Umgwebo wabaphilayo

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
kaNovemba 15, 2017
NgoLwesithathu weveki engamashumi amathathu anesibini kwiXesha eliQhelekileyo
Khetha. ISikhumbuzo iSt. Albert Omkhulu

Imibhalo yeLigugu Apha

“WATHEMBEKA WAYINYANISO”

 

NGAMNYE Usuku, ilanga liyaphuma, amaxesha onyaka aya phambili, abantwana bayazalwa, kwaye abanye bayadlula. Kulula ukulibala ukuba siphila kwibali elinamandla, elinamandla, ibali eliyinyani elenzeka okomzuzwana. Ihlabathi libaleka lisiya kwincopho yalo: umgwebo weentlanga. KuThixo neengelosi kunye nabangcwele, eli bali lihlala likho; kuluthando lwabo kwaye kuphakamisa ulindelo lwabo olungcwele malunga noMhla wokugqitywa komsebenzi kaYesu Krestu.

Incopho yembali yosindiso yile nto siyibiza ngokuba yi "Usuku lweNkosi.”Ngokutsho kwabaPhathi beCawa basekuqaleni, ayilosuku lweentsuku ezingama-24 kodwa lelona xesha“ liwaka leminyaka ”iSt. John elibonele kwangaphambili kwiSityhilelo 20 elaliza kulandela ukufa kuka-Antichrist -“ irhamncwa ”

Ewe, imini yeNkosi iya kuba yiminyaka eliwaka. -Umhla kaBharnabhas, Ootata beCawe, Ch. Ngama-15

Injongo yeUsuku lweNkosi”Inamacala amaninzi. Ngokuyintloko, kukuzalisa isenzo sokuKhululwa esiqalelwe emnqamlezweni kaKristu.

Kuba iimfihlakalo zikaYesu azikagqitywa ngokupheleleyo kwaye azalisekiswa. Aphelele, eneneni, ayibubuntu bukaYesu, kodwa hayi kuthi, abangamalungu akhe, okanye eCaweni, umzimba wakhe ongaqondakaliyo. —St. U-John Elies, phatha "kubukumkani bukaYesu", Ubungakanani bamaxesha eeyure, VV IV, iphe. 559

Into uYesu anqwenela ukuyizalisa “kukuthobela ukholo” kwiCawe yaKhe, nto leyo ebaluleke kakhulu buyisela emntwini isipho sokuphila kwintando kaThixo uAdam noEva bayonwabela iGadi yase-Eden ngaphambi kokuwa.

Njengokuba bonke abantu besabelana ngokungathobeli kuka-Adam, ngokunjalo bonke abantu kufuneka babelane ekuthobeleni uKrestu kwintando kaYise. Ukuhlangulwa kuya kugqitywa kuphela xa bonke abantu besabelana ngokuthobela kwakhe. —UMkhonzi kaThixo Fr. UWalter Ciszek, Undikhokela, iphe. 116-117

Kodwa ukwenzela oku ubabalo olubuyiselweyo ukuze kufezekiswe ngokupheleleyo, uSathana kufuneka abotshwe ngamatyathanga, kwaye abo balilandelayo nabalinqulayo irhamncwa, bagwetywe kwaye isuswe ngokoqobo ebusweni bomhlaba. Khawube nomfanekiso-ngqondweni wehlabathi apho Ukutyholwa rhoqo kukaMtyholi kuyathuliswa; apho i abashushu bemkile; apho i abathetheli behlabathi abacudisa abantu; zinyamalale; apho abavavanyi be Nodlova, nqwenela, yaye ukunyoluka zisusiwe…. le yi Isahluko soxolo ukuba incwadi ka-Isaya, uHezekile, uMalaki, uZekariya, uZefaniya, uYoweli, uMika, uAmosi, uHoseya, uBulumko, uDaniyeli, kunye neSityhilelo bathetha ngabo, emva koko ooTata beCawa batolikwa ngokwe mfundiso yabaPostile:

Indoda phakathi kwethu egama linguYohane, omnye wabaPostile bakaKrestu, wamkela waxela kwangaphambili ukuba abalandeli bakaKrestu bazakuhlala eJerusalem iminyaka eliwaka, kwaye emva koko iyonke kwaye, ngamafutshane, uvuko olungunaphakade nomgwebo ziyakwenzeka. —St. UJustin Martyr, Incoko kunye noTraypho, Ch. 81, OoBawo beCawa, iLifa leMveli lobuKristu

Ngokwenene iyakuba "luphumlo" lweCawe kwimisebenzi yalo-luhlobo losuku lwesixhenxe "isabatha" phambi komhla "wesibhozo" nangonaphakade.

… Xa uNyana wakhe eya kuza atshabalalise ixesha labangenamthetho kwaye agwebe abangahloneli Thixo, atshintshe ilanga nenyanga neenkwenkwezi — Uya kuthi ke aphumle ngolwesixhenxe… emva kokuba ephumle kuzo zonke izinto, ukuqala kosuku lwesibhozo, oko kukuqala kwelinye ilizwe. -Umhla kaBharnabhas (70-79 AD), owabhalwa nguyise wabapostile wenkulungwane yesibini

Lo “mhla wesixhenxe” wandulelwa ngu umgwebo wabaphilayo. Sithandaza kwiNkolo yethu ukuba uYesu…

… Uza kubuya agwebe abaphilayo nabafileyo. —ISivumo Sokholo Sompostile

EsiBhalweni, siyibona ngokucacileyo le nto Umgwebo we Philayo kwaye i abafileyo-Kodwa kwahlulwa kumbono ka-St. John kwisaTyhilelo 20 ngala “minyaka iliwaka”, efuzisela “ixesha loxolo” elandisiweyo. Yintoni ezayo Phambi kweXesha loXolo ngumgwebo wabaphilayo ngexesha lomchasi-Kristu; emva koko, "uvuko olungunaphakade kunye nomgwebo" (yabona Izigwebo zokugqibela). Ekugwetyweni kwabaphilayo, sifunda ngoYesu ebonakala ezulwini njengoMkhweli wehashe elimhlophe, "Othembekileyo nenyaniso". ISityhilelo sithi:

Emlonyeni wakhe kwaphuma ikrele elibukhali lokuhlasela iintlanga. Uya kuzalusa ngentonga yentsimbi, yaye yena uya kunyathela esixovulelweni sewayini yomsindo nengqumbo kaThixo uSomandla…ISityhilelo 19:15)

Sifunda ukuba “irhamncwa nomprofeti wobuxoki” nabo bonke abo bathabathe “uphawu lwerhamncwa” bayatshatyalaliswa leli “krele.” [1]cf. ISityhi 19: 19-21 Kodwa ayisosiphelo sehlabathi. Oku kulandelayo kukubotshelelwa kukaSathana kunye nexesha loxolo. [2]cf. ISityhi 20: 1-6 Yiyo kanye le nto siyifunda ku-Isaya-ukuba emva komgwebo wabaphilayo, kuyakubakho ixesha loxolo, eliya kubandakanya umhlaba wonke:

… Uya kuligweba ityala lezisweli ngobulungisa, abalungiselele abasweleyo belizwe. Uya kumbetha amanqe ngentonga yomlomo wakhe, ambulale umoya wemilebe yakhe. Ubulungisa buya kuba ngumbhinqo ezinqeni zakhe, Ukuthembeka kubhinqise umbhinqo emanqeni akhe. Ingcuka iya kuba lundwendwe lwamatakane, ingwe ibuthe netakane lebhokhwe… kuba umhlaba uya kuzala kukwazi uYehova, njengamanzi egubungele ulwandle. (UIsaya 11: 4-9)

Siphila, ngoku, ngeyure xa iinkosana nabalawuli beli hlabathi ukugatya imithetho kaThixo ngobuninzi. Ixesha apho Abaxhasi bezemali behlabathi bayacinezela amawaka ezigidi zabantu. Ixesha apho izityebi nabasemagunyeni esonakalisa abamsulwa ngamandla eendaba. Ixesha apho iinkundla bawubhukuqa umthetho wendalo. Ixesha apho ngokwenene kukho ukuphambuka okukhulu kukholo lwenene… oko uSt.uwexuko ”.

Kodwa ufundo lwanamhlanje lokuqala lusikhumbuza ukuba akukho nanye kwezi engakhathalelwanga nguThixo-uBawo akalele okanye ulele malunga nemisebenzi yabantu. Liyeza ilixa, Kwaye mhlawumbi kungekudala kunokuba sicinga, xa uThixo eza kugweba abaphilayo, kwaye umhlaba uya kuhlanjululwa ixesha elithile ukuze imfihlakalo yokuHlangulwa ifikelele ekuzalisekeni. Emva koko, uMtshakazi kaKristu, enikweUbungcwele bobungcwele ”, [3]cf. Efe 5:27 Esisipho sokuphila kwiNtando eNgcwele, siyakulungiswa ukumhlangabeza emafini kuvuko lwabafileyo, lonto umgwebo wokugqibela, kwaye i incopho yembali yoluntu.

Kude kube kukhala ixilongo lokugqibela loloyiso, amaxilongo esilumkiso kufuneka avakalise ngakumbi ukuba iMini yeNkosi iyeza njengesela ebusuku:

Yivani, bokumkani, niqonde; fundani nina bomantyi besibhakabhaka! Mamela, wena olawula isihlwele, uze usebenze ngobukhosi kwiindimbane zabantu. Ngenxa yokuba unikwe igunya yiNkosi kunye nolawulo nguPhezukonke, oya kuyiphanda imisebenzi yakho kwaye aqwalasele iingcebiso zakho. Kungoko, nangona naningabalungiseleli bobukumkani bakhe, ankagweba ngokufanelekileyo. kwaye akawugcinanga umthetho, kwaye akahambanga ngokwentando kaThixo, uyoyikeka ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza, kuba umgwebo ungqwabalala kwabo baphakanyisiweyo- kuba abathobekileyo banokuxolelwa ngenxa yenceba kodwa abanamandla baya kunyanzelwa uvavanyo… Kuwe, ke ngoko, zinkosana, amazwi am abhekiswe kuni ukuze nifunde ubulumko ukuze ningoni. Kuba abo bagcina imimiselo engcwele ingcwalisiwe bayakufunyanwa bengcwele, kwaye abo bafunda kuyo baya kuba nokulungiselela impendulo. Ngoko ke ndinqweneleni amazwi am; balangazelele kwaye uya kufundiswa. (Ufundo lokuqala)

Bazalwane noodade, umgwebo esiwubonayo nabangaziqondiyo ngokufanayo awukude kangako, uza ngendlela yoMkhweli wehashe elimhlophe ogama lingu "Uthembekile kwaye Uyinyaniso." Ukuba unqwenela ukungagwetywa kwicala elingalunganga leVangeli, ke thembeka kwaye unyanisekile; thobela kwaye uthembeke; yiba lilungisa ukhusele inyaniso… kwaye uya kulawula kunye naye.

Amaxesha okutshutshiswa athetha ukuba uloyiso lukaYesu Krestu lukufuphi… Kule veki kuyakusinceda ukuba sicinge ngolu kreqo, olubizwa ngokuba ngumqobo wonqulo, kwaye sizibuze: 'Ngaba ndiyayithanda iNkosi? Ngaba ndiyamhlonela uYesu Kristu, iNkosi? Ingaba sisiqingatha nesiqingatha, ngaba ndiyawudlala umdlalo [we] nkosana yeli hlabathi…? Ukunqula kude kube sekupheleni, ngokunyaniseka nokuthembeka: olu lubabalo ekufuneka silucelile… ' —UPOPA UFRANCIS, eHomily, nge-28 Novemba 2013, kwisiXeko saseVatican; Zenit.org

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Isicwangciso samaXesha

Izigwebo zokugqibela

Umgwebo ozayo

Ukwazi Njani Xa Umgwebo Usondele

Xa ukhula luqala ukuya entloko

Ukuchaneka kwezopolitiko kunye nowexuko olukhulu

Njengesela Ebusuku

Njengesela

UFaustina, kunye nomhla weNkosi

Uhlangulo olukhulu

Ukudalwa ngokutsha

Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele

Ubungcwele obutsha… okanye Uqhekeko?


Ndikusikelele kwaye ndiyabulela!

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. ISityhi 19: 19-21
2 cf. ISityhi 20: 1-6
3 cf. Efe 5:27
exhonyiweyo EKHAYA, UKUFUNDA KWENKOSI, UVAVANYO OLUKHULU.