Ukwenza indlela yeeNgelosi

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
kaJuni 7, 2017
NgoLwesithathu weVeki yeThoba kwiXesha eliQhelekileyo

Imibhalo yeLigugu Apha 

 

INTO Kuyamangalisa ukwenzeka xa sinikela indumiso kuThixo: iingelosi zakhe ezilungiselelayo ziyakhululwa phakathi kwethu.  

Sibona oku amaxesha ngamaxesha kwiTestamente eNdala neTsha apho uThixo aphilisayo, angenelele, ahlangule, afundise, akhusele ngelosi, amaxesha ngamaxesha xa abantu baKhe bemdumisa. Ayinanto yakwenza noThixo ukusikelela abo bathi, bona, "babethe umoya wakhe"… ngokungathi uThixo luhlobo oluthile lwe-mega-egomaniac. Endaweni yoko, ukudumisa uThixo sisenzo iqiniso, Esiphuma kwinyani yokuba singoobani, kodwa ngakumbi ngubani uThixo—kwaye "inyaniso iyasikhulula." Xa samkela iinyaniso ngoThixo, sizivulela ngokwethu kukuhlangana nobabalo lwaKhe namandla. 

I ntsi kelelo Ivakalisa intshukumo esisiseko yomthandazo wobuKristu: kukudibana phakathi kukaThixo nomntu… kuba uThixo uyayisikelela, intliziyo yomntu inokuthi imbuyekeze isikelele Lowo ungumnini wazo zonke iintsikelelo… lithatha Sisimo sengqondo sokuqala somntu ukuvuma ukuba usisidalwa phambi koMdali wakhe. -ICatechism yeCawa yamaKatolika (CCC), 2626; Xnumx

Kufundo lokuqala lwanamhlanje, sibona ubudlelwane ngqo phakathi indumiso kwaye dibana

Ungowokubongwa, Nkosi, Thixo onenceba, Malibongwe igama lakho elingcwele, Libekekileyo. Usikelelwe wena kuyo yonke imisebenzi yakho ngonaphakade! Ngelo xesha kanye, umthandazo waba babini baceliweyo weviwa kubukho obuzukileyo bukaThixo uSomandla. URafayeli ke wathunyelwa ukuba abaphilise bobabini…

UTobit waphiliswa emzimbeni ngelixa uSara ekhululwa kwidemon engendawo.  

Ngesinye isihlandlo, xa amaSirayeli ayengqongwe ziintshaba, uThixo wangenelela njengokuba babemdumisa,

Ungatyhafi xa usibona esi sihlwele sikhulu, kuba idabi asilolakho kodwa lelikaThixo. Ngomso phumani niye kubahlangabeza, uNdikhoyo uya kuba nani. Bacula besithi: "Bulelani kuNdikhoyo, kuba ingunaphakade inceba yakhe." Bathe bakuqala ukumemelela nokudumisa, uYehova wabafikisela abalaleli oonyana baka-Amon, ukuba abatshabalalise. (2 Kronike 20: 15-16, 21-23) 

Xa lonke ibandla labantu lalithandaza ngaphandle kwetempile ngelixa lokuqhumisela, ngelo xesha ingelosi yeNkosi yabonakala kuZekariya ukwazisa ukukhulelwa okungenakwenzeka kukaYohane uMbhaptizi kumfazi wakhe owalupheleyo. [1]cf. ULuka 1:10

Naxa uYesu wayemdumisa ekuhleni uYise, yeza nentlanganiso yobuthixo phakathi kwabantu. 

“Bawo, lizukise igama lakho.” Kweza ilizwi liphuma ezulwini, lisithi, Ndilizukisile, ndiya kubuya ndilizukise. Isihlwele apho sasiva kwaye sathi kwakuyindudumo; Abanye ke bathi, Kuthethe isithunywa sezulu kuye. (UYOHANE 12: 28-29)

Xa uPawulos noSilas babevalelwe, yayiludumo lwabo olwavulela indlela iingelosi zikaThixo ukuba zibahlangule. 

Malunga nasezinzulwini zobusuku, xa uPawulos noSilas babethandaza, becula iingoma beculela uThixo, xa amabanjwa emamele, ngequbuliso kwabakho inyikima enkulu kangangokuba iziseko zentolongo zagungqa. zavuleka zonke iingcango, namatyathanga abo onke akhululwa. (IZenzo 16: 23-26)

Kwakhona, kukudumisa kwethu okwenza ukuba utshintshiselwano olungcwele:

… Umthandazo wethu inyuka ngoMoya oyiNgcwele ngoKrestu kuye uYise- siyamsikelela ngokusikelela kwethu; icela ubabalo loMoya oyiNgcwele ukuba yehla usisikelela ngoKristu ovela kuYise.  -CCC, 2627

… Ungcwele, uhleli etroneni zendumiso yakwaSirayeli (Ndumiso 22: 3, RSV)

Ezinye iinguqulelo zifundeka ngolu hlobo:

UThixo uhlala ezindumisweni zabantu bakhe (INdumiso 22: 3)

Andikuthethi ukuba, nje ukuba udumise uThixo, zonke iingxaki zakho ziya kuthi shwaka-ngokungathi indumiso ifana nokufaka ingqekembe kumatshini wokuthengisa we-cosmic. Kodwa ukunikela ngonqulo oluyinyani nokubulela kuThixo “kuzo zonke iimeko" [2]cf. 1 KwabaseTesalonika 5: 18 yenye yeendlela zokuthi, “UnguThixo — andinguye.” Ngokwenyani, kufana nokuthi, “Ungu kuhle UThixo nokuba ungathini na. ” Xa sidumisa uThixo ngale ndlela, kuyinyani isenzo sokulahla, isenzo se ukholo-Kwaye uYesu wathi ukholo olulinganayo nokhozo lwemostade lungazishukumisa iintaba. [3]cf. Mat 17:20 Bobabini uTobit noSara badumisa uThixo ngale ndlela, bebeka umoya wabo wobomi ezandleni zaKhe. Abazange bamdumise ukuba "bafumane" into ethile, kodwa ngokuchanekileyo kuba unqulo lwalungolukaNkosi, ngaphandle kweemeko zabo. Yayizizenzo ezinyulu zokholo kunye nokudumisa ezathi "zakhulula" ingelosi kaThixo ukuba isebenze ebomini babo. 

“Bawo, ukuba uyavuma, mayidlule le ndebe kum; okwangoku, mayingabi kukuthanda kwam kodwa okwakho. ” Kwaye kubonakala kuye ingelosi evela ezulwini. (ULuka 22: 42-43)

Enoba uThixo wenza okanye awenzi ngendlela ofuna ngayo okanye xa ufuna, inye into esiqiniseke ngayo: ukushiya kwakhe kuye- lo "mnikelo wendumiso" -uhlala ekutsalela ebusweni bakhe, nasebusweni beengelosi zakhe. Yintoni ke, ekufuneka woyike?

Ngenani emasangweni akhe ninombulelo, Neenkundla zakhe ninombulelo (Ndumiso 100: 4)

Kuba apha asinaso isixeko esihlala sihleli, kodwa sifuna esizayo. Ngaye masithi ngaye siqhubeke sinikela kuThixo umbingelelo wendumiso, oko kukuthi, isiqhamo somlomo olivumayo igama lakhe. (Heb 13: 14-15)

Amaxesha amaninzi eCaweni, siye sanciphisa "ukudumisa nokunqula" kudidi lwabantu, okanye kwibinzana elinye lika “Baphakamise izandla,” kwaye ke baphange wonke uMzimba kaKristu iintsikelelo ebeziza kuba zezabo ngokufundisa besepulpitini amandla endumiso. Apha, iMagisterium yeCawa inento enokuyithetha:

Singumzimba nomoya, kwaye sinamava okuba siguqulele iimvakalelo zethu ngaphandle. Kuya kufuneka sithandaze kunye nobuntu bethu bonke ukuba sinike onke amandla kunokwenzeka kwisicelo sethu. -I-CCC, 2702

… Ukuba sizivala ngokusesikweni, umthandazo wethu uyabanda kwaye awunanzala… Umthandazo kaDavide wendumiso wamzisela ukuba ashiye lonke uhlobo lokuzola kwaye adanise phambi kweNkosi ngamandla akhe onke. Lo ngumthandazo wendumiso!… 'Kodwa, Bawo, oku kwenzelwa abo baHlaziya eMoyeni (intshukumo yeCarism), hayi kuwo onke amaKrestu.' Hayi, umthandazo wendumiso ngumthandazo wamaKristu kuthi sonke! —UPOPA UFRANCIS, uJanuwari 28, 2014; Zenit.org

Ukudumisa akunanto yakwenza nokubetha iimvakalelo kunye neemvakalelo. Ngapha koko, eyona ndumiso inamandla iza xa sivuma ukulunga kukaThixo phakathi kwentlango eyomileyo, okanye ubusuku obumnyama. Kwakunjalo ekuqaleni kobulungiseleli bam kwiminyaka emininzi eyadlulayo…

 

Ubungqina bamandla endumiso

Ekuqaleni kweminyaka yobulungiseleli bam, sasibamba iintlanganiso qho ngenyanga kwenye yeeCawa zamaKatolika zasekuhlaleni. Yayiyiyure ezimbini ngorhatya yokudumisa kunye nokunqula umculo onobungqina okanye ukufundisa embindini. Yayilixesha elinamandla apho sabona ukuguqulwa okuninzi kunye nenguquko enzulu.

Kwiveki enye, iinkokheli zeqela zazicwangcise intlanganiso. Ndikhumbula ndisendleleni eya apho ndineli lifu limnyama lijinga phezu kwam. Kudala ndilwa nesono esithile sokungahlambuluki ixesha elide. Kwakule veki, ndandizabalazile-kwaye ndoyisakele. Ndaziva ndingenakuzinceda, kwaye ngaphezu kwako konke, ndineentloni ngokunzulu. Apha ndandiyinkokheli yomculo… kwaye ukusilela nokudana okunje.

Kwintlanganiso, baqala ukuhambisa izingoma. Andizange ndive ngathi ndicula konke konke, okanye mandithi, andiziva ufanelekile ukucula. Ndavakalelwa kukuba uThixo uyandidelela; ukuba andiyonto ngaphandle kwenkunkuma, ihlazo, izimvu ezimnyama. Kodwa bendisazi ngokwaneleyo njengenkokeli yonqulo ukuba ukudumisa uThixo yinto endimtyala yona, hayi kuba ndiziva ndinjalo, kodwa ngokuba UnguThixo. Indumiso isenzo sokholo… kwaye ukholo lungazisusa iintaba. Ke, ngaphandle kwam, ndaqala ukucula. Ndaqala indumiso.

Ndenza njalo, ndawuva uMoya oyiNgcwele usihla phezu kwam. Umzimba wam ngokoqobo waqalisa ukungcangcazela. Andizanga ndiyokukhangela amava angaphezu kwendalo, okanye ndizame ukwenza iqela le-hype. Hayi, ukuba bendivelisa nantoni na ngalo mzuzu, ibiyinzondo yakho. Nangona kunjalo, wumnqwazi wawusenzeka kum yenene.

Ngesiquphe, ndabona ngamehlo engqondo umfanekiso, ngokungathi ndikhuliswa kwilifti engenazingcango… ndinyuselwe kwinto endiyibone ngandlel 'ithile ukuba ligumbi lobukumkani likaThixo. Into endiyibonileyo yayingumgangatho weglasi yekristale (kwiinyanga ezininzi kamva, ndafunda kwi-Rev 4: 6:“Phambi kwetrone kukho into efana nolwandle lwegilasi njengekristale”). Mna Wayesazi Ndilapho phambi koThixo, kwaye kwakumnandi kakhulu. Ndiluva uthando nothando lwaKhe kum, endihlamba ubutyala bam, ukungcola nokungaphumeleli kwam. Bendiphiliswa nguLuthando.

Ukuhamba kwam ngobo busuku, amandla elo likhoboka ebomini bam phukile. Andazi ukuba uThixo wenze njani-kwaye zeziphi iingelosi ezazindikhonza-konke endikwaziyo kukuba Wenza: Undikhulule-kwaye unanamhla.

Ulungile, uthe tye uYehova; ngaloo ndlela ubonisa aboni indlela. (INdumiso yanamhlanje)

 

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Amandla endumiso

Indumiso kwiNkululeko

Kumaphiko eengelosi 

  
Uyathandwa.

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

  

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. ULuka 1:10
2 cf. 1 KwabaseTesalonika 5: 18
3 cf. Mat 17:20
exhonyiweyo EKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA, UKUFUNDA KWENKOSI, BONKE.