Emhlabeni njengasezulwini

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
NgoLwesibini weVeki yokuQala yeLente, kweyoMdumba 24, 2015

Imibhalo yeLigugu Apha

 

CINGA NGOKUQONDA kwakhona la mazwi avela kwiVangeli yanamhlanje:

… Mabufike ubukumkani bakho, makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengokuba kusenziwa emazulwini.

Ngoku mamela ngononophelo kufundo lokuqala:

Liya kuba njalo ilizwi lam eliphuma emlonyeni wam; Aliyi kubuyela kum lilambatha, kodwa iya kwenza ukuthanda kwam, ufezekise isiphelo endisithumele sona.

Ukuba u Yesu wasinika eli "lizwi" ukuba sithandaze mihla le kuBawo wethu waseZulwini, umntu kufuneka abuze ukuba uBukumkani bakhe kunye nentando yakhe yobungcwele ayizukuba emhlabeni njengasezulwini? Nokuba ingaba eli "lizwi" sifundisiwe ukuba sithandaze liyakufezekisa isiphelo salo… okanye libuyele lilize? Impendulo, ewe, yeyokuba la mazwi eNkosi ngenene ayakusiphumeza isiphelo sabo kwaye ...

… bangabuyeli khona bade bawunkcenkceshele umhlaba, bawuqhame, baqhame, bamnike imbewu ohlwayelayo, amnike isonka odlayo… (isifundo sokuqala) bona kwakho: Ukuthethelelwa kobulumko)

Ukususela kwimihla yamandulo yeCawa eyadubulayo, kwiimfundiso zabo babengabalandeli babaPostile nabafundi babo, sifunda ukuba uluntu lokuqala enyanisweni lwalulindele ukuba uKristu azise uBukumkani Bakhe emhlabeni ngendlela ekhethekileyo neqiniseke ngakumbi. Bethetha ngolwimi olunomfuziselo omkhulu, abaSeki beCawa bamandulo—loo madoda ayekufuphi kakhulu nabapostile naphakathi kwabokuqala ukuphuhlisa imfundiso yobuthixo yeCawa—bafundisa ngokomzekelo ukuba:

…ubukumkani sithenjiswe kuthi emhlabeni, nangona phambi kwezulu, bukwenye imeko yobukho... -UTertullian (155-240 AD), uNicawe weBandla laseNicene; Adversus Marcion, Ante-Nicene Fathers, uHenrickson Publishers, 1995, Vol. 3, iphe. 342-343)

Iya kuba luhlobo "lwemini yokuphumla" yeBandla phambi kokuphela kwehlabathi.

...wandule ke aphumle ngomhla wesixhenxe… emva kokuphumla kuzo zonke izinto, ndiya kuluqala usuku lwesibhozo, oko kukuthi, ukuqala kwelinye ilizwe. -Umhla kaBharnabhas (70-79 AD), owabhalwa nguyise wabapostile wenkulungwane yesibini

Indoda phakathi kwethu egama linguYohane, omnye wabaPostile bakaKrestu, wamkela waxela kwangaphambili ukuba abalandeli bakaKrestu bazakuhlala eJerusalem iminyaka eliwaka, kwaye emva koko iyonke kwaye, ngamafutshane, uvuko olungunaphakade nomgwebo ziyakwenzeka. —St. UJustin Martyr, Ingxoxo kunye noTrypho, uCh. 81, OoBawo beCawa, iLifa leMveli lobuKristu

Ke, intsikelelo eyaxelwa kwangaphambili ngokungathandabuzekiyo ibhekisa kwixesha loBukumkani Bakhe. Abo babone uYohane, umfundi weNkosi, [basixelele] ukuba bayivile indlela iNkosi efundisa kwaye yathetha ngayo ngala maxesha… —ISt. UIrenaeus waseLyons, uBawo weCawa (140–202 AD); UAdversus Haereses, uIrenaeus waseLyons, V.33.3.4, Abaseki beCawa, uPapasho lweCIMA

Kambe ke, ayekho amahlelo okuqala awayezigqwetha ezi mfundiso evelisa oko kwaziwa namhlanje Millenarianism okanye ezinye iindlela ezilungisiweyo zolu qhekeko. Yayiyinkolelo yobuxoki yokuba uKristu wayeza kubuya abe ngukumkani on emhlabeni “iwaka leminyaka” lokoqobo phakathi kwezidlo zenyama.

Inkolelo yeli xesha lizayo loxolo nobulungisa iye yachithwa ngelishwa ngabefundisi abaninzi bezakwalizwi nabefundisi namhlanje abakukhula kwabo ngokwemfundiso yabo kuye kwasikelwa umda ikakhulu kwizakwalizwi yezakwalizwi engcoliswe kakhulu yimfundiso yezakwalizwi. Ukuqiqa. [1]cf. Ukubuyela kwiZiko lethu Nangona kunjalo, ngenxa ye-hermeuentics yamva nje equka zonke iindlela ezahlukeneyo zokufunda ukusuka kwimibhalo ye-patristic ukuya kwi-theology eyimfihlakalo, sinokusiqonda ngcono isiTyhilelo Isahluko 20. Kwaye oko, ngaphambi kokuphela kwexesha, Ngokwenene ukuthanda kukaThixo kuya kwenziwa emhlabeni njengasezulwini.

Kwabo bangabafundi abatsha, unokufunda ngeli “xesha loxolo” lizayo, njengoko iNenekazi lethu laseFatima labhekisa kulo, ngendlela abayibona ngayo ooPopu:

Iipopu kunye neXesha lokuKhangela

Indlela Abaseki BeCawa Bakuqala abayifundisa ngayo:

Ilahlekile i-Era

Yintoni uqhekeko oluyiyo kwaye engeyiyo:

IMillenarianism: Yintoni na kwaye ayiyiyo

Inxulumana njani noloyiso lweNkosikazi yethu:

Uloyiso

... kwaye ilungiselela njani ukuBuya kukaYesu ekupheleni kwexesha:

Bawo Oyingcwele ... Uyeza!

UPopu uBenedict wayelindele ukuba iminyaka ephakathi kuka-2010-2017 iya kusisondeza kuloyiso lwenenekazi lethu elalithenjiswe eFatima. Ngamazwi akhe:

Ndithe "uloyiso" luza kusondela. Oku kuyalingana nentsingiselo yokuthandazela ukuza koBukumkani bukaThixo. -Ukukhanya kweLizwe, “Incoko NoPeter Seewald”; p. 166

 

Enkosi ngenkxaso yakho!

Ukubhalisa, cofa Apha.

 

Chitha imizuzu emi-5 ngosuku kunye noMarko, ucamngca mihla le Ngoku iLizwi kufundo lweMisa
ezi ntsuku zingamashumi amane zeLente.


Idini eliza kondla umphefumlo wakho!

BHALISA Apha.

NgokuIgama leBanner

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

exhonyiweyo EKHAYA, UKUFUNDA KWENKOSI, IXESHA LOXOLO noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , .