Ukukhubekiswa nguThixo

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
ngolwesiThathu, Februwari 1, 2017

Imibhalo yeLigugu Apha

Ukuphika kukaPeter, ngu-Michael D. O'Brien

 

IT kuyamangalisa, ngokwenene. Emva kokuthetha ngobulumko obumangalisayo kunye nokwenza imisebenzi yamandla, ababukeleyo babenokuhleka kwaye bathi, "Ngaba akangomchweli, unyana kaMariya?"

Baye bekhubeka kuye. (IVangeli yanamhlanje)

Kwaloo Mchweli ukwamnye usaqhubeka nanamhlanje ethetha ngobulumko obumangalisayo esenza imisebenzi yamandla ehlabathini lonke ngomzimba wakhe ofihlakeleyo, iBandla. Inyaniso yeyokuba, naphi na apho iVangeli yamkelwe yaza yabandakanywa kwiminyaka engama-2000 edlulileyo, ayizange iguqule iintliziyo kuphela kodwa impucuko iphela. Ukusuka kolu lwanga lwe inyaniso, ukulunga nobuhle buqhakazile. Ubugcisa, uncwadi, umculo kunye noyilo lwezakhiwo luye lwatshintshwa kwaye ukunyamekelwa kwabagulayo, imfundo yabaselula, kunye neemfuno zamahlwempu ziye zaguqulwa.

Abahlaziyi bazama ukugqwetha izibakala zembali, besenza kubonakale ngathi iCawa yazisa “ixesha lobumnyama” ngengcinezelo yoosolusapho eyagcina inkitha yabantu ingazi yaye ixhomekeke. Enyanisweni, ubuKristu buguqule iYurophu ekuphumeni kwayo kungekuphela nje inkcubeko ephucukileyo, kodwa inkitha yabangcwele. Kodwa amadoda enkulungwane ye-16, ngenxa yekratshi lawo, “akhutyekiswa” yiCawa, ekhutyekiswa lukholo lwawo kwiNdoda eyayisithi ivukile kwabafileyo yaza yawanika igunya lokuziphatha lokukhokela imiphefumlo yabantu neentlanga. Bacatshukiswa kukuhlonela kwabantu abaqhelekileyo, benikela iinkolelo zabo kwiinkolelo nakwintelekelelo yobudenge. 

Hayi, la madoda ayengawona “akhanyiselweyo” okwenyaniso. Ayekholelwa ukuba ngentanda-bulumko, inzululwazi nokuqiqa, ayenokudala imbono apho uluntu lungasayi kubotshwa yimilinganiselo yokuziphatha ecinezelayo, kodwa kunoko lukhokelwa zezakhe izibane nemilinganiselo yakhe yokuziphatha; apho “amalungelo oluntu” ayeya kuthabathel’ indawo iMithetho; apho unqulo luya kuthatyathelw’ indawo yingqiqo; kunye nalapho inzululwazi yayiza kuvula iimbono ezingenamida kubuchule bomntu bokuyila, ukuba ayilocango lokungafi.

Kodwa kwiminyaka engama-400 kamva, umbhalo useludongeni.

Uluntu kufuneka lulile kwaye eli lixesha lokulila… Nanamhlanje, emva kokusilela kwesibini kwenye imfazwe yehlabathi, mhlawumbi umntu unokuthetha ngemfazwe yesithathu, elwelwe ngobuqhetseba, enolwaphulo-mthetho, ukubulawa kwabantu, intshabalalo. —UPOPE FRANCIS, iHomily, ngoSeptemba 13, 2014, i Telegraph

UPawulos wayebonakala ethetha ngala maxesha, ngokungathi wayebona inguqulelo ecinezelweyo yeenkulungwane ezine ezidluleyo, nendlela ikamva “labakhubekisiweyo” elaliza kudlala ngayo.

... nangona babemazi uThixo abazange bamnike uzuko njengoThixo okanye bambulele. Basuka baba yinto engento ekucingeni kwabo, zaza iingqondo zabo ezizizidenge zenziwa mnyama. Bathi ke bona bazizilumko, besuka baba ziziyatha; ngenxa yoko, uThixo wabanikela ekungcoleni, ngokweenkanuko zentliziyo yabo, ukuba bahlazeke imizimba yabo. bona bananisele ubuxoki inyaniso kaThixo, basihlonela basihlonela isidalwa, begqitha kumdali. ( Roma 1:21-22, 24-25 )

Ngenye imini, ababhali-mbali baya kujonga emva baze bathi yayiyiyo yethu amaxesha, amaxesha "enkcubeko yokufa" awayeyiyo ngamaxesha obumnyama bokwenyani xa umntwana ongekazalwa, abagulayo nabalupheleyo babengasaxatyiswa; xa isidima sesini sasixhatshazwa ngokupheleleyo; xa ubufazi babafazi babusenziwa ngobudoda kwaye ubudoda bamadoda babufazi; xa imilinganiselo yezonyango yalahlwayo neenjongo zenzululwazi zagqwethwa; xa uqoqosho lweentlanga lwalulahlekisa yaye izixhobo zeentlanga zazingekho sikweni.

Mhlawumbi, mhlawumbi nguThixo lo ukhoyo ngoku ukhubekile.

Ndaba nombono wengalo kaYesu inyuselwe phezu kwehlabathi, ilungiselela ukuyibetha. INkosi yandinika isifundo ukuba sifunde, sicamngce, kwaye sitshintshe indlela yobomi bethu, ngelixa sisenexesha lokuguqula kwaye sibe ngabantu abalungileyo:

Yeha, abathi okubi kulungile, okulungileyo kubi, abaguqula ubumnyama bube kukukhanya, ukukhanya kube bubumnyama, abaguqulela ubukrakra ekubeni bubumnandi, ubumnandi bube bukrakra! Yeha, abalumkileyo kwawabo amehlo, abanengqondo kokwabo ukubona! Yeha ke iintshatsheli ekuseleni iwayini, kumakroti ekuxubeni isiselo esinxilisayo! Kwabamgwebelayo ongendawo ngenxa yesicengo, Balihlutha ilungisa ngokwalo! Ngako oko, njengokuba ulwimi lomlilo lukhotha iindiza, nengca eyomileyo ivuthululwa edangatyeni: kwangokunjalo ingcambu yabo iya kubola, nentyantyambo yabo ithiwe saa qhu. Kuba bawucekisile umyalelo kaYehova wemikhosi, baligibile ilizwi loyiNgcwele kaSirayeli. Ngenxa yoko uyavutha umsindo kaYehova kubantu bakhe, usolule isandla sakhe ukuba ababethe. Ziya kunyikima iintaba, izidumbu zabo zibe njengenkunkuma ezitratweni. Kuko konke oko, awubuyanga ubushushu bakhe, nesandla sakhe sisesoluliwe (Isaya 5:20-25). —Ukubonakala kukaYesu kuEdson Glauber waseItapiranga, eBrazil; NgoDisemba 29, 2016; Ubhishophu omkhulu uCarillo Gritti, i-IMC yase-Itacoatiara yamkele imbonakalo engaphaya kwendalo yembonakalo ngoMeyi ka-2009.

Ngenye imini, omnye umntu kuFacebook wandibhalela esithi, “Ekuphela kwento ebambekayo ephunyezwa lunqulo ibonakala ngokucacileyo—imfazwe nolwaphulo-mthetho lwentiyo.” Ndaza ndaphendula ndathi, “Kwimfundiso kaYesu, yiyiphi ekhuthaza ‘imfazwe nolwaphulo-mthetho oluthiye’? Khange kubekho mpendulo.

Akukho bantu balikhulu eMerika abathiyileyo iCawa yamaKatolika. Kukho izigidi zabantu ezikuthiyileyo oko zikholelwa ngokuphosakeleyo ukuba yiCawa yamaKatolika—nto leyo, eneneni, yahluke ngokupheleleyo. —Umkhonzi kaThixo uBhishophu Omkhulu uFulton Sheen, Intshayelelo yoku Iimpendulo zikanomathotholo Umqulu. 1, (1938) iphepha ix

... yiyo loo nto ndicinga ukuba uThixo ebenomonde kangaka kwesi sizukulwana, ngokwenene “esingabantu abasebumnyameni.” [1]cf. Mat 4:16

Kanti ke, ngobomi nangesityhilelo sikaYesu, ongumfanekiselo kaBawo, sinokuqonda okutsha nokunzulu kothando lukaThixo kuthi. Ukuba naxa ubulungisa bakhe bufika, nako oku kuyinceba.

Nyana wam, musa ukukucekisa ukuqeqesha kweNkosi, ungatyhafi wakohlwaywa yiyo; Kuba lowo imthandayo iNkosi iyamqeqesha, Ibakhalimele ke bonke oonyana ebamkelayo. (Ufundo lokuqala lwanamhlanje)

Mhlawumbi thina MaKristu bakhutyekiswe nguThixo nanamhlanje… bakhutyekiswe kukuthula kwakhe rhoqo, bakhutyekiswe ziimbandezelo zethu, bakhutyekiswe kukungabikho kokusesikweni akuvumeleyo ehlabathini, bakhutyekiswe bubuthathaka namahlazo amalungu eCawa, njalo njalo. Kodwa ukuba sikhutyekisiwe, ngokuqhelekileyo kungenxa yezizathu ezibini. Enye, kukuba asizange siyamkele inyaniso emangalisayo kodwa eyoyikisayo, nayo senziwe ngokomfanekiselo kaThixo, sinenkululeko yokuzikhethela, enokusetyenziswa ekwenzeni okulungileyo okanye okubi. Asikaluthatheli xanduva ngokwethu. Okwesibini, kukuba asikabi nalo ukholo nzulu ngokwaneleyo lokuthemba ukuba, ekuhambeni kwexesha, uThixo wenza zonke izinto zisebenzele okulungileyo kwabo bamthandayo. [2]cf. Roma 8: 28

Wamangaliswa kukuswela kwabo ukholo. (IVangeli yanamhlanje)

Nangoku, njengoko isandla seNkosi sibonakala siza kuhla phezu kweli hlabathi linemvukelo, kufuneka sithembe ukuba naziphi na iimbandezelo azivumelayo umntu ukuba azivune koko akuhlwayeleyo, usasithanda.

Kunjengokusikwa yimfesane koyise kubantwana, ukusikwa yimfesane kukaYehova kwabamoyikayo, ngokuba uyakwazi ukubunjwa kwethu; ukhumbula ukuba siluthuli. (Indumiso yanamhlanje)

Lonke ke uqeqesho okunene ngokwakalokunje alubonakali luluvuyo, lubonakala luyintlungu; ukanti kamva luvelisa isiqhamo esiluxolo, oko kukuthi sobulungisa kwabo baqeqeshiweyo yiyo. (Ufundo lokuqala)

  

KUFUNDWA NGOKUBA

Ixesha lokulila

Lilani nina bantwana babantu!

 

Le nkonzo isebenza ngenkxaso yakho. Usikelelke!

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

NgokuIgama leBanner

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Mat 4:16
2 cf. Roma 8: 28
exhonyiweyo EKHAYA, IITROLAM ZESILUMKISO!.

Amagqabantshintshi zivaliwe.