Ukuthobeka Kobuxoki

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
ngoMeyi 15, 2017
NgoMvulo weVeki yesihlanu yePasika
Khetha. Isikhumbuzo saseSt Isidore

Imibhalo yeLigugu Apha

 

PHA bekungomzuzwana ndishumayela kwinkomfa kutshanje ndaziva ndoneliseka noko bendikwenzela “iNkosi.” Ngobo busuku, ndacinga ngamazwi kunye neminqweno yam. Ndaziva ndineentloni kwaye ndisoyika, nokuba kungobuqhinga, ukuzama ukubamba nelinye uzuko lukaThixo-umbungu ozama ukunxiba isithsaba sikaKumkani. Ndicinge ngengcebiso yesilumko iSt Pio njengoko ndiguqukile kwisimo sam:

Masihlale sithe qwa yaye singaluvumeli olu tshaba loyikekayo [lokwaneliseka] lungene ezingqondweni nasezintliziyweni zethu, kuba, lwakuba lungenile, lonakalisa zonke iimpawu ezintle, lonakalise bonke ubungcwele, yaye lonakalise yonke into elungileyo nentle. -Isusela Isikhokelo soMoya sikaPadre Pio kwiMihla yonke, ihlelwe nguGianluigi Pasquale, Iincwadi zoMsebenzi; Feb. 25th

UPawulos oNgcwele wabonakala eyiqonda kakuhle le ngozi, ngokukodwa njengoko yena noBharnabhas babesenza imiqondiso nezimanga egameni likaKristu. Bakhwankqiswa kakhulu xa amaGrike aqalisa ukubanqula ngenxa yemimangaliso yabo, kangangokuba abaPostile bazikrazula izambatho zabo.

Madoda niyenzelani lento? Sikwimo enye nawe, bantu. Sinishumayeza iindaba ezilungileyo zokuba nizishiye ezo zithixo nibuyele kuThixo ophilileyo… (isifundo sokuqala namhlanje)

Kodwa lo ikwangulo Pawulos owathi,

ndisuke kanye ndisuka ndiqhayise ngobuthathaka bam, ukuze ahlale nam amandla kaKristu. ( 2 Korinte 12:8-98 )

Kwayeamandla enziwa agqibelele kubuthathaka,” uYesu wathi kuye. Apha sifika kumahluko obalulekileyo. NoYesu noPawulos abatsho ukuba amandla kaThixo aqukuqela kuMpostile ngokungathi ngumjelo nje, into engasebenziyo uThixo “ayisebenzisayo” aze ayishiye injalo. Kunoko, uPawulos wayesazi ukuba wayengasebenzisani nobabalo kuphela, kodwa “bekhangele ngobuso obubhenqwe isigqubuthelo ebuqaqawulini beNkosi,” ebe “Besimikiswa okwamfanekiselo ofanayo, besuka ebuqaqawulini sisinge ebuqaqawulini”.[1]cf. 2 Kor 3:18 Oko kukuthi, uPawulos waye, ukho, kwaye wayeza kuba nenxaxheba kuzuko lukaThixo.

Uyintoni na umntu lo, le nto umkhumbulelayo? Unyana womntu, le nto umvelelayo? Umenzele kancinane kunothixo, Wamthi jize ngozuko nembeko. (INdu. 8: 5-6)

Kuba senziwe ngokomfanekiselo nangokufana noThixo, nangona sibuthathaka kwaye siphantsi kobuntu obuwileyo, sinesidima esigqwesa yonke indalo. Ngaphezu koko, xa sibhaptizwa, uThixo uthi singabakhe “.oonyana neentombi". [2]cf. 2 Kor 6:18

Andisatsho ukuthi ningabakhonzi; ndinibize ngokuthi nizizihlobo… (UYohane 15:15)

Kuba singabasebenza noThixo. (1 Kor. 3: 9)

Ngoko kanye njengokuba ikratshi liyingozi ukuthobeka kobuxoki ezithi ngokunjalo zihluthe uzuko lukaThixo ngokunciphisa okanye ngokuyigatya inyaniso lowo ngokwenene ukuKristu Yesu. Xa sizibiza ngokuba ‘silusizi, iimpethu, uthuli, into engekhoyo,’ sinokukhohliseka ekukholelweni ukuba sithobeke yaye sithobeke ngendlela emangalisayo ngoxa, eneneni, oko sikwenzayo kuzukisa uSathana owathi, ngenxa yokumthiya uThixo. abantwana, ufuna sizithiye. Okubi ngaphezu kokuzicingela kakubi bubuxoki. Kuzibeka esichengeni sokushiya umKristu engenamandla yaye engumqwebedu ngokwenene—njengomkhonzi ofihla italente yakhe emhlabeni ngenxa yokuzikhohlisa okanye uloyiko. Nkqu noMama oSikelelekileyo, nangona engoyena mntu uthobekileyo kwizidalwa zikaThixo, akazange ayifihle okanye ayifihle inyaniso yesidima sakhe nomsebenzi wakhe. ngokusebenzisa wakhe.

Umphefumlo wam uyenza nkulu iNkosi, nomoya wam ugcobe ngoThixo uMsindisi wam; Ngokuba, khangela, Ziya kuqala ngoku zonke izizukulwana ukuthi ndingonoyolo; ze Undenzele izinto ezinkulu uSomandla, lingcwele igama lakhe. ( Luka 1:46-49 )

Ke, nantsi inyaniso, Mkristu othandekayo. Inenekazi lethu ngokwenene liyiprotoype yento esiyiyo kunye nam, kwaye siza kuba yiyo.

Ngcwele uMariya… waba ngumfanekiso weCawe ezayo… -IPOPE BENEDICT XVI, Thetha uSalvi, n. 50

Ekubhaptizweni kwethu, nathi “sigutyungelwe nguMoya oyiNgcwele” kwaye “samkhawula” uKristu.

Zivavanyeni, ukuba anikholwa na; Zivavanyeni. Aniqondi na ukuba uYesu Kristu ungaphakathi kwenu? ( 2 Korinte 13:5 )

Nathi ngoku “sizele lubabalo” ngokuhlala ngaphakathi UBathathu Emnye oNgcwele.

Makabongwe uThixo, uYise weNkosi yethu uYesu Kristu, lowo wasisikelelayo ngoKristu, ngayo yonke intsikelelo yomoya emazulwini, ngokobabalo lokuthanda kwakhe, ukuze kudunyiswe uzuko lobabalo lwakhe awasibabala ngalo emhlabeni zintanda. ( Efe 1:3-6 )

Nathi siba “ngabasebenzi” bakaThixo kunye nabathathi-nxaxheba kubomi baKhe obungcwele xa sinikela “umoya” wethu.

Lowo undithandayo uya kuligcina ilizwi lam; wothi uBawo amthande, size kuye, sihlale naye. (IVangeli yanamhlanje)

Yaye nathi siya kubizwa ngokuba sisikelelwe kuzo zonke izizukulwana, kuba uThixo ‘usenzele izinto ezinkulu’.

Amandla akhe obuThixo asinikele zonke izinto ezisingisa ebomini nasekuzihloneleni, ngako ukumazi lowo wasibizayo ngozuko namandla. Ngezo zinto, usinike izithembiso ezixabisekileyo, ezixabisekileyo, ukuze ngazo nibe nenxaxheba kwimvelo yobuthixo. ( 2 Petros 1:3-4 )

UYesu wayenyanisile xa wathi, “ngaphandle kwam aninakwenza nto."[3]John 15: 5 Ndiye ndangqina ukuba elo gama liyinyani ngokuphindaphindiweyo. Kodwa wathi kwakhona, "okholwayo kum uya kuyenza imisebenzi endiyenzayo mna, enze nemikhulu kunale..." [4]John 14: 12 Ngoko ke masiyiphephe imigibe yekratshi enokukholelwa naziphi na izidima esinazo, okanye okulungileyo esikwenzayo, zingaphandle kobabalo lwakhe. Kodwa kwakhona simele sikuchase ukuphosa ingobozi, elukwe ngokuthobeka kobuxoki, phezu komsebenzi wobabalo ongaphakathi kuthi osityhilayo ukuba singabathabathi-nxaxheba bokwenyaniso kubume bobuthixo, size ngaloo ndlela sisitya senyaniso, ubuhle, nokulunga.

UYesu akazange nje athi, “Ndilukhanyiselo lwehlabathi, "U[5]John 8: 12 kodwa"nina nilukhanyiselo lwehlabathi. "[6]I-Matt 5: 14 UThixo uzukiswa ngokwenene xa enyanisweni sivakalisa oku: “Umphefumlo wam uyenza nkulu iNkosi, nomoya wam ugcobile ngoThixo uMsindisi wam.

Kufuneka kube njalo nakuwe. Nakuba nikwenzile konke ebenisiwisele umthetho ngako, yithini, Singabakhonzi abangancedi lutho; sikwenzile ebesimelwe kukuthi sikwenze. ( Luka 17:10 )

Hayi kuthi, Yehova, kodwa zukisa igama lakho. (Impendulo yeNdumiso yanamhlanje)

 

KUFUNDWA NGOKUBA

I-Counter-Revolution

Abasebenzi bakaThixo

Magnificat yomfazi

Isitshixo kuMfazi

 

 

UKUDLULELA NGOKUSIHLUNGU KUNYE KRISTU
NGOMEYI 17, 2017

Ubusuku obukhethekileyo benkonzo noMark
kwabo baphulukene namaqabane.

Ngo-7 ngokuhlwa kulandelwa isidlo sangokuhlwa.

Icawa yamaKatolika iSt
Ubunye, SK, Canada
201-5th Ave. eNtshona

Nxibelelana no-Yvonne kwi-306.228.7435

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. 2 Kor 3:18
2 cf. 2 Kor 6:18
3 John 15: 5
4 John 14: 12
5 John 8: 12
6 I-Matt 5: 14
exhonyiweyo EKHAYA, UKUFUNDA KWENKOSI, UMOYA, BONKE.