Yase China

 

Ngo-2008, ndayiva iNkosi iqala ukuthetha nge “China”. Oko kufikelele esiphelweni ngokubhalwa oku ukusukela ngo-2011. Njengokuba bendifunda ezi ndaba zingumxholo namhlanje, kukhangeleka ngathi zilixesha lokuphinda ndizipapashe ngokuhlwanje. Kukwabonakala kum ukuba uninzi lweziqwenga ze "chess" endizibhalileyo malunga neminyaka ngoku zihamba endaweni. Ngelixa injongo yalo mpostile yayikukunceda abafundi bagcine iinyawo zabo emhlabeni, iNkosi yethu ikwathi "jongani nithandaze." Kwaye ke, siyaqhubeka ngokuthandaza sibukele…

Oku kulandelayo kwapapashwa okokuqala ngo-2011. 

 

 

IPOPE UBenedict walumkisa ngaphambi kweKrisimesi ukuba "ukusithwa kwelanga" eNtshona kubeka "ikamva lehlabathi" emngciphekweni. Wabhekisa ekuweni kobukhosi baseRoma, ebonisa ukufana phakathi kwabo namaxesha ethu (yabona Ngomhla kaEva).

Ngalo lonke eli xesha, kukho elinye igunya Kuvuka ngexesha lethu: I-China yamaKomanisi. Ngelixa kungafakwanga mazinyo afanayo nalawo ayenziwe yiSoviet Union, kuninzi ekufuneka kuxhalabile ngokunyuka kwalo mandla makhulu.

 

IINGCINGA ZOBUQU

Oko kwaqalisa lo msebenzi wokubhala malunga neminyaka emihlanu eyadlulayo, bendisoloko ndine “lizwi” entliziyweni yam, elithi “China. ” Ukuba ndinako, ndifuna ukushwankathela ezinye zeengcinga ezahlukeneyo endizibhale ngale nto kwixesha elidlulileyo, ngelixa ndisongeza ezinye, kuquka isiprofeto esibuhlungu esivela komnye wabaSeki beCawa.

Kwiminyaka eliqela eyadlulayo, ndaqhuba ndadlula usomashishini waseTshayina owayesihla ngendlela esecaleni. Ndamjonga emehlweni. Ayemnyama kwaye engenanto, ukanti kukho ubundlongondlongo ngaye obandiphazamisayo. Ngaloo mzuzu (kwaye kunzima ukuchaza), ndinikwe ukuqonda, kwakubonakala ngathi iChina yayiza "kuhlasela" iNtshona. Oko kukuthi, le ndoda yayibonakala imele ngcamango okanye umoya osemva kweTshayina (hayi abantu baseTshayina ngokwabo, abaninzi abangamaKristu athembekileyo kwiCawa ephantsi komhlaba apho). Ndothuka xa ndisithi. Kodwa yonke into endiyibhalayo apha, iNkosi iya kuthi ekugqibeleni inike isiqinisekiso sento ayithethileyo, amaxesha amaninzi ngooPopu nabaSeki beCawa.

Ukuza kuthi ga ngelo xesha, ndandinamaphupha amaninzi, endandidla ngokungawafaki kakhulu kuwo. Kodwa elinye iphupha elithile lalisenzeka kwakhona. Ndabona…

… Iinkwenkwezi esibhakabhakeni ziqala ukujikeleza imilo yesangqa. Emva koko iinkwenkwezi zaqala ukuwa… ziguquka ngequbuliso zaba ziinqwelomoya zomkhosi.

Ndihleli ngasengqengqeni ngenye intsasa, ndicamngca ngalo mfanekiso, ndabuza iNkosi ukuba lithetha ukuthini eli phupha. Ndeva entliziyweni yam: "Jonga iflegi yase China.”Ndayijonga ke kwiwebhu ... nantso ikhona, iflegi ene iinkwenkwezi kwisangqa.

 

ETSHAYINA UKUPHUMA

Khangelani ezintlangeni nize nibone, nimangaliswe; Kuba kwenziwa umsebenzi ngemihla yenu eningayi kukholwa, ukuba niyixelelwe. Kuba, yabonani, ndixhoxha amaKaledi, abantu aba krakra, abangalawulekiyo, abahamba ububanzi behlabathi ukuba bahlale emizini yabo; Uyoyikeka, uyoyikeka, ethabathele kuye umthetho nobungangamsha bakhe. Banamendu kunamahlosi amahashe abo, bomelele ngaphezu kweengcuka ngokuhlwa. Amahashe alo avela ebaleka evela kude. Babhadaza njengexhalanga elikhawulezayo ukuza kudla; nganye iza nokudlwengulwa, ukuqala kwabo ngokudibeneyo yile sisaqhwithi Abafumba abathinjwa njengentlabathi. (UHabhakuki 1: 5)

Xa ndandiphanda ngomnye umbandela, ndandifunda imibhalo yombhali wenkulungwane yesi-4 nonguMseki weCawa, uLactantius. Kweyakhe imibhalo, Amaziko kaThixo, utsalela kwiSiko leBandla ukuphikisa imposiso nokucacisa izigaba zokugqibela zeBandla. Ngaphambi kokuba "Ixesha loxolo“—oko yena nabanye ooTata babhekisela kuko ‘njengomhla wesixhenxe’ okanye ‘iminyaka eliwaka’—uLactantius uthetha ngeembandezelo ezikhokelela kwelo xesha. Omnye wabo ngu ukuwa kwamandla eNtshona.

Ke ikrele liya kudlula emhlabeni, likhuphe yonke into, kwaye libeke zonke izinto phantsi kwesityalo. Kwaye— ingqondo yam iyoyika ukuyibalisa, kodwa ndiza kuyibalisa, kuba iza kwenzeka— unobangela wokuphanziswa nokudideka iya kuba yile; kuba igama lesiRoma, ilizwe elilawulwa ngalo ngoku, liya kususwa emhlabeni, kwaye urhulumente abuyele Asia; kwaye iMpuma iya kuphinda ibe nobukumkani, kwaye iNtshona incitshiswe ubukhoboka. -Lactantius, Ootata beCawa: Amaziko obuThixo, INcwadi VII, Isahluko se-15, Inzululwazi yamaKatolika; www.newadvent.org

Ngelixa wayevakalelwa kukuba olu tshintsho lwalusemnyango ngomhla wakhe—kwaye ngokuqinisekileyo uBukhosi baseRoma bukwimo yabo yangaphambili bawa ekugqibeleni, nangona bungazange buphele—uLactantius wayethetha ngokucacileyo ngeziganeko ezaziya kufika kwixesha elizayo. isiphelo yeli xesha langoku.

Andikuvumeli ukuba ubukhosi baseRoma buphelile. Kude noko: ubukhosi baseRoma busekho nanamhla.  -Ikhadinali ebusisiweyo uJohn Henry Newman (1801-1890), Iintshumayelo zokufika kumchasi-Kristu, Intshumayelo I

Amagama kaLactantius athatha ubunzima obutsha kunye nentsingiselo ekukhanyeni oko kwathethwa liNenekazi lethu eFatima.

 

UBUKomanisi buya KUSASA

I-China ikho phantsi kolawulo lweQela lamaKomanisi laseTshayina-ilizwe leqela elinye elilawula ngokusembindini yonke imiba yombuso, yomkhosi, kunye nemithombo yeendaba. Ngelixa iTshayina ibisoloko ibambelele kwimicimbi yayo, ingcamango kaMarxist esekelwe kwiingcambu zayo zobuKomanisi ihleli ingamandla aphambili kwicala layo lesizwe. Oku kubonakala njengoko intshutshiso yamaKristu nemiqondiso yawo, enoba ziicawa, iminqamlezo okanye ngenye indlela, itshatyalaliswa ngoku. 

Kumboniso owamkelweyo we-1917 kubantwana abathathu abancinci basePortugal, iNenekazi lethu laphinda izilumkiso zoopopu ekuqaleni kwaloo nkulungwane: umhlaba wawusihla ngendlela eyingozi. Uthe,

Xa ubona ubusuku bukhanyiswe kukukhanya okungaziwayo, yazi ukuba lo ngumqondiso omkhulu owunikwe nguThixo wokuba uza kulohlwaya ihlabathi ngenxa yobugwenxa balo, ngemfazwe, ngendlala, nangeentshutshiso zeBandla neNgcwele. Utata. Ukuthintela oku, ndiza kuza kucela ukungcwaliswa kweRussia kwiNtliziyo yam Engaguqukiyo, kunye noMthendeleko wokuLungisa ngeMigqibelo yokuQala. Ukuba izicelo zam zithotyelwe, iRashiya iya kuguqulwa, kwaye kuya kubakho uxolo; ukuba akunjalo, iya kusasaza iimposiso zayo kulo lonke ihlabathi, ibangela iimfazwe neentshutshiso zeBandla.  -Umyalezo kaFatima, www.v Vatican.va

Ngasekupheleni kwaloo nyaka, uLenin wathabatha ulawulo eMoscow baza ubuKomanisi bobuMarxist baqalisa. Ezinye zibhalwe ngegazi. Umama wethu osikelelekileyo wabonakala elumkisa ukuba "iimpazamo” yobuKomanisi yayiza kusasazeka "kwihlabathi jikelele, ebangela iimfazwe neentshutshiso zeBandla” ngaphandle kokuba iimeko zaseZulwini zahlangatyezwana nazo. Kwakungayi kuba kumashumi eminyaka kamva ukuba ukungcwaliswa awayekucelile kwenzeka, abanye sisaphikisana. Okubi nangakumbi, ihlabathi lalinalo hayi ujikile umendo wayo wentshabalalo.

Kuba asikhange sihoye esi sibheno soMyalezo, siyabona ukuba sizalisekisiwe, iRussia ihlasele umhlaba ngeempazamo zayo. Kwaye ukuba asikakuboni ukuzaliseka okupheleleyo kwenxalenye yokugqibela yesi siprofeto, siya ngakuyo ngokuthe ngcembe ngokuthatha amanyathelo amakhulu. Ukuba asiwugatyi umendo wesono, intiyo, impindezelo, ukungabikho kokusesikweni, ukwaphulwa kwamalungelo omntu, ukungaziphathi kakuhle nobundlobongela, njl. —Umbono kaFatima Sr. Lucia kwileta ayibhalela uPopu John Paul II, nge-12 kaMeyi 1982; www.v Vatican.va

UBawo Oyingcwele waqinisekisa iimbono zikaSr. Lucia:

Ubizo lwevangeli lwenguquko noguquko, oluvakaliswe kwisigidimi sikaMama, luhlala lubalulekile. Isabalulekile ngakumbi kunokuba yayinjalo kwiminyaka engamashumi amathandathu anesihlanu eyadlulayo. —UPOPE JOHN PAUL II, Intsapho yaseFatima Shrine, L'Osservatore Romano, Uhlelo lwesiNgesi, ngoMeyi 17, 1982.

 

UBUKomanisi KUMAXESHA AMANXA

Impazamo yaseRashiya yanda phi? Ngelixa uqoqosho lwaseRussia nolwaseTshayina luye lwathambekela kurhwebo lwasimahla kule minyaka ingamashumi amabini idlulileyo, kusekho iimpawu eziphazamisayo ezibonisa ukuba umnqweno kaMarxist wokulawula nokulawula usahleli… njengenamba kwindawo yayo.

[I-China] isendleleni eya kwi-fascism, okanye mhlawumbi isiya kulawulo lobuzwilakhe olunamandla utyekelo lobuzwe. -Ikhadinali uJoseph Zen waseHong Kong, I-Catholic News Agency, NgoMeyi 28, 2008

Oku kubonakala kakhulu eTshayina ukulawula iCawa yamaKatolika, evumela kuphela “inguqulelo” elawulwa ngurhulumente yobuKatolika. Oku, kunye nayo umgaqo-nkqubo womntwana omnye, ngamanye amaxesha unyanzeliswa ngenkohlakalo, kushiya ilifu eloyikekayo lijinga phezu kokuqonda kweTshayina inkululeko yonqulo nesidima sobomi bomntu. Lo nguqwalaselo olubalulekileyo olunikwa ukunyuka kwawo njengamandla amakhulu ehlabathi.

UPopu uPius XI ngokubhekele phaya wagxininisa inkcaso esisiseko phakathi kobuKomanisi nobuKristu, waza wakwenza kwacaca ukuba akukho mKatolika wayenokurhuma kwanobuSoshiyali obulinganiselweyo. Isizathu sikukuba iSocialism isekwe phezu kwemfundiso yebutho labantu ebotshelelwa lixesha kwaye ayithathi ngqalelo kuyo nayiphi na injongo ngaphandle kwaleyo yentlalontle yezinto eziphathekayo. Ekubeni, ke ngoko, iphakamisa uhlobo lombutho wezentlalo ojolise kuphela kwimveliso, ibeka uthintelo oluqatha kakhulu kwinkululeko yoluntu, kwangaxeshanye ityeshela ingcamango yokwenyani yegunya loluntu. —UPOPE JOHN XXIII, (1958-1963), Encyclical Imat et et MagistraNgoMeyi 15, 1961, n. 34

UMntla Korea, iVenezuela, namanye amazwe nawo alandela iipatheni zeengcamango zikaMarxist zobuzwilakhe. Okona kukhwankqisayo kukuba, iUnited States, phantsi korhulumente okhoyo ngoku, iye yatyekela ngakumbi kwimigaqo yobusoshiyali. Okuxakayo kukuba, iye yatsala ukukhalinyelwa ngabahleli be Pravda-umatshini wokusasaza owawunamandla weSoviet Union:

Kumelwe kuthiwe, njengokuqhekeka kwedama elikhulu, i-American ehloniphekileyo kwi-Marxism iyenzeka ngesantya esithatha umoya, ngokuchasene nethontsi elingasemva legusha elingenasiphelo, elibi, uxolo mfundi othandekayo, bendithetha abantu. -Umhleli, Pravda, Epreli 27th, 2009; http://english.pravda.ru/

Embindini wesilumkiso seNkosikazi Yethu sokuba iRussia iya kwenza “Usasaze iziphoso zakhe” lithemba lobuxoki lokuba umntu unokudala ihlabathi elingenaye uThixo, ucwangco apho wonke umntu elingana esekelwe ekwabiweni ngokulinganayo kwempahla, impahla, njl.njl. kulawulwa, kakade, yinkokeli (ii)nkokeli. ICatechism iye yabugxeka obu “mesiya behlabathi,” inxulumanisa le ngcamango yezopolitiko iyingozi ekugqibeleni Umchasi-Kristu:

Inkohliso yomchasi-Kristu sele iqala ukubonakala emhlabeni ngalo lonke ixesha ibango lenziwa ukuba liqonde ngaphakathi kwimbali elo themba likaMesiya elinokufezekiswa ngaphaya kwembali ngesigwebo se-eschatological. Icawe iyazikhaba ngaw 'omane iindlela eziguqulweyo zobu buxoki bobukumkani ukuba bube phantsi kwegama le-millenarianism, ngakumbi uhlobo lwezopolitiko "olugwenxa ngokwasemphefumlweni" lobuMesiya. -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-676

I-Marian Movement of Priests ngumbutho wehlabathi jikelele oquka amawakawaka abefundisi, oobhishophu kunye neekhadinali. Isekwe kwimiyalezo ekutyholwa ukuba inikwe uFr. UStefano Gobbi yiNtombi Enyulu kaMariya. Kwi "blue book" yale miyalezo, efumene i Imprimatur, Inenekazi lethu linxibelelanisa "i-atheism marxism" kunye "namba" kwiSityhilelo. Apha ubonakala ebonisa ukuba ukuphumelela kangakanani ukusasazeka kweempazamo zaseRashiya ukususela ekuveleni kwakhe ngo-1917:

Inyoka enkulu eBomvu iye yaphumelela ebudeni bale minyaka ekoyiseni uluntu ngempazamo yokungakholelwa kubukho bukaThixo ngokwengcamango nangezinto ezibonakalayo, ngoku eye yalukuhla zonke iintlanga zomhlaba. Ngaloo ndlela iye yaphumelela ekuzakheleni impucuko entsha engenaThixo, ukuthanda izinto eziphathekayo, ukuzingca, ukuthanda izinto ezininzi, umqwebedu nengqele, ethwele imbewu yokonakala nokufa. -KubaPristi Oonyana Bethu Abathandekayo, Umyalezo n. 404, Meyi 14, 1989, iphe. 598, uHlelo lwesiNgesi lwe-18

UPopu uBenedict naye uzobe umfanekiso ofanayo ukuchaza la mandla:

Siyawabona la mandla, amandla edragoni ebomvu… ngeendlela ezintsha nezahlukileyo. Kukho ngohlobo lweengcinga zezinto eziphathekayo ezisixelela ukuba akukho ngqiqweni ukucinga ngoThixo; Kububudenge ukugcina imiyalelo kaThixo: ziyintsalela yexesha elidlulileyo. Ubomi kufanelekile ukuba ubuphile ngenxa yabo. Thatha yonke into esinokuyifumana ngeli thuba lifutshane lobomi. Ukuthenga abathengi, ukuzingca, kunye nokuzonwabisa kukodwa kufanelekile. -IPOPE BENEDICT XVI, Kwasekhaya, Nge-15 ka-Agasti ka-2007, kwiNdibano yoNyuko lweNtombi Enyulu enguMariya

Umbuzo apha ngowokuba, ngaba iChina—ekwaziwa ngokungqamanayo eNtshona njenge“namba ebomvu”—inendima eyidlalileyo jikelele ukusasazwa nokunyanzeliswa kwezi ngcamango?

uhlaziyo: Koluphi uphuhliso oluphazamisayo, ingxelo ye-Associated Press: 

U-Xi Jinping, osele eyinkokeli enamandla kakhulu e-China kwisizukulwana esingaphezulu kwesizukulwana, ufumene igunya elongezelelekileyo njengoko abenzi bomthetho ngeCawa bephelisa imida yolawulo ebisele ikho iminyaka engaphezulu kwama-35 kwaye wabhala intanda-bulumko yakhe yezopolitiko kumgaqo-siseko welizwe… Inkqubo eyamiselwa ngowayesakuba yinkokeli yaseTshayina uDeng Xiaoping ngowe-1982 ukuthintela ukubuya kobuzwilakhe obuhlala ubomi bonke obufuziselwa [nguMao Zedong] wesiphithiphithi ngo-1966-1976 Cultural Revolution. -Umdibaniso weendaba, Matshi 12th, 2018

 

ETSHAYINA, KWESINYE ISItyhilelo Sabucala?

UStan Rutherford wasweleka kangangeeyure eziliqela emva kokuba efile Ingozi yemizi-mveliso yakrazula umzimba wakhe. Usweleke ekwitafile yotyando wasiwa kwindawo yogcino-zidumbu. Ngoxa wayelele phezu kwegurney, uStan wandixelela ukuba “unongendi omncinane” owayenxibe ilokhwe ezuba namhlophe wambetha ebusweni wathi, “’Vuka. Sinomsebenzi ekufuneka siwenze.’” Lowo wayesakuba ngumPentekoste waqonda kamva ukuba yayiyiNtombi Enyulu enguMariya eyabonakala kuye. “Ukuchacha” kwakhe kwakungachazeki koogqirha bakhe. UStan wabanga ukuba "wayefakwe" kwinkolo yobuKatolika kuba wayengazi nto ngemfundiso yamaKatolika ngaphambi kokuba enze ingozi. Waqala ubulungiseleli bokushumayela de wafa ngoSeptemba ka-2009. Kwakukho ukuphiliswa apho uStan waya khona, kwaye ngokugqithiseleyo, imifanekiso eqingqiweyo okanye imifanekiso yeNtombi Enyulu yaqala ukukhupha ioli. Ndazibonela oku ngesinye isihlandlo.

Xa ndadibana noStan malunga neminyaka emihlanu eyadlulayo, eli “lizwi” lithetha ngeTshayina lalinzima entliziyweni yam. Ndambuza ngesibindi ukuba iNenekazi Lethu, ekutyholwa ukuba lisabonakala kuye, lithethile nantoni na kuye "ngeTshayina." UStan waphendula wathi wanikwa umbono ocace gca “wenqanawa ezithwele abantu baseAsiya” ezifika kunxweme lwaseMelika. Ngaba olu yayiluhlaselo, okanye imfuduko enkulu yamaTshayina ukuya kunxweme lwaseMntla Melika ngotyalo-mali lwezindlu nomhlaba?

Kwimibono eya ku-Ida Peerdeman, iNenekazi lethu kuthiwa lathi:

Ndiya kulubeka unyawo lwam esazulwini sehlabathi, ndibonise wena: oko kukuthi eMelika,” kwaye ke, [iNenekazi lethu] likhomba kwelinye icandelo, lisithi, "Manchuria-kuya kubakho uvukelo olukhulu." Ndibona ukuhamba kwamaTshayina, kunye nomgca abawelayo. -Ungamashumi amabini anesihlanu eVenkile, nge-10 kaDisemba, ngo-1950; Imiyalezo yeNkosikazi yeZizwe zonke, iphepha. 35. (Ukuzinikela kuMongikazi wethu weZizwe zonke kuye kwamkelwa ngokwasenkonzweni.)

Kwimbonakalo ephikisana ngakumbi eGarabandal, eSpain, iNenekazi Lethu kutyholwa ukuba lanika uqikelelo lweziganeko ezizayo, ngakumbi ezibizwa ngokuba “isilumkiso"Okanye"Ukukhanya, ”Zaziza kwenzeka. Kudliwanondlebe, umboni uConchita wathi:

"Xa ubuKomanisi bufika kwakhona yonke into izakwenzeka. ”

Umbhali uphendule wathi: Uthetha ukuthini ngokuza kwakhona? ”

“Ewe, xa isiza kufika kwakhona,” uye waphendula.

“Ngaba oko kuthetha ukuba ubuKomanisi buza kudlula ngaphambi koko?”

"Andazi," Uthe ukuphendula, INtombi Enyulu ithi 'xa kubuya ubuKomanisi'. ” -IGarabandal - iDer Zeigefinger Gottes (Garabandal - Umnwe kaThixoUAlbrecht Weber, n. 2; isicatshulwa esivela www / .umama.es

Kufunyenwe imibhalo yemboni enengxabano uMaria Valtorta imvume kapopu evela zombini Pius XII kunye noPawulos VI (nangona Umbongo woMntu kaThixo Kuhlala kukho impikiswano ngenxa yokuba kuluhlu "lweencwadi ezingavumelekanga" ixesha elide). Nangona kunjalo, akukhange kubekho sibhengezo seCawa kweminye imibhalo yakhe ehlanganiswe kuyo Amaxesha Okugqibela—locutions Valtorta wathi ivela eNkosini. Kwenye yazo, uYesu ubonisa ukuba ukwamkela ububi kunye inkcubeko yokufa iya kukhokelela ekuveleni kwamandla obubi: 

Uya kuqhubeka nokuwa. Uya kuqhubeka kunye nomanyano lwakho lobubi, uvule indlela 'yeeKumkani zaseMpuma,' ngamanye amagama abancedisi boNyana wobubi. —UYesu ukuya kuMaria Valtorta, Amaxesha Okugqibela, iphe. Uhlobo, uPaulines, 50

uhlaziyo: Oku kuvela kwimboni yaseMelika, uJennifer, ogama lakhe lemiyalezo evela kuYesu yanikezelwa kuSt. John Paul II. UMonsignor Pawel Ptasznik, umhlobo osenyongweni neqabane likaPopu neSebe likaNobhala wasePoland weVatican, wamkhuthaza ukuba “asasaze izigidimi ehlabathini nangayiphi na indlela onokuyenza ngayo.”

Phambi kokuba uluntu lukwazi ukutshintsha ikhalenda yeli xesha uyakukubona ukuwa kwemali. Ngabo bazithobelayo izilumkiso zam abaya kuthi balungiselelwe. Umntla uza kuhlasela uMzantsi njengoko amaKorea amabini eza kulwa. IJerusalem iyakushukuma, iMelika izokuwa kwaye iRussia izakumanyana ne China ibe ngoo Dictator behlabathi elitsha. Ndiyanxusa kwizilumkiso zothando nenceba kuba ndinguYesu kwaye isandla sobulungisa kungekudala siza koyisa. -UYesu kuthiwa waya kuJennifer, nge-22 kaMeyi ka-2012; amazwifromjesus.com 

 

UMSULU WASETSHAYINA

Umntu unokuqikelela kuphela ukuba yintoni indima yaseTshayina okanye enokuthi ingabikho kwixesha elizayo, kanye njengoko izityhilelo zabucala ezingasentla-kubandakanya ezam iingcinga-ziphantsi kovavanyo kunye nokuqonda.

Into ecacileyo yeyokuba i-China inomda omkhulu, ngakumbi kuMntla Merika otyebileyo ngobutyebi. Ipesenti ephezulu yempahla ethengwayo iya isanda”Yenziwe etshayina.” Ubudlelwane neMelika bushwankathelwa ngale ndlela:

AmaTshayina athenga amatyala eedola ngendlela yoNondyebo. Oku kunceda ekunyuseni ixabiso ledola. Ngembuyekezo, abathengi baseMelika bafumana iimveliso ezitshiphu zaseTshayina kunye nenkunzi yotyalo-mali engenayo. Umndilili waseMelika wenziwa ngcono ngabantu basemzini ababonelela ngeenkonzo ezingabizi mali ininzi kwaye bafuna amaqhekeza ephepha kuphela ngembuyekezo. -Investopedia, Epreli 6th, 2018

Ukuba ubudlelwane ne-China bebumuncu, kunye neqela elilawulayo liguqula “izihlunu zokuthumela ngaphandle,” iishelufu zeWalmart zisenokungabi nanto kwaye iimpahla uninzi lwabantu baseMntla Melika bezithatha lula zinyamalale ngokukhawuleza. Kodwa ngaphezu koko, iChina ibambe elona candelo likhulu letyala laseMelika eliphuma kumazwe angaphandle. Ukuba bakhetha ukulithengisa elo tyala, oko kungenza buthathaka ngakumbi idola esele inkenenkene ephosa uqoqosho lwaseMelika kuxinzelelo olunzulu.

Ngaphaya koko, iTshayina iqhubele phambili nokuthengwa kwehlabathi jikelele kwezixhobo, umhlaba, izindlu nomhlaba kunye neenkampani, ikhokelele kupapasho olunye ukuba lube nesihloko esithi: “I-China iThenga iHlabathi.” Ngokwenyani, njengomgcini-bhanki olungele ukuphinda ahluthe ipropathi kumxumi oneempazamo, I-China ikwimeko enenzuzo kakhulu kwezoqoqosho phezu kwamazwe akwinqanaba lokuwohloka kwezoqoqosho.

 

AMAZINYO AFIHLEKILEYO

Okulusizi kukuba, iinkampani zaseNtshona kunye noorhulumente baye bakhetha ukuyibetha ngoyaba ingxelo embi yamalungelo oluntu yaseBejing ngokukhetha iingeniso. Kodwa uSteve Mosher weZiko loPhando lwaBantu uthi iinkokeli zaseNtshona ziyazikhohlisa ukuba zicinga ukuba iimarike ezivuleleke ngakumbi zaseTshayina zikhokelela kwiTshayina ekhululekileyo nenedemokhrasi ngakumbi:

Inyani yile yokuba njengoko urhulumente waseBeijing ekhula eba sisityebi, iya isiba nguzwilakhe ekhaya kwaye ibe ndlongondlongo phesheya. Abaphikisi ababekhe bakhululwa emva kwezibheno zaseNtshona zokuba baxolelwe bahlala entolongweni. Idemokhrasi e-ethe-ethe e-Afrika, e-Asiya nase-Latin America iya isonakaliswa ngokugwenxa ngumgaqo-nkqubo wezangaphandle wase China. Iinkokheli zase China ziyayilahla into abahlekisa ngayo esidlangalaleni njengexabiso "laseNtshona". Endaweni yoko, bayaqhubeka nokukhuthaza umbono wabo womntu njengothobelayo kurhulumente kwaye bengenamalungelo angenakuphikiswa. Ngokuqinisekileyo baqinisekile ukuba i-China inokuba sisityebi kwaye ibe namandla, ngelixa ihleli inguzwilakhe weqela elinye… i-China ihlala ibotshelelwe kumbono woburhulumente obukhethekileyo. U-Hu kunye noogxa bakhe bahlala bezimisele kungekuphela nje ukuba bahlale emandleni ngokungapheliyo, kodwa ukuba neRiphabhlikhi yaBantu yase China ithathe indawo ye-US njenge-hegemon elawulayo. Ekuphela kwento ekufuneka bayenzile, njengoko uDeng Xiaoping watshoyo, kukuba “bafihle izakhono zabo kwaye babambe ixesha labo." -UStephen Mosher, IZiko loPhando lwaBantu, "Siphulukana neMfazwe ebandayo ne China - ngokwenza ngathi ayisekho", Ukwazisa iiveki, NgoJanuwari 19th, 2011

Njengoko elinye igqala lemfazwe laseMelika lathi, “iTshayina iza kuhlasela iMelika, kwaye iya kuyenza loo nto ngaphandle kokudubula nanye imbumbulu.” Ngaba ayisiyonto imangalisayo ukuba kwiveki enye apho umongameli waseMelika wabamba itheko Uzuko kaMongameli waseTshayina, kwabhengezwa ukuba uJohn Paul II uza kugqatswa—kwangulo pontifi wayebekek’ ityala ngokuwa kobuKomanisi eUSSR! 

Uzwilakhe waseRashiya, uVladimir Lenin kuthiwa wathi:

Oongxowankulu bazakusithengisela intambo esiza kubaxhoma ngayo.

Oko kunokuba yinto eguqukayo kumagama abhalwe nguLenin ngokwakhe:

[Oongxowankulu] bazakusinika iikhredithi eziza kuthi zisincedise sixhase uMbutho wamaKomanisi kumazwe abo kwaye, ngokusinikezela ngezixhobo kunye nezixhobo zobuchwephesha esingazinikezeliyo, ziyakubuyisela ishishini lethu lezomkhosi elifunekayo kuhlaselo lwethu olunxamnye nabaxhasi bethu. —IBNET, www

Ngandlel’ ithile, yiloo nto kanye eyenzekileyo. Amazwe aseNtshona awondle umatshini wezoqoqosho waseTshayina emenza ukuba anyuke ngamandla angazange abonwe ngaphambili. Amandla omkhosi waseTshayina ngoku a xhalaba kwihlabathi laseNtshona njengoko iibhiliyoni zichithwa minyaka le ngasese kwakhiwa uMkhosi weNkululeko yaBantu (kwaye kukholelwa ukuba iibhiliyoni ezininzi zeedola azibalelwanga).

 

KUTHENI UHLASE?

Kukho izizathu ezininzi zokuba iChina inokuthi ekugqibeleni "ihlasele" iNtshona (ngokukodwa, eMntla Melika). Ukusuka kwimithombo yamaphondo atyebileyo eCanada kunye neentaba zeoli, amanzi, kunye isithuba (ukwanda kwabantu kuye irhafu kwimithombo yaseTshayina), ekoyisweni nasekuthotyweni kwe-juggernaut yomkhosi waseMelika. Zininzi ezinye izizathu zokuba ihlabathi laseNtshona lisenokuwela ezandleni zasemzini ngokupheleleyo. Ndiza kunika enye:

ukuqhomfa.

Ndive ngokuphindaphindiweyo entliziyweni yam ...

Umhlaba wakho uya kunikwa omnye umntu ukuba akukho nguquko kwisono sokukhupha isisu.  

Oko kubangele isilumkiso esimangalisayo eCanada ngo-2006 (bona Izixeko ezi-3 kunye nesilumkiso eCanada). Siphila ephupheni lombhobho ukuba sikholelwa ukuba sinokuqhubeka sihlaba ngokoqobo kwaye sitshise abantwana bemichiza esibelekweni kwaye singalahleki. Ukhuseleko lukaThixo phezu kwezizwe zethu ezazifudula zingamaKristu. Oko kuqhomfa kusaqhubeka nanamhlanje nangona kukho ukongamela ulwazi lwenzululwazi, lokufota, kunye nolwazi lwezonyango sinomntwana ongekazalwa ukususela ekukhawulweni kwawo, bubungqina obumbi nobungendawo kwisizukulwana sethu obulingana nokuba abugqithi nakweyiphi na inkcubeko yokubulala phambi kwethu. Nye isifundo ibonisa ukuba ukuqhomfa eUnited States ngoku kukwi kuvuka.

Ngesiquphe, ikuzele ngesiquphe ongalilindelanga. (Isa 47:11)

Kodwa yima umzuzu! Isuka kumfundi...

Bendizibuza ukuba kutheni i-USA ihlala ichazwa njengabenzi bangalunganga? ITshayina—kuzo zonke iindawo—ayiqhomfa nje kuphela kodwa ibulala abantwana njengeentsana ukuze ilawule abemi. Ngoko ke, amanye amazwe amaninzi ayazigatya iimfuno ezisisiseko zabantu. I-USA yondla ihlabathi; ithumela imali yaseMelika efunyenwe nzima kumazwe angasixabisiyo, ukanti, siya kubandezeleka?

Xa ndifunda oku, amazwi akhawuleza afika kum:

Okuninzi kuya kufuneka kulowo uphathiswe okuninzi, kwaye kuya kufuneka okungakumbi kulowo uphathiswe okungaphezulu. (ULuka 12:48)

Ndiyakholelwa ukuba iCanada kunye neMelika zikhuselwe kwaye zisindisiwe kwiintlekele ezininzi ngokuchanekileyo ngenxa yesisa sabo nokuvuleleka kwabo kubantu abaninzi nokuthembeka kwamaKristu amaninzi ahlala apho.

Ndafumana ithuba lokunikela imbeko kwelo lizwe likhulu (I-USA), eyathi kwasekuqaleni yayo yakhiwe phezu kwesiseko somanyano olungenamvisiswano phakathi kwemigaqo yonqulo, yokuziphatha nezobupolitika…. —UPOPE BENEDICT XVI, Intlanganiso noMongameli George Bush, ngoAprili 2008

Noko ke, loo mvisiswano iyanda njengoko omabini la mazwe eyishiya ngokukhawuleza imvelaphi yawo yobuKristu, esakha umsantsa onzulu ngakumbi phakathi kweCawa noRhulumente, “ekunene” “nosekhohlo,” “ubuqhetseba” kunye “nenkululeko.” Okukhona sisimka kwiziseko zethu, kokukhona sisuka kude nokhuseleko lukaThixo... kanye njengokuba unyana wolahleko waphulukana nokhuseleko xa engazange avume ukuhlala phantsi kophahla lukayise.

UKristu wayenamazwi aqatha kwabo baFarisi babecinga ukuba imisebenzi yangaphandle yayibafanelekela ubomi obungunaphakade xa, eneneni, babecinezela abanye.

Yeha nina, babhali nabaFarisi, bahanahanisindini! Ninikela izishumi zetyeleba nezedile nekumin, kanti nizishiyile ezona zinto zinzima zomthetho, umgwebo nenceba nokuthembeka. Ezi ke benimelwe kukuthi nizenze, nithi neziya ningazishiyi. ( Mateyu 23:23 )

 

UMGWEBO KATHIXO

Kanjalo, umgwebo uqala ngendlu kaThixo ( 1 Pet 4:17 ). ISibhalo sifundisa ukuba siya kwenjenjalo sivune esikuhlwayeleyo ( Gal 6:7 ). Ngaphambili, uThixo ebesoloko esebenzisa ‘ikrele’—Imfazwe- njengendlela yokohlwaya abantu bakhe. Inenekazi lethu lalumkisa eFatima ukuba "[UThixo] sele eza kulohlwaya ihlabathi ngenxa yolwaphulo-mthetho lwalo, ngemfazwe, ngendlala, nangeentshutshiso.. "

Ukuba lihluthe ezulwini ikrele lam, yabona, liya kuhla libe ngumgwebo. ( Isaya 34:5 )

Oku akukoyikeka. Kubuhlungu inyaniso kwisizukulwana esingaguqukiyo. Kodwa ikwayinceba, kuhlanga oluqwenga abantwana balo, lukrazule umphefumlo walo. Isizwe esifundisa abantwana baso inkcaso yeVangeli senza ikamva libe mnyama. UBawo usithanda kakhulu ukuba angasivumela ukuba sitsalele isizukulwana sonke okanye ngaphezulu kubumnyama bokomoya.

Xa ethatha isihlalo sikaPetros, uPapa uBenedict wavakalisa esi silumkiso:

Isoyikiso somgwebo sikwasichaphazela, iBandla laseYurophu, iYurophu kunye neNtshona ngokubanzi… INkosi iyakhala ezindlebeni zethu amazwi eNcwadi yeSityhilelo ayibhekisa kwiCawe yase-Efese. Ndiyaguquka, ndiza kuza ndisisuse isiphatho sezibane sakho endaweni yaso. ” Ukukhanya kungasuswa kuthi kwaye senza kakuhle ukuvumela esi silumkiso ukuba siphume kunye nokuzimisela okupheleleyo ezintliziyweni zethu, ngelixa sikhala eNkosini: “Sincede siguquke! Sinike sonke ubabalo lohlaziyo lwenene! Sukuvumela ukukhanya kwakho kuphakathi kwethu kuphume! Qinisa ukholo lwethu, ithemba lethu nothando lwethu, ukuze sikwazi ukuthwala isiqhamo esihle! ” —UPOPE BENEDICT XVI, iHomily yokuvula, iSinodi yooBhishophu, ngo-Oktobha 2, 2005, eRoma.

UBenedict uye walatha ukuba umbono abantwana bakaFatima ababa nawo wengelosi eyayiza kubetha umhlaba nge ikrele elidangazelayo ayisiyonto yexesha elidlulileyo.

Ingelosi ephethe ikrele elidangazelayo ngasekhohlo kukaMama kaThixo ukhumbula imifanekiso efanayo kwiNcwadi yeSityhilelo. Oku kubonisa isoyikiso somgwebo osondele emhlabeni. Namhlanje ithemba lokuba umhlaba unokutshiswa luthuthu lulwandle lomlilo alusabonakali njengephupha elisulungekileyo: umntu ngokwakhe, kunye nezinto awazenzayo, uzenzele ikrele elidangazelayo. -Umyalezo weFatima, www.v Vatican.va

Kule nkalo, i-China inokuba sisixhobo sokuhlanjululwa, phakathi kwabanye, ngexesha leentlungu zabasebenzi kwixesha lethu-ingakumbi kunikwa iChina. ekhathaza ukwakhiwa komkhosi omkhulu ofihlakeleyo. ITywina lesibini kwiSityhilelo lithetha 'ngehashe elibomvu' elikhwelwe ngumkhweli walo ikrele.

Xa yalivulayo elesibini itywina, ndeva eyesibini into ephilileyo isithi, Sondela apha. Kwaphuma elinye ihashe, labomvu. Lowo ke wayehleli phezu kwalo wanikwa igunya lokususa uxolo emhlabeni, ukuze abantu babulalane. Kwaye wanikwa ikrele elikhulu. (ISityhi 6: 3-4)

Akunjalo ukuba iChina ngokuqinisekileyo "ngumkhweli" kulo mbono. UYohane oNgcwele ubonakala ebonisa ukuba ikrele liya kubangela iyantlukwano kunye nemfazwe phakathi naphakathi ezininzi izizwe. ULactantius naye uyakukhankanya oku, ebethelela amazwi kaYesu, kungekhona ngesiphelo sehlabathi, kodwa ‘ngenimba’—ngentlungu yokuzaleka—iimfazwe namarhe eemfazwe—eyandulela kwaye ikhaphe iziganeko ezininzi ze “amaxesha okuphela. "

Kuba wonke umhlaba uya kuba sesiphithiphithi; kuya kugquba iimfazwe kuyo yonke indawo; zonke iintlanga ziya kuxhobela, zichasane; amazwe angabamelwane aya kungquzulana omnye komnye… Emva koko ikrele liya kucanda ihlabathi, linqunqa phantsi yonke into, liziwise phantsi zonke izinto njengesityalo. -Lactantius, Abaseki beCawa: Amaziko obuThixo, INcwadi VII, Isahluko se-15, Inzululwazi yamaKatolika; www.newadvent.org

Kodwa khumbula oko wakuthethayo ngaphambilana, ukuba “unobangela woku kuphanziswa” uya kuba ngenxa yokuguquguquka kwegunya ukusuka eNtshona EAsia naseMpuma.

Iziganeko ezaxelwa kwangaphambili liNenekazi Lethu azikho, kwaye azinakwenzeka ngobusuku nje obunye. Ke ngoko, ukuqikelela imihla kunye nokwenza amaxesha amisiweyo kulilize. Into uMama wethu ayibizela kuyo iCawe lungise kuba ziinguqu ezinkulu ezizayo xa i Amatywina eSityhilelo ayaphulwa ngokuqinisekileyo. Lulungiselelo lomthandazo, ukuzila ukutya, ukuya rhoqo kwiMithendeleko, nokucamngca ngeLizwi likaThixo njengoko sisiya sibonakala singena IYure yeNkemba. Oko, nokubathethelela ngeentliziyo zethu zonke abo batsala nzima nabalahlekileyo kwixesha lethu.

Abantu baseTshayina xa bebonke bayathandwa nguThixo. ICawe ephantsi komhlaba ikhona inkulu, yomelele, kwaye ikhaliphile. Asimele sijonge abemi baseTshayina, abantu abasoloko bethobekile nabasebenza nzima, ngokukrokra okanye ukugculelwa. Bangabantwana bakaThixo nabo. Kunoko, sifanele sithandazele iinkokeli zabo, nezethu, njengoko iSt. Thandazela ukuba bakhokele izizwe zabo eluxolweni endaweni yemfazwe, kubuhlobo nentsebenziswano, endaweni yokubawa, intiyo, neyantlukwano.

Kodwa kwanobu busuku emhlabeni babonisa imiqondiso ecacileyo yesifingo ezayo, yomhla omtsha yokufumana ukwanga kwelanga elitsha ngakumbi… Ukufa… Ngamnye, uKrestu kufuneka abutshabalalise ubusuku besono esonakeleyo ngokuqala kobabalo. Kwiintsapho, ubusuku bokungakhathali kunye nokuphola kufuneka kunike ilanga lothando. Kwimizi-mveliso, ezixekweni, ezizweni, kumazwe angaqondi nokuthiya ubusuku buye bukhanye njengemini, I-nox sicut die illuminabitur, nembambano iya kuphela kwaye kuya kubakho uxolo. -IPOPE PIUX XII, Urbi et Orbi idilesi, Matshi 2, 1957; IVatican.va

 

KUFUNDWA NGOKUBA:

UPope Benedict ulumkisa ngelithi impucuko yaseNtshona isecicini lokuwohloka: Ngomhla kaEva

Ixesha lokulila

Izixeko ezi-3 kunye nesilumkiso seCanada

Umbhalo eludongeni

China Ukunyuka

Yenziwe etshayina

Ngama-35 000 aqhomfa ngenkani ngosuku eTshayina

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IIMPAWU noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Amagqabantshintshi zivaliwe.