elichaziweyo, ukutshintsha imodeli yophuhliso lwezoqoqosho ebelulawula kangangesithuba seminyaka eli-150 ubuncinci-okoko kwabakho uguquko kwimizi-mveliso. -Igosa eliyiNtloko loTshintsho lweMozulu kwiZizwe eziManyeneyo, uChristine Figueres, nge-30 kaNovemba, 2015; unric.org

Mamela nje omnye wabazobi be "new world order" (umsebenzi wabo kukukhuthaza kanye oko uIsaya waprofetayo: "vula" imida yezizwe):

Le yingxaki yobomi bam. Kwanaphambi kokuba ubhubhane uhlasele, ndaqonda ukuba sikwi yenguqu umzuzu apho into engenakwenzeka okanye engacingekiyo kumaxesha aqhelekileyo ibingakhange yenzeke kuphela, kodwa mhlawumbi iyimfuneko. Kwaye kwafika uCovid-19, obuphazamise ngokupheleleyo ubomi babantu kwaye wafuna indlela eyahlukileyo yokuziphatha. Sisiganeko esingazange sabonwa ngaphambili ekusenokwenzeka ukuba asikaze senzeke kolu manyano. Kwaye kubeka emngciphekweni ukusinda kwempucuko yethu… kufuneka sifumane indlela yokusebenzisana ekulweni utshintsho lwemozulu kunye nenoveli coronavirus. -George Soros, ngoMeyi 13, 2020; ozimeleyo.co.uk.

Yilaa nto inye yona uSoros exhasa ngezimali esidlangalaleni ngabavukeli abanobundlobongela, ngokuveza ngokufihlakeleyo yiProjekthi yeVeritas.[9]https://www.thegatewaypundit.com

Ewe, singena koko i-United Nations ixhasayo iQonga lezoQoqosho ekuthiwa yi "Great Reset" kunye "ne-Fourth Industrial Revolution." Ngokwewebhusayithi yabo, yi…

… Inguquko kwezobuchwephesha eya kuthi itshintshe ngokusisiseko indlela esiphila ngayo, esisebenza ngayo, nesinxibelelana ngayo. Kwisikali sayo, ububanzi bayo, kunye nokuntsokotha kwayo, inguqu ayizukufana nanto eyakhe yenziwa luluntu ngaphambili. Okwangoku asikayazi ukuba izakuvela njani, kodwa inye into icacile: impendulo kuyo kufuneka idityaniswe kwaye ibanzi, ibandakanye bonke abathathi-nxaxheba kupolitiko lwehlabathi, ukusuka kumacandelo karhulumente nawabucala ukuya kwizifundiswa noluntu. —UJanuwari 14, 2016; iforum.org

Kodwa ngaba sibuze okanye savota oku? Apha, eli nxalenye lokugqibela lesiprofeto sika-Isaya nalo liya kuba nesiqhamo ngokumangalisayo; ngaphezulu “komhlaba wonke… akukho mntu ubethwitha iphiko, okanye wavula umlomo, okanye otswina!” Hayi, olu tshintsho lwenzeka ngentsebenziswano yethu epheleleyo-Ukusebenza njengoko sonke sinxibelelana "ne-intanethi yezinto" -kwaye sinikezela ngemfihlo yethu kunye nenkululeko ngaxeshanye. Ewe kuyamangalisa indlela amazwe akhawuleza ngayo, ngamanye, avalela abantu abasempilweni ekubanjweni kwendlu ngokunganyanzelekanga. Akukho mntu ubuze ukuba ezo triliyoni zitshekishwe ngurhulumente simahla ziya kuhlawulwa njani. Kwaye kwathi cwaka okungaqhelekanga kulawulo lweCawa xa bevala iiparishi ngaphandle kokuchopha. Ingxelo kwimidiya yoluntu ilawulwa ngokuqinileyo njengoko iingxilimbela zobuchwephesha zingena kwimowudi yokuhlola. Nkqu noosodolophu kunye neerhuluneli bathe cwaka ngendlela engaqhelekanga njengoko abaqhankqalazi bachitha kwaye betshabalalisa izitalato zabo egameni lokulwa “ubuhlanga.” Kwaye endaweni yokugxeka amaqhinga abo kaMarx, uninzi luye lwazibandakanya nabo ngenxa yobugwala, uloyiko okanye ukungazi. Ewe, abantu bayoyika ukoyisa "ukubetha iphiko" okanye "ukuvula umlomo" ngenxa yokoyika ukuvalwa, ukuhlazeka, okanye nokugxothwa. Kubonakala ukuba u-Isaya wakubona oku ngokuchaneka okumangalisayo.

Kodwa ke nabo baninzi abapapa kunye namalungu olawulo. Isifundo seVatican nge-New Age sabizwa ngokuba "NguYesu Krestu, UMphathi waManzi oBomi”Ngumsebenzi obalulekileyo wokuprofeta ochaza ngokweenkcukacha izilumkiso kwikhulu leminyaka ngaphambili koopopu bangaphambili:" umbono wehlabathi "-ubuncinci ubuKrestu-obusekwe kwindibaniselwano yokusingqongileyo, itekhnoloji, nokudlala ngeDNA yobomi ngokupheleleyo. 

Ugxininiso olunzulu lwendalo kwi-biocentrism luphika umbono we-anthropology weBhayibhile, apho abantu bakumbindi wehlabathi… Ibalasele kwezomthetho nakwezemfundo namhlanje… kwithiyori yeengcinga esekwe kwimigaqo-nkqubo yolawulo lwabemi kunye nolingelo kubunjineli bemfuza, ethi Kubonakala ngathi babonisa iphupha abantu abanalo lokuzenzela ngokutsha. Abantu banethemba lokwenza njani oku? Ngokucacisa ikhowudi yemfuza, ngokutshintsha imigaqo yendalo yesini, ngokuchaseneyo nemida yokufa. -UYesu Krestu, UMphathi waManzi oBomi, n. I-2.3.4.1 

Ngamanye amagama, luvukelo oluya kufikelela kuvuthondaba kanye kwindlela u-Isaya, uSt. John, INkosi yethu no-Paul uPaul bathi iyakuba yiyo: emntwini ukuzibeka endaweni kaThixo.

… Loo mhla [umhla weNkosi] awuyi kufika, ngaphandle kokuba imvukelo [inguquko] ize kuqala, atyhileke umntu ongenamthetho, unyana wentshabalalo, ochasayo aziphakamisayo ngokuchasene nako konke okubizwa ngokuba nguthixo okanye into unqula, ngokokuze ahlale etempileni kaThixo, ezibiza ukuba unguThixo; (2 Tes. 3-4)

Kodwa iya kuba lulawulo olufutshane. INkosi iya kwaphula abangendawo, utsho uIsaya, kwaye okwexeshana, kuya kubakho ixesha loxolo nomgwebo:

Uya kumbetha ondlongondlongo ngentonga yomlomo wakhe; ambulale ongendawo ngomoya wemilebe yakhe. Ubulungisa bubotshiwe esinqeni sakhe. nokuthembeka ibhanti ezinqeni zakhe. Ingcuka iya kuba lundwendwe lwamatakane… Ngemihla ezayo, Intaba yendlu yeNkosi iya kumiswa njengeyona ntaba iphakamileyo Waphakama ngaphezu kweenduli. Zonke iintlanga ziya kuba ngumsinga ukuya kuyo… Kuba kuya kuphuma umyalelo eZiyon, kwanelizwi * likaNdikhoyo eliphuma eJerusalem. Iya kugweba phakathi kweentlanga, kwaye ubeke imimiselo yezizwana ezininzi. Ziwakhande amakrele azo abe ngamakhuba nemikhonto yabo ibe ngamagwegwe okuthena imithi; olunye uhlanga aluyi kuphakamisela uhlanga ikrele; kwaye abayi kuqeqeshela imfazwe kwakhona… kuba umhlaba uya kuzala kukwazi iNkosi njengamanzi egubungele ulwandle. (Isaya 11: 4-6, 2: 2-5, 11: 9)

Owu! xa kuwo wonke umzi nelali umthetho weNkosi ugcinwa ngokuthembeka, xa kuhlonitshwa izinto ezingcwele, xa iiSakramente zisenzeka rhoqo, kwaye nemimiselo yobomi bobuKristu izalisekiswa, ngokuqinisekileyo akusayi kubakho mfuneko yokuba sisebenze ngakumbi ubona zonke izinto zibuyiselwe kuKristu… Kwaye emva koko? Ekugqibeleni, iyakucaca kubo bonke into yokuba icawe, njengoko yayimiselwe nguKrestu, kufuneka yonwabele inkululeko epheleleyo nokuzimela kuwo wonke ulawulo lwangaphandle… “Uya kuzaphula iintloko zeentshaba zakhe,” ukuze bonke yazi "ukuba uThixo ngukumkani wehlabathi lonke," ukuze iintlanga zazi ukuba zingamadoda. Konke oku, Bazalwane abahloniphekileyo, Siyakholelwa kwaye silindele ngokholo olungagungqiyo. —UPOPI PIUS X, E Supremi, Encyclical "Ekubuyiselweni kwezinto zonke"N. 14, 6-7

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Xa ubuKomanisi babuya

IPaganism eNtsha

Oopopu kunye noMyalelo weHlabathi oMtsha

Ukudideka kweMozulu

Iipopu kunye neXesha lokuKhangela

Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele

Indlela elahlekile ngayo iXesha

Umgwebo wabaphilayo

Bawo oyiNgcwele othandekayo… Uyeza

Ngaba nyhani uYesu uyeza?

UYesu Uyeza!

I-Millenarianism-Iyintoni kwaye ayikho

 

Xhasa ubulungiseleli bukaMarko:

 

Ukuhamba kunye noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

Ngoku kwiTelegram. Cofa:

Landela uMarko kunye "nemiqondiso yamaxesha" yemihla ngemihla kum:


Landela imibhalo kaMarko apha:

Mamela oku kulandelayo:


 

 

Shicilela Ngobuhlobo kunye nePDF

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 Unyango ngokuNikela ngokuNyanisekileyo kwiNtombi eNyulu, Ubugcisa. 47; cf. Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele
2 “Uyabona, iNkosi inyusela phezu kwakho amanzi omlambo, omelele, agcwele, nkosi yaseAsiriya. Ngokumkani uthetha umzekeliso Umchasi-Kristu… ”-“ On Christ and Antichrist ”, n. 57; newadvent.org
3 "Kuyakuba noxolo kumhlaba wethu… kwaye bayakuyijikeleza iAsiriya [iAsiriya], engumchasi-Kristu, kumsele kaNimrodi." —Ingcaciso kwiApocalypse, isahl. 7
4 "… Umchasi-Kristu ngumntu omnye, hayi igunya-hayi umoya wokuziphatha nje, okanye inkqubo yezopolitiko, hayi ubukhosi, okanye ukulandelelana kwabalawuli-yayiyinto eqhelekileyo kwiCawa yokuqala." —St. UJohn Henry Newman, "Amaxesha Umchasi-Kristu", Isifundo 1
5 Rev 13: 1
6 cf. IPaganism eNtsha-Icandelo III
7 Nge-5 kaJuni, 2020; imakethi.businessinsider.com
8 cf. “Inkulungwane Yekhoboka: Imbali Yommandla Wogcino-mpahla” NguJames Corbett
9 https://www.thegatewaypundit.com
exhonyiweyo EKHAYA.