Gcina Izibane Zakho

 

THE Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, umoya wam uvakele ngokungathi i-ankile ibotshelelwe kuyo… ngokungathi ndijonge phezulu kumphezulu wolwandle xa ilanga liphela, njengoko ndisiya ndisiya ndisiya ndidinwa ngakumbi. 

Kwangelo xesha, ndiva ilizwi entliziyweni yam lisithi, 

 Sukuncama! Hlala uphaphile… ezi zizilingo zegadi, zeentombi ezinyulu ezilishumi ezathi zalala engekabuyi uMyeni wazo… 

Ke kaloku, akubon 'ukuba ulibele umyeni, zozela zonke zalala. (Mat 25: 5)

 Ekupheleni kosuku, ndajonga kwiOfisi yokuFunda ndafunda:

Basikelelekile, banoyolo abo bakhonzi, eyothi yakufika iNkosi, ibalinde. Linoyolo ixesha lokulinda xa sihlala siphaphile ngenxa yeNkosi, uMdali wendalo iphela, ogcwalisa zonke izinto kwaye ogqitha zonke izinto. 

Ndinqwenela ukuba angandivusa, isicaka sakhe esithobekileyo, ebuthongweni bobuvila, nangona ndingaxabisekanga. Ndinqwenela kanjani ukuba andivuse ngalo mlilo wothando lobuthixo. Amalangatye othando lwakhe avutha ngaphaya kweenkwenkwezi; Ukulangazelela uvuyo olukhulu kunye nomlilo kaThixo uvutha ngaphakathi kwam!

Ndinqwenela ukuba ndingafanelana nokuba nesibane sam sihlala sivutha ebusuku etempileni yeNkosi yam, ukukhanyisa kubo bonke abangena endlwini kaThixo wam. Ndiyacela, Nkosi, egameni likaYesu Krestu uNyana wakho kunye noThixo wam, uthando olungapheliyo ukuze isibane sam, esivuthayo ngaphakathi kwam kwaye sikhanyisele abanye, sihlale sikhanyisiwe kwaye singacimi.  —St. UColumban, Unqulo lweyure, iVol IV, iphe. 382.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IXESHA LOBABALO.