Phakamisa iiseyile zakho (ulungiselela ukohlwaywa)

Iiseyile

 

Lithe lakufika ixesha lePentekoste, bonke babehleli ndaweni-nye. Ngequbuliso kweza ingxolo evela ezulwini njengomoya oqhuba ngamandla, yaye yazalisa indlu iphela ababekuyo. (IZenzo 2: 1-2)


KUYO YONKE Imbali yosindiso, uThixo akasebenzisanga umoya kuphela kwisenzo sakhe sobuThixo, kodwa yena ngokwakhe uza njengomoya (jn. 3: 8). Igama lesiGrike ipneuma Kunye nesiHebhere yenze lithetha zombini “umoya” kunye "nomoya." U-Thixo uza njengomoya ukuze axhase, ahlambulule, okanye afumane isigwebo (yabona Umoya Wotshintsho).

Ndabona iingelosi ezine zimi kwiimbombo zone zomhlaba, zibambe i imimoya emine womhlaba ukuze kungabikho moya uvuthuzayo emhlabeni okanye elwandle okanye nakuwuphi na umthi ... "Ungawonakalisi umhlaba okanye ulwandle okanye imithi de sibeke itywina emabunzini abakhonzi boThixo wethu." (ISityhi. 7: 1, 3)

NgePentekoste, siyathandaza:

… Thumela uMoya wakho kubomi bethu ngamandla omoya onamandla… -Imini yeeYure, Umthandazo wasekuseni, Vol II

 

SAGUNGWA YIMimoya

Nokuba ingumoya wolingo lomntu okanye Uqhwithela olukhulu Ukuqokelelana phezu komhlaba, uninzi lwenu luyoyika — lushukunyiswa ziimeko ebomini benu, kukuwohloka okumangalisayo kokuziphatha, okanye ngento isilumkiso sikaMama wethu eya kuza kwilizwe elingaguqukiyo. Ukudakumba kuyaqhubeka, ukuba akunakuphelelwa lithemba. Ndathi ndithandaza malunga noku, ndaziva entliziyweni yam:

Umzuzu ngamnye-kunye nokuthanda kukaThixo okukuwo-ngumoya kaMoya oyiNgcwele. Ukuze uye phambili usiya kwinjongo yakho: umanyano noThixo-Umntu kufuneka asoloko eyinyusa iiseyile zokholo ezixhonywe kwimasti yomntu. Musa ukoyika ukubamba lo Moya! Ungaze woyike apho umoya kaThixo uyokuthatha khona okanye umhlaba. Ngomzuzu ngamnye, themba uMoya oyiNgcwele ovuthela apho athanda khona ngokwecebo lam. Nangona le Mimoya inguThixo inokukuthwalela kwisaqhwithi esikhulu, iyakuhlala ikuthwala ngokukhuselekileyo apho ufuna ukuya khona ngokulungileyo kunye nokungcwaliswa komphefumlo wakho okanye ukulungiswa kwehlabathi.

Eli lilizwi elihle lesiqinisekiso! Kunye, uMoya usemoyeni, nokuba uthwala ukohlwaya. Yintando kaThixo, kuba ngalo mzuzu uhlala apho ahlala khona uThixo, esebenza, ekhokela, ehlala, ehlangana nomsebenzi wabantu. Nokuba yintoni, nokuba kukuthuthuzela okukhulu okanye ukulingwa, impilo entle okanye ukugula, uxolo okanye isilingo, ukuhlala okanye ukufa, konke kuvunyelwe sisandla sikaThixo kwaye kuyalelwa ekungcwalisweni komphefumlo wakho. Umzuzu nomzuzu ukuthanda kukaThixo kuvuthuza ebomini bakho ngaphakathi komzuzu wangoku. Yonke into efunekayo kuwe kukuphakamisa nje iiseyile zokuthembela kwiMimoya yomzuzu kwaye, ujike umkhondo wokuthobela, wenze oko kufunwa ngumzuzu, uxanduva lomzuzu. Njengokuba umoya ungabonakali, ngokunjalo, efihliweyo ngalo mzuzu amandla kaThixo okuguqula, angcwalise, akwenze ube ngcwele — ewe, ufihliwe emva kwento engeyiyo, eqhelekileyo, engathandekiyo; ngasemva kweminqamlezo nentuthuzelo, ukuthanda kukaThixo kuhlala kukho, kuhlala kusebenza, kuhlala kusebenza. Umphefumlo kufuneka unyuse i-ankile ye-mvukelo, kwaye lo moya ungcwele uya kuyiphephetha ibhekise kwizibuko elimiselwe lona.

UYesu wathi,

Umoya uphephezela apho uthanda khona, uze usive isandi sawo, kodwa ungazi apho uvela khona, nalapho usinga khona; banjalo nabo bonke abazelwe nguMoya. (UYohane 3: 8)

Umoya oNgcwele ungatshintsha ngesiquphe, uvuthuze ngale ndlela umzuzwana nangendlela elandelayo. Namhlanje, ndihamba ngenqanawa ngelanga — ngomso, ndiza kuphoswa sisaqhwithi esibi. Kodwa nokuba iilwandle zobomi bakho zizolile okanye nokuba amaza amakhulu akuhlasela macala onke, impendulo yakho ihlala ifana: ukugcina iiseyile zakho eziphakanyiswe sisenzo sentando; ukuma kuxanduva lomzuzwana nokuba yimpepho emnandi okanye isitshizi esirhabaxa setyuwa yolwandle esidlula emphefumlweni wakho. Kuba ngaphakathi kwesi senzo sikaThixo lubabalo lokukuguqula.

Okwam ukutya kukuba ndenze ukuthanda kowandithumayo, ndiwufeze umsebenzi wakhe. (UYohane 4:34)

Umoya oNgcwele ungamandla afunekayo okuhambisa ubomi bakho usiya kwiZibuko lobuNgcwele. Into efunwa nguThixo kuwe kukuthobela lo myolelo, ngokuzithemba komntwana.

Ngaphandle kokuba ujike ufane nabantwana, awuzukungena ebukumkanini bamazulu. (Mat 18: 3)

 

NEZIQHAMO ZIYA KUFIKA

Ngaba awunalo uxolo kula maxesha? Uvuyo? Uthando? Ububele? Ndabuza iNkosi kwaba kanye, “Ngoba? Kutheni le nto yonke imizamo yam ekuthandazeni, kwiMisa yemihla ngemihla, ekuvumeni izono rhoqo, ekufundeni ngokwasemoyeni, nasekuthandazeni ngokungaphezi kungazalanga isiqhamo sokuguquka endikulangazelelayo? Ndisasokola nezono ezifanayo, ubuthathaka obufanayo! ”

Ngenxa yokuba ungazange undamkele kwiingxaki ezifihlakeleyo zentando yam engcwele. Undamkele eLizwini lam, kubukho bam be-Eucharist, nakwiNceba yam, kodwa hayi ekuzilungiseni kwezilingo, iinkathazo, ukuphikisana kunye neminqamlezo. Awuthwali siqhamo soMoya wam, kuba awuhlali kwimiyalelo yam. Ayililo na eli iLizwi lam elithethayo?

Njengokuba isebe lingenako ukuthwala isiqhamo ngokwalo ngaphandle kokuba lihleli emdiliyeni, ngokunjalo nani aninako ngaphandle kokuba nihlala kum. (UYohane 15: 4)

Uhlala njani kum?

Ukuba nithi niyigcine imithetho yam, hlalani eluthandweni lwam… Othe wahlala kum, ndibe mna ndihleli kuye, yena uthwala isiqhamo esininzi, ngokuba ngaphandle kwam aninakwenza nto. (15:10, 5)

Imiyalelo yam yintando yam eNgcwele yokufihlwa yonke imihla ngalo mzuzu wangoku. Kodwa xa intando yam ingavumelani nenyama yakho, uyala ukuhlala kuyo. Endaweni yoko, uqala ukundikhangela kwiindlela ezamkelekileyo zobukho bam, kunokuhlala eluthandweni lwam, kwimiyalelo yam. Nina niyandithanda, kodwa nina niyandidelela. Xa ndandihamba emhlabeni, abaninzi babendilandela xa ndandiziveza ngokwendlela eyayivumelekile kubo: njengomphilisi, utitshala, umenzi wemimangaliso, kunye nenkokheli yoloyiso. Kodwa bathi bakubona uMesiya wabo ezenza ngathi uziphethe njengendlala, ululamo, kunye nokuthantamisa, bahamba bemka, bekhangela inkokeli yezopolitiko enamandla. Xa bebona uMesiya wabo eboniswe kubo njengophawu lokuphikisana nendlela yabo yokuphila, umqondiso wokukhanya nenyaniso kunye nokuqiniseka, abayi kuhlala, bakhangele umntu oza kuqhwabela izandla ukonakala kwabo. Xa babembona uMesiya wabo efihle ixhala lemvana yedini, enegazi, etyunyuziweyo, ebethwa, kunye nokuhlatywa njengembonakalo yetyala kunye noMnqamlezo, abakhange nje bangavumi ukuhlala Nam, kodwa abaninzi baba nomsindo, bagculelwa kwaye batshica Phezu Kwam. Babefuna iNdoda yezoMangaliso, hayi iNdoda Yosizi.

Ngokunjalo, uyandithanda xa ukuthanda kwam kuvumelekile kuwe, kodwa xa ukuthanda kwam kuvela ekuzimeni koMnqamlezo, uyandishiya. Mamela ngononophelo kwakhona kwiLizwi Lam ukuba unqwenela ukuvula isiqhamo sobungcwele ebomini bakho:

Kubaleleni ekuthini kuluvuyo olukhulu, bazalwana bam, xa nithe nagaxeleka ezilingweni ngezilingo, nisazi nje ukuba kucikideka ukholo lwenu  kuvelisa ukunyaniseka… Inoyolo indoda ekunyamezelayo ukulingwa; ngokuba yothi, yakuba imvavanyile, isamkele isithsaba sobomi.EkaYakobi 1: 2, -3, 12)

Njengokuba inyibiba yoBomi iphuma engcwabeni, ngokunjalo nesiqhamo soMoya wam, isithsaba sobomi, siyakuvela emphefumlweni owamkela Intando yam eNgcwele kuzo zonke izinto ezifihlakeleyo, ngakumbi uMnqamlezo. Isitshixo sakho, mntwana wam, LUKHOLO: wamkele bonke ngokholo. 

Musa ukoyika, mzalwana wam othandekayo! Sukuba nexhala, dade othandekayo! Intando kaThixo iyavuthuza ngalo mzuzu kubomi bakho nasehlabathini, kwaye iqulethe konke okufunekayo. Intando yakhe eNgcwele yindawo yakho yokusabela engcwele. Yindawo yakho yokuzifihla leyo. Ngumthombo wobabalo, ingcwaba lenguqu, kunye neliwa ubomi bakho buya kuma kulo xa iinkqwithela, ezilapha nezizayo, zingena kwihlabathi kwilixa lalo lokuhlanjululwa.

Ngeli xesha, lonke uqeqesho lubonakala ngathi alungonobangela wovuyo kodwa intlungu, ukanti kamva luzisa isiqhamo soxolo sobulungisa kwabo baqeqeshiweyo siso. (Heb 12:11)

 

Ukucocwa KUFIKA: ISILUMKISO SEPROPHETI

Eyaziwayo phakathi kwewaka yabefundisi iminyaka emininzi yayiyimiyalezo yoMama wethu ngo-Fr. UStefano Gobbi kunye ne-Marian Movement yaBapristi. Ngelixa abaninzi babephoxekile kuba izilumkiso ezityholwayo azizange zigqibe malunga nasemva kuka-1998 nanjengoko uMama wethu wayebonakala ngathi baya kuthi, ngokubalulekileyo, wayetshilo kwasekuqaleni kwezityholo zokuba…

Ukucocwa kusenokubekwa umva okanye kufutshane. Ukubandezeleka okuninzi kusenokukusindisa. Mamelani kum, bonyana, ngokulula. Ukuba umncinci, uya kundiphulaphula, undiphulaphule. Abantwana abancinci baliqonda kakuhle ilizwi likaMama. Banoyolo abo basandivayo. Ngoku baya kufumana ukukhanya kwenyaniso kwaye baya kufumana eNkosini isipho sosindiso. -Kusuka kwi "Blue Book", n. 110

Ke, nokuba ukucocwa kuye kwalibaziseka, okanye uFr. UGobbi wayengamqondi kakuhle uMama wethu, okanye wayengalunganga. Kodwa nanjengoko umfundi wezakwalizwi waseMarian uGqirha uMark Miravalle esitsho kwiimeko apho imboni inokuthi "icinywe" kwinqanaba elithile:

Iziganeko ezinje ngezihlandlo zokuziphatha okungalunganga kwesiprofeto akufuneki zikhokelele ekugwetyweni komzimba uphela wolwazi olungaphaya kwendalo oluthethwe ngumprofethi, ukuba kuqondwe kakuhle ukwenza isiprofetho esinyanisekileyo. —UGqr. UMark Miravalle, Isityhilelo sabucala: Ukuqonda ngeCawe, iphe. 21

Kwiminyaka eliqela, umphefumlo ofihlakeleyo, endimaziyo ngokwam, wawufumene izandi ezivela kuYesu noMariya kangangesithuba seminyaka eliqela. Umlawuli wakhe wokomoya nguFr. USeraphim Michalenko, usekela-poster wokwenza ulungelelwaniso lukaSt. Faustina. Kwiminyaka eliqela eyadlulayo, uMongameli wethu wathetha nale ndoda ukuba izakuqhubeka nokuthetha nayo ngemiyalezo yeBlue Book-ukudityaniswa kwezinto zangaphakathi ezinikwe ongasekhoyo uFr. UGobbi. Ngoku, amaxesha ngamaxesha, uyabona ngokubonakalayo inani lomyalezo uvela phambi kwakhe. (Le nto iqinisekisiwe kum ngokwam kuba ngamanye amaxesha wafumana iinombolo ezihambelana ngokuchanekileyo noko ndikubhalayo ngalo mzuzu, ukuya kuthi ga kwinqanaba apho imiyalezo inamagama afanayo okanye amabinzana endiwasebenzisileyo.)

Kwiinyanga ezininzi ngoku, ufumene iinombolo zeBlue Book eziwela “kubusuku bokugqibela bonyaka”, okt. Ngomhla wamashumi amathathu ananye kuDisemba. Imiyalezo inamandla kwaye ibaluleke ngakumbi kunokuba yabhalwa kwiminyaka engamashumi amabini eyadlulayo. Umyalezo ocekeceke ucacile: umhlaba uku kokubhiyozela yotshintsho olukhulu. Izolo ebusuku (nge-10 ka-Okthobha ka-2016), ufumene inombolo engu-440. Isihloko kuthiwa “ziinyembezi zam.” Yi ukulila1Ibalulekile kuloo nto, kwiveki ephelileyo, imifanekiso eqingqiweyo emibini ekhayeni likaMama wethu waseFatima kunye noYesu kunye nentliziyo yakhe eNgcwele baqala ukulila ioyile enuka kamnandi emehlweni abo. Ndicaphula umyalezo ngokuyinxenye apha, ndihlala ndicinga ngomyalelo ka-St. Paul wokungacimi, kodwa ukuqonda isiprofetho. 

Thandaza ukuze ucele usindiso lwehlabathi, elithe ngoku lachukumisa ubunzulu bokungahloneli Thixo kunye nokungahlambuluki, kokungabikho kokusesikweni kunye nokuzazisa, ngentiyo nobundlobongela, besono nobubi. 

Kukangaphi kwaye zingaphi iindlela endikungenelele ngokobuqu ukukhuthaza ukuba uguquke kwaye ubuyele kwiNkosi yoxolo lwakho novuyo lwakho. Esi sesona sizathu sokubonakala kwam okuninzi, ngenxa [yale ntshukumo], endiyisasazeleyo kum kuzo zonke iindawo zehlabathi. NjengoMama ndikhombise kaninzi indlela ekufuneka uhambe ngayo ukuze ufumane usindiso lwakho. 

Kodwa andimamelwanga. Baye baqhubeka nokuhamba ngendlela yokulahlwa kukaThixo kunye noMthetho wakhe wothando. Imithetho elishumi yeNkosi ihlala isaphulwa esidlangalaleni. Imini yeNkosi ayisahlonitshwa, negama lakhe elingcwele liya lisingelwa phantsi. Ummiselo wothando lommelwane wakho wophulwe mihla le ngobugovu, intiyo, ubundlobongela nokwahlukana okungene kwiintsapho nakuluntu, nangemfazwe ezinobundlongondlongo kunye negazi phakathi kweentlanga zomhlaba. Isidima somntu, njengesidalwa esikhululekileyo sikaThixo, sityunyuzwa ngamatyathanga amathathu obukhoboka bangaphakathi obumenza ixhoba leminqweno engafanelekanga, yesono neyokungcola. 

Ngeli hlabathi, umzuzu wohlwaywa ngoku ufikile. Ungenise i ukulila2Amaxesha abuhlungu okuhlanjululwa kunye neembandezelo kufuneka zande kubo bonke. 

Nditsho necawe yam inesidingo sokuhlanjululwa kububi obambethayo kwaye obumbangela ukuba aphile ngamaxesha obunzima kunye neenkanuko zakhe ezibuhlungu. Kukuwexuka okunjani
isasazekile, ngenxa yeempazamo ezithi ngoku zisasazwe kwaye zamkelwe sisininzi, ngaphandle kokuphendula kwakhona! Ukholo lwabaninzi luphelile. Isono, senziwe, sigwetyelwe, kwaye singasavunywa, sinika imiphefumlo amakhoboka obubi nawukaSathana. Yeyiphi imeko elusizi oku, Ntombi yam intanda, incitshisiwe!

… Ixesha elilindele wena leloxesha apho inceba iya kuxhonywa kubulungisa bukaThixo, ukucocwa komhlaba. 

Musa ukuwulinda unyaka omtsha ngengxolo, ngezikhalo nangengoma zovuyo. Yilinde ngamandla ukulila3Umthandazo walowo ufuna ukuphinda enze imbuyekezo kubo bonke ububi kunye nesono emhlabeni. Iiyure oza kuphila ngazo ziphakathi kwengcwaba kwaye zibuhlungu kakhulu. Thandaza, usokole, unikele, wenze imbuyiselo kunye nam, onguMama wokuThethelela kunye noLungiso. 

Kungoko nina — zintanda zam nabantwana bam nizinikele ngentliziyo yam — niba, kwezi yure zokugqibela zonyaka, iinyembezi zam, eziwela phezu kweentlungu ezinkulu zeCawa kunye noluntu lonke, njengokuba ningena kumaxesha anzima Ukucocwa kunye nembandezelo enkulu. -Umyalezo owanikwa kwiRubbio (Vicenza, e-Itali), nge-31 kaDisemba, 1990

Okokugqibela, ndinqwenela ukuqaphela umyalezo obehleli kwiphepha langaphambili lewebhusayithi Amagama Avela KuYesu. Beza ngendlela kaJennifer, umama oselula waseMelika kunye nomama wendlu endithe ndathetha naye (kwaye ndazibamba) ngezihlandlo ezininzi. Imiyalezo yakhe kuthiwa ivela ngqo kuYesu, owaqala ukuthetha naye ngokuzwakalayo Ngenye imini emva kokuba efumene uMthendeleko oNgcwele eMthendelekweni.Imiyalezo ifundwe phantse njengokuqhubekeka komyalezo weNceba kaThixo, kodwa kugxininiswa kakhulu 'kumnyango wobulungisa' ngokuchasene "nomnyango wenceba" - ewe, njengo ukuba "ixesha lenceba" lixhaswe "kokusesikweni kobuthixo." Imiyalezo yakhe yaziswa kuMninimzi uPawel Ptasznik, umhlobo osenyongweni kunye nomdibaniselwano kaJohn Paul II kunye ne-Ofisi kaNobhala wePoland waseVatican. Le miyalezo yadluliselwa kuKhadinali Stanislaw Dziwisz, unobhala kaJohn Paul II. Kwintlanganiso elandelayo, uNksk. U-Pawel wathi uza "kusasaza imiyalezo kwihlabathi nangayiphi na indlela onokuyenza ngayo." 

Nabani na obukela iintloko namhlanje uya kubona ukungahambelani ngokufana naloo myalezo uhleli kwiwebhusayithi kaJennifer iminyaka embalwa ngoku:

Mntwana wam, ndithi kubantwana baM ukuba uluntu luxhomekeke kakhulu kuye kwaye kulapho ke ube lixhoba lesono sakho. Thobela iMiyalelo bantwana bam kuba kukungena kwakho ebukumkanini. 

Ndiyalila namhlanje Bantwana bam kodwa ngabo basilelayo ukuthobela izilumkiso zam abazolila ngomso. Imimoya yasentwasahlobo iya kujika ibe luthuli olukhulayo ehlotyeni njengoko ilizwe liza kuqala ukubonakala ngathi yintlango. 

Phambi kokuba uluntu lukwazi ukutshintsha ikhalenda yeli xesha uyakukubona ukuwa kwemali. Ngabo bazithobelayo izilumkiso zam abaya kuthi balungiselelwe. Umntla uza kuhlasela uMzantsi njengoko amaKorea amabini eza kulwa. 

IJerusalem iyakushukuma, iMelika izokuwa kwaye iRussia izakumanyana ne China ibe ngoo Dictator behlabathi elitsha. Ndiyanxusa kwizilumkiso zothando nenceba kuba ndinguYesu kwaye isandla sobulungisa kungekudala siza koyisa. -UYesu watyholwa kuJennifer, nge-22 kaMeyi ka-2014; amazwifromjesus.com

Mhlawumbi lixesha lokugxeka amaKatolika ngokubhekisele kwisiprofeto ukuba sithambe, kwaye umoya wokunyaniseka nentsebenziswano kunye neZulu uthathe indawo yawo, njengoko siqala ukubona uninzi lwezi ziprofeto zisemngciphekweni wokuzaliseka, ngenye indlela. Ixesha lokuba sithandaze kwaye sinxuse umhlaba mde, lide, njengoko umoya wotshintsho uqhubeka uvuthuza. 

Wenza imimoya izithunywa zakho, idangatye lomlilo, abalungiseleli benu. (INdumiso 104: 4)

 

Ukupapashwa kokuqala ngoJuni 2, 2009 kwaye kuhlaziywa namhlanje.

 

Cofa apha ukuze Ungabhalisi or Bhlisa kule Journal.

Enkosi ngokusicingela kwizishumi zakho.

www.markmallett.com

-------

Cofa apha ngezantsi ukuguqulela eli phepha ulwimi olwahlukileyo:

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UMOYA noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , , , , .

Amagqabantshintshi zivaliwe.