Uhambo oluya kwiLizwe Lesithembiso

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
Nge-18 ka-Agasti ka-2017
NgoLwesihlanu weveki ye-XNUMX ngeXesha eliQhelekileyo

Imibhalo yeLigugu Apha

 

THE yonke iTestamente eNdala luhlobo lwesikweko kwiCawa yeTestamente eNtsha. Okwenzekileyo kwindawo yenyama yaBantu bakaThixo “ngumzekeliso” wento uThixo aya kuyenza ngokwasemoyeni ngaphakathi kwabo. Kungoko, kumdlalo weqonga, amabali, uloyiso, ukungaphumeleli, kunye nohambo lwamaSirayeli, zifihliwe izithunzi zento ekuyiyo, kwaye izakuza kwiCawe kaKristu… 

Ezi zizithunzi zezinto ezizayo; into eyinyani yekaKristu. (Kol 2:17)

Cinga ngesibeleko sikaMariya esingagungqiyo njengesiqalo samazulu amatsha nomhlaba omtsha. Kwakukuloo mhlaba uchumileyo apho uKristu wakhawulwa khona, uAdam omtsha. Cinga ngeminyaka engamashumi amathathu yokuqala yobomi baKhe njengelungiselelo lokuba uyakubakhulula nini abantu baKhe. Oku kufanekiselwa kwangaphambili kuNowa, kuYosefu, ku-Abraham, kude kube nguMoses-zonke iintlobo zikaKristu. Njengokuba uMoses wahluleyo uLwandle oluBomvu, ekugqibeleni, wahlangula abantu baKhe ebukhobokeni buka Pharoah, ngokunjalo, intliziyo kaKristu yaqhawuka yavuleka ngomkhonto, ehlangula abantu baKhe kumandla esono kunye noSathana. 

Kodwa ukukhululwa kwamaSirayeli eYiputa yayisisiqalo nje. Bakhokelelwa entlango apho uThixo wayeza kubahlambulula khona amashumi amane eminyaka, ebalungiselela ukungena kwiLizwe Lesithembiso. Apho, entlango, uThixo wayeza kubatyhilela iintliziyo zabo ezilukhuni ngelixa ebondla ngemana, kwaye ephelisa ukunxanwa kwabo emanzini alulwalwa. Ngokunjalo, uMnqamlezo yayisisenzo nje sokuqala sokuhlangulwa koluntu. Emva koko uThixo wayezakukhokela abantu baKhe, iBandla, ngendlela ende yentlango yokuhlanjululwa, ebondla ngeGazi laKhe eliXabisekileyo neGazi, bade bafike “kwiLizwe Lesithembiso” Kodwa liyintoni eli “Lizwe Ledinga” leTestamente eNtsha? Singalingeka ukuba sithi "Izulu". Kodwa oko kuyinyani kuphela…

Njengoko bendichazile Isicwangciso samaXeshaIcebo lentlawulelo kukuzisa ngaphakathi kweentliziyo zabantu bakaThixo “iLizwe Lesithembiso” apho imvisiswano yendalo ibuyiselwe khona. Kanye njengokuba amaSirayeli ayengekho ngaphandle kwezilingo, ukulingwa, kunye nobunzima kwiLizwe Lesithembiso, ngokunjalo "nexesha loxolo" apho uThixo akhokelela khona iBandla alinakuba ngaphandle kobuthathaka bobuntu, inkululeko yokuzikhethela, kunye nokuzonwabisa yinto engapheliyo yemeko yomntu ukusukela oko kwawa uAdam wokuqala. Nangona uJohn Paul II wayethetha rhoqo "ngesifingo esitsha", "intwasahlobo entsha" kunye "nePentekoste entsha" yoluntu, kwaye akazange angene kumtsha Millenarianism, ngokungathi iXesha elizayo Loxolo liya kuba kukuzalisekiswa kweParadisi yokoqobo esemhlabeni. 

Ubomi bomntu buya kuqhubeka, abantu baya kuqhubeka nokufunda malunga nempumelelo kunye nokusilela, amaxesha ozuko kunye namanqanaba okubola, kwaye uKrestu iNkosi yethu uya kuhlala, kude kube sekupheleni kwexesha, abe kuphela komthombo wosindiso. -UAPOPE JOHN PAUL II, kwiNkomfa yeSizwe yooBhishophu, nge-29 kaJanuwari ka-1996;www.v Vatican.va 

Okwangoku, njengoko Iimfundiso zeCawa yamaKatolika yithi, asikho ngaphandle…

… Ithemba loloyiso oluthile lukaKristu apha emhlabeni phambi kwesiphelo sokugqibela sezinto zonke. Isiganeko esinjalo asikhupwanga, asiyonto ingenakwenzeka, ayiqinisekiswanga yonke into yokuba akusayi kubakho thuba lide lobuKristu boyisa ngaphambi kokuphela… Ukuba phambi kwesiphelo sokugqibela kuya kubakho ixesha, elingaphezulu okanye elingaphantsi, lobungcwele boyiso, eso siphumo asizukuziswa kukuvela komntu onguKrestu kuKhulu kodwa ngokusebenza kwala magunya okungcwaliswa ngoku kuyasebenza, uMoya oyiNgcwele kunye neSakramente zeCawa. -Imfundiso yeCawa yamaKatolika: Isishwankathelo semfundiso yamaKatolika, London Burns Oates & Washbourne, iphe. 1140

Kufundo lokuqala lwanamhlanje, uYoshuwa ubalisa ngokuzaliseka kweentsikelelo zeLizwe Lesithembiso. 

Ndakunika umhlaba ongawusebenzanga, nemizi ongayakhanga, ukuba uhlale kuyo; nidle izidiliya nezinquma eningazityalanga;

Ezi zifana “nobungcwele boyiso” uThixo abugcinele uMtshakazi wakhe ukuze azilungiselele…

… Ibandla linobuqaqawuli, lingenabala okanye mibimbi okanye nayiphi na into enjalo, ukuze libe ngcwele kwaye lingabi nasiphako… (Eph 5:27)

Kuba ufikile umhla womtshato weMvana, umtshakazi wayo uzilungisile. Wayevunyelwe ukuba anxibe ilinen eqaqambileyo, necocekileyo. (ISityhi. 19: 7-8)

Xa uYesu wayebuzwa ngabaFarisi kwiVangeli yanamhlanje ukuba kutheni uMoses evumele uqhawulo-mtshato, waphendula wathi:

Ngenxa yobulukhuni beentliziyo zenu uMoses wakuvumela ukuba nibale abafazi benu; ke ekuqalekeni bekungenjalo. 

U-Yesu uqhubekile, ke ngoko, waphinda waqinisekisa into ebisoloko icetywe nguThixo kwasekuqaleni: ukuba indoda nomfazi bahlale bethembekile bemanyene de kwahlulwe ukufa. Apha sibona kwangaphambili umanyano lukaKristu neBandla laKhe:

Ngaba awukufundanga oko kwasekuqaleni uMdali wabenza baba yindoda nebhinqa waza wathi, Ngenxa yoko umntu uyakushiya uyise nonina, anamathele emfazini wakhe, baze abo babini babe nyama-nye? (IVangeli yanamhlanje)

UThixo, ngandlela thile, ukuhoyile ukukrexeza kunye nokunqula izithixo kukaMzimba kaKristu kule minyaka ingama-2000 idlulileyo ngenxa yobulukhuni beentliziyo zethu. Ndithi, “akahoywanga” ngengqiqo yokuba Uye wamnyamezela uMtshakazi onesiphako. “Ngoku ke * uNdikhoyo uthi:Hayi kwakhona. Ndizinqwenela uMtshakazi ococekileyo nothembekileyo ondithanda ngentliziyo, umphefumlo, namandla. ” Kwaye ke, sifike esiphelweni seli xesha, nasekuqalekeni kwexesha elilandelayo, xa siqala “ukuwela umda wethemba”… umda apho uMyeni azakuthwala uMtshakazi wakhe aye kwiXesha loXolo. Kungoko, ngentlambululo, intshutshiso… ngelizwi elinye, uMnqamlezo… icawe kufuneka nalo lidlule ukuze libe nguMtshakazi. U-Yesu wayichaza le nkqubela yeCawe kuzo zonke iinkulungwane, okt. "Intlango", kuMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta. 

Kwiqela elinye labantu uye wabonisa indlela eya ebhotwe lakhe; kwiqela lesibini uchaze umnyango; ukuya kowesithathu ubonise izinyuko; kwigumbi lesine belinamagumbi okuqala; kwaye kwiqela lokugqibela uvule onke amagumbi… —UYesu waya eLuisa, Umqu. XIV, Novemba 6, 1922, Abangcwele ngentando kaThixo ngu-Fr. USergio Pellegrini, ngemvume ka-Archbishop waseTrani, Giovan Battista Pichierri, iphe. 23-24

Bulelani kuNkosi kankosi… wabakhokela abantu bakhe entlango… owabetha ookumkani abakhulu… Wenza ilizwe labo laba lilifa: Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.

Makhe ke, bazalwana bam noodade wethu, ngezinto zokwexeshana zeli xesha. Yiyeke ukhuseleko (lobuxoki) onamathela kulo, kwaye ubambelele wedwa kuYesu Kristu, uMyeni wakho. Kubonakala kum ukuba sisecaleni kolu tshintsho ukuya kwiXesha loXolo, kwaye ke, kumda woko kuhlanjululwa kuyimfuneko ukuze iBandla lingene kumanqanaba alo okugqibela ngaphambi kokuBuya kukaKristu kokugqibela ekupheleni kwexesha. 

Kwakhona, ndiyaphinda: Jonga eMpuma njengoko silindele ukuza kukaYesu ukuhlaziya uMtshakazi waKhe. 

Ngamana ubulungisa noxolo zingamkela ekupheleni kwewaka lesibini ezisilungiselela zona Ukuza kukaKristu esebuqaqawulini. —UPOPE JOHN PAUL II, eHomily, e-Edmonton Airport, nge-17 kaSeptemba, 1984;www.v Vatican.va

Okulungileyo uza kubulawa; uBawo Oyingcwele uya kuva ubunzima obukhulu; izizwe ezahlukahlukeneyo ziya kutshatyalaliswa. Ekugqibeleni, Intliziyo yam engafezekanga iya koyisa. UBawo Oyingcwele uya kuyingcwalisela iRussia kum, kwaye uya kuguqulwa, kwaye nexesha loxolo liya kunikwa umhlaba-INkosikazi yethu yaseFatima, Umyalezo kaFatima, www.v Vatican.va

Ewe ummangaliso wathenjiswa eFatima, owona mmangaliso mkhulu kwimbali yehlabathi, owalandela emva kwalowo Uvuko. Kwaye loo mmangaliso uyakuba lixesha loxolo olungazange lubonelelwe ngenene emhlabeni. —UKhadinali Mario Luigi Ciappi, isazi ngezenkolo sikapopu kuPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, noJohn Paul II, ngo-Oktobha 9, 1994; Ikhatyathi yoSapho, (Septemba 9, 1993); iphepha 35

Ukuphuma kwiintlungu zokulila, kubunzulu bentliziyo ebangela ukukhathazeka yabantu abacinezelweyo kunye namazwe kuvela i-aura yethemba. Inani eliya lisanda ngokwanda lemiphefumlo ebekekileyo Kuza ingcinga, intando, icace gca kwaye yomelele, ukwenza eli hlabathi, olu dushe, Isiqalo sexesha elitsha lokulungiswa okude, ukulungelelaniswa ngokupheleleyo kwehlabathi. —UPOPI PIUS XII, Umyalezo weRadio Christmas, ka-1944

So, intsikelelo eyaxelwa kwangaphambili ngokungathandabuzekiyo ibhekisa ixesha loBukumkani Bakhe... Abo babona uYohane, umfundi weNkosi, [basixelele] ukuba beva kuye ukuba iNkosi ifundisa kwaye ithetha ngalamaxesha ...—St. UIrenaeus waseLyon, uBawo weCawa (140- 202 AD); IiNdawo zokuHamba, UIrenaeus waseLyons, V.33.3.4, Ootata beCawe, Ukupapashwa kweCIMA

 


Uyathandwa.

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IXESHA LOXOLO, BONKE.