Ubungcwele obutsha… okanye Uqhekeko?

bomvu-rose

 

UKUSUKA umfundi ephendula ukubhala kwam Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele:

UYesu Krestu sesona sipho sikhulu kunazo zonke, kwaye iindaba ezimnandi kukuba unathi ngoku ekuzalisekeni kwaKhe namandla ngokuhlala koMoya oyiNgcwele. Ubukumkani bukaThixo ngoku buphakathi kweentliziyo zabo bazelwe ngokutsha… ngoku ngumhla wosindiso. Okwangoku, thina, abahlangulweyo singoonyana bakaThixo kwaye siyakubonakaliswa ngexesha elimiselweyo… akufuneki silinde nakweyiphi na into ekuthiwa yimfihlo yolunye uhlobo ekuthiwa luza kuzaliseka okanye ukuqonda kukaLuisa Piccarreta kokuPhila ngobuThixo. Ngaba sifuna ukuba senziwe bagqibelele…

Ukuba ufundile Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele, mhlawumbi nawe uyazibuza izinto ezifanayo? Ngaba ngokwenene uThixo wenza into entsha? Ngaba unobuqaqawuli obukhulu obulindele iBandla? Ngaba oku kubhalwe kwiZibhalo? Ngaba inoveli Ukongeza Umsebenzi weNtlawulelo, okanye ngaba yinto yayo nje ukugqitywa? Apha, kulungile ukukhumbula imfundiso engapheliyo yeCawa yokuba umntu angatsho ngokufanelekileyo ukuba abafeli-nkolo baphalaze igazi labo ekulweni ubuqhetseba:

Asiyondima [ebizwa ngokuba "yabucala" isityhilelo] ukuphucula okanye ukugqibezela isiTyhilelo sikaKrestu, kodwa kukunceda uphile ngokupheleleyo ngaso kwixesha elithile lembali… Inkolo yobuKrestu ayinakho ukwamkela "izityhilelo" ezithi zingaphezulu okanye zichanekile ukutyhilwa kokuzaliseka kukaKristu. -IKatekism yeCawa yamaKatolika (CCC), n. I-67

Ukuba, njengoko watshoyo uSanta uJohn Paul II, uThixo ulungiselela “ubungcwele obutsha nobungcwele” kwiBandla, [1]cf. Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele Iya kuba ngengqondo yokuba "okutsha" kuthetha ukutyhilwa okuthe kratya koko uThixo sele akuthethile kwiLizwi laKhe elichazayo ekuqaleni kwendalo kwaye wenza inyama kwi-Incarnation. Oko kukuthi, xa umntu watshabalalisa iGadi yase-Eden emhlabeni ngesono sakhe, uThixo watyala emhlabeni wobuyatha bethu imbewu yokuHlangulwa kwethu. Xa wayesenza iminqophiso yakhe nomntu, kwakungathi nangona "intyatyambo" yeNtlawulelo yayikhupha intloko emhlabeni. Ke xa uYesu waba ngumntu kwaye wabandezeleka, esifa, kwaye evuka kwakhona, ihlumelo losindiso lenziwa kwaye laqala ukuvula ngentsasa yePasika.

Le ntyatyambo iyaqhubeka nokutyhileka njengoko amagqabi amatsha etyhilwa (jonga Ubuqaqawuli benyaniso). Ngoku, akukho petali zintsha zinokongezwa; kodwa xa le ntyatyambo yeSityhilelo ityhila, ikhupha amavumba amatsha (ubabalo), ukuphakama okutsha kokukhula (ubulumko), kunye nobuhle obutsha (ubungcwele).

Kwaye ke sifikile kumzuzu apho uThixo anqwenela ukuba le ntyatyambo ibekhona ngokupheleleyo ityhilwe ngexesha, ityhila ubunzulu obutsha bothando lwaKhe necebo lakhe ngoluntu…

Khangela, ndenza into entsha! Iyaphuma ngoku, aniyiqiqi na? (Isaya 43:19)

 

OMDALA ODALA

Ndicacisile, kangangoko ndinako (njengomntwana ozama ukwenza amagama akhe okuqala), yintoni le "ingcwele nobungcwele obuvela kuThixo" kukuba uThixo uyalungiselela, kwaye sele eqale kwimiphefumlo. Ke apha, ndifuna ukuphonononga ukugxeka komfundi wam ndisebenzisa iZibhalo kunye neNkcubeko ukuze ndibone ukuba ingaba esi "sipho" sitsha sele sikhona "kwifom" okanye ukuba luhlobo lwe-neo-gnosticm uzama ukumilisela petal entsha kwidiphozithi yokholo. [2]U-Mfu Joseph Iannuzzi uluke ithisisi eyayibonisa indlela “Ukuphila ngentando yobuthixo” eyinxalenye yesiqhelo esingcwele ngayo. Yabona www.ltdw.org

Ngokwenyani, esi "Sipho" sasikhona ngaphezulu kwehlumelo, kodwa kwi ngokupheleleyo intyatyambo kwasekuqaleni. Kwincwadi yakhe entsha emangalisayo kwizityhilelo zoMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta malunga nesi “Isipho sokuPhila Ukuthanda KukaThixo ” [3]ukubona Isithsaba kunye nokuGqitywa kwako konke ukungcwatywa, UDaniel O'Connor uthi uAdam, uEva, uMariya noYesu bonke babenjalo Philayo Kwintando kaThixo, ngokuchaseneyo nje ukukopisha ukuthanda kukaThixo. Njengoko uYesu wafundisa uLuisa, “Ukuhlala kwintando yam kukulawula ngelixa usenza ukuthanda kwam kukuthobela imiyalelo yam… Ukuhlala kwintando yam kukuphila njengonyana. Ukwenza ukuthanda kwam kukuphila njengomkhonzi. ” [4]kwiidayari zikaLuisa, Umqu. XVII, nge-18 Septemba 1924; Abangcwele ngentando kaThixo ngu-Fr. USergio Pellegrini, ngemvume ka-Archbishop waseTrani, Giovan Battista Pichierri, iphe. 41-42

… Ezi zine zizodwa… zadalwa zagqibelela, kungekho sono sidlala nxaxheba kuzo; ubomi babo beziimveliso zeNtando kaThixo njengoko ukukhanya kwemini kuyimveliso yelanga. Kwakungekho sithintelo sincinci phakathi kokuthanda kukaThixo kunye nobukho babo, kwaye ke ngenxa yezenzo zabo, ezivela kuzo ukuba. Isipho sokuPhila ngokuthanda kukaThixo ngoko… sikwayimeko efanayo yobungcwele njengokuba aba bane bane. -UDaniel O'Connor, Isithsaba kunye nokuGqitywa kwako konke ukungcwatywa, iphe. 8; ukusuka kwimibhalo evunyiweyo ngokwasenkonzweni.

Ngamanye amazwi, uAdam noEva babengabakaThixo injongo ngaphambi kokuwa; UYesu wayenguye lungisa emva kokuwa; kwaye uMariya waba omtsha zokulima:

U-Yise weemfesane unqwenela ukuba ukuzalwa komntu kungandulelwa kukuvunywa kukamama omiselwe kwangaphambili, ukuze kanye njengokuba umfazi enesabelo ekufeni, ngokunjalo umfazi kufuneka abe negalelo ekuzeni kobomi. -I-CCC, n. I-488

Ayibobomi bukaYesu kuphela, kodwa nobomzimba waKhe, iBandla. UMariya waba nguEva oMtsha, (okuthetha ukuthi “umama wabo bonke abaphilayo” [5]IGenesis 3: 20 ), awathi uYesu kubo:

Mfazi, nanko unyana wakho. (UYohane 19:26)

Ngokubiza "fiat" yakhe kwi-Annunciation kwaye imnike imvume yokuZalwa, uMariya wayesele esebenzisana nawo wonke umsebenzi owawuza kwenziwa nguNyana wakhe. Ungumama naphina apho enguMsindisi kunye nentloko yoMzimba oyimfihlakalo. -I-CCC, n. I-973

Umsebenzi kaMariya ke, ngokusebenzisana noBathathu Emnye oyiNgcwele, kukuzalwa kunye nokuzisa ukukhula komzimba oyiMfihlakalo kaKristu ukuze uthatha inxaxheba kwakhona “kwimeko yobungcwele” efanayo. Oku kubaluleke kakhulu “kukusoyisa kwentliziyo engafezekanga”: ukuba umzimba uziswe ukuze uphile ngokuthanda kukaThixo njengokuba enguYesu iNtloko. U-St. Paul uchaza esi sicwangciso sityhilekayo…

… Side sonke sifikelele kubunye bokholo naselwazini ngoNyana kaThixo, ebudodeni obupheleleyo, ukuya kufikelela kuhlobo olupheleleyo lukaKristu, ukuze singabi saba ziintsana, sikhukuliswa ngamaza, sikhukuliswa yimimoya yonke yokufundisa okuvela kubuqhetseba bomntu, kubuqhetseba babo kwimidla yobuqhetseba. Ndaweni yaloo nto inyaniso masiyikhathalele ngothando. Ngoko ke masithi ngalo lonke ixesha, kuye uKristu oyintloko, size ... sikhule ngokomzimba, sizakhe ngothando. (Kwabase-Efese 4: 13-15)

Kwaye u Yesu wakutyhila oko ukuzigcina kuthando lwaKhe kukuphila kwintando yaKhe. [6]UJohn 15: 7, 10 Ngoko ke sibona enye into efana nale “ntyatyambo”: yomzimba okhula ebusaneni uye “ebudodeni obukhulu.” INgcwele uPaul ichaza ngenye indlela:

Sonke, sijonge ebusweni obutyhiliweyo kubuqaqawuli beNkosi, siguqulwa saba ngumfanekiselo ofanayo ukusuka ebuqaqawulini ukuya ebuqaqawulini… (2 Kor. 3:18)

ICawa yokuqala yabonakalisa uzuko olunye; iinkulungwane emva kolunye uzuko; iinkulungwane emva kozuko olungakumbi; Inqanaba lokugqibela leCawe limiselwe ukubonisa umfanekiselo nozuko lwaKhe kangangokuba ukuthanda kwakhe kumanyano olupheleleyo nokaKristu. “Ukukhula okupheleleyo” kukulawula kokuthanda kukaThixo eCaweni.

Mabufike ubukumkani bakho, makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengokuba kusenziwa emazulwini. (Mat 6:10)

 

UBUKUMKANI BUNGAPHAKATHI

Njengoko umfundi wam esitsho, uBukumkani bukaThixo sele busezintliziyweni zabantu ababhaptiziweyo. Kwaye oku kuyinyaniso; kodwa iCatechism ifundisa ukuba obu bukumkani abukazaliseki ngokupheleleyo.

Ubukumkani bufike ngobuntu bukaKristu kwaye bukhula ngokungummangaliso kwiintliziyo zabo babandakanyiwe kuye, de babonakalaliswe ngokupheleleyo. -I-CCC, n. I-865

Inxalenye yesizathu sokuba ingafezekiswa ngokupheleleyo kukuba kukho ukungavisisani phakathi kokuthanda komntu kunye nokuthanda kukaThixo okukhoyo ngoku, ukungavisisani phakathi kobukumkani "bam" kunye noBukumkani bukaKristu.

Ngumphefumlo ococekileyo kuphela onokuthi ngenkalipho: “Mabufike ubukumkani bakho.” Lowo uvile uPaulos esithi, "Masingasilawuli ke isono emizimbeni yenu enokufa," kwaye azihlambulule ngokusebenza, ukucinga kunye nelizwi aya kuthi kuThixo: "Mabufike ubukumkani bakho!"-I-CCC, n. I-2819

UYesu wathi kuLuisa:

Kwindalo, injongo yam yayikukudala ubukumkani bentando yam emphefumlweni wesidalwa sam. Injongo yam ephambili yayikukwenza indoda nganye ibe ngumfanekiso kaBathathu Emnye ngenxa yokuzaliseka koMyolelo wam kuye. Kodwa ngokurhoxa komntu kwiNtando yam, ndilahlekelwe buBukumkani bam kuye, kwaye iminyaka engama-6000 kuye kwafuneka ndilwe. -Kusuka kwiidayari zikaLuisa, Umqu. XIV, Novemba 6, 1922; Abangcwele ngentando kaThixo ngu-Fr. USergio Pellegrini, ngemvume ka-Archbishop wase Trani, Giovan Battista Pichierri, iphe. 35

Ngoku, njengokuba nisazi, ndibhale kakhulu “kwixesha loxolo” elixelwe kwangaphambili ngabaprofeti beTestamente eNdala, bachazwa ngaBaseki beCawa yasekuqaleni, kwaye bavela kwiNkcubeko ngabafundisi bezakwalizwi abanjengoMfu uJoseph Iannuzzi. [7]umz. Indlela elahlekile ngayo iXesha Kodwa yintoni, bazalwana noodade abathandekayo, ezakuba yiyo umthombo Olu xolo? Ayizukuba kukubuyiselwa kokuthanda kukaThixo kulawula entliziyweni yeCawe njengoko yenzayo kuAdam noEva xa, ngaphambi kokuwa, indalo yayingagcini ngaphantsi kwesifo sokufa, ungquzulwano, kunye Imvukelo, kodwa yayi kuphumla?

Uxolo asikokungabikho nje kwemfazwe… Uxolo “kukuzola kocwangco.” Uxolo ngumsebenzi wobulungisa kunye nefuthe lothando. -I-CCC, n. I-2304

Ewe, yile nto kanye uKumkanikazi wethu woXolo woxolo ayenze noMoya oyiNgcwele: ukuzala ubomi bukaYesu Krestu. ngokupheleleyo eCaweni, ukuze uBukumkani beNtando kaThixo kunye nobomi bangaphakathi beCawe Nye, njengokuba sele bekhona kuMariya.

… UMoya wePentekoste uya kuwuzalisa umhlaba ngamandla akhe kwaye ummangaliso omkhulu uya kufumana ingqalelo yoluntu lonke. Oku kuyakuba sisiphumo sobabalo lwedangatye lothando… enguYesu Krestu uqobo… into enje ayikhange yenzeke oko iLizwi laba yinyama.

Ubumfama bukaSathana buthetha uloyiso lwendalo yentliziyo yam, ukukhululwa kwemiphefumlo, kunye nokuvulwa kwendlela yosindiso ukuya kuthi ga ngoku. —UYesu ukuya kuElizabeth Kindelmann, Idangatye Lothando, iphe. 61, 38, 61; 233; kwidayari kaElizabethe Kindelmann; Ngo-1962; Imprimatur UBhishophu omkhulu uCharles Chaput

 

"OKUPHELELEYO" KWEBALI

Kutheni le nto uYesu wathi "iminyaka engama-6000" kwafuneka alwe? Khumbula amazwi ka-St. Peter xa wayephendula umbuzo wokuba kutheni ukubuya kweNkosi kubonakala ngathi kulibazisekile:

… Sukuyityeshela le nyaniso, zintanda, ukuba eNkosini imini enye injengeminyaka eliwaka, newaka leminyaka injengemini enye. (2 Petros 3: 8)

Abaseki beCawa basekuqaleni basebenzise esi Sibhalo kwimbali yoluntu ukusukela ekudalweni kuka-Adam no-Eva. Bafundisa ukuba, njengokuba uThixo wasebenza ukwenza indalo ngeentsuku ezintandathu waze waphumla ngomhla wesixhenxe, ngokunjalo nomsebenzi wamadoda ekuthatheni inxaxheba kwindalo kaThixo uyakuhlala iminyaka engama-6000 (okt. “Iintsuku ezintandathu”), nangomhla “wesixhenxe” imini, umntu ebeya kuphumla.

Ke ngoko, abantu bakaThixo bahleli ngesabatha. (Heb 4: 9)

Kodwa uphumle entwenini? Isuka e ingxaki phakathi kokuthanda kwakhe nokukaThixo:

Kwaye nabani na ongena ekuphumleni kukaThixo, uphumla kwimisebenzi yakhe njengoThixo kweyakhe. (Heb 4:10)

Olu “phumlo” lukwandiswa ngakumbi yinto yokuba uSatana abotshwe ngamatyathanga ngalo mhla "wesixhenxe", atshatyalaliswe "ongenamthetho":

Wayibamba inamba, inyoka yakudala enguMtyholi, uSathana ke, wayibopha iminyaka eliwaka, wayiphosa enzonzobileni, wayitshixela, wayitywina, ukuze ingabi nakuzilahlekisa iintlanga ade Ligqityiwe iminyaka eliwaka… baya kuba ngababingeleli bakaThixo nabakaKristu, babe ngookumkani kunye naye iminyaka eliwaka. (ISityhi. 20: 1-7)

Ke, akufuneki sicinge ngale nto “intsha” njengakwimfundiso entsha, kuba oku kwafundiswa ngaBaseki beCawa kwasekuqaleni ukuba "Ubukumkani bokwexeshana" buza kuza, ngokwasemoyeni ngokwasemoyeni, obufanekiselwa linani elithi "iwaka":

… Xa uNyana wakhe eya kuza atshabalalise ixesha labangenamthetho kwaye agwebe abangahloneli Thixo, atshintshe ilanga nenyanga neenkwenkwezi — Uya kuthi ke aphumle ngolwesixhenxe… emva kokuba ephumle kuzo zonke izinto, ukuqala kosuku lwesibhozo, oko kukuqala kwelinye ilizwe. -Ileta kaBharnabhas (Ngo-70-79 AD), ebhalwe ngu-Apostolic Tata wenkulungwane yesibini

... ngokungathi yinto efanelekileyo ukuba abangcwele bafanele ukuba bonwabele uhlobo lokuphumla ngeSabatha ngelo xesha, ulonwabo olungcwele emva kokusebenza iminyaka engamawaka amathandathu emva kokudalwa komntu… (kwaye) kufanele kulandele ukugqitywa kweminyaka emithandathu iwaka leminyaka, njengeentsuku ezintandathu, uhlobo lweSabatha yomhla wesixhenxe kule minyaka ilandelayo ... Kwaye olu luvo alunakuphikiswa, ukuba bekukholelwa ukuba uvuyo lwabangcwele, ngaloo Sabatha, luya kuba lolomoya, kwaye ngenxa yoko Phambi koThixo… —St. UAugustine waseHippo (354-430 AD; Ugqirha weCawa), De Civitate Dei, Bk. I-XX, Ch. I-7, iYunivesithi yamaKatolika yeMelika Press

Njengoko uYesu esithi kuLuisa Piccarreta:

Le yintsingiselo ye Fiat Voluntas iinkcukacha: “Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengokuba isenziwa ezulwini” —lomntu ubuyela ekuthandeni kwam okungcwele. Kungoko kuphela apho aya kuba ezolileyo -Xa ebona umntwana wakhe onwabile, ehlala ekhayeni lakhe, onwabele inzaliseko yeentsikelelo zakhe. -Kusuka kwiidayari zikaLuisa, Umqu. XXV, Matshi 22nd, 1929; Abangcwele ngentando kaThixo ngu-Fr. USergio Pellegrini, ngemvume ka-Archbishop wase Trani, Giovan Battista Pichierri, iphe. 28; Qaphela. “Yena” yindlela eyimntwisiweyo ebhekisa “kwiNtando kaThixo”. Kwale ndlela inye isetyenzisiweyo esiBhalweni apho “uBulumko” kubhekiswa kuye njengo “she”; cf. IMize 4: 6

Umfundisi wecawe uTertullian wafundisa le minyaka ili-1900 ngaphambili. Uthetha ekubuyiselweni kwelo lizwe lobungcwele elahlekileyo eMyezweni wase-Eden:

Siyavuma ukuba ubukumkani sibuthembisile emhlabeni, nangona ngaphambi kwezulu, kuphela kwenye imeko yobomi; njengokuba kuyakuba njalo emva kovuko lweminyaka eliwaka kwisixeko esakhiwe nguThixo-eRoma… Sithi lo mzi ulungiselelwe nguThixo ukuba wamkele abangcwele ngovuko lwabo, kwaye ubavuselele ngobuninzi bazo zonke iintsikelelo zokomoya ezizezona , njengembuyekezo kwabo besidele okanye sibalahlile… -UTertullian (155-240 AD), uNicawe weBandla laseNicene; Adversus Marcion, Ante-Nicene Fathers, uHenrickson Publishers, 1995, Vol. 3, iphe. 342-343)

Esinye sezihloko zeNtombi Enyulu uMariya “sisiXeko sikaThixo.” Kwangokunjalo, iBandla liya kulithwala eli gama ngesihloko xa lingena kuLoyiso lweNtliziyo egqibeleleyo. Kuba iSixeko sikaThixo kulapho kulawula khona ukuthanda kwakhe okungcwele.

 

ISIPHO KWIVANGELI

Ngaphandle kwale ndiyikhankanyileyo ngasentla, Nkosi yethu wenza Bhekisa koku kuza "ubungcwele obutsha nobungcwele" amatyeli aliqela. Kodwa kutheni, umntu ebuza, kwakutheni ukuba angangqalanga?

Ndisenezinto ezininzi zokunixelela, kodwa aninako ukuzithwala ngoku. Kodwa xa athe weza, uMoya wenyaniso, uya kunikhokelela kuyo yonke inyaniso. (UYohane 16: 12-13)

Mhlawumbi bekuya kuba nzima kakhulu kwiCawe yokuqala ukuba ifunde ukuba iminyaka engaphezulu kwama-2000 yembali yosindiso ayikazukudlala. Ewe kunjalo, asinakububona ubulumko beZibhalo zibhalwe ngohlobo lokuba zonke Isizukulwana sikholwe ukuba esabo sinokukubona ukubuya kukaKristu? Kwaye ke, sonke isizukulwana kuye kwafuneka ukuba "sijonge kwaye sithandaze", kwaye ngokwenza njalo, uMoya ubakhokelele ngakumbi nangakumbi ukutyhilwa kwenyaniso. Ngapha koko, i “Apocalypse” ka-St. John, njengoko ibizwa njalo, ithetha “ukutyhilwa.” Ezinye izinto zenzelwe ukuba zigutyungelwe, njengoko watshoyo uYesu ngasentla, de iCawa ikulungele ukwamkela ukugcwala yeSityhilelo saKhe.

Ngokuphathelene noko, umfundi ongentla ngokusisiseko uyazigxotha izityhilelo zesiprofeto njengengekho konke oko kuyimfuneko. Kodwa umntu kufuneka abuze ukuba akukho nto ithi uThixo ayimfuneko? Kwaye kuyakuthini ukuba uThixo unqwenela ukugcina icebo laKhe ligutyungelwe phantsi kwe "mfihlelo"?

Yiya, Daniyeli… kuba la mazwi aya kugcinwa eyimfihlo kwaye atywinwe kude kube lixesha lokuphela. (Dan 12: 9)

Kwaye kwakhona,

Kuba Oyena Uphakamileyo unalo lonke ulwazi, Kwaye kwakudala uyazibona izinto ezizayo. Wazisa ixesha elidlulileyo nelizayo, kwaye utyhila iimfihlelo ezinzulu. (Mnumzana 42: 18-19)

Indlela uThixo afuna ukutyhila ngayo iimfihlelo zaKhe ngokwenene lishishini lakhe. Akumangalisi ke ukuba uYesu athethe ngolwimi olugqithisileyo kunye nemizekeliso ukuze iimfihlakalo zoKhululwa zityhilwe ngokupheleleyo ngexesha elifanelekileyo. Ke xa sithetha ngexa elizayo leqondo lobungcwele eCaweni, ngaba asinakukubona oku kumzekeliso womhlwayeli?

… Enye imbewu iwele kumhlaba otyebileyo, yavelisa iziqhamo. Yakhula, yakhula, yanika amashumi amathathu, amashumi amathandathu, nekhulu elinye. (UMarko 4: 8)

Okanye kumzekeliso weetalente?

Kuba kuya kuba ngathi, xa athe umntu wathabatha uhambo, wabiza abakhonzi bakhe, wabaphathisa ipropati yakhe; Wathi omnye wamnika iitalente zantlanu, omnye zambini, nomnye yaba nye, walowo wanikwa ngokwawakhe amandla; (Mat. 25:14)

Kwaye akunakwenzeka ukuba umzekeliso wonyana wolahleko ube ngumzekeliso wohambo olude lokugoduka eluntwini, ukusuka ekuweni kweGadi yase-Eden apho indlela yokuphila ngokuthanda kukaThixo ichithwe yaza yalahleka… ukuya ekubuyiselweni ukuzalwa kukaThixo kanye ngasekupheleni kwexesha?

Khawulezisa uzise ingubo entle kunene, uyambathise; faka umsesane emnweni wakhe neembadada ezinyaweni zakhe. Thathani ithole elityetyisiweyo nixhele. Ke masenze itheko, ngokuba unyana wam lo ubefile, wabuya waphila; ebelahlekile, wafunyanwa. (ULuka 15: 22-24)

'Umntwana wam ubuyile; yambethe iingubo zakhe zobukumkani; uthwele isithsaba sakhe sobukumkani; kwaye Uphila ubomi bakhe kunye nam. Ndimbuyisele amalungelo endamnika wona xa ndandimdala. Ke, ukuphazamiseka kwindalo kufikelele esiphelweni- kuba umntu ubuyile kwinjongo yam yobuthixo. ' -UYesu waya eLuisa, kwiidayari zikaLuisa, Umqu. XXV, Matshi 22nd, 1929; Abangcwele ngentando kaThixo ngu-Fr. USergio Pellegrini, ngemvume ka-Archbishop wase Trani, Giovan Battista Pichierri, iphe. 28

Ngaba oku akuvakali “njengobungcwele obutsha nobungcwele” iBandla elinxibe ngalo “ngomhla weNkosi”, oquka “ixesha loxolo”? [8]cf. Ilahlekile i-Era

Kuba ufikile umhla womtshato weMvana, umtshakazi wayo uzilungisile. Wayevunyelwe ukuba anxibe ilinen eqaqambileyo, necocekileyo. (ISityhi. 19: 7-8)

Ewe, watsho uPaul St., icebo elingcwele lelokuba uKristu…

… Angazibonela ngokwakhe iBandla ngobuqaqawuli, lingenabala okanye mibimbi okanye nayiphi na into enjalo, ukuze libe ngcwele kwaye lingabi nasiphako. (Efese 5:27)

Kwaye oku kuya kwenzeka kuphela if Umzimba kaKristu uyaphila kunye kwaye in Intando efanayo neNtloko.

Umanyano lwendalo efanayo nolomanyano lwezulu, ngaphandle kokuba kwiparadesi isigqubuthelo esifihla ubuThixo siyanyamalala… -UYesu kwiConchita ehloniphekileyo, URonda Chervin, Hamba Nam Yesu; icatshulwe kwi Isithsaba kunye nokuGqitywa kwako konke ukungcwatywa, iphe. 12

… Bonke bangabanye, njengokuba wena, Bawo, ukum, mna ndikuwe, ukuze nabo babekho kuthi ”(Yohane 17:21)

Ke, ekuphenduleni kumfundi wam, ewe singoonyana neentombi zikaThixo okwangoku. Kwaye uYesu uyathembisa:

Lowo weyisayo uya kuzidla ilifa ezi zipho, ndibe nguThixo wakhe, yena abe ngunyana wam. (ISityhi 21: 7)

Ngokuqinisekileyo uThixo ongapheliyo unenani elingenasiphelo lezipho anokuzinika abantwana baKhe. Kuba "Isipho sokuPhila ngokuthanda kukaThixo" kokubini Imvumelwano neZibhalo kunye neNkcubeko eNgcwele, kwaye "sisithsaba nokugqitywa kwazo zonke iingcwele", masiqhubeke neshishini ndinqwenela Kwaye ucele eNkosini, onika ngesisa kwabo bacelayo.

Cela, uya kunikwa; funani, nofumana; nkqonkqoza uze uvulelwe umnyango. Kuba wonke umntu ocelayo, uyazuza; nalowo ufunayo, uyafumana; nalowo unkqonkqozayo, uya kuvulelwa…. wobeka phi na ke yena uYihlo osemazulwini ukubanika izinto ezilungileyo abo bamcelayo… Akasiphi isipho sakhe soMoya. (Mat 7: 7-11; Yohane 3:34)

Kum, oyena mncinanana kubo bonke abo bangcwele, olu lubabalo lanikwa, ukuba ndishumayele kwiiNtlanga ngobutyebi obungenakubonwa bukaKristu, ndize ndizise ukukhanya kubo bonke ukuba licebo lini na imfihlakalo eyayifihliwe kwasemaphakadeni kaThixo owadala Zonke izinto zenzelwa ukuze ubulumko bukaThixo, obuziintlobo ezininzi, bube nako ukuziswa ngecawa, kubo oozilawuli noomagunya abasezulwini. (Eph 3: 8-10)

 

Ukupapashwa kokuqala ngo-Matshi 26, 2015. 

 

Enkosi ngemithandazo yakho nenkxaso.

 

INOVELI YAMAKATOLIKI EMANGALISAYO!

Cwangcisa kumaxesha aphakathi, Umthi Yindibaniselwano ephawulekayo yomdlalo weqonga, ukonwaba, ubumoya, kunye nabalinganiswa umfundi aya kubakhumbula ixesha elide emva kokuba iphepha lokugqibela livuliwe…

 

UMBUZO3

UMthi

by
UDenise Mallett

 

Ukutsalela umnxeba uDenise Mallett umbhali onesiphiwo esimangalisayo yinto ephantsi! Umthi inomdla kwaye ibhalwe kakuhle. Ndihlala ndizibuza, "Angathini umntu ukubhala le nto?" Abathethi.
-Ken Yasinski, Isithethi samaKatolika, umbhali kunye nomsunguli weFacetoFace Ministries

Ukusuka kwigama lokuqala ukuya kwelokugqibela ndathinjwa, ndanqunyanyiswa phakathi koloyiko kunye nokumangaliswa. Kwenzeka njani ukuba omnye omncinci kangaka abhale imigca eyintsokothileyo, abalinganiswa abantsokothileyo, ingxoxo enomdla kangaka? Kwenzeka njani ukuba umntwana ofikisayo abe nobuchule bokubhala, kungekuphela nje ngobuchule, kodwa ngobunzulu beemvakalelo? Angayiphatha njani imixholo enzulu ngobuqili ngaphandle kokushumayela? Ndisoyika nangoku. Ngokucacileyo isandla sikaThixo sikulesi sipho.
-UJanet Klasson, umbhali we I-Pelianito Journal Blog

 

YIYALELE IKOPI YAKHO NAMHLANJE!

Incwadi Yomthi

 

Chitha imizuzu emi-5 ngosuku kunye noMarko, ucamngca mihla le Ngoku iLizwi kufundo lweMisa
ezi ntsuku zingamashumi amane zeLente.


Idini eliza kondla umphefumlo wakho!

BHALISA Apha.

NgokuIgama leBanner

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele
2 U-Mfu Joseph Iannuzzi uluke ithisisi eyayibonisa indlela “Ukuphila ngentando yobuthixo” eyinxalenye yesiqhelo esingcwele ngayo. Yabona www.ltdw.org
3 ukubona Isithsaba kunye nokuGqitywa kwako konke ukungcwatywa
4 kwiidayari zikaLuisa, Umqu. XVII, nge-18 Septemba 1924; Abangcwele ngentando kaThixo ngu-Fr. USergio Pellegrini, ngemvume ka-Archbishop waseTrani, Giovan Battista Pichierri, iphe. 41-42
5 IGenesis 3: 20
6 UJohn 15: 7, 10
7 umz. Indlela elahlekile ngayo iXesha
8 cf. Ilahlekile i-Era
exhonyiweyo EKHAYA, IXESHA LOXOLO noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , , , , .