Jonga eMpuma!


UMariya, uMama we-Ekaristi, nguTommy Canning

 

Wandisa esangweni elibheke empumalanga, ndabona ubuqaqawuli boThixo kaSirayeli, buvela empumalanga. Ndeva isandi esingathi sisandi samanzi engxangxasi, waza umhlaba wakhazimla bubuqaqawuli bakhe. (UHezekile 43: 1-2)

 
UMARIYA
usibizela kwiBastion, kwindawo yokulungela nokuphulaphula, kude neziphazamiso zehlabathi. Usilungiselela iMfazwe eNkulu yemiphefumlo.

Ngoku, ndimva esithi,

Jonga eMpuma! 

 

BUJONGANE NEMPUMA

EMpuma kulapho kuphuma khona ilanga. Kulapho kufika khona ukusa, kugxotha ubumnyama, kwaye kusasazwa ubusuku bobubi. EMpuma ikwalwalathiso ajongene nalo umbingeleli ngexesha leMisa, silindele ukubuya kukaKristu (Kufuneka ndiqaphele, sisikhokelo umfundisi ajongene naso kuzo zonke izithethe zeMisa yamaKatolika--ngaphandle le Novus Ordo, nangona inokwenzeka kweso sithethe.) Enye yeendlela ezichazwa gwenxa zeVictoria II yayikukuguqula umfundisi abhekise ebantwini. kuyo yonke iMisa, Ukuphazamiseka kweminyaka engama-2000 yesiko. Kodwa ekubuyiseleni ukusetyenziswa kwesiqhelo kweMtridentine Mass (kwaye ke ukuqala ukubuyiselwa kwe Novus Ordo), UPopu Benedict sele eqalile ukuguqula lonke Icawe ibuyela eMpuma… kulindelo lokuza kukaKrestu.

Apho umbingeleli nabantu bebonke bajongene ngendlela efanayo, into esinayo kukuqhelaniswa nendawo yonke kunye nokucaciswa kwe-Ekaristi malunga novuko kunye nemfundiso yobuthixo. Kungoko ikwatoliko ngokwemiqathango ye parousia, imfundiso yethemba, apho yonke iMisa iyindlela yokubuya kukaKristu. —UPOPE BENEDICT XVI (UKhadinali Ratzinger), Umthendeleko wokholo, ESan Francisco: Ignatius Cinezela, 1986, iphepha 140-41.)

Njengoko ndibhalile kwenye indawo, i Isahluko soxolo izangqinelana ne Ulawulo lweNtliziyo eNgcwele kaYesuOko kukuthi, uMthendeleko. Ngaloo mini, akusayi kuba yiCawe kuphela eyamthanda uYesu kwiSigramente Esikelelekileyo, kodwa zonke iintlanga. Kubaluleke kakhulu ukuba uBawo oyiNgcwele ajike iCawa iye eMpuma ngeli xesha. Ngumnxeba ngoku ukufuna uYesu ophakathi kwethu ngokulindela ulawulo lwaKhe oluzayo.

Jonga eMpuma! Jonga kuMthendeleko!

 

IROCKI YOKUQINISEKISA

Yonke into engakhiwanga eliweni iza kuchithakala. Kwaye iliwa liSakramente elisikelelekileyo. 

UMthendeleko “ngumthombo nengqungquthela yobomi bobuKristu.” Ezinye iisakramente, kwaye ngokwenene zonke iinkonzo zecawa kunye nemisebenzi yabapostile, zihlangene ne-Ekaristi kwaye zijolise kuyo. Kuba kwi-Ekaristi esikelelekileyo kukho konke ukulunga kweCawa, oko kukuthi nguKrestu ngokwakhe, iPasika yethu.-Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. 1324

Yonke into edingwa yiCawe kwimpilo yayo yokomoya, ukungcwaliswa, kunye nokukhula kwayo iyafumaneka kwiiSakramente, ezifumana ingcambu kwi-Ekaristi.

Asikholelwa nje.

Ke kule minyaka ingama-40 idlulileyo, besizula entlango, sisuka kwesinye isithixo siye kwesinye, sikhangela ukuphiliswa kunye neempendulo kuyo yonke indawo kodwa kuMthombo. Ngokuqinisekileyo, siya kwiMisa… size sibalekele kunyangi okanye iqela "lokuphilisa ngaphakathi" lokuphilisa! Sijika siye kuGqirha uPhil no-Oprah kunokuba siye kuMcebisi oMangalisayo. Sichitha imali kwiisemina zokuzinceda endaweni yokujikela kuMsindisi, asinike uMzimba neGazi lakhe. Siya kwezinye iicawa "ngamava" kunokuhlala ezinyaweni zaKhe ezivela kuyo yonke indalo.

Isizathu kukuba esi sizukulwana asinamonde. Sifuna ukuphiliswa "Qhuba iTru". Sifuna iimpendulo ezikhawulezayo nezilula. Xa amaSirayeli ayengazinzi entlango, amisa oothixo. Asohlukanga. Sifuna ukubona amandla kaThixo ngoku, kwaye xa singakwenzi oko, sijikela kwezinye "izithixo", nkqu nezibonakala ngathi "zezomoya". Kodwa ziya kudilika ngoku, kuba zakhiwe phezu kwentlabathi.

Isisombululo nguYesu! Isisombululo nguYesu! Kwaye Ulapha phakathi kwethu ngoku! Yena ngokwakhe uya kusikhathalela. Yena ngokwakhe uya kusikhokela. Yena buqu uyakusondla… kwaye nesiqu saKhe. Yonke into esakha sayidinga ibonelelwe kwicala laKhe emnqamlezweni: iisakramente, Unyango olukhulu. Isekwanguye izolo, namhlanje, nangonaphakade. Jonga eMpuma!

 

BUYELA KULUNGISO

isono yingcambu yesifo sengqondo sanamhlanje kunye nesifo sengqondo. U guquka yindlela yokufumana inkululeko. UYesu wanika iyeza: Ubhaptizo kwaye isiqinisekiso ezisenza ukuba sibe sisidalwa esitsha esingcwele kwaye singenabala ngamandla oMoya oyiNgcwele esihlala kuye, sihamba, sibekho. Kwaye ukuba siyona, indlela yokubuyisela loo meko Ukuvuma.

Abanye bayasenzakalisa, kunjalo. Kwaye ke uYesu wasinika elinye iyeza elinxulumene nokuvuma izono: Xolelo.

Yiba nenceba, njengokuba uYihlo enenceba. Yeka ukugweba kwaye awuyi kugwetywa. Yeka ukugweba, nawe awuyi kugwetywa. Xolela uze uxolelwe. (ULuka 6: 36-37)

Isono sifana notolo olunencasa yetyhefu. Xolelo yintoni le ikhupha ityhefu. Kusekho inxeba, kwaye u Yesu wasinika isicombululo salo: the Umthendeleko. Kuxhomekeke kuthi ukuvula iintliziyo zethu kuye kuye themba kwaye nomonde ukuze angene kwaye enze utyando.

Ngamanxeba akhe niye naphiliswa. (1 Pet 2: 4)

Ndiyakholelwa ukuba umhla uyeza xa yonke iCawa iya kuba ne-Ekaristi. Siza kuhluthwa singabi nto… nto ngaphandle kwakhe.

 

LIPHELA UBudala BOBULUNGISELELO

Ndabona entliziyweni yam umfanekiso welanga liphuma ekuseni. Iinkwenkwezi esibhakabhakeni zabonakala ngathi ziyanyamalala, kodwa azenzekanga. Bebeselapho, bemkile ngokukhanya kwelanga.

UMthendeleko nguLanga, kwaye iinkwenkwezi ziimpawu zomzimba. Iimpawu zikhanyisa indlela, kodwa zihlala zikhokelela ekuzeni kokusa. Iintsuku ziyeza kwaye sele zilapha xa izipho zoMoya oyiNgcwele ziya kuhlanjululwa zaza za-odolwa kwakhona kwi-Ekaristi. Nako oku koko ndiva uMama wethu osikelelekileyo esitsho. Umnxeba oya kwiBastion ngumnxeba wokubeka izipho zethu phambi kweKumkanikazi yethu ukuba ihlanjululwe kwaye yomelezwe ukuze isetyenziswe kweli nqanaba litsha leMfazwe, ngokwesicwangciso sayo. Kwaye icebo lakhe licebo lakhe: ukubiza umhlaba ukuba uguqukeKuye ngokwakhe kwi-Ekaristi-Phambi kokuba ihlanjululwe… 

Khangela, ndenza into entsha! Iyaphuma ngoku, aniyiqiqi na? Entlango ndenza indlela, enkangala, imilambo. (Isaya 43:19)

 

UMkhweli Wakhwela IHORA ELIMHLOPHE 

KwisiTyhilelo 5: 6, lowo ukufaneleyo vula aMatywina oMgwebo NguYesu, ochazwe nguSt. John njengo…

… IMvana eyayibonakala ngathi ixheliwe.

NguYesu, Idini lePasika-iMvana ebonakala ngathi ixheliweOko kukuthi, wabulawa kodwa zange oyiswe kukufa. NguYe oza kukhokela iMfazwe eNkulu emhlabeni. Ndiyakholelwa ukuba uza kuzityhila kuthi ngokubonakaliswa kobukho bakhe ngaphakathi okanye ngokunxulumene ne-Ekaristi. Iya kuba yi isilumkiso… Kunye nesiqalo sokuphela kweli xesha.

Jonga eMpuma, utsho uMama wethu, kuba uMkhweli wehashe elimhlophe uyasondela.

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU.

Amagqabantshintshi zivaliwe.