Isiprofeto sikaNewman

USt John Henry Newman umfanekiso osemva kukaSir John Everett Millais (1829-1896)
Idwelisiwe ngo-Okthobha 13th, 2019

 

KUNYE iminyaka eliqela, ngalo lonke ixesha ndithetha esidlangalaleni malunga namaxesha esihlala kuwo, kuya kufuneka ndipende ngononophelo umfanekiso amazwi opapa nabangcwele. Abantu bebengakulungelanga ukuva umntu nje onjengam ukuba siza kujongana nomzabalazo omkhulu eCaweni owakhe wadibana nawo — into eyabizwa nguJohn Paul II “ngumlo wokugqibela” weli xesha. Kule mihla, andinakuthetha nto. Uninzi lwabantu bokholo lunokuxelela, ngaphandle kokulungileyo okukhoyo, ukuba kukho into engahambanga kakuhle ngomhlaba wethu. 

Ewe siphila kwinto eyaziwa ngokuba "ngamaxesha okuphela" -sibe "sisemthethweni" ukusukela ekunyukeni kukaKrestu. Kodwa ayisiyiyo le nto mna noopopu ababhekisa kuyo. Endaweni yokuba sikhombe kwi ixesha elithile xa amandla obomi nokufa eya kufikelela kumzabalazo wemozulu: "inkcubeko yobomi" ngokuchasene "nenkcubeko yokufa," "umfazi owambethe ilanga" ngokuchasene "nenamba ebomvu," iBandla ngokuchasene necawa, iVangeli ngokuchasene neendaba ezichasene nevangeli, "irhamncwa" ngokuchasene noMzimba kaKristu. Ekuqaleni kobulungiseleli bam, abantu babedla ngokundijonga ngokuhlekisayo bathi, "Ewe kulungile, wonke umntu ucinga ukuba ngamaxesha akhe ngamaxesha okugqibela." Kwaye ke, ndaqala ukucaphula uSt.John Henry Newman:

Ndiyazi ukuba onke amaxesha ayingozi, kwaye ngamaxesha onke iingqondo ezixhalabileyo nezixhalabileyo, eziphila kuzuko lukaThixo kunye neemfuno zomntu, kufanelekile ukuba zingaqwalaseli amaxesha anobungozi njengawabo. Ngamaxesha onke utshaba lwe Imiphefumlo ihlasela ngoburhalarhume iCawa eyiMama wabo oyinyani, kwaye ubuncinci isoyikisa kwaye yoyikise xa isilele ekwenzeni ububi. Ngawo onke amaxesha banezilingo zabo ezizodwa abanye abangakhange… Ngaphandle kwamathandabuzo, kodwa nangoku ndiyayivuma le nto, ndicinga njalo… eyethu inobumnyama obahlukileyo ngohlobo ngalunye kunangaphambili. Umngcipheko okhethekileyo wexesha eliphambi kwethu kukusasazeka kwesibetho sokungathembeki, esithi abaPostile kunye neNkosi yethu buqu bayixele kwangaphambili njengeyona ntlekele inkulu yamaxesha okugqibela eCawa. Kwaye ubuncinci isithunzi, umfanekiso oqhelekileyo wamaxesha okugqibela uyeza kwihlabathi liphela. —St. UJohn Henry Cardinal Newman (1801-1890 AD), intshumayelo yokuvulwa kweSeminary yaseSt. Bernard, nge-2 ka-Okthobha ka-1873, Ukungathembeki kwexesha elizayo

Ewe ubumnyama obuhlile ngeli lixa mhlawumbi abufani nantoni na eyakha yabonwa lihlabathi. I-Logic iguqulwe yajongiswa ezantsi. Okulungileyo (njengosapho, umtshato, ukuba ngutata, njl.njl.) Ngoku zithathwa njengezinto ezimbi ekuhlaleni ngelixa ukungaziphathi kakuhle kunconywa kwaye kubhiyozelwa njengokulungileyo. Umthetho wendalo uyagculelwa ngelixa “iimvakalelo” zigqityiwe emthethweni. Ubundlobongela obugqithisileyo kunye nohenyuzo zithathwa njengezolonwabo ngelixa abantwana besikolo befundiswa ukuphulula amaphambili kunye nokujonga iphonografi. Kunye neCawe? Ukuzimasa kwabantu abaninzi kuyaqhubeka ukwehla ngokukhawuleza eNtshona njengokungakholelwa kwi-Ekaristi. Yonzakele ngamahlazo okuphathwa gadalala ngokwesondo, atyhafiswa yindlela yala maxesha, kwaye enziwa amandla ngenxa yokuyekelela nobugwala, iCawa ngequbuliso ayisebenzi kumawaka ezigidi zabantu. 

Siphi ngoku ngengqondo ye-eschatological? Kuyaphikiswa ukuba siphakathi mvukelo Kwaye eneneni inkohliso enamandla ifikile kubantu abaninzi, abaninzi. Kukukhohliswa kunye nemvukelo ebonisa oko kuya kwenzeka emva koko: atyhileke umchasi-mthetho. -Icatshulwa, uNksk. UCharles Pope,“Ngaba Ngamaqela aNgaphandle esiGwebo esizayo?”, Novemba 11, 2014; blog

Ngelixa kulula kakhulu kuthi ukwenza ezi zigwebo ngokucacileyo kokujonga emva, uSt.John Newman wathi yintoni mhlawumbi yenye yezona zinto zingummangaliso endizifundileyo kwicawe. Kwiintshumayelo zakhe kuMchasi-Kristu, ongcwele wabhala:

USathana angasebenzisa izixhobo ezothusayo zobuqhetseba — angazifihla — angazama ukusihenda kwizinto ezincinci, ukuze ashukumise iBandla, hayi ngexesha elinye, kodwa kancinci kancinci kwisikhundla salo sokwenyani. Ndiyavuma Ndiyakholelwa ukuba wenze lukhulu ngale ndlela kule minyaka imbalwa idlulileyo. Ngumgaqo-nkqubo wakhe ukwahlulahlula nokusasa, ukusisusa kancinci kancinci kwiliwa lethu lamandla. Kwaye ukuba kuyakubakho intshutshiso, mhlawumbi iyakubakho ngoko; ke, mhlawumbi, xa sonke kwiindawo zonke zeNgqobhoko sahlulelene, kwaye sincitshiswe, sizele lucalucalulo, sisondele kakhulu kuqhekeko. Xa siziphose emhlabeni kwaye sixhomekeke ekukhuselekeni kulo, kwaye sikuncamile ukuzimela kwethu namandla ethu, emva koko [Umchasi-Kristu] uya kusiqumbela ngomsindo kude kube ngokuvumelekileyo kuThixo. Ke ngequbuliso uBukhosi baseRoma bunokuqhekeka, kwaye uMchasi-Kristu ubonakale njengomtshutshisi, kwaye izizwe ezingamakhoboka zijikeleze phakathi. -Ubhalwe nguJohn Henry Newman, Intshutshiso IV: Ukutshutshiswa komchasi-Kristu

Kwaye uNewman wayecacile ukuba yintoni, okanye kunoko, Ngubani lalithetha ukuthi “umchasi-Kristu”:

… Ukuba umchasi-Kristu ngumntu omnye, hayi igunya- hayi umoya wokuziphatha nje, okanye inkqubo yezopolitiko, hayi ubukhosi, okanye ukulandelelana kwabalawuli-yayiyinto eqhelekileyo yeCawa yokuqala. —St. UJohn Henry Newman, "Amaxesha Umchasi-Kristu", Isifundo 1

Isizathu sokuba amazwi akhe othuswe kukuba uNewman wabona kwangaphambili ixesha apho iCawe ngokwayo iya kuba sisiphithiphithi sangaphakathi; ixesha apho iyakususwa khona "kwindawo yayo yokwenyani," "ilitye layo lamandla," kwaye "izele lucalucalulo" kwaye "isondele kuqhekeko." Kubaphulaphuli bakhe ngenkulungwane ye-19, oku kusenokuvakala ngathi kunemida ngokwako, xa kuthenjiswa ukuba uKristu wathembisa ukuba “Amasango elabafileyo akayi kuloyisa.” [1]I-Matt 16: 18 Ngapha koko, iCawa yayisisibane esomeleleyo senyaniso ngexesha likaNewman kangangokuba yena, wathi akuzifaka ezingcanjini zakhe, wathi, "Ukuba nzulu kwimbali kukuyeka ubuProtestanti."

Kodwa ukucacisa, uNewman akatsho ukuba iNyaniso, egcinwe kwiNkcubeko eNgcwele, iya kulahleka. Endaweni yoko, kuya kubakho ixesha eliqhelekileyo lokudideka kwabantu abaninzi, ukuthanda umhlaba kunye nokwahlukana. Ukhomba ngokuthe ngqo kwixesha apho Icawe namalungu ayo bazakuba "beziphose" ezandleni zikaRhulumente, ngokungathi kunjalo, ngokuncama inkululeko yethu namandla ethu. Inokwenzeka njani into yokuba uNewman, kodwa ngenxa yobabalo lokukhanya kukaThixo, ayibone imeko esizifumana sikuyo ngoku? ICawe iye yaxhomekeka, hayi kwisisa esingenamiqathango sabathembekileyo, kodwa “kumgangatho wayo wesisa” ukuze ikhuphe irisithi ngenjongo yokurhwebesha ukunikela. Oku, ngokuyinxenye, kuye ide facto kwakhokelela ekubeni abefundisi bathule ukuze bahlale "bemi kakuhle" kunye norhulumente. Iguqule oobhishophu kwiindawo ezininzi baba ngabagcini bezakhiwo kunokuba babe ngabelusi beVangeli. Isishukumisile "kancinci kancinci" kwisimo sethu sokwenene kunye nelitye, eliyiCawa ekhoyo, utshilo uPopu St. Paul VI, "ukuze sishumayele." [2]Evangelii nuntiandi, n. I-14 Ewe, ayizizo izikolo zokwakha iCawe, izibhedlele, kunye neendawo ezingabavangeli basemazweni, kodwa nguRhulumente kunye ne-NGO yakhe abathe basasaza “iindaba ezimnandi” zabo “zamalungelo ezempilo okuzala” (okt. Ukukhupha isisu, ukuthintela inzala, ukunceda ukuzibulala, njl. Njl.). Ngamafutshane, inzondelelo yethu kubuvangeli 'Niye kuzenza abafundi zonke iintlanga' uswelekile kwiindawo ezininzi. “Ukuya eMthendelekweni ngeCawa” okanye “kube kanye ngonyaka” ngePasika okanye iKrismesi ngoku kubonakala ngathi kufezekisa izifungo zethu zobhaptizo. Ngaba ukhona umntu owevayo amazwi kaYesu angxola ngaphezulu kweentloko zethu?

Ndiyayazi imisebenzi yakho. Ndiyazi ukuba akubandi, akushushu. Akwaba ububanda okanye ushushu. Ke, ngenxa yokuba udikidiki, ungashushu ungabandi, ndiza kukuhlanza uphume emlonyeni wam. Kuba uthi, Ndisisityebi, ndizityebisile, andidingi nto, ukanti ungaqondi ukuba ulusizana, ulusizana, ulihlwempu, uyimfama, uhamba ze? … Abo ndibathandayo ndiyabohlwaya ndibohlwaye. Qiniseka, ke ngoko, uguquke. (ISityhi. 3: 15-19)

Kuthetha ukuthini ukuba "shushu"? Ayisiyo-selfie kwi-Instagram. Kukuphila ngeVangeli enjalo amazwi ethu kunye nobungqina bube bubukho obuphilayo bukaKristu emhlabeni. IBhunga lesiBini leVatican lalicacile kuwo onke amaKatolika ukuba aphathe ukukhanya kukaKristu:

… Akwanelanga ukuba abantu abangamaKristu babekhona kwaye bahlelwe kwisizwe esinikiweyo, kwaye akwanelanga ukwenza umpostile ngomzekelo omhle. Bacwangciselwe le njongo, bakho ngoku: ukubhengeza uKrestu kwabo bangengabo abenkolo yobuKrestu ngelizwi nangomzekelo, nokubanceda ukuba bamkele ngokupheleleyo uKrestu. -IBhunga leVatican leSibini, IiNtlanga, n. I-15; IVatican.va

Kodwa mangaphi amaKatolika athetha ngoYesu Krestu kwizikolo zabo okanye kwindawo yentengiso Ndicinga oku? Hayi, "ukholo yinto yobuqu" umntu uyayiva amaxesha ngamaxesha. Kodwa ayisiyiyo le nto uYesu nanini utshilo. Endaweni yoko, wayalela abalandeli baKhe ukuba babe "yityuwa nokukhanya" ehlabathini kwaye bangaze bayifihle inyaniso phantsi kwebhasikithi. 

Nina nilukhanyiselo lwehlabathi. Umzi omi phezu kwentaba awunakufihlakala; (UMateyu 5:14)

Kwaye, watsho uJohn Paul II, eli ayiloxesha lokuba neentloni ngeVangeli. Lixesha lokuba sishumayele sisephahleni. ” [3]Ekhaya, eCherry Creek State Park Homily, eDenver, eColorado, nge-15 ka-Agasti ka-1993

Akukho bungqina bokwenene bokushumayela ukuba igama, imfundiso, ubomi, izithembiso, ubukumkani nemfihlakalo kaYesu waseNazarete, uNyana kaThixo, azichazwanga. —IPOPA ST. UPAWULOS VI, Evangelii nuntiandin. 22; IVatican.va

Endaweni yokutshintsha uluntu ngomyalezo weVangeli, nangona kunjalo, ukunciphisa ikharbon kabani kubonakala ngathi ngumsebenzi omtsha. Ukunyamezelana “nokubandakanya” kuthathe indawo yesidima nobungcwele. Ukucima izibane, ukuphinda kusetyenziswe kwakhona, kunye nokusebenzisa iiplastiki ezincinci (njengoko kufanelekile njengoko zinjalo) ziye zaba ziisakramente ezintsha. Iiflegi zomnyama ezijikelezayo zithathe indawo yeBhanile kaKristu. 

Yintoni elandelayo elandelayo? NgokukaNewman, kulapho ke xa uRhulumente engena endaweni kaBawo waseZulwini Nokuba kwakanye amazwe obuKristu aya kuzifumana (mhlawumbi ngokuzithandela) ekubambeni komchasi-Kristu.

… Xa uNyana woMntu efika, wolufumana na ukholo ehlabathini? (ULuka 18: 8)

Akusekho elula ukubona amagama kaNewman ngokunokwenzeka kumqukumbelo wokufezekiswa kwisizukulwana sethu. 

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Umchasi-Kristu kwiXesha lethu

Ukulungiswa okulungileyo

Ukuchaneka kwezopolitiko kunye nowexuko olukhulu

Ingqibelelo: Uwexuko olukhulu

Ukulala Ngelixa Indlu Itshisa

Iibharbhari kwiiGates

Ukujonga kwakhona amaxesha okuGcina

UYesu… Uyamkhumbula?

Ndineentloni ngoYesu

IVangeli yakhe wonke umntu

 

Mamela oku kulandelayo:


 

 

Landela uMarko kunye "nemiqondiso yamaxesha" yemihla ngemihla kum:


Landela imibhalo kaMarko apha:


Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 I-Matt 16: 18
2 Evangelii nuntiandi, n. I-14
3 Ekhaya, eCherry Creek State Park Homily, eDenver, eColorado, nge-15 ka-Agasti ka-1993
exhonyiweyo EKHAYA, IIMPAWU.