Njengesela

 

THE Kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo oko kubhaliweyo Emva kokuKhanya, Amagama ebevakala entliziyweni yam: Njengesela ebusuku…

Ke kaloku ngawo amaxesha namathuba, bazalwana, akufuneki nganto ukuba ndinibhalele; Kuba nani ngokwenu niyazi ngokucacileyo, ukuba imini yeNkosi, njengesela ebusuku, yenjenjalo ukuza kwayo. Kuba xenikweni baya kuthi, Luxolo nokunqaba, oko baya kufikelwa yintshabalaliso ngebhaqo, kwanjengenimba komithiyo; baye bengayi kukha basinde. (1 Tes.5: 2-3)

Abaninzi basebenzise la mazwi kuKuza kweSibini kukaYesu. Ewe, iNkosi iya kuza ngelixa elingaziwa mntu ngaphandle kukaBawo. Kodwa ukuba sifunda lo mbhalo ungasentla ngononophelo, uSt. Paul uthetha ngokuza "kwemini yeNkosi," kwaye okuza ngesiquphe kufana "neentlungu zokubeleka." Kwincwadi yam yokugqibela, ndacacisa ukuba "imini yeNkosi" ayilulo usuku okanye isiganeko, kodwa lixesha, ngokweNkcubeko eNgcwele. Ke ngoko, oko kukhokelela kwaye kungenise uMhla weNkosi ngokuchanekileyo ziintlungu zomsebenzi awathetha ngazo uYesu [1]Mat 24: 6-8; ULuka 21: 9-11 no St John wabona embonweni AmaTywina aSixhenxe oHlaziyo.

Nabo, abaninzi, baya kuza njengesela ebusuku.

 

Lungiselela!

Lungiselela!

Elo yayilelinye lamazwi okuqala endaziva ukuba iNkosi indikhuthaza ukuba ndibhale ngo-Novemba ka-2005 ekuqaleni kwalo mbhalo wobupostile. [2]ukubona Lungiselela! Ibaluleke kakhulu kunakuqala, ingxamisekile kunanini na ngaphambili, iyimfuneko ngakumbi kunakuqala…

… Ngoku lixesha lokuba uvuke ebuthongweni. Kuba ngoku usindiso lukufuphi kuthi, kunokuya saqalayo ukukholwa. ubusuku buhambile, imini isondele. (KwabaseRoma 13: 11-12)

Kuthetha ntoni “ukulungiselela”? Ekugqibeleni, kuthetha ukuba kwi imeko yobabalo. Ukungabinasono sokufa, okanye ukuba nesono sokufa esingavunywanga emphefumlweni wakho. [3]“Isono esisemntwini sisono esinjongo yakhe ibaluleke kakhulu kwaye sikwenziwa ngolwazi olupheleleyo kunye nemvume ngabom.”-ICatechism yeCawa yamaKatolika, ngo-1857; cf. 1 Yoh 5: 17 Kutheni le nto ngxamiseko ukuba ndive ngokuphindaphindiweyo eNkosini? Ngale ntsasa kusasa, njengoko sibukele imifanekiso eqengqeleka isuka eJapan, impendulo kufuneka icace kuthi sonke. Iziganeko zilapha kwaye ziza, zisanda kwaye zisasazeka kwihlabathi liphela, apho imiphefumlo emininzi izakubizwa njengekhaya ngephanyazo. Ndibhalile malunga noku ngaphambili kwaye njani, kwimiphefumlo emininzi, oku kuya kuba yinceba kaThixo (yabona Inceba kwiChaos). Kuba iNkosi ixhalabele kakhulu imiphefumlo yethu engunaphakade kunentuthuzelo yethu yangoku, nangona iyikhathalele le nto.

Umntu othile undibhalele izolo:

Ukhanyiso lubonakala ngathi lusondele kwikona, kwaye nangona uThixo ethulule ubabalo kum kulo nyaka njengoko ndingazange ndibone ngaphambili, kwaye undinike ixesha, ndiziva ndingakulungelanga. Ixhala lam yile: kuthekani ukuba andikwazi ukumelana nokukhanya? Kuthekani ukuba ndiyafa kukothuka? … Ingaba ikhona into endinokuyenza ukuzola…? Ndiyathemba ukuba intliziyo yam ayizukunikezela xa ilixesha lokwenene lokuhlanjululwa.

Impendulo kukuhlala yonke imihla ngokungathi ukhona ikhona Okwangoku ungadibana neNkosi, kuba le yinyani! Kutheni uzikhathaza ngokuKhanya, okanye intshutshiso, okanye ezinye iimeko ezibonisa ukungazi ukuba uza kuvuka kumqamelelo ngentsasa elandelayo? INkosi ifuna ukuba sizilungiselele “ngesidingo sokwazi.” Kodwa akafuni ukuba sikhathazeke. Singazenza njani iimpawu zokuphikisana kwi Umhlaba owoyikiswe yimfazwe, ubugrogrisi, izitrato ezingakhuselekanga, ezihlasela iintlekele zendalo- kunye nehlabathi apho uthando luye lwaphola — ukuba asiyiyo ubuso boxolo novuyo? Kwaye ayisiyonto esinokuyenza. Ivela ebomini umzuzu nomzuzu kwintando kaThixol, Ndithembele kuthando lwaKhe olunenceba, kwaye ndixhomekeke kuYe ngayo yonke into. Kuyinto engakholelekiyo isipho ukuhlala ngoluhlobo, kwaye kunokwenzeka kuye wonke umntu. Siqala ngokuguquka kwezo ziqhotyoshelweyo kunye nemikhwa esigcina sibotshiwe luloyiko. Ukuba siphila kwimeko yobabalo, nokuba ukufa kwam kwendalo kuyafika okanye loo mzuzu “wokukhanya”, ndiza kuba ndikulungele. Ayikuko ukuba ndigqibelele, kodwa kuba ndiyathemba inceba yakhe.

 

UKUQEDA KUYE KUTHIXO

Kufuneka siyeke isono. Abantu abaninzi bafuna ukubizwa ngokuba ngamaKristu, kodwa abafuni ukuyeka ukona. Kodwa sisono ngokuchanekileyo esenza ukuba sibe lusizi. Oko, kunye nokungathembeli kwintando kaThixo ngamanye amaxesha kusivumela ukuba sibandezeleke. Kufuneka siguquke! Ukushiya ngakumbi kuye; ukuba seluxolweni; ukwanela zizinto esinazo; kukuphelisa oku kuxakeka kokufuna le nto okanye leya, kwaye siqale simfune endaweni yoko.

Inyani yile, kuyeza ixesha leCawe xa, ukuba asikenzi njalo ngokuzithandela uhluthwe [4]ukubona Ukulahla ngokuzithandela Umoya kaThixo uya kuyenza kuthi ngazo naziphi na iindlela eziyimfuneko. [5]ukubona Isiprofeto eRoma; Kwakhona uthotho lwevidiyo enegama elifanayo kwi YamkelaHope.tv Abanye, oku kuyothusa. Kwaye kufanelekile. Sifanele soyike ukuqhubeka nesono kuba “umvuzo wesono kukufa ” [6]I-Rom 6: 23 nomvuzo we Uyafa isono siso ngonaphakade ukufa. [7]ukubona Kwabo Bakwisono Sokufa; cf. Gal 5: 19-21 Kwaye njengoko ndibhalileyo nje ekubhaleni kwam kokugqibela, kufuneka nathi silumke njengeenyoka kodwa sithantamise njengamahobe, kuba a itsunami yokomoya sele ibhekise eluntwini. [8]ukubona Itsunami yokuziphatha

 

UKUGUNGQA KAKHULU

Ngale ntsasa, iinyembezi kunye nemithandazo yam idibana neyakho kubantu baseJapan nakwezinye iindawo ezinokuthi zichaphazeleke yile ntlekele. Umhlaba uyaqala nyikima — umqondiso kummandla wendalo othi a kakhulu ukuthuthumela isazela soluntu sisondela emini. Iintaba-mlilo ziqala ukuvusa-umqondiso wokuba isazela somntu kufuneka sivuswe (jonga Ukushukuma okukhulu, ukuvuka okukhulu). Kwaye kwabanye, kuyenzeka nangoku. Ukusukela kwinkomfa, apho bendithetha khona eLos Angeles, eCalifornia ngoFebruwari walo nyaka (2011), besisiva amabali athi abantu abaliqela bafumene uhlobo oluthile "lokukhanya kwesazela" apho ubomi babo nazo zonke iinkcukacha zaso baboniswa zona. 'njengomboniso wesilayidi,' njengokuba omnye umfazi eyibeka. Ewe, uThixo sele ekhanyisa izazela ezininzi, kubandakanya nezam. Kwaye ngale nto, kufuneka sibulele ngokusuka emazantsi emiphefumlo yethu…

Izazela zala bantu zibathandayo mazishukunyiswe ngobundlobongela ukuze “babeke indlu yabo ngocwangco”… Umzuzu omkhulu uyasondela, lusuku olukhulu lokukhanya… lixesha lokwenza isigqibo loluntu. - Isicaka sikaThixo, uMaria Esperanza (1928-2004); Umchasi-Kristu kunye namaxesha okugqibela,, Mnu. UJoseph Iannuzzi, P. 37 (Volumne 15-n.2, Inqaku eliFakiwe elivela ku-www.sign.org)

Ngoko ke masingalali njengabanye aba; masiphaphe sibe ziingcathu… Vuyani maxa onke. Thandazani ningaphezi. Ezintweni zonke bulelani; kuba oko kukuthanda kukaThixo ngani kuKristu Yesu. (1 Tes.5: 6, 16-18)

Kwaye, zihlobo ezithandekayo, Lungiselela! Mandivale ngomfanekiso osusela ekubhalweni kwam ukuya phambili ISakramente saNgoku:

 

UKUHLAWULEZA KOKUGQIBELA

Cinga ngolonwabo-lokujikeleza, uhlobo owawudlala ngalo njengomntwana. Ndiyakhumbula ukufumana loo nto ihamba ngokukhawuleza kangangokuba kwakunzima ukuxhoma. Kodwa ndiyakhumbula ukuba kufutshane apho ndafika embindini wokuzonwabisa, kwakulula ukuxhoma. Ngapha koko, embindini wehabhu, unokuhlala apho — simahla.

Umzuzu wangoku ufana neziko lokonwaba; yindawo ye ukuzola apho umntu angaphumla khona, nangona ubomi buhlasela yonke indawo. Umzuzu esiqala ukuhlala kuwo ngaphambili okanye kwikamva, siyalishiya iziko kwaye u dlulile siye ngaphandle apho ngequbuliso kufunwa amandla amakhulu kuthi ukuba "sixhome," ngokungathi kunjalo. Okukhona sizinikela ekucingeni, siphila kwaye sibuhlungu ngenxa yexesha elidlulileyo, okanye sikhathazekile kwaye sibila ngekamva, kokukhona kunokwenzeka ukuba siphoswe kumnandi wobomi. Ukoyikiswa luvalo, ukuqubuka msinya, ukusela utywala, ukuzitika ngesondo okanye ukutya njalo njalo-ezi ziindlela esizama ngazo ukumelana nesicaphucaphu kha thazeka Ukutya thina.

Kwaye ingaphaya kwemicimbi emikhulu. Kodwa uYesu uyasixelela,

Nezona zinto zincinci zingaphaya kwamandla akho. (ULuka 12: 26)

Kufuneka sizikhathaze ngoko malunga nantoni na. Akukho ntoSingakwenza oko ngokungena kumzuzu wangoku kwaye sihlale kuwo, senze oko kufunwa ngumzuzu kuthi ukuthanda uThixo nommelwane, nokuyeka konke okunye.

Ungavumeli nantoni na ikukhathaze.  —St. UTeresa waseAvila 

 

 

 

Enkosi ngemithandazo yakho nenkxaso!

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 Mat 24: 6-8; ULuka 21: 9-11
2 ukubona Lungiselela!
3 “Isono esisemntwini sisono esinjongo yakhe ibaluleke kakhulu kwaye sikwenziwa ngolwazi olupheleleyo kunye nemvume ngabom.”-ICatechism yeCawa yamaKatolika, ngo-1857; cf. 1 Yoh 5: 17
4 ukubona Ukulahla ngokuzithandela
5 ukubona Isiprofeto eRoma; Kwakhona uthotho lwevidiyo enegama elifanayo kwi YamkelaHope.tv
6 I-Rom 6: 23
7 ukubona Kwabo Bakwisono Sokufa; cf. Gal 5: 19-21
8 ukubona Itsunami yokuziphatha
exhonyiweyo EKHAYA, UMOYA noqhotyosho , , , , , , , , , , .