Ukuwa komhlaba!

 

 

EZO abo bebelandela impembelelo yesiprofetho eCaweni ngekhe bamangaliswe kukujika kweziganeko zehlabathi ezenzeka ngeyure. A Uhlaziyo lwehlabathi ngokuthe ngcembe uqokelela umphunga njengoko iziseko zeli hlabathi lanamhlanje ziqalisa ukuthathela indawo “inkqubo entsha.” Yiyo loo nto sifike kwiiyure zexesha lethu, ukungqubana kokugqibela phakathi kokulungileyo nokubi, phakathi kwenkcubeko yobomi kunye nenkcubeko yokufa. Uqoqosho oluntengantengayo, iimfazwe, kwanokuwohloka kwemo engqongileyo zizityalo nje zomthi ombi, ezityalwe kubuxoki bukaSathana ngexesha lokuKhanya ngaphezulu kweminyaka engama-400 eyadlulayo. Namhlanje, sivuna nje oko bekuhlwayelwe, kuhoywa ngabelusi bobuxoki, kwaye kugadwe ziingcuka, kwanaphakathi komhlambi kaKristu. Mhlawumbi, omnye weyona miqondiso mikhulu yamaxesha kukuthandabuza okukhulayo kubukho bukaThixo. Kwaye iyavakala. Njengoko Isiphithiphithi siyaqhubeka ukuthatha indawo kaKristu, ubundlobongela bususa uxolo, ukungazithembi kuthatha indawo yozinzo, impendulo yomntu kukubeka ityala kuThixo (endaweni yokuqonda ukuba inkululeko yokuzikhethela inamandla okuzitshabalalisa). UThixo angayivumela njani indlala? Ukubandezeleka? Imbubhiso? Impendulo yile njani ukuba angayi, ngaphandle kokunyathela isidima sobuntu kunye nenkululeko yokuzikhethela. Ngenene, uKrestu weza kusibonisa indlela yokuphuma kwintlambo yethunzi lokufa, esalidalayo-singasiphelisi. Okwangoku, kude kube kufezekiswe icebo losindiso. [1]cf. 1 KwabaseKorinte 15: 25-26

Konke oku, kubonakala ngathi, kulungiselela umhlaba ukristu wobuxoki, umesiya wobuxoki ukuba awukhuphe ekufeni. Ukanti, ayiyonto intsha le: konke oku kwaxelwa kwangaphambili eziBhalweni, kwacaciswa ngaBaseki beCawa, kwaye kwandiswa ngakumbi ngoopopu bale mihla. Akukho mntu ulaziyo ixesha, ubuncinci bebonke. Kodwa ukucebisa ukuba ayinakwenzeka kweli xesha lethu, unikwe yonke imiqondiso, ujongeke ngokungacacanga. Kuthethwe kakuhle nguPaul VI:

Kukho ukungonwabi okukhulu ngeli xesha emhlabeni naseCaweni, kwaye into ekuthethwa ngayo lukholo. Kuyenzeka ngoku ukuba ndiphindaphinde ibinzana elingaqondakaliyo likaYesu kwiVangeli ka-St. Luke: 'Xa uNyana woMntu ebuya, uyakusafumana ukholo na emhlabeni?'… Ngamanye amaxesha ndifunda isicatshulwa seVangeli sesiphelo Amaxesha kwaye ndiyangqina ukuba, ngeli xesha, ezinye iimpawu zesi siphelo ziyavela. Ngaba sisondele esiphelweni? Le asisoze siyazi. Kufuneka sihlale sizibambile silungile, kodwa yonke into ingahlala ixesha elide kakhulu okwangoku.  —UAPOPE PAUL VI, Imfihlo Paul VI, UJean Guitton, iphe. 152-153, Imbekiselo (7), iphe. ix.

Kukuloo nto ke, ndibuyela kula magama ndandiwabona eZulwini esithi ngo-2008. Apha, ndikwabelana ngamagama esiprofeto asuka kwamanye afanele ukuqondwa, nangona ndingawenzi amabango okugqibela kubunyani bawo. Ndikwabandakanya apha igama elisandula ukwenziwa nguMama kaThixo kwindawo eyaziwayo.

Siqinisekile, bazalwana noodade, siphila kumaxesha oMhlaba omkhulu ...

 

Ukupapashwa kokuqala ngo-Okthobha u-1, 2008. Ndiwuhlaziyile lo mbhalo.

 

ON umlindo woMthendeleko kaMariya, uMama kaThixo (2007), ndikubhalele la mazwi bendiwava entliziyweni yam:

Oku ke Unyaka wokuvela...

Ezi zilandelwe entwasahlobo (2008) ngala magama:

Ngokukhawuleza ngoku.

Ingqiqo yayikukuba iziganeko kwihlabathi liphela zaziza kwenzeka ngokukhawuleza okukhulu. Ndabona "ii-odolo" ezintathu zisiwa, enye kwelinye ifana needominoes:

Uqoqosho, emva koko intlalo, emva koko ucwangco kwezopolitiko.

Ukusuka koku, kuya kuvela uMyalelo weHlabathi oMtsha (bona Ubuxoki obuzayo). Emva koko, kumthendeleko weengelosi ezinkulu, uMikayeli, uGabriel, noRafael, ndeva amazwi:

Nyana wam, zilungiselele izilingo eziqala ngoku.

 

UMHLABA

Kuya kucaca ngoku okwenzekayo: ukuwa kweodolo yakudala njengoko sisazi. Ngaphezulu kwenkokeli enye yehlabathi ifuna ukuba ulungelelwaniso olutsha-ngokufanelekileyo, Umongameli we Venezuela, Oqhubeka noku ukudibanisa ilizwe lakhe ngokuqine ngakumbi neRussia:

Inkokheli yaseVenezuela uHugo Chavez uthe ukholelwa ekubeni inkqubo entsha yezoqoqosho igcinelwe umhlaba ... "Ukusuka kule ngxaki, umhlaba omtsha kufuneka uvele, kwaye lihlabathi elinemimandla emininzi." -UMongameli Hugo Chavez, Imithombo yeendaba edibeneyo, msnbc.msn.comNgoSeptemba 30th, 2008

Ingxaki athetha ngayo kukuqhuma kwebhola yezoqoqosho ka-2008 eyakhokelela kwiingxelo ezinje ngezi zilandelayo: 

Sifuna iodolo entsha yezemali. -UMongameli weKhomishini ye-European Union, uJosé Manuel Barroso, www.yofunmcomNge-24 ka-Okthobha ka-2008

Ingxaki yezemali yamanye amazwe inike iinkokheli zehlabathi ithuba elikhethekileyo lokudala uluntu lokwenyani lwehlabathi. -Inkulumbuso yase-UK, uGordon Brown, ReutersNgoNovemba 10th, 2008

… I-perestroika yelizwe jikelele [ulwakhiwo ngokutsha] ingayimpendulo ebambekayo kwingxaki yehlabathi… Iparadigm yophuhliso lwehlabathi izakutshintsha. -Owayesakuba yinkokheli yaseRussia, UMikhail Gorbachev, IRIA uNovisti, EMoscow, ngoNovemba 7, 2008

Inkokheli yase-France nayo yatsho oku:

Sifuna ihlabathi elitsha ukuba liphume koku. -UMongameli wase-France, u-Nicolas Sarkozy, ephawula ngengxaki yemali; Okthobha, 6th, 2008, Bloomberg.com

Kule veki iphelileyo (Agasti, 2011), uSihlalo we-arhente yokuhlelwa kweTshayina uthe idola yaseMelika “izakulahlwa ngokuthe ngcembe lihlabathi” kwaye…

… Inkqubo ayinakubuya umva. -Guan Jianzhong, usihlalo we-Dagong Global Credit Rating, CNBC, Agasti 7th, 2011

Njengokuba abanye abahlalutyi bezoqoqosho abanyanisekileyo beqaphele, okwenzeka ngo-2008 yayikukuncipha nje komkhenkce. Ukwehliswa kutsha nje kwenqanaba le-United States, kunye nokudodobala koqoqosho eYurophu luphawu lweengxaki ezinzulu, urhwaphilizo olunzulu, ulwazelelo olunzulu lwehlabathi liphela. Amatye okuqala ambalwa eli xesha lokudlula aqala ukuhla, kwaye Baza kuthabatha lonke icala lentaba … I inqaba yaseBhabheli- "waseBhabheli”Uqobo. Okomzuzwana omfutshane, uSathana kunye neenyawo zakhe baya kuzama ukuvusa iNkqubo eNtsha (ngaphandle koThixo), kodwa ayizukuphumelela, kuba:

Ukuba akayakhi uYehova indlu, Bafumana besaphuka yiyo abakhi bayo. (INdumiso 127: 1)

 

MAMELANI KUBAPROFETI BAM!

Iziganeko ezilapha nezizayo ziphantse zaxakekisa ingqondo. Ndiyakholelwa ukuba yiyo le nto iNkosi, ngakumbi kule minyaka mithathu idlulileyo, ivelise “abaprofeti” abaninzi ukuphinda umyalezo ofanayo ngabathunywa abohlukeneyo ukuze siqiniseke ngakumbi ngamaxesha ethu. Ndifuna ukwabelana ngemiyalezo embalwa, mhlawumbi amagama aphefumlelweyo kwaye alathiswe nguMoya kaThixo. 

Eli ligama elavakala ngokuvakalayo kumphefumlo ohlala eCalifornia, ohlala engaziwa kuluntu. Emva kokuwuva, umfanekiso wenceba kaThixo kwigumbi lakhe lokuhlala waqala ukukhala iinyembezi ezininzi (loo mfanekiso ngoku ujingiswe kwiziko leNceba kaThixo eMichigan). Imiyalezo ayifumanayo iye yaqondwa ngumfundisi othathe inxaxheba kwinkqubo yokubekwa eSt. Faustina.

Ndim, Yesu.

Ihlabathi lisemnyameni wobumnyama obukhulu. Thandazela iinkokheli zakho zonke izizwe. Zonke zixakeke yimfazwe. Ndiyaphinda ndiyakuxelela, ixesha lakho lifutshane. Kuya kubakho iinyikima zomhlaba kunye namashwa amakhulu kubo bonke abemi bomhlaba. Lumka! Lowo umbiza ngokuba nguSathana ufuna ukukususa ithemba. Umphefumlo olahla ithemba ukulungele ukwenza isono. Ngaphandle kwethemba, umntu usesithokothokweni sobumnyama. Akasaboni ngamehlo okholo kwaye kuye bonke ubuhle nokulunga kuphulukana nexabiso labo.

Kuya kubakho ukubandezeleka okungaphezulu komzimba kunye nokuziphatha. Uqhwithela luza kuqala xa ndiphakamisa isandla. Ndilumkisa wonke umntu, ingakumbi ababingeleli. Isilumkiso sam masishukumise ukungakhathali kwangaphambili.

Kwakhona, ndiyakuxelela, musa ukoyika ukuthetha amazwi am. Xelela uluntu ixesha lisondele. Nyana wam, kuya kufuneka uthethe emhlabeni ngenceba yam enkulu ngelixa kusekho ixesha lokunika inceba. —Matshi 25, 2005, ngoLwesihlanu olungileyo

Ukuhlala kwam kwakhe eCarlifonia kulo nyaka uphelileyo (2011), ndacela le ndoda ukuba ishwankathele yonke imiyalezo eyifumene kuYesu noMariya kule minyaka idlulileyo. Ngaphandle kokunqumama, wandijonga, wathi, “Lungiselela!"

Lo myalezo ufike kumama waseMelika othi uvile ngokuvakalayo uYesu eqala ukuthetha naye eMthendelekweni. Le miyalezo ngoku isasazwa simahla kwincwadi ebizwa ngokuba, “Amagama Avela KuYesu":

Eli lixa lotshintsho olukhulu kwaye ezi ziganeko zisaqala. Ubuninzi bobunzima buya kudlula kulo lonke uluntu. Eli ayilo yure yokuba lingqina lehlabathi, endaweni yoko ngqina umyalezo, umyalezo weVangeli. Bantu bam, phila umsebenzi wakho ngokumela inyaniso. Ezi ziganeko zokuvuka ziziphumo zenani labantwana bam abancinci ababulewe ngokukhupha isisu….

Mntwana wam, njengoko ndithethile, isandla sobulungisa sikaBawo sele siza kubetha. Qhubeka ukulungele ukubandezeleka, kuba ixesha lesilumkiso lisondele. Ndiza kuza ndiqaqambile kwaye ndibange abantwana bam abathembekileyo. Isandla sikaBawo esilungileyo siya kulikhonza eli hlabathi isohlwayo salo sokuqhubeka nokuhamba phambi kwethu, uThixo wakho oziqu zithathu. Iilwandle ziya kunyuka, umhlaba uya kunyikima ungcangcazele kwaye uluntu luya kubethwa yimfazwe, izifo nendlala. Uyakubona ukuza kwalowo uzakubanga ukuba ndim kwaye abantu bam bazokwaluswa kwaye babalwe ngabasemagunyeni abasebenzela lo mesiya wobuxoki, lo mchasi kristu.

Hlala uvukile, mntwana wam, kwaye ujonge kum, kuba ndinguYesu ukhanyiselo lwehlabathi. Ndiya kukukhusela wena kunye nokuthembeka kwam ngobabalo lwam lwasezulwini. Kungenxa yomlilo wothando lwam endilangazelela ukuba bonke abantwana baM bashiye umhlaba kwaye baphile ekukhanyeni kwam. -Imiyalezo eya kuJennifer, Amagama avela kuYesu, NgoFebruwari 25, 2005; Ngomhla wamashumi amabini anesihlanu ku-Matshi 25; www.wordsfromjesus.com

Kukho umntu ohamba ngegama, uPelianito. Ndidibene naye, umphefumlo othandazayo nothuleyo. Kwibhlog yombhali, lo myalezo wethemba ushwankathela into ethethwa ngabaninzi, hayi eyona nto incinci aBaseki beCawa kunye noPopu [2]cf. Iipopu, kunye neXesha lokuKhangela: ukuba emva kobu bumnyama bukhoyo, kuyakubakho ukukhanya kwe "Era loXolo" elitsha.

Zigcinise ithemba lakho, zintanda zam. Kuba xa ixesha lokulingwa lidlulile, uyakumangaliswa yinto endizakwenzela yona, umhlaba kunye nendalo iphela. Xa ucwangco lwezinto lubuyisiwe, uvuyo olungathethekiyo luya kulandela kwaye luya kuhlala. Thandaza kwaye uhlale ethembeni. -Septemba 24, 2008, www.pelianito.stblogs.com

Okokugqibela, ukulandela kwakhona ukuyalela kuka-St. Paul ukuba angadeli isiprofeto, ndifuna ukujonga umyalezo otyholwa kutshanje ovela kwindawo eyaziwayo IMedjugorje, evelise iziqhamo ezinkulu eCaweni, hayi elona nani likhulu lobizo lobufundisi. Nge-2 ka-Agasti ka-2011, iNtombi Enyulu yathi kuMirjana Soldo:

Bantwana abathandekayo; Namhlanje ndikubiza ukuba uzalwe ngokutsha emthandazweni nangoMoya oyiNgcwele, ukuba ube sisizwe esitsha ngoNyana wam; abantu abaziyo ukuba ukuba balahlekelwe nguThixo, balahlekile ngokwabo; abantu abaziyo ukuba, noThixo, nangona kukho konke ukubandezeleka nezilingo, bakhuselekile kwaye basindisiwe. Ndinibizela ekuhlanganeni kusapho lukaThixo kwaye nokomelezwa ngamandla kaBawo. Njengabantu ngabanye, bantwana bam, aninakubuyeka ububi obufuna ukuqala ukulawula kulo mhlaba nokuwutshabalalisa. Kodwa, ngokwentando kaThixo, zizonke, ngoNyana wam, ungatshintsha yonke into uphilise umhlaba. Ndikubiza ukuba uthandaze ngentliziyo yakho yonke ngenxa yabelusi bakho, kuba uNyana wam ukhethe. Enkosi.

Apha kwakhona, isilumkiso sivakaliswa ukuba kukhoububi obufuna ukuqala ukulawula eli hlabathi nokulonakalisa.”Kwaye, impendulo, iyeza lihleli linye: umthandazo wentliziyo, ukuguquka, kunye nokusondela kuYise ngoYesu. Owu, hayi indlela esiwakrwaqula ngayo loo magama ngaphandle kokucinga! Kodwa bambalwa ababuqondayo ubunzulu bokubaluleka kwabo. Umthandazo ubalulekile kula maxesha, kuba uyakusinceda ukuba siqonde ilizwi loMalusi oyinyaniso kwabo bangabobuxoki, kwaye sitsale kwimiphefumlo yethu izipho esizifunayo; uguquko lusitsalela ngaphandle kweBhabheli (ngokufuziselayo, utsho uPopu Benedict, "kwizixeko ezikhulu zehlabathi ezingakholwayo") ukuze zingayi kuthi nqo kwiintloko zethu; kwaye ubudlelwane bomntu kunye noThixo busitsalela kumanyano olwakhiwe kuthando kunqulo, inkolo, okanye uxanduva.

Ndibhale kutshanje malunga Indawo zokubalekela ezizayo kunye neziqithi, Imfuneko ezayo yokuba amaKristu atsaleleke kuluntu lothando. "Njengabantu ngabanye, bantwana bam, aninakubuyeka ububi obufuna ukuqala ukulawula kulo mhlaba nokuwutshabalalisa. Kodwa, ngokokuthanda kukaThixo, xa uwonke, kunye noNyana wam, ungatshintsha yonke into uphilise umhlaba. ”

Olu luntu luphawu lobungqongqo eCaweni, isixhobo sokusekwa kunye nokushunyayelwa kweendaba ezilungileyo, kunye a indawo yokuqala eqinileyo kuluntu olutsha olusekwe 'kwimpucuko yothando'… Zibangela ithemba elikhulu ngobomi beCawe. —YOHANE PAUL II, Umsebenzi woMhlanguli, n. I-51

 

SUKOYIKA!

Kwabo banokuphelelwa lithemba, boyika ityala ngaphambi koloyiso, ndiza kuphinda ndikukhumbuze: uzalelwe la maxesha, kwaye, uya kuba nobabalo ngala maxesha.

Oku kungasentla ngamagama nje ambalwa esiprofetho avela kwilizwe lamaKatolika. Ndithunyelwe eminye imiyalezo evela kubazalwana noodade bethu bevangeli, kwaye kukho imixholo emininzi engqinelanayo nehambelana. Umyalezo ophambili yile: Lungiselela!...

… Ngokuba umhlaba uqalile!

 

 

EZINYE IZIFUNDO:

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. 1 KwabaseKorinte 15: 25-26
2 cf. Iipopu, kunye neXesha lokuKhangela
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU.

Amagqabantshintshi zivaliwe.