Inceba kwi-Chaos

88197A59-A0B8-41F3-A8AD-460C312EF231.jpeg

 

Abantu babekhwaza besithi "Yesu, Yesu" kwaye babaleka baya macala onke-Elixhoba leNyikima eHaiti emva kwenyikima eyi-7.0, nge-12 kaJanuwari ngo-2010, i-Reuters News Agency

 

IN Amaxesha azayo, inceba kaThixo iza kutyhilwa ngeendlela ezahlukeneyo-kodwa hayi zonke zilula. Kwakhona, ndiyakholelwa ukuba sinokuba kwinqanaba lokumbona Amatywina oVukelo ngokuqinisekileyo yavula… i umsebenzi onzima iintlungu ekupheleni kweli xesha. Ngale nto, ndithetha ukuba imfazwe, ukuwa kwezoqoqosho, indlala, izibetho, intshutshiso, kunye a Ukuzamazama okukhulu Zisondele, nangona inguThixo kuphela owaziyo amaxesha kunye namaxesha. [1]cf. Ukuvavanywa kweminyaka esixhenxe-Icandelo II 

Kuya kubakho iinyikima zomhlaba ezinkulu, iindlala, neendyikitya zokufa kwiindawo ngeendawo; kuya kubakho izinto ezoyikekayo, kwanemiqondiso enamandla evela ezulwini. (Luka 21:11)

Ewe ndiyazi — kuvakala ngathi “yintshabalalo nobumnyama.” Kodwa ngeendlela ezininzi, yiyo kuphela Ndiyathemba ukuba eminye imiphefumlo inayo, kwaye mhlawumbi kuphela kwendlela eseleyo yokubuyisela izizwe kuYise. Kuba kukho umahluko phakathi kokuhlala kwinkcubeko yobuhedeni ngokuchasene nenkcubeko enayo uwexukoNgulowo uzichasileyo iVangeli. Singabokugqibela, kwaye ngenxa yoko, sizibeke kwindlela ka Nyana wolahleko elona themba lakhe lokwenyani yayikukufumanisa ubuhlwempu bakhe… [2]cf. Ixesha Elizayo Lolahleko

 

Amava okufa

Siwavile onke amabali abasindileyo bamava okusondela ekufeni. Umxholo oqhelekileyo kukuba, ngephanyazo, babona ubomi babo bukhanya phambi kwamehlo abo. Ixhoba lokuphahlazeka kwenqwelomoya e-Utah uxele la mava:

Uthotho lwemifanekiso, amagama, izimvo, ukuqonda… Yayingumboniso ebomini bam. Kwakhanya phambi kwam ngokukhawuleza okukhawulezayo, kwaye ndayiqonda ngokupheleleyo kwaye ndafunda kuyo. Omnye umbono weza, nomnye, nomnye, kwaye ndabona ubomi bam bonke, yonke imizuzwana yayo. Kwaye andiqondanga nje ngeziganeko; Ndabaphilisa. Ndaphinda ndangulomntu kwakhona, ndisenza ezo zinto kumama, okanye ndithetha ezo zinto kutata okanye abantakwethu okanye oodadewethu, kwaye bendisazi isizathu sokuba, okokuqala, ndizenzile okanye ndizithethile. Iyonke ayichazi ukuphelela kolu hlaziyo. Kubandakanya ulwazi ngam, ezingafakwanga zonke iincwadi emhlabeni. Ndiziqonda zonke izizathu zayo yonke into endiyenzayo ebomini bam. -Elinye icala, nguMichael H. Brown, iphe. 8

Rhoqo, abantu baye babanawo "ukhanyiso" kwimizuzu ngaphambi kokufa okanye into ebonakala ngathi kukufa kungekudala.

 

INCEBA KUTSHABALALO

Qonda le ndizama ukuyithetha: the Uqhwithela olukhulu Kulapha kwaye kuza kuzisa isiphithiphithi. Kodwa yile ntshabalalo uThixo aya kuyisebenzisa ukutsala imiphefumlo kuye ebingayi kuguquka ngenye indlela. Xa iWorld Trade Center yawa, mingaphi imiphefumlo eyakhala ezulwini xa ijongene nemizuzwana yokugqibela yokusweleka kwayo? Bangaphi abaguqukileyo xa iNkanyamba uKatrina, uHarvey okanye uIrma babazisa ubuso nobuso ngokufa? Mingaphi imiphefumlo ebizwe egameni leNkosi njengoko i-tsunami yaseAsia okanye yaseJapan itshayele phezu kweentloko zazo?

… Kwaye kuyakusindiswa wonke umntu obiza egameni leNkosi. (IZenzo 2:21)

UThixo unomdla kakhulu kwikamva lethu elingunaphakade kunentuthuzelo yethu yokwexeshana. Ukuba intando yakhe evumayo ivumela ezo ntlekele ukuba zenzeke, ngubani owaziyo ukuba loluphi uhlobo lobabalo alufakayo kule mizuzu imbalwa idlulileyo? Xa sisiva iiakhawunti zabo banemibhobho yokufa, kubonakala ngathi kukho ubabalo olukhulu eminye imiphefumlo. Mhlawumbi ezi zilubabalo olwalufanelwe yimithandazo kunye nemibingelelo yabanye, okanye ngesenzo sothando kwangoko ebomini babo. Lizulu kuphela elaziyo, kodwa yiNkosi…

Siyazi ukuba zonke izinto zisebenzela ukulunga kwabo bathanda uThixo… (Rom 8: 5)

Mhlawumbi umphefumlo "owawumthanda uThixo" ngokokunyaniseka nangokunyaniseka wasilandela isazela sawo, kodwa ngaphandle kwesiphoso "senkolo" yabo engavunyelwanga, uya kunikwa ubabalo lokuguquka ngaphambi kokuba intlekele ifike (jonga iCatechism n. 867- 848), ye…

Uthando lugubungela inkitha yezono. (1 Pet 4: 8)

Oku akuthethi ukuba umphefumlo kufuneka ulinde de kube ngumzuzu wokugqibela ukuxhomekeka kubabalo. Imiphefumlo eyenza njalo ingcakaza ngemiphefumlo yayo engunaphakade.

UThixo unesisa, nangona kunjalo, kwaye ukulungele ukunika ubomi obungunaphakade kulowo uguqukayo "nakumzuzwana wokugqibela." UYesu wenza umzekeliso wamaqela amabini abasebenzi, bambi baqala ekuseni, abanye bangena “ngelixa lokugqibela” bezokusebenza. Xa kufika ixesha lokuba babhatale, umnini sidiliya wabanika umvuzo olinganayo kubo bonke. Iqela lokuqala labasebenzi lakhalaza:

'Aba bokugqibela basebenze iyure enye kuphela, kwaye ubenze balingana nathi, thina sithwele umthwalo wosuku nobushushu.' Uthe komnye wabo ephendula, 'Mfondini, andikukhohlisi. Awuvumelananga nam ngomvuzo oqhelekileyo wosuku? Thatha okwakho uhambe. Ungathini xa ndinqwenela ukunika lo wokugqibela ngokufanayo nawe? Okanye andikhululekanga ukwenza unothanda ngemali yam? Ngaba unomona ngenxa yokuba ndinobubele? (Mat 20: 12-15)

Emva koko [isela elilungileyo] lathi, “Yesu, ndikhumbule xa ufika ebukumkanini bakho.” Waphendula wathi kuye, Inene, ndithi kuwe, Namhlanje uya kuba nam eParadesi. (ULuka 23: 42-43)

 

IHOPE

UPaul Paul ufundisa ukuba yintando kaThixo ukuba bonke basindiswe. Izulu, ke, lenza konke okusemandleni kule yure yokugqibela ukulungiselela ithuba lokusindiswa kwemiphefumlo kangangendlela inkululeko evumela ngayo. Ukohlwaya kuyeza apho kuya kuthathwa okulungileyo nokubi. Kodwa kufanele ukuba kusinike ithemba lokuba, ngaphandle kobumnyama obuzayo, ukukhanya kuyakunikwa ngeendlela esingaziqondiyo. Izigidi zemiphefumlo zinokutshabalala ukuba bezizakuqhubeka njengoko bezinjalo kude kube ngoku, ziphila ngeentsuku zazo zokugqibela ukuya ebudaleni. Kodwa ngovavanyo kunye nembandezelo, ukukhanya kunye nenguquko, banokuthi basindiswe ngenceba kwisiphithiphithi.

Inceba kaThixo ngamanye amaxesha iyamchukumisa umoni ngomzuzu wokugqibela ngendlela emangalisayo nengummangaliso. Ngaphandle, kubonakala ngathi yonke into ilahlekile, kodwa akunjalo. Umphefumlo, okhanyiswe lilitha lobabalo lukaThixo olunamandla, ubuyela kuThixo ngomzuzu wokugqibela ngamandla othando, athi ngephanyazo afumane uxolelo lwesono nesohlwayo kuThixo, kanti ngaphandle ayibonisi mqondiso inguquko okanye ukuzisola, kuba imiphefumlo [ngelo nqanaba] ayisasebenzi kwizinto zangaphandle. Owu, hayi indlela engaphaya kokuqonda ngayo inceba kaThixo! Kodwa- yoyikeka -kukho imiphefumlo eyala ngokuzithandela nangokuqonda kwaye ilugculele olu lubabalo! Nangona umntu esecicini lokufa, uThixo onenceba unika umphefumlo loo mzuzu ukhanyayo, ukuze ukuba umphefumlo uyavuma, unakho ukubuyela kuThixo. Kodwa ngamanye amaxesha, ukungaboni kakuhle emiphefumlweni kukhulu kangangokuba ngokuzikhethela bakhetha isihogo; [Ngaleyo ndlela] bayenza ilize yonke imithandazo eminye abayenzayo kuThixo ngenxa yabo kwanemizamo kaThixo ngokwakhe… -Idayari kaSt Faustina, Inceba kaThixo emphefumlweni wam, n. 1698

 

BUYELA EMZANTSI NGOKU

Abanye abantu banokufunda imibhalo enje UFatima, kunye nokuGungqiswa okukhulu kwaye ubalahle njengabenza uloyiko okanye bazikhathaze ngokungeyomfuneko ngekamva. Kodwa kanye njengokuba i-paranoia ingeyombono elungeleleneyo, kunjalo ke ngokungahoyi Ilizwi likaThixo lityhilwa kubaprofeti baKhe. UYesu wathetha ngokungafihlisiyo ngeziganeko ezimangalisayo ezaziza kuhamba "namaxesha okuphela", kwaye ngenxa yoku:

Ezi zinto ndizithethile kuni, ukuze, xa lithe lafika ilixa, nizikhumbule ukuba mna ndandinixelele. Ezi zinto ndizithethile kuni, ukuze nibe noxolo kum. Ehlabathini niya kuba neengxaki, kodwa yomelelani, ndiloyisile ihlabathi. (Yohane 16: 4, 33) 

Nam ndibhalela ezi zinto ukuze kuthi xa zisenzeka, nikhumbule ukuba izulu lazixela kwangaphambili-kwaye khumbula ukuba uThixo uthembisa indawo yokusabela nobabalo kulowo ungowakhe. Ke, njengokuba ilizwe liqhubeka nokumala uThixo-kwaye neziphumo zoku ziqhubeka ukubonakala-isimo esifanelekileyo kukukhanya kwakhe kwabanye abakungqongileyo. Kwaye oku kunokwenzeka kuphela ngokuhlala kwifayile ye- umzuzu wangoku, ngo Ukuphila uxanduva lomzuzu ngomoya we umthandazo nothando. Ayiluloyiko lwakho kunye namalungiselelo anokuchukumisa abanye ngobukho nothando lukaThixo, kodwa luvuyo lwakho, uxolo, nokuthobela uKristu, nokuba uphakathi kwesiphithiphithi. 

Xa ndijonga kwikamva, ndiyoyika. Kodwa kutheni ungene kwixesha elizayo? Ngumzuzu okhoyo kuphela oxabisekileyo kum, kuba ikamva alinakuze lingene emphefumlweni wam konke konke. —St. UFaustina, Inceba kaThixo kumphefumlo wam, Iidayari, n. 2

 

Ukupapashwa kokuqala ngo-Matshi 27, 2009, kwaye kwahlaziywa namhlanje.

 

EZINYE IZIFUNDO:

ISakramente saNgoku

Umsebenzi woMzuzu

Umthandazo woMzuzu

Ubulumko kunye nokuhlangana kwesiphithiphithi

AmaTywina aSixhenxe oHlaziyo

Uhlaziyo olukhulu

UkuThola okuKhulu

Indawo ezizayo kunye neendawo zokubalekela

Ukuqonda indlela uThixo onenceba anokuvumela ngayo ukohlwaywa: Ingqekembe enye, Amacala amabini

Uqhwithela olukhulu

Ityeya enkulu

Ixesha Lamaxesha

 

 

Ndikusikelele kwaye ndiyabulela
ukuxhasa le nkonzo.

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU.